2020-01-24: Waarom Zegen of Vloek

2020-01-24: Waarom Zegen of Vloek

Anno Domini 2020: 40 jaar na de aanname van de Wet Afbreking Zwangerschap

Drs. L.P. Dorenbos oprichter van de Stichting Schreeuw om Leven

Dank U Heere voor uw Almacht. U bent de Schepper van al het leven

Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar U uitgaat. Het is niet onze strijd, maar het is de strijd des Heeren. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Trek dan de wapenrusting Gods aan. Beijvert U daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dat doet zult gij nimmer struikelen. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En een ieder die dorst heeft, kome en neme het water des levens om niet. Dank U Heere God. Wat een zegen. Wat een liefde, wat een geduld. Wat een kracht. Wij buigen onze knieën voor U. Wij belijden onze schuld. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben gezondigd. Wij zijn onderdeel van ons volk. Hoe kunnen wij voor U bestaan. Hoe zouden wij dan leven. Heere ontferm
U over ons. Wij hebben gezondigd. Het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw. Elke morgen zijn zij nieuw. Dank U wel. U bent lankmoedig en groot van goedertierenheid. U roept ons op tot bekering. Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie. Dank U wel. Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dank U wel, Uw genade is mij genoeg. Genade en genade alleen. Onverdiende genade. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Groot is uw trouw, o Heere.

Er zijn dus twee soorten kinderen : gewenste kinderen en ongewenste

Dank U wel. U hebt ons al geschapen voor de grondlegging der wereld. Ik heb u geformeerd voor de grondlegging der wereld. U hebt een plan met ieders leven. En vooral die kinderen die gedood worden voordat ze geboren werden. Dank U wel dat U hen ziet. Zij zijn de martelaren van deze tijd. Hun onschuldig bloed werd vergoten. En wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. HEERE, wat een schuld laden wij op ons. Hoe halen wij het in ons hoofd om kinderen uit de moederschoot te rukken. Hoe is het mogelijk dat we daartoe durven overgaan. Dat is wreed en meedogenloos. Het is moord. Het is schending van de rechten van de mens. Het is discriminatie,
het is selectie, het is genocide. Er zijn geen woorden voor. Het is afgodendienst. Het is demonisch, het is occultisme, het is haat, het is wreed, het is barbaars. Er zijn geen woorden voor. Hoe kan een moeder haar eigen kind vergeten. Hoe is het mogelijk dat wij kinderen roven, roven aan het hart van God. Wij hebben gezondigd. Wij komen niet in opstand. Wij laten de boel de boel. Wij halen het oordeel over ons. Wij staan schuldig. Wij hebben Gods straf verdiend. Het oordeel begint ook bij het huis van God. De mensen kunnen wel tekeer gaan als wij de abortus-Holocaust aan de kaak stellen, maar ze halen het oordeel over zich. De God van het leven neemt het niet als wij de Joden hebben laten vergassen, verbranden en omkomen in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland zijn relatief

de meeste Joden afgevoerd, enkele reis concentratiekamp. Er is van de 91 treinen met 1000 Joden nooit een trein gestopt. Een enorme logistieke prestatie waaraan duizenden spoorwegmensen, politie en burgerdiensten bij betrokken waren. Ze gingen in de wagons, drie dagen in de trein, uitgeladen, geselecteerd, vergast en verbrand en de wagons ‘leer’, leeg terugsturen om maandag aan te komen bij Westerbork om ’s avonds de 1000 personen nieuwe lading aan te wijzen om de volgende morgen om 12.00 uur te vertrekken naar Auschwitz. De trein rangeerde bij ons voor het huis in Assen. Mijn

moeder had het altijd over “dé” trein. Waar die heen ging wisten ze niet, maar dat het niet goed

zat, begreep iedereen. Wat een collectieve schuld hangt over Europa. De kerk heeft nooit actie ondernomen. De Roomse Kerk collaboreerde met de Duitsers. Het antisemitisme vierde hoogtij. ‘Die Juden sind unsere grösste Feinde’ stond op de muren van de grote zalen waar Hitler sprak. Weg met de Joden.

