Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 februari 2023

Woord voor de dag
En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!
Exodus 3:14