2020-10-09: Stop abortus NU, voordat het te laat is

2020-10-09: Stop abortus NU, voordat het te laat is

'Stop abortus NU' voordat het te laat is

Aan: Kees van Helden, Directeur Stichting Schreeuw om Leven.
Door: Bert Dorenbos, Oprichter Stichting Schreeuw om Leven

HEERE, dank U wel. Wij loven en wij prijzen U. U regeert het grote wereldgebeuren. HEERE uw ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat. HEERE wek de harten van uw kinderen op. HEERE er zijn zoveel christenen die ingedommeld zijn en niet radicaal opkomen voor uw geboden. Als in de dagen van Jeremia toen de meerderheid riep, vrede vrede en geen gevaar, zoals de profeet Jesaja keer op keer memoreert 'er is geen God, behalve Gij'. Weg met de doemprofeten. Niet naar luisteren. Maar U vuurt uw profeten aan om met elan uw waarheid te verkondigen. HEERE dank U wel dat U de God bent van recht en rechtvaardigheid. Er woedt een grote strijd. De duivel weet dat hij heeft verloren op het kruis van Golgotha, maar hij haast zich en gaat rond als een briesende leeuw zoekend wie hij nog kan verslinden. En er zijn velen in de wereld die lijden om hun geloofswil. Er gebeurt veel om allen die uw naam groot willen maken tegen te werken. Overal waar initiatieven zijn om uw naam te verkondigen probeert de mensenmoorder van den beginne roet in het eten te gooien. Maar U zegt: wie volhardt tot het einde die zal behouden worden. U profeteert zelfs dat ze U hebben vervolgd, zo zullen ze ook ons vervolgen. U zegt zelfs verheug je als je wordt vervolgd om uws naams wil. Hoe vaak herhaalt U niet dat als we tegenstand ervaren U als een vader bent die zijn kinderen opvoedt en hen moet terechtwijzen opdat zij dichter in gehoorzaamheid bij U terechtkomen. Hoe vaak verzetten wij ons er tegen en hoe verharden wij ons hart, maar U blijft roepen verhard je hart niet maar laat je leiden door mijn liefde. Ach HEERE, kom ons ongeloof te hulp. Dank U wel dat U zoveel geduld hebt met uw kinderen. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is ligt, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Help ons om te zien dat U het vergieten van onschuldig bloed haat, vanaf het bloed van Abel en al het onschuldig vergoten bloed aan de Moloch afgodendienst door de heidenvolken dat ook door de kinderen Israëls werd overgenomen. Salomo begon ermee. Uw straf was de splitsing in tien en twee stammen en onder Jeremia ging het volk om de Moloch en Baäl afgodendienst in ballingschap en ze zijn tot op vandaag onder de volkeren verspreid met holocaust op holocaust en na de Tweede Wereldoorlog is de Derde Wereldoorlog ontstaan in de moederschoot met abortus afgodendienst wereldwijd met elke hartslag een kinderoffer. U zegt U wreekt met haast  ons moorden met ons eigen bloed. O HEERE, bekeer ons en ontferm U over ons.

HEERE U hebt ons geroepen voor het leven om ons in te zetten voor het ongeboren kindje dat schreeuwt om leven in de moederschoot als het wordt geaborteerd. We zagen de film de Silent Scream gemaakt door de abortus arts Bernard Nathanson de oprichter van de grootste abortusorganisatie NARAL in Amerika die toen hij zelf zag op de film met echoscopie hoe een kindje in de moederschoot probeerde weg te vluchten voor abortustang plotseling zelf inzag dat hij moest stoppen met deze vreselijke barbaarse manier waarbij ongeboren medemensen uit de weg worden geruimd. Wij gingen bij hem op bezoek in zijn woning in New York waar we welwillend werden ontvangen door zijn vrouw Bernadette die heel blij was dat haar man eindelijk tot het inzicht was gekomen met welke vreselijke dingen hij bezig was. Ze heeft heel veel voor hem gebeden en was blij dat God er een eind aan gemaakt had. We hadden een indrukwekkende ontmoeting met dr. Nathanson die uitlegde dat nadat hij tot deze persoonlijke ontdekking was gekomen zich geroepen wist vanuit zijn diepe schulderkenning om een film te maken om de wereld op te roepen om te stoppen met het vreselijke kwaad van abortus. Hij maakte de film 'The Silent Scream' als een persoonlijke schuldbelijdenis maar ook als een een manier om duidelijk te maken en te laten zien hoe het in werkelijkheid toegaat bij een abortus. Sommige delen van de film zijn zeker voor kinderen te luguber om te laten zien, maar zijn wel de werkelijkheid. Bij de strijd van de dierenbescherming laten we wel de gruwelijkheden zien. Toen in de strijd van de afschaffing van de slavernij in bijv. het beroemde boek 'De negerhut van Oom Tom' de afschuwelijke behandeling van de slaven werd beschreven kwam de 'abolition of slavery movement' op gang. Zo zal het ook moeten gaan bij de 'afschaffing van abortus'. Dat zal nog een harde en langdurige strijd zijn want velen en ook christenen zeggen wel tegen abortus te zijn maar willen en zijn niet strijdvaardig om zich in te zetten voor de afschaffing. Zeker niet zij die abortus inmiddels tot een absoluut recht, een vrouwen- ja zelfs een mensenrecht hebben verklaard. Je helpt immers mee om te voorkomen dat een ongewenst kindje op de wereld wordt gezet. We wisten ons geroepen om de Stichting Schreeuw om Leven op ter richten om 'De waarheid en de liefde van God toe te passen op alle terreinen van het leven'. Dat is nu 35 jaar geleden. Sinds de Wet afbreking zwangerschap zijn meer den anderhalf miljoen kinderen in de moederschoot omgekomen. Hun onschuldig vergoten bloed schreeuwt om vergelding vanuit de hemel. U houdt ons de zegen en de vloek voor, het leven en de dood, maar wij kiezen de vloek en de dood. De oordelen en de pestilentiën komen als oproep en waarschuwing want U komt met het herstel van uw paradijs de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Haast je om te komen want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u voordat het te laat is. Stop abortus nu!