De Holocaust begon met het vergassen en verbranden gehandicapte en dementerende Duitsers

Duitsland moest een zuiver ras hebben. Het evolutiegif en de eugenetica waren doorgedrongen in de universiteiten. 200.000 Duitsers werden vergast en verbrand in de ovens van de psychiatrische centra. Hooggeleerde heren waren de leiding. Selectie en discriminatie, etnisch geweld. En op de Wannsee- conferentie 20 januari 1942 werd besloten tot de Endlösung van alle Joden, zigeuners, homoseksuelen en alle tegenstanders. Een gigantisch logistiek plan. Treinen reden af en aan. En niemand deed er

iets aan. Het is je niet voor te stellen dat in een hoogontwikkeld Europa de hoge heren deze genocide toejuichten en toelieten. We hebben het gezien. De beelden staan gegrift in onze geheugens. De
nog overlevende Joden leven met een trauma tot in vele geslachten. Ze staan met de handen in het haar over hoe zoiets hen is overkomen in het ontwikkelde Westen. Ze leven vol achterdocht omdat
ze nooit weten wanneer de volgende Holocaust, Shoah, losbarst. De geschiedenis leert hen dat de niet-Joden niet zijn te vertrouwen. En met het nu weer agressief opkomend antisemitisme houden ze hun hart vast. De haat klinkt weer overal. Holocaust-overlevende Joden spreken over een ernstiger situatie nu dan voor de Tweede Wereldoorlog. En hoe dichter je bij Israël komt hoe feller de haat. Alle omringende landen willen de vernietiging van Israël. En de zogenaamde Arabische lente betekent voor Israël toenemende haat. Het Islam-fundamentalisme komt op. Overal zien we de agressieve Islam de macht grijpen. En dat belooft voor Israël en de christenen alleen maar ellende. De plotselinge opkomst betekent het verdwijnen van de heersers tot nu toe. Heersers die ook hebben gezorgd dat de agressieve Islam niet de macht had. Maar ervoor in de plaats komt de Islam, zoals we hebben gezien in Iran.

Het is de Islamitische republiek Iran. Met de Islamitische wetgeving als uitgangspunt. De sharia hoor je overal. En wat dat betekent weten de christenen in Iran en elders in het Midden-Oosten maar al
te goed. En niet alleen in het Midden Oosten maar ook in het westen, waar sprake is van een Islam- invasie, waar zij een democratische oorlog voeren, met als dreiging dat in 2050 de meerderheid Islam kan zijn en wij niet alleen te maken hebben met een Islam-burgemeester in Rotterdam maar ook een Islam-Minister President. Reken het maar uit op de achterkant van een luciferdoosje. De statistische ontwikkeling maakt het duidelijk. Daarom is het belangrijk om in de geschiedenis te duiken.

We zien dat met de Verlichting het licht uitgaat

Ni Dieu, ni maître. Egalité, fraternité, paternité (Geen God, geen meester, vrijheid gelijkheid en broederschap) . De Franse Revolutie. Weg met God en gebod. Geen schepping maar evolutie. Weg met de waarden en normen. En met de Franse Revolutie en de Europese omwentelingen zien we de opkomst van de godloze en goddeloze culturen. Daar zitten we midden in. De secularisatie probeert overal in te vreten. En de ethische basis mag niet meer de basis zijn, maar het menselijk verstand. En met de evolutie de eugenetica, de rassenleer, selectie en discriminatie, het overleven van de sterkste ten koste van het zwakkere. De uitroeiing van alles wat het niet haalt, de zwakke, het onvolmaakte op weg naar het volmaakte, het volgende. De survival of the fittest. Het begint met de big bang en
de oersoep waar die dan ook vandaan komen en gaat van natuurlijke selectie via het varken en de aap naar de mens vandaag om weer over te gaan naar misschien wel een sterke rat die het haalt in de survival van de fittest. De sterkste wint. En het kan dus zelfs zover gaan dat het vernuft, het verstand, de wetenschap tot de conclusies komt dat je dan legaal de zwakste mag endlösen, vernietigen. We

3

moeten onze ogen niet sluiten voor het wetenschappelijke, democratische proces waarmee demente en gehandicapte Duitsers omgebracht werden met de wet in de hand. En er was geen verzet. En
we moeten niet vergeten dat het dan logisch is dat op een gegeven moment met de wet in de hand wordt besloten om bepaalde bevolkingsgroepen als niet-mens te verklaren. Dat past bij evolutie

en eugenetica. Het gaat om de preservation van de rassen. En als dan de meerderheid beslist dat Joden, zigeuners, homoseksuelen geen mens zijn, dan mag je die vernichten, vernietigen. De wet verbiedt doodslag, maar als een Jood onkruid is en geen mens dan mag je die met de wet in de hand uit de weg ruimen. Lex rex. De oorzaak was niet de Holocaust, maar de mentale, maatschappelijke, wetenschappelijke ontwikkeling in de kringen van de wetenschap waar de rassenleer werd gedoceerd. Professor Bindung und Hoche zijn dan namen en begrippen die hoog wetenschappelijk de weg baanden voor T4 en de Holocaust.

