< Terug

2020-11-24: Er wordt grote zorg uitgesproken over het weer opkomend anti-semitisme

Gebed 24 november 2020 Dagboek L.P. Dorenbos

Er wordt grote zorg uitgesproken over het weer opkomend anti-semitisme

We waren bij de jaarlijkse Auschwitz herdenking 25 januari in Amsterdam. Er werd grote zorg uitgesproken over het weer opkomend anti-semitisme. Onze Minister President sprak ferme taal. We hoorden onze Koning opzienbarend 4 mei op de Dam bij de Dodenherdenking spreken over hoe zijn familie het heeft laten afweten in de Tweede Wereldoorlog in Londen. We hoorden de indrukwekkende toespraak van de voorzitter van het Joods Wereld Congres bij de herdenking in Auschwitz  van de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden waar ook onze koninklijke familie en onze Minister President aanwezig waren.  En toen we na Jack van der Tang, als voorzitter,  bij de opening van het Jerusalem Prayer Breakfast dit jaar in de Ridderzaal in Den Haag waar de Duitse bezetter in de oorlog de scepter zwaaide, een oude Rabbijn hoorden over zijn erbarmelijke oorlogservaringen moest ik meteen naar huis om mij te verootmoedigen en mijn schuld te belijden, waarbij ik getroffen werd door het gebed in Daniël 9.

Nu ik de late en magere schulderkenning van de kerken lees tijdens de herdenking van Kristalnacht  9 november in een Amsterdamse synagoge, sta ik, geboren in 1942, met mijn moeder opnieuw langs de spoorlijn bij mijn ouderlijk huis in Assen te wachten totdat 'die' trein voorbij is met weer 1000 Joden enkele reis Auschwitz elke dinsdag om 12 uur vertrokken uit nabijgelegen concentratie Kamp Westerbork. Een oude Joodse holocaust overlevende uit Amsterdam voelde dat het anti-semitisme nu sterker was dan voor de Tweede wereldoorlog. En de gebedsgroep uit Utrecht bracht de kinderen van de Joodse school het Cheider met auto's naar school, omdat de kinderen niet meer met een keppeltje met de trein naar school durfden. 

Persoonlijk staat scherp in mijn geheugen gegrift toen we met onze Mars voor het Leven van de Dam in Amsterda naar de Noorderkerk liepen langs het Anne Frank huis, dat weigerde onze petitie in ontvangst te nemen en vlak voor we de Noorderkerk ingingen een vrouw schamper ons toeriep: 'O die hebben ze vergeten tijdens de oorlog op te pakken'. De strijd voor het leven en de strijd voor Israël gaan hand in hand. God houdt ons de zegen en de vloek voor, het leven en de dood.Zijn oproep is: 'Kiest dan het Leven, opdat je met je kinderen leeft. Hoe actueel en urgent vandaag. Deuteronomium 28-30. Grote urgentie om het profetisch woord des te vaster te prediken.

De eenheid in de schriften, profetie vervuld

HEERE, U kwam in de eerste plaats voor uw eigen uitverkoren volk. Slechts enkelen hebben gezien dat U de Messias was. U preekte vanuit de Tenach. U citeerde wat daar over U geschreven was. Maar de Farizeeën en de Schriftgeleerden verklaarden U een valse herder en leraar. En met de bezetter, de Romeinen, in de hand zagen ze kans om U uit de weg te ruimen.

Maar na drie dagen stond U op uit het graf. Uw woord klinkt wereldwijd. Hemel en aarde vergaan, maar uw woord houdt stand in eeuwigheid. Dank U voor de Tenach.

HEERE wij belijden onze schuld. Wij hebben uw woord verduisterd. Wij hebben de beloften naar ons toegetrokken. De kerk uit de heidenen is geestelijk Israël. En voor uw uitverkoren volk is geen belofte meer. Maar HEERE, dat is verschrikkelijk. Het zijn eeuwigdurende beloften die U aan Abraham gegeven heeft. En door de hele Tenach heen is dat alleen maar bevestigd. En toen Jeshoea kwam heeft Hij dat ook alleen maar bevestigd. Hoe kan het ook anders.

Welke Jeshoea prediken wij als wij uw beloften stelen van uw eigen uitverkoren volk? Dat is hetzelfde als de Farizeeën en de Schriftgeleerden deden. Het staat er wel maar we maken ons eigen dogma. Door de eeuwen heen heeft het dogma van de vervangingstheologie gezorgd dat de Joden als de moordenaars van Jezus vervolgd werden. De ene Holocaust op de andere. De Kruisvaarders. En Hitler, die Endlösung, en nu een haat van alle omringende volken met de internationale gemeenschap met een toenemend antisemitisme. Welk een oordeel.

Hoe kan een Jood ooit geloof hechten aan een Messias die door de eeuwen zijn volgelingen zou hebben opgeroepen om het uitverkoren volk uit te roeien. Staat er niet keer op keer in de Tenach dat God zijn uitverkoren volk oproept om Hem te volgen en niet in zonde te vallen.  Maar als het volk de weg der zonde volgt en God komt met zijn oordeel, dan moeten de volkeren die daar denken nog een schepje bovenop te doen niet denken dat ze daar zonder kleerscheuren afkomen. Babel viel omdat ze het uitverkoren volk in ballingschap brachten. Het was Gods straf op de zonden van zijn volk, doordat ze afgoden de Baäls en de Molochs dienden, maar Babylon deed het uit eigen machtswellust.

Zolang de leugen van het dogma van de vervangingstheologie de kerk van de gelovigen uit de volkeren geselt is het voor een Jood nagenoeg onmogelijk om zijn Jeshoea te ontdekken. Terwijl juist hun Jeshoea juist in de eerste plaats zijn liefde voor zijn eigen volk uit wil stralen waar door de beloften aan Abraham en door de komst van Jeshoea ook de volkeren mogen worden geënt op de wortel, het uitverkoren volk. Alleen van daaruit zal Israël tot jaloersheid kunnen worden verwekt.

Dan ontstaat weer de eenheid in de Tenach. Er is geen Oud en Nieuw Testament. Het loopt door. Jeshoea is Jeshoea van de gehele Openbaring. Het zijn Mozes en de profeten die van Hem spreken. Zijn lijden en sterven is de verlossing van de wereld inclusief zijn eigen volk. Jeshoea zei: Zie wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden (Lucas 18:31-34; Matteüs 20:17-19; Marcus 10:32-34). HEERE, moge dit het gesprek met uw uitverkoren kinderen zegenen. Moge de dubbele blindheid en de sluier van de dogmatiek die verduistert weggenomen worden. Voor Israël en de volkeren.

HEERE wij buigen ons in schuld voor U neer. Hoe hebben wij het antisemitisme vanuit deze valse theologie door de eeuwen verkondigd. Wat een schuld laden wij op ons. U zult ons dat aanrekenen. En de oordelen die over de wereld razen hebben daar allemaal mee te maken. Armageddon is komende. U rekent af met de volkeren die aan uw oogappel durven komen. U zal uw uitverkoren volk zelf doen zien dat Jeshoea hun Jeshoea is (Zacharia 12-14). Dat zal door de eindstrijd heengaan, maar een glorieus einde hebben. Glorie voor uw naam. Het komt goed.

Amen

'In twee jaar de Bijbel door'

 Wij lezen vandaag;

2 Koningen 1:1-2:18  Lucas 18:31-43

www,woonbijbel.nl - kiesdanhetleven.nl