2020-07-17: Profetie vervuld van zondvloed naar Armageddon, van Genesis naar Zacharia, van Moloch naar abortus

2020-07-17: Profetie vervuld van zondvloed naar Armageddon, van Genesis naar Zacharia, van Moloch naar abortus

Profetie vervuld van zondvloed naar Armageddon, van Genesis naar Zacharia, van Moloch naar abortus; abortus de Derde Wereldoorlog in de moederschoot

Hedenmorgen 16 juli 2014 Dagboek L.P. Dorenbos

Romeinen is uit. Wat een profetisch boek. Paulus de geleerde die aan de voeten van Gamaliël de grote geleerde die de Tora en de profeten van a tot z dagelijks bestudeerde had Paulus onderwezen. Er heerste een sterke Messias verwachting. Het moest een zegevierende Messias zijn. En hoe past die beter dan dat hij komt om de gehate bezetter de Romeinen uit Israël te verdrijven. Want hoe duidelijk staat in de profeten dat Israël het door God uitverkoren volk is in het uitverkozen land. Daar zal in het eind der dagen een einde aan komen. Dan zal Jahwe zijn door ballingschap verstrooide kinderen over de hele wereld terugbrengen. Dan zal Israël de wereld regeren. Het is interessant om vanuit het Joodse zicht op de Thora en de Profeten te weten hoe zij de Messiasverwachting en de eindtijd zien. Dan hebben we ook meer zicht waarom Paulus zo bewogen is met zijn eigen volk. Want het zijn de profeten die hebben geprofeteerd over het laatst der tijden. Het zijn de profeten die de Messias aankondigen.

Paulus, de grote geleerde die ijverde voor die leer en iedereen die daarvan afweek bestreed en vooral die mensen van de Weg, die ene Jezus, timmerman uit Nazareth, waar toch niets goeds vandaan kon komen, tot dé Messias verklaarden die volgens de Schriften verwacht werd. Dat kan niet waar zijn. Dat is je reinste blasfemie, afgodendienst. Daar moet met hand en tand tegen opgetreden worden. En dat gebeurde dan ook. Deze valse messias werd na drie jaar dan ook uit de weggeruimd. Met volle instemming van de Joodse leiders. Weg met deze valse Messias. Jezus zelf moest eraan te pas komen om Saulus krachtdadig op de weg naar Damascus te bekeren. En sinds die tijd weet Paulus niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij schrijft daar met overgave en compassie over. De schriften herhaaldelijk citerend. De Messias 300 keer aangekondigd door de Schriften heen. Hoe kunnen jullie daar over heen lezen en leven.

Het valt ook niet mee dat als je een overwinnende Messias verwacht om dan een lijdende knecht des HEEREN te verwachten. Dat past niet in het Joodse denken van de uitverkorenen van God. Zij zelf waren de lijdenden, want zij waren allen in ballingschap gegaan vanwege hun zonden. God had hen met sterke hand uit Egypte geleid. Hij had hen teruggebracht in het aan Abraham, Isaak en Jacob beloofde land Israël. Hij deed de vijanden terugdeinzen als zij tot de HEERE riepen in hun nood. We zouden eens alle ingrepen van God in de Bijbel moeten opschrijven. Je staat er versteld van. Maar steeds met de oproep tot bekering en bij Gods levens geboden te blijven. De duivel is uit de hemel gegooid, maar hij heeft nog grote macht om de mensen te verleiden. Kennelijk heeft hij macht gekregen om de mens te verleiden in het paradijs. En dat hebben ze, we, geweten. De mensenmoorder van den beginne.

Kaïn doodt zijn broer Abel. En dat onschuldig vergoten bloed roept nog van de aardbodem om wraak. En zal gewroken worden zoals God bij de opening van het vijfde zegel in Openbaring 6:9-11 ook bevestigd. En keer op keer is gezegd, wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En wat is er een bloed vergieten door de eeuwen heen. Tot op vandaag. De duivel heeft het gemunt op de uitverkoren kinderen van God en zijn uitverkoren land Israël en het centrum Jeruzalem; de stad van God. Door de eeuwen heen. Ze doden hun Messias en in 70 is geen ene steen van de tempel op de andere gebleven, zoals hun Messias Jezus had geprofeteerd. En door de eeuwen heen is de ene Holocaust op de andere gevolgd. Verschrikkelijk, de eeuwen van de Kruistochten tot de laatste Holocaust die al in de dertiger jaren begon toen op de grote Nazi bijeenkomsten op de muren stond 'Die Juden sind unsere grösste Feinde'. De Joden zijn onze grootste vijanden. En in minder dan vijf jaar zijn in de grootste logistieke actie aller tijden zes miljoen Joden in de concentratiekampen vergast en verbrand.  

Nie wieder, nooit meer riep Europa. Wir haben es nicht gewusst riepen de burgers. En mijn moeder die met mij voor de spoorbomen stond in Assen toen 'die trein' dinsdagmorgen om één uur langs kwam met duizend Joden opgepakt in goederenwagons op weg enkele reis Auschwitz van kamp Westerbork enkele kilometers van ons huis. Niet alleen Joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen en Poolse priesters en andere verklaarde tegenstanders. Ze wisten dat het niet goed zat, maar wat er aan de hand was bleek hen pas na de oorlog. De daders werden in Neurenberg veroordeeld. De wereld ondertekende op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Elk mens in welke hoedanigheid ook heeft recht op absolute bescherming van zijn leven. Punt uit. Het mocht nooit meer voorkomen dat bepaalde soorten groepen mensen zouden kunnen worden geselecteerd om uit de weg geruimd te worden. Een mijlpaal. Maar begin jaren zeventig, nauwelijks 25 jaar later begon en frontale aanval op de ongeboren kinderen met even later de ene abortuswet na de andere.

In 1973 al in Amerika tot aan de geboorte en in ons land in 1980 de Wet afbreking zwangerschap tot aan 24 weken. Abortus wordt door de groten der aarde als een mensen- een vrouwenrecht met hand en tand verdedigd. En omdat abortus in feite euthanasie op een ongeboren medemens, wordt nu euthanasie steeds meer wettelijk toegestaan op geboren mensen. Moeder Teresa die naast de stervende paria's op de straten in India en later wereldwijd ging staan om hen een laatste druppel water te geven kreeg de Nobelprijs voor de Vrede en sprak een rede uit waarin zij verklaarde dat de Derde Wereldoorlog in de moederschoot woedt. Elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus. 100.000 per dag; één miljoen per week. 50 miljoen per jaar. Nu als meer dan 30 jaar lang. Anderhalf miljard totaal. Daar vallen de zes miljoen in de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog bij in het niet. De vernietigings treinen rijden nog steeds. En het logistieke plan van toen valt in het niet bij dat van nu. De tegenstanders van abortus als verworven en gelegaliseerd recht worden gezien als mensen die de vooruitgang van de samenleving tegenhouden en worden op alle mogelijke manieren in een kwaad daglicht gesteld.

Wij lezen vandaag

1 Samuël 20:1-23 Romeinen 16:17-27

Bert Dorenbos
kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen