Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 augustus 2020

Woord voor de dag
En David maakte zich op, en ging heen met al het volk, dat bij hem was, van Baälim-juda, om van daar op te brengen de ark Gods, bij dewelke de Naam wordt aangeroepen, de Naam van den HEERE der heirscharen, Die daarop woont tussen de cherubim.
2 Samuël 6:2