Een samenleving die de ethische Bijbelse basis loslaat komt terecht in het barbarendom

Nu we achter de Holocaust staan zijn we met afgrijzen vervuld. Het Neurenberg Tribunaal en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beklonken dat dit nooit weer, ‘nie wieder’, zou gebeuren. En de daarop volgende verklaringen bevestigden dit voornemen. En antidiscriminatie en schending van de rechten van de mens en antiselectie en het bestrijden van etnisch geweld staan steeds hoger op de agenda’s van de politieke en de maatschappelijke organisaties dan ooit. Een goede zaak. Maar het virus van de discriminatie en de selectie is hardnekkig doorgedrongen in de baarmoeder. Het ongeboren kind is slachtoffer van de willekeur van de vader en de moeder en steeds agressiever van de wetgevingen en de samenleving. Hoe ook duidelijk wordt dat het leven begint bij de conceptie en met de moderne wetenschap embryoselectie mogelijk is en niemand meer ontkent dat het ongeboren kind leven is, blijft men het recht op abortus, als het recht van de moeder propageren. Het argument thans
is dat de moeder het recht heeft om haar ongewenste kind uit haar baarmoeder te laten verwijderen. En de arts, de abortuskliniek die haar daarbij helpt, doet aan abortus-hulpverlening met de rechtvaardiging dat het een goede en legaal verantwoorde zaak is om de geboorte van ongewenste kinderen te voorkomen. De samenleving heeft dus besloten dat er twee soorten kinderen zijn, gewenste kinderen en ongewenste kinderen. En dat de moeder het exclusieve recht heeft om te bepalen welk kind van haar gewenst is en welk kind ongewenst. Dat is niets anders dan selectie en discriminatie. En dat was nu juist wat we in de aangescherpte grondwetten zouden bestrijden en uitbannen.

Abortus is dus discriminatie en selectie en schending van de rechten van de mens

Het is ook mishandeling, marteling en onverantwoord medisch handelen. Wordt bij medisch
handelen in geval van pijn alles gedaan om de pijn te verlichten, bij een abortus wordt een ongeboren medemens zonder mededogen wreed uit de moederschoot verwijderd. In Nederland tot de grens van
de levensvatbaarheid van 24 weken. En in sommige landen tot aan de grens van de geboorte, zoals in
de Verenigde Staten. De geschiedenis herhaalt zich. Het is moeder Teresa die bij de uitreiking van haar Nobelprijs voor de Vrede zegt: “De Derde Wereldoorlog woedt in de moederschoot.” Zij mag het zeggen. Zij is de icoon van de belangeloze, zelfopofferende liefde voor de armen der armsten in India en de wereld. Zij voegt de daad bij het woord, om de armsten der armen, de minstbedeelden nog een druppel water te geven bij de laatste adem die ze uitblazen, vergeten en verlaten door de rest van de wereld. Zij als geen ander kon zich identificeren met het ongeboren, hulpeloze kindje dat in de veiligheid van de eigen baarmoeder opeens geconfronteerd wordt met de meest barbaarse aanval op het leven: abortus. Het is zoals dr. Nathanson in zijn film ‘The Silent Scream’ zegt dat het kindje zijn mondje opent en als het ware een schreeuw om leven geeft omdat het met met de dood bedreigd wordt in zijn heiligdom. En zo is het.

