Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 mei 2021

Woord voor de dag
En hij zeide: Merkt op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Josafat! Alzo zegt de HEERE tot ulieden: Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte; want de strijd is niet uwe, maar Gods.
2 Kronieken 20:15