1 Johannes 1:1-2:2

1 januari [2]

1:1

hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens…

1:2

en verkondigen u het eeuwige leven…

1:3

verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben.

1:7

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

2:2

en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Licht en duisternis. In God is alleen maar licht. Als we met God wandelen, dan wandelen we in het licht. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. We doen zonde, maar we vluchten er van weg, want we willen in het licht wandelen. We wandelen niet in de duisternis. We moeten niet zeggen dat we zonder zonde zijn, want waarom zou anders Jezus zijn bloed hebben moeten geven.

Johannes schrijft dit, opdat we niet tot zonde komen. De prediking van Jezus is: dat we in het licht wandelen en gemeenschap met Hem hebben. Daar is Johannes enthousiast over. Hij heeft het zelf gezien en meegemaakt. Dat wil hij verkondigen. Daar wil hij iedereen deelgenoot van maken. Daar ontleen je blijdschap aan. Johannes kan het niet genoeg zeggen. Geweldig om gemeen­schap te hebben met de Vader en de Zoon. De genade is dat, als we gezondigd hebben, we een voorspraak bij de Vader hebben, Jezus Christus, de rechtvaar­dige. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Dat is een wereldwijde boodschap. De verzoening en vergeving der zonden door het bloed van Jezus. Prijs de Heer. Daar worden we blij van aan het begin van het nieuwe jaar. Daar gaan we mee verder. Prijs de Heer!

1 Johannes 2:3-11

2 januari [2]

2:3

indien wij zijn geboden bewaren.

2:7

Dit oude gebod is het woord dat gij gehoord hebt.

2:9

Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.

Het gaat hier over de heel eenvoudige wijsheid en opdracht om in de liefde van Jezus te blijven. Het is heel simpel: als je niet in de liefde van Jezus blijft, dan blijf je in de zonde en dan gaat het verkeerd. Het gaat niet alleen hier ver­keerd, maar het gaat verkeerd tot in eeuwigheid.

Het zijn de werken der duisternis. De werken van de duivel. Daar moet je ver vandaan blijven. En word je verleid, dan moet je vluchten tot Jezus. Hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. Daar is vergeving. De zonde is de dood. Het leven met Jezus is het eeuwige leven. Het Woord van God blijft in eeu­wigheid. De antichrist is hij die de Vader en de Zoon loochent. Er komen vele valse profeten. Er komen velen die je proberen te misleiden. Maar de oproep is de blijven bij wat je is toevertrouwd. Laat je niet in de war brengen. Want Hij is getrouw en rechtvaardig. Blijf in Jezus. Het is een constante oproep. Wandel in het licht. Dit is het oude gebod! Het staat er. En daar past geen haat of nijd bij. Dat is duisternis.

Johannes kan het niet genoeg zeggen. Het is heel simpel. Het is heel duidelijk. Je hoeft er niet zoveel woorden over vuil te maken. We kunnen het ook niet genoeg herhalen. We moeten het ook prediken en van de daken roepen. En nog veel belangrijker, we moeten het ook leven. Fantastisch. Wat een leven met Christus. Je wordt met Johannes enthousiast. Het kan niet stuk.

Ook in dit nieuwe jaar elke dag de Bijbel lezen. Elke dag bidden. Elke dag in de gemeenschap met de Vader leven. Heerlijk toch. We gaan door. We krijgen er niet genoeg van. Prijs de Heer!

