Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 mei 2021

Woord voor de dag
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Handelingen 2:38