Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 januari 2021

Woord voor de dag
En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.
Markus 14:62