1 Johannes 2:12-27

3 januari [2]

2:15

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

2:17

En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

2:22

Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

2:27

blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Een heerlijk evangelie. Vaders, moeders, jongelingen blijf in het Woord van God. Luistert naar hen, die de schriften uitleggen. En toets alles aan het Woord van God. Je kunt het zelf onderscheiden. Het staat allemaal geschre­ven. Boek na boek. En geschiedenis na geschiedenis. Prent het je kinderen in. En komen er anderen, die loochenen dat Jezus de Zoon van God is, ontmasker hen. Dat is de antichrist. Zij hebben het eeuwige leven niet. Laat je dus niet mee slepen door de begeerten van de wereld. Want als je met die begeerten meegaat en je keert je af van God, dan zul je het eeuwige leven niet beërven. Dan moet je er ook niet over zeuren, want je hebt het zelf gedaan. Je wist de weg, maar je hebt je er door laten meeslepen en dan gaat het verkeerd. Het is dus een ernstige waarschuwing, die in deze brief wordt gegeven. Niet dat Johannes twijfelt aan hun geloof, maar het is goed om eraan herinnert te wor­den en er alert op te blijven.

We weten, dat er steeds weer tegenstanders zijn, die verwarring trachten te zaaien. Let daarop. Doe daar niet aan mee. Ontmasker ze. Let ook op hun wer­ken. Op hun bijbelgetrouw naspreken. Maar pas dan op. Iemand die de Vader loochent en die de Zoon niet erkent, die hoort er niet bij. Dat is dan de anti­christ. Daar moet je je niet mee inhouden. Verhelderend door gewoon door dit kleine bijbelboekje te gaan. Het maakt heel veel duidelijk. Het maakt duidelijk waarom steeds de Zoon geloochend wordt. Want als de Zoon geloochend wordt, dan is er geen verzoening. Dan is er geen heilsplan. Dan wordt een val­se messias uitgevonden en gepredikt. Want er is alleen verlossing en verzoe­ning omdat God de wereld zo lief had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Daarom hamert Johannes er ook op, dat ieder die ontkent dat Jezus de Zoon van God is, de antichrist is. We zijn dus gewaarschuwd! Hoe wordt er steeds weer opnieuw geprobeerd om Messias Jezus los te trekken van zijn Vader. Want in Hem is de verlossing door zijn bloed. We weten dus waar de vijand het op gemunt heeft.

1 Johannes 2:28-3:10

4 januari [2]

3:6

Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet;…

3:7

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;…

Heel simpel. Als je in God blijft doe je geen zonde. Doe je zonde, dan ben je niet uit God. Dan ben je in het kamp van de duivel. Want Jezus kwam om de werken van de duivel te ontmaskeren. Wat een ontmaskering. Blijven we in Hem, dan blijven we weg van de zonde. Je kunt dit principe heel eenvoudig toepassen op jezelf. Ben je boos, dan ben je zondig, dan val je weer terug in je oude gewoonte. Je weet heel goed wanneer je niet in de bescherming van God bent. Dan weet je ook heel goed dat je in het kamp van de tegenstander bent.
Johannes herhaalt het steeds maar. Als je dit, dan ben je dat. Het is alsof hij, door steeds maar te herhalen, de mensen wil inprenten, dat het allemaal niet zo ingewikkeld zit. Maar dat je het gewoon moet toepassen. En als je in de zonde bent dan moet je zorgen dat je er weer zo snel mogelijk uit bent. Erin blijven zitten, dat moet je vooral niet doen. Dan ben je op het verkeerde pad.

Doe rechtvaardigheid, want Hij is rechtvaardig. Hoe vaak doen we de ander niet te kort. We moeten rechtvaardigheid doen. Want God is rechtvaardig. Er heerst ontzettend veel onrechtvaardigheid in de wereld dat we er moe van worden. We zitten vaak zelf ook zo vol met onrechtvaardigheid, dat we er moe van worden. En wie zijn de dupe? Dat zijn de anderen. En daar ga je. De oor­log is verklaard.

Het is goed dit briefje te lezen aan het begin van het nieuwe jaar. Het is goed om het mee te nemen op de reis, die we deze dag moeten maken. Wie de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Wat een zegen om dit van de oude Johannes te horen. We kunnen er weer tegenaan. Het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God. Alle brandende pijlen van de boze ketsen daar op af. We moeten dat zwaard wel ophouden anders gaat het mis.