Bij abortus wordt de meest wrede, barbaarse en martelende methode toegepast

Zijn we druk om overal in de wereld actief te zijn om flora en fauna te beheren te beveiligen en
te bewaren. En zorgen we zeker dat dieren geen pijn lijden bij slacht of achtervolging. Bij abortus wordt de meest wrede en barbaarse en martelende methode toegepast. Gewoon het ongeboren
kindje doodprikken, doodsnijden, vermoorden zonder pardon. We weten dat het hartje klopt met
21 dagen. We zien met de steeds modernere echoscopie, ultrasound, dat het kindje al vroeg allerlei eigenschappen heeft. We weten dat ook de pijnprikkels er zijn. We weten dat bij een abortus tot 24 weken er sprake is van een al zeer ver voldragen kind dat steeds jonger, zelfs al bij 22 weken, buiten de baarmoeder in leven kan blijven. Maar toch schromen we niet om door te gaan met het wettelijk toestaan van het doden van het kindje tot 24 weken. 24 weken omdat de echo waar iedere moeder recht op heeft met 20 weken, afwijkingen kan constateren waarbij je dan wel nog enkele weken nodig hebt om te beslissen wat je doet. En in de meeste gevallen wordt besloten tot een abortus en dan
moet je wel de 24 weken grens handhaven anders breng je je zelf in problemen als je niet meer mag aborteren beneden 24 weken. Wat een drogreden. De echo is toch niet bepalend voor de abortusgrens. Het gaat toch om de vraag of het verantwoord is om een kindje dat al zo volgroeid is te doden. Nee, natuurlijk. In alle andere gevallen zouden we verschrikt opschrikken en ons verontwaardigd weten als een moeder haar kindje bij de geboorte doodt. Zoals bij het meisje dat vier kindjes doodde en op de zolder bewaarde. Of de moeder ergens in Limburg. Daar spreken we schande van. En terecht. Hoe kan een moeder haar eigen kindje doden. Maar als het als een late abortus in de abortuskliniek van Utrecht, Leiden en Heemstede wordt opgewekt, verkleind of de navelsteng doorgesneden dan is het ineens niet meer barbaars, maar abortushulpverlening waarbij je helpt om ongewenste kinderen te voorkomen. Dat noemen we schizofrenie. Dat kan helemaal niet.

Abortus is een subjectieve ingreep in het leven van de medemens

Het is tijd dat het vernauwde bewustzijn als het gaat om leven wordt verwijd tot de gewone
vraag en conclusie dat we moeten stoppen met het doden van onze ongeboren medemensen in de moederschoot. Er zijn toch wel andere methoden om te voorkomen dat je ongewenst en ongepland zwanger wordt. En als je dan zwanger bent geworden dan geeft het geen pas om je fout, je gebrek
aan planning op te lossen door je ongeboren weerloze kindje te doden. Dat is toch logica. Dat is
toch de logica van de rechter. Dat zegt toch het Wetboek van strafrecht waarin het vermoorden van een medemens is verboden. Je moet de wet wel geweld aandoen om een uitzondering als abortus
toe te staan. Abortus is moord, daar is de wet duidelijk over, maar het wordt toegestaan in bepaalde gevallen als er een noodsituatie is en er helemaal geen andere oplossing mogelijk is. We maakten daar een Wet afbreking zwangerschap voor en voegden lid 5 toe in het Wetboek van strafrecht om het te rechtvaardigen. Geen wonder dat enkele orthodoxe Joodse vrienden toen de abortusdiscussie hevig was, begrepen dat opnieuw het virus, het gif van selectie en discrimineren weer op kwam. Door de eeuwen heen leeft de Joodse gemeenschap met de vrees en de gedachte wanneer nu weer een volgende Holocaust opdoemt. Het kan vrede lijken, maar het kan zo maar opkomen. Abortus is een subjectieve ingreep in het leven van de medemens. Er wordt bepaald dat jij ongewenst bent. En is dat niet de wortel van het antisemitisme? En toen de euthanasiewet werd aangenomen belde een Joodse rabbijn, vriend uit Antwerpen en zei dat het nu toch wel weer heel dichtbij kwam. Als je heel je familie hebt verloren in Auschwitz. Als je ervaren hebt hoe vanuit het westers christelijk, Rooms of protestants denken een Holocaust kon plaatsvinden dan heb je niet veel vertrouwen als de westerse mens weer begint te morrelen aan het absolute recht van ieder mens, hoe dan ook, op de bescherming van zijn leven. En hoe waar het is, zien we als we weten dat mensen worden geëuthanaseerd zonder dat zij daar zelf de hand in hebben. We weten dat de regels in de euthanasiewet arbitrair zijn en oncontroleerbaar. Hoe kan iets bewezen worden als het slachtoffer dood is (gemaakt) en de dader zelf zijn schuld c.q. onschuld moet bewijzen. De wet is juridisch een monstrum, maar toch een wet omdat de samenleving het recht wil vastleggen om zelf te beslissen wanneer een einde aan het leven gemaakt mag worden. Hoe schrijnend ook de vergelijking met de Holocaust kan overkomen, de feiten liegen er niet om.

