< Terug

2021-01-25: Bekering of het oordeel, Jonathan Cahn - Repentance or Judgment, Jonathan Cahn

Profetische boodschap van Jonathan Cahn 

Op 25 januari heeft de Messiaanse rabbijn Jonathan Cahn zich gericht tot de nieuwe President van Amerika met een profetische waarschuwing van oordeel. Inmiddels hebben miljoenen deze boodschap gezien.

Is deze toespraak van Jonathan Cahn relevant voor Nederland?

Ja, ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Het is een ernstige boodschap die Jonathan Cahn heeft gericht aan de president van Amerika, Joe Biden.

Als we deze boodschap tot ons door laten dringen, dan is het belangrijk dat we ons realiseren dat ook ons land te maken heeft met geestelijke afval en we stap voor stap zien dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob steeds verder wordt verwijderd uit ons publieke domein.

Ook ons land keert zich steeds verder af van Gods Woord, Zijn Regels en Geboden. Als we bijvoorbeeld  tot ons laten doordringen het aantal abortussen in ons land en hoe de goddeloosheid toeneemt, dan klinkt in de boodschap die Jonathan Cahn heeft uitgesproken, ook een ernstige waarschuwing door voor Nederland.

Wij krijgen nu nog de kans om ons te bekeren. De Bijbel waarschuwt ons voor het oordeel wat een ieder van ons te wachten staat.

Lucas 8: 17 Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.

En deze woorden die Jezus sprak, gelden voor iedereen. Niemand uitgezonderd.

Jack van der Tang
Pillar of Fire
Contactpersoon voor The Return in Europa. www.deterugkeer.nl

*****************************************

Dit is Jonathan Cahn. 

232 jaar geleden, op de eerste presidentiële inauguratie sprak de eerste president van het land een jubelende menigte toe, een natie verenigd in gedeelde waarden en een gemeenschappelijke hoop in Amerika's toekomst. In die toespraak gaf George Washington de pasgeboren natie een profetische waarschuwing. Hij zei: De gelukzalige glimlach van de hemel kan niet worden verwacht over een natie die de eeuwige regels van orde en recht negeert die de hemel zelf heeft verordineerd.

Met andere woorden, als Amerika de wegen van God volgde, de eeuwige regels van orde en recht zouden de zegeningen van God erop blijven. Maar als Amerika ooit zou afwijken van de wegen van God dan zouden Zijn zegeningen uit het land worden verwijderd. 

En nu, 20 januari 2021, vindt er weer een presidentiële inauguratie plaats in de hoofdstad van het land, vernoemd naar die eerste president, die een militaire zone is geworden. Voor het eerst in de geschiedenis vindt er een inauguratie zonder menigte plaats. In plaats van een juichende menigte houden 25.000 Amerikaanse troepen

de wacht over de National Mall, waar vlaggen de menigten vervangen en prikkeldraad de gebouwen van de Amerikaanse regering omringt. 

Er is geen oorlog. Er is geen openlijke dreiging van buiten de grens.

De dreiging komt eerder van binnenuit. Verdeeldheid besmet het land, net als een plaag die de inwoners mondkapjes laat dragen en opgesloten houdt in hun huizen,

terwijl het functioneren van de natie grotendeels verlamd is geraakt.

Maandenlang hebben de steden protesten en rellen meegemaakt. Deuren en ramen werden vernietigd en gebouwen in brand gestoken. Het meest geachte regeringsgebouw van de natie, het Capitool, werd overgenomen door een woedende menigte, terwijl de leiders van de natie moesten vluchten.

Zoals de profetische waarschuwing die werd gegeven op de dag van de eerste presidentiële inauguratie van het land zei, wordt 'de glimlach van de hemel' uit het land verwijderd. De vraag moet worden gesteld: hebben we dan de eeuwige regels van orde en recht die de hemel zelf heeft verordineerd, genegeerd?

Net als het oude Israël heeft Amerika zich op het hoogtepunt van zijn welvaart van God afgekeerd. We hebben Hem van de openbare pleinen, de scholen van onze kinderen, onze cultuur en ons leven verdreven.

Net als het oude Israël hebben we in Zijn afwezigheid andere goden binnengelaten en hen gediend. We hebben Zijn wegen verworpen en de wegen van immoraliteit omarmd. We hebben het kwade goed en het goede kwaad genoemd.