In Amerika woedt een hevige Presidents verkiezingen strijd. De Democratische kandidaat Joe Biden promoot abortus tot aan de geboortegrens. De Republikeinse kandidaat President Donald Trump zet zich in voor de afschaffing van abortus en de benoeming van pro life kandidaten voor het Amerikaanse Hoge Gerechtshof (Supreme Court). Het is een strijd tussen Zegen en Vloek, (op) Leven en Dood. Amerika heeft een sterke pro life ontwikkeling gezien zodat in 2016 als door een wonder Trump werd verkozen. De pro abortus lobby doet sindsdien alles om een herverkiezing van deze pro life president te voorkomen, zo groot is de agressie tegen de pro life aanpak van TRUMP ondanks al zijn grote successen op maatschappelijk, politiek en economisch terrein. De onverwachte Covid-19 pestilentie teistert sinds februari/maart 2020 de hele wereld en ook Amerika met Trump die wanhopig probeert deze pandemie te bestrijden. De regering TRUMP-PENCE zet zich krachtig in om het land ondanks de corona draaiende te houden en niet in een totale lock down te storten. De Democraten gebruiken nu in deze verkiezingsstrijd om de oorzaak en de aanpak en de slachtoffers van deze pandemie in de schoenen te schuiven van het TRUMP kamp. Wereldwijd wordt opgeroepen tot gebed voor de herverkiezing van pro life president Trump. Waren het in 2016 de 'shame' votes, zij die er niet vooruit wilden/durfden komen die de overwinning gaven vooral door de swingstates nu zijn veel meer kiezers voorbereid op de grove aanvallen op Trump dat nu 25 dagen voor de verkiezingen op 3 november ondanks de voorsprong van Biden nu, de uitslag zeker niet vast staat. Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Immers grote legers deinzen terug; het water van de Rode Zee en de Jordaan wijkt en zoveel wonderen meer. Voor God is niets onmogelijk. God kan veel meer doen dan wij bidden of beseffen. We lopen dan ook de HERE God aan om zijn wil te doen voor Amerika. In Nederland maken wij ons ook op voor de Verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. In ons land kiezen wij in overgrote meerderheid voor de dood, voor abortus. De strijd tegen hen die zich inzetten voor de bescherming van ongeboren leven wordt grimmiger en harder. De overheid legt beperkingen op om te demonstreren tegen abortus. We zien enige groei van de pro life beweging vooral onder jongeren maar zien nauwelijks bewogenheid in kerk en kring als het gaat om Gods oproep om te stoppen met abortus. De Nederlandse pro life beweging weet zich geroepen om in de Nederlandse verkiezingsstrijd profetisch vooral de christenen op te roepen tot verootmoediging en gebed om zich in te zetten voor de afschaffing van abortus, wil ons land behoed worden voor rampen en oordelen die God uitgesproken heeft. God houdt ons de zegen en de vloek voor, het leven en de dood en roept op 'kiest dan het leven' opdat je met je nageslacht leeft.

Het is een wereldwijde oproep om te stoppen met het vergieten van onschuldig bloed. Deze pandemie noemt Jezus al in Mattheüs 24 als Hij spreekt over de eindtijd. Sinds de zondeval wordt ons de zegen de vloek met name voorgehouden. Steeds opnieuw teisteren vloeken en pandemieën, rampen en oorlogen deze wereld. We vieren nu (8 oktober) het Loofhuttenfeest. Zou de wederkomst van Jezus op het Loofhuttenfeest zijn vooruitlopend op het Loofhuttenfeest dat we daarna elk jaar met Hem zullen vieren zoals geprofeteerd. Gods oordelen gaan komen en de volkeren verharden zich en verzamelen zich tegen Israël en de God van Israël en allen die zijn geënt op de stam in verwachting van de grote eindstrijd in het dal van Armageddon als God de tegen Israël verzamelde volkeren verslaat en zijn rijk van recht en gerechtigheid gegrondvest wordt. Wij zijn opgeroepen om met vurig verlangen zijn wederkomst te verwachten en te volharden in deze eind(s)t(r)ijd om behouden te worden. Die strijd zal gaan om het vergieten van onschuldig bloed waarbij Gods antwoord op de vraag van de martelaren die bewaard worden onder het altaar, hoe lang het nog duurt voordat hun bloed gewroken wordt, is, dat het nog een korte tijd zal zijn totdat het getal van hun mede martelaren vol zal zijn. Met elke hartslag een ongeboren martelaar meer, met nu al totaal wereldwijd meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com), komt dat getal dat de gramschap van God vol is steeds dichterbij. Deze derde Wereldoorlog die nu in de moederschoot woedt roept de aangekondigde oordelen die Messias Jezus in zijn openbaringen aan Johannes doorgeeft over de wereld af, met de oproep om zich te bekeren met de tragiek dat het antwoord van de mensheid is: 'en zij bekeerden zich niet'. Dan komt Gods eindoordeel en het Babylon van de hoer valt dan in één uur! Wij zijn geroepen om het Lam te volgen waar Hij ook heen gaat en met volharding met alle engelen te strijden voor gerechtigheid en de afschaffing van abortus, totdat Hij komt. Halleluja, prijs de HEER.

Amen
 
Naar alle artikelen