Als het ongeboren kindje ongewenst is en uit de weg geruimd moet worden dan is dat dezelfde wijze van denken als die die tot de vergassing en verbranding heeft geleid van 200.000 Duitsers in het T4- programma en vervolgens tot de uitroeiing van alle andere tot ongewenst verklaarde medeburgers. Het argument dat de Holocaust gedwongen was en abortus uit vrije wil gaat niet op. Want het recht

op de bescherming van het leven geldt ook voor het ongeboren kindje. Vanuit het ongeboren kindje
is abortus erger dan de Holocaust, ervaren vrouwen die een abortus hebben ondergaan. De Holocaust was gedwongen, maar abortus doet de moeder zelf. Een schokkende conclusie van een aantal moeders die in Auschwitz voor de vitrine stonden met kinderschoentjes van de anderhalf miljoen kinderen die in Auschwitz en de Holocaust omkwamen en hoeveel waren daar niet nog ongeboren van.

Door kinderen uit de moederschoot te rukken. tarten we God de Schepper van al het leven

En als eenmaal abortus en euthanasie gelegaliseerd zijn en in ons land al meer dan één miljoen kinderen zijn vermoord en wereldwijd elk jaar 50 miljoen en totaal al meer dan anderhalf miljard (www. numberofabortions.com), is het dan zo vreemd dat we nu ook geteisterd worden door een agressief opkomend antisemitisme waarvan oudere Joodse mensen ervaren dat het nu al weer erger is dan voor de Tweede Wereldoorlog? En als Joodse kindertjes niet meer met keppeltjes op veilig met de trein naar hun school het Cheider in Amsterdam kunnen, maar nu door een gebedsgroep met de auto worden gebracht en gehaald, dan is er toch wel sprake van een gevaarlijk antisemitisme waarvan de schrik je om het hart slaat. En als we de door de Islam aangedreven haat tegen alles wat Jood is zien en de klinkklare vernietigingstaal op de islamitische zenders, dan zijn we niet ver af van een volgende meedogenloze Holocaust. Geen wonder dat Israël tot de tanden gewapend zijn eigen bescherming afdwingt. Apocalyptisch kun je spreken van het einde der tijden. Bijbels spreken de profeten van antisemitisme en dreiging van de volkeren tegen Gods oogappel Israël. En hoe ook Israël zelf van zijn God afwijkt en dan ook zijn trekken thuiskrijgt, als volkeren moet je niet het lef hebben om Gods uitverkoren volk en land aan te vallen. Allen die dat door

de geschiedenis gedaan hebben, hebben zich deerlijk verwond en zijn van de aardbodem verdwenen.
Dat gold toen en dat geldt nu. Dwars door alle strijd heen zal het eeuwige Koninkrijk van God van recht en gerechtigheid hersteld worden. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Daar spreekt de Bijbel, God,
klip en klaar over. Daarom is het belangrijk om de strijd tegen abortus en antisemitisme met verve te voeren. De Bijbel is daar duidelijk over. Als wij denken ongestraft de kinderen aan Gods hart geboren
uit de moederschoot te rukken dan tarten we God de Schepper van al het leven. Wie onschuldig bloed vergiet diens bloed zal vergoten worden. Geaborteerde kinderen zijn de martelaren van deze eeuw. En die martelaren roepen onder Gods altaar in de hemel: Hoelang nog Heere voordat U ons bloed wreekt. En het antwoord is: Nog een korte tijd totdat jullie getal vol is (Openbaring 6:9-11). En met alles wat er rondom Israël en het Midden-Oosten gebeurt en de wereldwijde financiële crises en ramp op ramp die ons treffen zie je de tekenen der tijden waarbij de liefde verkilt en Gods gramschap vol raakt om een einde te maken aan dit bloedvergieten om dan het eeuwige Koninkrijk van liefde en recht en gerechtigheid te stichten waar alle tranen van je ogen zijn afgewist en mensen en dieren in liefde en harmonie leven in het herstelde paradijs waar alles zeer goed is met Jeruzalem als stad waar God woont en waarvan zijn wet zal uitgaan. Wie wil dat missen. Daarom is de oproep. Stop abortus. Bekeer je. Keer je om naar die God van het leven. God zegt: Je weet van leven en dood. Kies dan het leven opdat je leeft. Het eeuwige leven. Want alzo
lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Messias Jezus is gekomen en zal terugkomen zoals Hij is gegaan. Wat een dag zal dat zijn. Niemand hoeft het te missen. Kom en bekeer je.

