Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 mei 2021

Woord voor de dag
Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.
2 Korinthe 8:9