Net als het oude Israël hebben we de meest onschuldigen onder ons, onze baby's, opgeheven en hun bloed vergoten. Israël heeft duizenden kinderen geofferd. Wij hebben tientallen miljoenen ongeboren kinderen geofferd die hier niet zijn op deze dag, omdat we hun leven hebben genomen. Hun stille geroep stijgt op tot de hemel

en hun bloed kleeft aan onze handen.

We hebben wetten uitgevaardigd vanuit Washington D.C. die oorlog voeren tegen de eeuwige wetten van de hemel over het menselijk leven, de menselijke natuur, het geslacht en het huwelijk. We hebben onze kinderen geïndoctrineerd tegen de wegen van God. We deden waarvoor we gewaarschuwd waren en dan vragen we ons af

waarom de zegeningen van de hemel uit ons land worden verwijderd.

Toen het oordeel over Israël kwam, manifesteerde het zich in de vorm van een vijandelijke aanval, een aanval op het land, een waarschuwing. Het kwam naar Amerika op 11 september 2001. Het kwam precies op de plaats waar George Washington stond en bad bij de eerste presidentiële inauguratie.

Het Bijbelse model van nationaal oordeel verordent dan een periode van jaren

waarin de natie de kans krijgt om tot God terug te keren, of anders het oordeel.

In het geval van het oude Jeruzalem was die periode, vanaf die eerste aanval tot het jaar waarin het grote schudden begon, 19 jaar.

Van de aanval op onze bodem in 2001 tot het 19e jaar, brengt ons in 2020, het jaar waarin het grote schudden begon. Het gevaar dat dit tijdvenster ten einde loopt, is nu op ons. Dit is een uiterst kritiek moment.

President Biden, u heeft opgeroepen tot eenheid en vrede. Maar hoe kan een natie eenheid en vrede hebben als het oorlog voert tegen het fundament waarop het staat? Hoe kan een natie eenheid en vrede hebben als ze zich heeft gekeerd tegen de God die haar tot bestaan heeft gebracht? En ze heeft zich tegen God gekeerd.

De natie die ooit zijn schoolkinderen in gebed leidde en hen Zijn Woord leerde, verbiedt nu zulke gebeden en zulk onderwijs, en onderwijst haar kinderen in plaats daarvan tegen de wegen van God. Hoe kan die natie eenheid en vrede hebben?

Hoe kunnen we eenheid en vrede hebben in Amerika als we geen eenheid en vrede met God hebben? We zijn een huis verdeeld tegen zichzelf. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet standhouden.

Meneer de president, hoe kunt u uw linkerhand op de Bijbel plaatsen, het Woord van God, en met uw rechterhand wetten ondertekenen die oorlog voeren tegen Zijn Woord? 

Hoe kunt u de ene hand op het Woord leggen dat het menselijk leven heilig en naar Gods beeld noemt vanaf de conceptie, en dan met de andere hand wetten ondertekenen die het doden van dat menselijke leven, die kinderen, afkondigen?

Hoe kunt u Gods naam in uw eed noemen, uw hand op Zijn Woord leggen en dan wetten implementeren die het uitgaan van Zijn Woord onderdrukken, die Zijn Woord censureren en degenen die het promoten?

U bent van plan wetten uit te vaardigen die het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk negeren. Daar ging precies de waarschuwing over van onze eerste president: als we de eeuwige regels van orde negeren die de hemel zelf heeft bepaald... 

U bent van plan wetten uit te vaardigen die specifiek de bescherming van religieuze vrijheid neutraliseren.

U bent van plan het Hyde-amendement te schrappen, zodat meer kinderen zullen worden vermoord en de Amerikanen die abortus als moord erkennen, zullen

worden gedwongen om die moord met hun belastingen te steunen.

U bent van plan om het doden van ongeboren kinderen mogelijk te maken, niet alleen binnen de grenzen van Amerika maar wereldwijd, zodat er nog meer rivieren van bloed stromen.

Hoe kan iemand zulke dingen doen en zichzelf een gelovige in God en een volgeling van Jezus noemen? Hoe kan iemand het kruisteken maken en dan verordeningen ondertekenen die ingaan tegen wat God zo duidelijk zegt in Zijn Woord betreffende leven en dood, heiligheid en zonde, gerechtigheid en immoraliteit, goed en kwaad? Aan u, meneer de president, en aan allen die uw plannen ondersteunen, van

de vice-president tot de leiders van de Senaat en het Huis, en allen die in gebouwen van de macht zitten en deze plannen goedkeuren, luister goed naar deze waarschuwing:

Deze dag zal voorbijgaan, het applaus van mensen zal verflauwen, deze regering zal onvermijdelijk voorbij gaan, deze wereld zal voorbijgaan, maar u zult voor God staan en verantwoording moeten afleggen. Want in Zijn Woord staat geschreven

dat we voor God zullen staan en verantwoording af moeten leggen.