Evolutie Auschwitz en Abortus liggen eugenetisch in elkaars verlengde

Onze Brink-documentaire ‘Evolutie, Auschwitz en Abortus’ heeft veel commotie veroorzaakt. Hoe durf je evolutie en abortus op één lijn te stellen. En hoe haal je het in je hoofd om Abortus en

Auschwitz met elkaar te vergelijken. Evolutie is de leugen van de survival of the fittest. De zwakke verdwijnt in de evolutie en de sterkere blijft over. Evolutie is de ontkenning van God. Bij evolutie is de dood er al voor de zondeval. Evolutie is de ontkrachting van het verlossingswerk van Jezus. En wat de theïstische evolutionisten ook bedenken, ze ontkrachten het evangelie. En dat op grond van een filosofie een ideologie die wetenschappelijk niet bewezen kan worden omdat niemand erbij geweest kan zijn en de axioma’s wetenschappelijk zo wankel zijn en de wetenschappelijke gegevens zo schaars dat je er nauwelijks geloof aan kunt hechten, of wetenschappelijke zekerheid. Bij de schepping is evengoed niemand aanwezig geweest, maar God heeft een verslag gegeven van de schepping en

heeft het later ook nog een keer, tot twee keer toe, in zijn tien geboden die Hij zelf geschreven heeft, vastgelegd. Schepping en evolutie zijn onvergelijkbare grootheden, maar als evolutie ontegenzeggelijk haaks staat op het scheppingsverhaal is het geen keuze waar je als gelovige dan mee in zee gaat. Einde verhaal. Dat een evolutionist niet wil praten met een gelovige over schepping door God is te begrijpen, maar hij moet toch zeker bereid zijn om op basis van louter wetenschappelijke bewijzen het gesprek aan te gaan. En als de evolutiefilosofie dwingend leidt tot eugenetisch denken dan wordt het des te belangrijker om op te komen voor de universele rechten van de mens op absolute bescherming van zijn leven om welke reden dan ook. Deze bescherming aangescherpt door de antidiscriminatiewetten is een verheugende ontwikkeling. Deze staan haaks op het eugenetisch denken voortkomende uit het evolutiedenken met alle gevolgen van dien. Waren de gevolgen van de slavernij niet voldoende reden om vanaf het begin het eugenetisch evolutiedenken af te wijzen! De slaaf was in die tijd ook niet
een mens met rechten. De slaaf was louter koopwaar waar je mee mag handelen zoals je wilt. En dat gebeurde dan ook op grote schaal. Zowel vanuit Afrika naar Amerika naar het westen als ook naar
het noorden en oosten door de moslimlanden, maar ook in Afrika zelf tussen rivaliserende stammen. De strijd om de afschaffing van deze slavernij duurde eeuwen en vele decennia lang. De zwarte, de slaaf, de African American, is geen koopwaar, maar een mens geschapen naar Gods beeld zoals alle mensen. De strijd van de Engelse politicus William Wilberforce en vele gebedsgroepen en kerken leidde tot Gods ingrijpen om een einde aan deze misdaad te maken. Het is dan ook verbijsterend dat het eugenetisch denken vooral in Amerika een vruchtbare voedingsbodem vond in het eugenetisch denken van een Margaret Sanger die de bevrijde neger als minderwaardig zag en alles in het werk stelde om zijn voortplanting aan banden te leggen. Tot op vandaag is het uit haar werk voortkomende Planned Parenthood dat door abortus en geboortebeperkende maatregelen dit eugenetisch denken volop in de praktijk brengt. Werd er nooit aan getwijfeld dat een ongeboren kind ongeboren was
enkel om geboren te worden, met het eugenetisch en feministisch denken ontstond de gedachte dat zwangerschap onderdeel was van de onderdrukking door de mannen en dat wat er met het al dan niet gewenste ongeboren kind moest gebeuren het recht was van de vrouw zelf. Zij was ‘baas in eigen buik’. Dit leidde tot de discussies over het recht op afbreking van een zwangerschap. En in Amerika leidde dit al in 1973 tot de beslissing van het Hoge Gerechtshof (de Supreme Court) dat afbreking
van zwangerschap een recht van de vrouw was tot aan de geboorte. En sindsdien zijn in het ene land na het andere abortuswetten ingevoerd. In de internationale organen als de VN, de Wereldbank en het IMF en ook de EU kwamen met name onder druk van het Rapport van de Club van Rome over de dramatische gevolgen van een overbevolking de grote internationale VN Bevolkingsconferenties tot stand die tot op de dag van vandaag hebben geleid tot een actieve en agressieve lobby om wereldwijd abortus te legaliseren en bevolkingsverminderende regels te bevorderen. En ook al is de conclusie van het rapport van Rome allang achterhaald als zou de wereld aan een groeiende bevolking ten onder gaan omdat er niet voldoende mogelijkheid was om de monden te voeden, de praktijk van abortus-
en bevolkings beperkende maatregelen gaan onverminderd voort, vooral onder aanvoering van de internationale organen als de VN en de EU. De Wereldbank en het IMF koppelen aan hun financiële ondersteuning veelal de voorwaarde dat het land aan de voorwaarden van de VN moet voldoen. Inmiddels wordt het besef wakker dat door deze kind-onvriendelijke maatregelen, in westerse landen de vergrijzing toeslaat en de kosten van de gezondheidszorg uit de pan rijzen en pensioenen onder druk staan. In ontwikkelingslanden in Azië kampt men door de meisjesdiscriminatie en meisjesabortus met het sociale probleem dat er niet genoeg huwbare vrouwen zijn, met al de komende sociale en maatschappelijke problemen van dien.