1 Johannes 3:11-24

5 januari [2]

3:11

dat wij elkander zouden liefhebben;…

3:13

Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat.

3:16

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn Leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

3:17

Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

3:18

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

3:23

En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.

3:24

En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft; aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Wat een heerlijk briefje. Zo nuchter en concreet. Het gaat erom, dat wij elkan­der liefhebben. Daar gaat het om. Niet zoals Kaïn, niet zoals de haters, niet zo­als de ruziemakers. Zoek je eigen hart na en je weet het.

En als je je broeder gebrek ziet lijden. Doe er dan iets aan. Niet met woorden maar met daden. En wat doen we? We zien de wereld honger lijden. We zien de kinderen kapot gaan. En wat doen we? We doen niets. We delen een heel klein stukje van onze welvaart. We willen er eerst zelf beter van worden en dan misschien nog een heel klein stukje voor de ander. Wat hebben we weer veel uitgegeven voor onszelf. Het kon niet op. En de rijken zijn weer veel rij­ker geworden. Het kan niet op. We zien het toch voor onze ogen. We verrijken ons ten koste van de armen. Het is te gek. Dit kan zo niet langer.

We kunnen dit nieuwe jaar niet in, als we niet meer doen. We moeten aan de slag. Nieuwe wegen inslaan. En met spoed. We moeten de verschillen in de wereld overbruggen. We moeten er iets aan doen. Het kan niet langer. Als we zeggen elkaar lief te hebben, dan moet dat ook blijken. Dan kunnen we geen genoegen nemen met de vreselijke discriminatie van meisjes in India, China en in andere landen in Azië. Het is toch verschrikkelijk. Wat een duivelse in­vloeden. We moeten aan de slag. Dit mag niet zo doorgaan. Help, Help!

Het is een opdracht van Johannes. Het is praktische liefde. We moeten mensen bijeen brengen. We moeten netwerken. Ik moet er ook aan werken. We heb­ben de zaak in India en China laten versloffen. Ik moet er weer aan beginnen. Wat is het toch geweldig om eraan te werken. Het is een heerlijk idee om, sa­men met de Here God, steeds weer bepaald te worden bij de prioriteiten, die we moeten stellen.

Het gaat om de liefde. En de liefde doet de naaste geen kwaad. We zouden een geweldige ode op de liefde moeten maken. Een groot vuurwerk van liefde. Het gaat alle kanten op. Het komt van God. Het is licht. Het is zeer goed. Het is de regenboog. Het zijn de kleuren van de liefde. Het is meer dan een woord. Het is alles. De liefde is alles. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

Het geweldige is dat, als we zijn geboden bewaren, dat we dan in zijn liefde zijn. Dan blijven we op het rechte spoor. Daar gaat het om. Daar moeten we op koersen. Hij blijft dan in ons en wij in Hem. De Geest, die Hij gegeven heeft om ons niet als wezen achter te laten, Die zal ons leiden en de dingen te binnen brengen, die we moeten zeggen. Hij zette zijn leven in voor zijn vrien­den. Dat is liefde. Dat moeten wij ook doen voor onze naaste, voor onze vrien­den. Heerlijk toch om daar aan te werken. Daar gaan we voor. Ik zie het hele­maal zitten.

Wat is het toch fijn om elke keer geïnspireerd te worden door de woorden van God. Het verheugt je hart. Heerlijk gevoel. Heerlijk om daar mee verder te gaan. Het zet je vrij. Het zet je in een oneindige ruimte. Je krijgt er niet ge­noeg van. Dank U Heer.

1 Johannes 4:1-21

6 januari [2]

4:2

iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;…

4:4

want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

4:6

Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

4:7

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

4:8

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

4:11

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

4:12

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

4:16

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

4:17

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

4:19

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Het is waar. Het werkt. God is liefde. Hij heeft ons eerst liefgehad. Daar komt onze liefde vandaan. Hij had ons zo lief: “dat Hij zijn eniggeboren Zoon gege­ven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Je gaat dus verloren, als je de liefde van God afslaat. Hij biedt de liefde aan. Iedereen kan die liefde aannemen. Grijp de liefde van God. Dan word je gegrepen.