En op die dag zal alle macht die u eens uitoefende verdwenen zijn, alle

goedkeuring en lof van de wereld zijn dan vervaagd, en alle roem en glorie

die u ontving, zal niets meer betekenen. Op de dag dat het boek van de geschiedenis wordt gesloten en het Boek des Levens wordt geopend,

heeft dat alles geen betekenis meer. Het gaat dan tussen u en Hem. 

U moet verantwoording afleggen van uw daden. Volgde u de wil en het Woord van God? Of niet? Als u deze dingen nastreeft... doet u dat niet, en het bloed van

kinderen zal aan uw handen kleven. En dan zal het eeuwige leven of het eeuwige oordeel komen.

De stem van God roept tot u en tot iedereen om om te keren en Hem te volgen met heel uw hart. Hij heeft Zijn hele hart en leven gegeven opdat u gered zou worden. Wat Amerika betreft, het probleem is niet sociaal, economisch, cultureel of politiek.

Het probleem is uiteindelijk geestelijk. En zo moet het antwoord zijn. Amerika

heeft zich van God afgekeerd. En de enige hoop is dat zij terugkeert tot God. Kies voor ware grootsheid en leid naar die terugkeer. Of ga door met deze afkering van God op weg naar vernietiging en oordeel.

Voor degenen onder u die van deze natie houden en die gebukt gaan onder en bang zijn voor haar toekomst: Amerika's enige hoop is opwekking, terugkeer. 

Zonder opwekking is de natie verloren. Opwekking komt alleen door bekering en terugkeer.

Het is tijd om als nooit tevoren te bidden dat die terugkeer en opwekking zullen

komen. Maar het is niet alleen tijd om voor opwekking te bidden,

maar om ervoor te kiezen om nu in opwekking te leven. We moeten ons allemaal toewijden om terug te keren naar God, om uit ons leven weg te doen wat moet worden weggedaan en op te nemen wat moet worden opgenomen en om in Zijn wegen te wandelen en in Zijn Geest te leven zoals we nooit eerder hebben gedaan.

Want de ogen van de Heer gaan over de hele aarde, op zoek naar degene wiens hart volledig de Zijne is om Zichzelf terwille van hen machtig te tonen. Laat ons die mensen zijn en opwekking zal komen.

En als de duisternis moet komen, hetzij door vervolging, wanorde, desintegratie, afvalligheid, vrees dan niet. Want God zit nog steeds op de troon. En de duisternis kan het licht niet overwinnen, maar alleen versterken. En als de duisternis donkerder zal worden, dan is het tijd dat de lichten van God nog helderder gaan schijnen.

Want het is niet langer de tijd voor de kandelaar overdag. Het is nu tijd voor de kandelaar in de nacht. We zijn nu de kandelaar in de nacht die de duisternis verdrijft en de nacht de wereld verlicht met haar schittering.

We bidden dat de beschaving die werd gevestigd en gewijd om een stad op een heuvel te zijn, Amerika, opnieuw zal schijnen met het licht dat haar eens verlichtte.

Maar of het nu wel of niet gebeurt, het wordt tijd dat ieder van ons schijnt met het licht van Zijn heerlijkheid. Het is tijd om ongehinderd, compromisloos, ongebonden, moedig en in vuur en vlam te leven, machtig in de kracht van de levende God. Want zo zegt de Heer: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Diepe duisternis zal de aarde bedekken, maar Zijn heerlijkheid zal over u opgaan.

In de naam boven elke naam die wordt genoemd, de naam van Yeshua Ha Mashiach, Jezus de Messias, de weg, de waarheid en het leven, de Koning boven alle koningen, de Heer van allen, de hoop der eeuwen, en de antwoord op elk leven,

de ster van Jakob, de levensvorst, de glorie van Israël, de leeuw van de stam van Juda, de naam die zal blijven als alles voorbij is, Yeshua, Jezus, dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd. Amen.

Jack van der Tang

Pillar of Fire

Contactpersoon voor The Return in Europa. www.deterugkeer.nl