Zal het Babylon van de eindtijd in het nieuwe jaar in één uur vallen? (Openbaring 18)

Dat er een duidelijke lijn is tussen het evolutie-eugenetisch denken en de Holocaust leert een oppervlakkig kennis nemen van de invloed op dit denken binnen de universiteiten van voor de oorlog in het hoogontwikkelde Duitsland. Namen als de geleerden Bindung en Hoche zijn dan smaakmakend. Deze rassenleer werd in de eerste plaats toegepast op het eigen Duitse volk. Het zogenaamde T4- programma ruimde in korte tijd tenminste 200.000 demente en geestelijk gehandicapte Duitsers op. Het was ook de voedingsbodem en basis waarop in de Wannsee-conferentie van 20 januari 1942 besloten werd om alle Joden uit te moorden door ze tot onkruid en tot een last voor de samenleving
te verklaren. En binnen enkele jaren zijn dan ook zes miljoen Joden, zigeuners en homoseksuelen en andere uitgeroeid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de kerk en de wetenschap in die tijd nauwelijks of geen verzet is geboden tegen deze praktijken. Er was een brede aanvaarding van de T4-praktijk in Duitsland, zodanig dat pas nu besloten is om een beter monument te maken voor deze T4-slachtoffers dan de plaquette in het plaveisel bij de Tiergartenstrasse 4, de plaats van het kantoor waar dit programma werd uitgevoerd, waarom het ook het T4-programma wordt genoemd. Al leven we na de Neurenberg-tribunalen en de aanvaarding van de Universele Verklaring van de rechten
van de Mens, inclusief het recht voor de ongeboren kinderen omdat in het Neurenbergtribunaal ook misdaden tegen ongeboren kinderen zijn veroordeeld, opnieuw staat de bescherming van de rechten van de mens en de antidiscriminatie onder druk. De slavernij mag dan afgeschaft zijn maar de slavernij van meisjes en vrouwen in de seksindustrie is groter dan ooit de slavernij is geweest. Trafficking is
een internationaal probleem waarbij misdaadsyndicaten vaak gekoppeld aan drugs en criminaliteit en witwassen van geld een nagenoeg ongebreideld bestaan hebben, ook omdat naast de ongebreidelde abortuspromotie inmiddels binnen de internationale organen en meer en meer landen een ongeremde vrijeseksmentaliteit heerst die vrije seks ook als een recht voor kinderen en minderjarigen promoot. Evolutie, abortus en Auschwitz liggen in elkaars verlengde. Abortus vandaag is het vergieten van onschuldig bloed vandaag waardoor het oordeel komt. Als het ongeboren kind tot de dood veroordeeld mag worden staan de poorten van Auschwitz weer wagenwijd open. Hebben we dan nog niet genoeg geleerd van wat de Joden overkwam en overkomt en ook vandaag weer dreigt? We gaan een nieuw jaar in. We komen met zoveel ellende nauwelijks het oude jaar uit. De wereld holt naar het Babylon dat ik gebouwd heb. Zal het Babylon van de eindtijd in het nieuwe jaar in één uur vallen (Openbaring 18)? Of moeten we nog meer de oordelen en de plagen afwachten? De engelenkoren zingen steeds luider van de overwinning. Daar moeten we al volhardend en het Lam volgend waarheen Hij gaat onze richting en ons werk daardoor laten bepalen. Dat is onze vreugde en marsroute. Het kan niet stuk. En dat allemaal voor het aangezicht des HEREN. Want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Daar gaat het om. God is goed. Hij komt het goede brengen en het kwade weghalen. Hij zal de aarde terugbrengen naar de tijd van het paradijs. De boze zal worden gericht. Veroordeeld. Hij zal niet rusten. Hij zal komen. Daarom jubelen de bomen
en bruist de zee. En bazuinen de volkeren. En iedereen die daar vol van is, zal Hem zien en Hem met verlangen verwachten. Want dat zal een grote dag zijn. Daar word je blij van. Dat geeft je moed. Daar kun je op teren. God is groot. Twijfel er nooit aan. Want het is waar. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het waar is en de hele schepping ervan spreekt. Lees je Bijbel en bid elke dag (www.woonbijbel.nl).