En als je in de liefde van God blijft, dan blijft Hij in jou. Daar ben je veilig. Daarmee koers je de eeuwigheid in. Heerlijk, we kunnen daar wel uren over door mijmeren en God op onze blote knieën danken voor zoveel liefde en ge­nade. Want we hebben het allerminst verdiend. Maar Hij vergeeft onze zonden en we mogen weer opnieuw beginnen. Dank U Here.

We moeten elke keer de Bijbel lezen. Zelf doen en anderen stimuleren. Daar moeten we de mensen toe aansporen. Van alles bedenken, opdat wij en zij de Bijbel weer gaan pakken. Prijs de Heer. Wie doet mee?

Here, geef ons uw creativiteit om mensen aan het lezen te krijgen. Wat moeten we doen? Nieuwe wegen inslaan. Doen.

1 Johannes 5:1-12

7 januari [2]

5:1

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

5:2

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden doen.

5:3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar,…

5:4

want al wat uit God geboren is overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

5:5

Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

5:11

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon.

5:12

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Als we uit God geboren zijn, hebben we eeuwig leven. We onderhouden zijn geboden. We hebben elkaar lief. Het is allemaal zo rechtlijnig en simpel, dat je haast zou denken: het is veel te eenvoudig. Maar het is de werkelijkheid van God. Probeer het maar. Het is een oproep om God te zoeken. In Hem is het le­ven, het eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Het getui­genis is waar. Het is gesproken. Het is waar. Je kunt eruit leven. Je hebt er het eeuwige leven bij. Heerlijk.

We gaan moedig verder. Niets kan ons scheiden van die liefde. En zijn gebo­den zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is overwint de wereld. Dat is waar. Dat is heerlijk. Dat werkt. God geeft je de kracht, de woorden en alles om staande te kunnen blijven. En dat kan soms heel moeilijk zijn. Dan wil Hij juist de kracht geven. Daarom moeten we dicht bij Hem blijven leven en zijn geboden bewaren.

1 Johannes 5:13-21

8 januari [2]

5:13

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

5:14

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort.

5:15

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

5:20

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Wij hebben het eeuwige leven. Daarom is dit briefje geschreven. Doen we de liefde vanuit het gehoorzamen van de geboden Gods, dan is Hij in ons door de Heilige Geest en wij zijn in Hem. Hij is dan altijd bij ons en wij hebben het eeuwige leven. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je je voor inspannen. Om de geboden Gods te houden, moeten we weerstand bieden aan de boze. Dat is een krachtsinspanning. We ontdekken dan, dat Hij ons ook het willen en het wer­ken geeft.

We ervaren, dat Hij ons eerst heeft liefgehad en dat daar onze liefde vandaan komt. Hoe zou het ook van ons zelf kunnen komen? Hij is de grote Schepper. De Almachtige. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Wat een heerlijk vooruitzicht. Wat een vastigheid, wat een ruimte, wat een zegen. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Prijs de Heer.

Het briefje van Johannes is uit. Eerder had hij het prachtige evangelie geschre­ven. Zijn beschrijving van de gesprekken bij het avondmaal zijn fantastisch. Hij zette Jezus neer als het Licht der wereld. Dat zijn prachtige hoofdstukken. Als Johannes oud is, schrijft hij dit korte briefje. Het is dè liefdesbrief in de Bijbel. Praktische liefde. Doe het zo, dan kom je goed uit. Doen! Heerlijk toch.

Johannes kreeg ook de openbaringen van Jezus op Patmos. Hij zag het hele wereldgebeuren aan zijn ogen voorbijgaan. God volvoert zijn plan. De boze gaat teniet. Al probeert hij met geweld te moorden en te stelen. De overwinning is aan Jezus. Wij mogen daarin delen. Prijs de Heer.