Amen
27 december 2019

Drs. L.P. Dorenbos, Kamerlingh Onnesweg 171, 1223 JE Hilversum dorenbos@kiesdanhetleven.nl mobiel 0651199125 www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl www.brinktv.com

****************************************************

CV L.P. Dorenbos

Drs. L.P. Dorenbos (Lambertus Pieter geboren 21 juni 1942), getrouwd met Willy (Wichertje) de Lange, vier dochters, lid van de Vrije Evangelische Gemeente, Hilversum. Studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam

Na een carrière in het bankwezen als onderdirecteur bij het Project Ontwikkelings Bureau Amro- Westland Utrecht en als directeur bij de Evangelische Omroep van 1974-1986 heeft hij in 1985 na het zien van de film ‘The Silent Scream’, samen met zijn echtgenote de Stichting Schreeuw om Leven opgericht, waarvan hij voorzitter is.

De Stichting Schreeuw om Leven zet zich in om ‘de waarheid en de liefde van God toe te passen op alle terreinen van het leven’. De Stichting zet zich vooral in voor de bescherming van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Via de afdeling ER IS HULP verleent de Stichting hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn of een abortus hebben gehad.

In 2016 heeft hij de dagelijkse leiding van Schreeuw om Leven overgedragen en verliet als voorzitter het bestuur van de Stichting Schreeuw om Leven. Hij zet zich nu in met ‘Kies dan het Leven’ (e-mail: dorenbos@kiesdanhetleven.nl) om het lezen van de Bijbel, het ‘wonen’ in het Woord, te bevorderen (www.woonbijbel.nl) en om de kracht van gebed te ontdekken in profetisch perspectief (www. knierevolutie.nl en de media website www.brinktv.com). De Stichting KIES DAN HET LEVEN is in oprichting.

In India is hij bestuurslid van het educatief centrum John en Michael Job Centrum in Coimbatore dat zich inzet om de discriminatie van meisjes in India en abortus af te schaffen. Hij is erelid van de International Right to Life Federation en actief betrokken bij de internationale pro life beweging en mede oprichter van de Abolition of Abortion Federation. Hij was bestuurslid en voorzitter van de internationale radio organisatie Trans World Radio in Nederland en België. Hij is bestuurslid van het kerkgenootschap FIRE Holland in Rotterdam.

Financiële ondersteuning van het werk met vermelding ‘Kies dan het Leven’ is mogelijk op bankrekening NL 77 ABNA 0430 2350 11

ten name van

L.P. Dorenbos
Kam. Onnesweg 171 1223 JE Hilversum

mobiel 06 51199125
e-mail: dorenboskiesdanhetleven.nl
www.woonbijbel.nl
www.knierevolutie.nl
www.brinktv.com
Naar alle artikelen