2023-04-28: Stampij in de samenleving, deel 2

2023-04-28: Stampij in de samenleving, deel 2

Stampij in de samenleving, deel 2
L. P. (Bert) Dorenbos trad in 1974 aan als directeur van de toen nog jonge Evangelische Omroep.

Media en de waarheid.

Als de christen de leugen van de media liever heeft dan de waarheid van het evangelie, dan kan het niet anders dat afval en kerkverlating toenemen en de ziekten van de tijd ook onze gezinnen en huiskamers bevuilen, met alle gevolgen van dien. We worden dan zelf onderdeel van de leugen van de media. Want hoe kan ons getuigenis nog enige inhoud hebben als direct daarop ons denken en doen wordt bevuild door de leugen. Dat is ook het beeld, dat de niet-christen van de christen heeft: huichelachtig en achterbaks, bang om voor de eigen mening uit te komen.

Christen media getuige

Als de christen niet de media gerichte getuige is, die altijd en overal klaar wil staan om op te komen voor de eer van zijn Christus, dan is het christendom verworden tot een dode reus, die slechts weer tot leven kan komen als de kracht van de Heilige Geest de harten aanraakt en de mensen het niet kunnen laten om het reddende evangelie van de daken te schreeuwen. Daarom zijn een groot stuk van het christendom en hun media er de oorzaak van dat de media leugen kan voortwoekeren. Eigenlijk is dit leugen-media-gerichte-slapend-christendom zelf de grote leugen, omdat het juist Jezus was, die niet afliet om Zelf overal het evangelie om te roepen en daarvoor geen middel en mogelijkheid schuwde en die vervolgens ook zijn volgelingen trainde en opriep om het zelfde te doen, totdat Hij terugkomt, om op die manier ook ons in te sluiten bij het ernst maken met de mondiale mediale verkondiging van het evangelie. Als de wereld, die er toch al niets van snapt of wil snappen, naast de onterechte discriminerende benadering van het christendom, ook telkens opnieuw bewijzen krijgt aangeleverd van een schijnheilig elkaar bevechtend christendom, dan is te begrijpen dat we het hen wel erg gemakkelijk maken om een karikatuur te maken van het christendom.

Media explosie, media reus

Het geweldige is dat simpele lezing en bestudering van Jezus’ gang op deze wereld en Gods gaan door de wereld vanaf de schepping tot nu toe, je heel direct brengt bij het geheim van de christelijke media. Slechts een leven met het hart in Christus geeft de moed, de kracht, het initiatief en de realiteit om met die boodschap op stap te gaan. Het christendom is dan ook de slapende mediareus, die, als maar een vleugje van de kracht van de Heilige Geest begint te waaien, het een media-explosie voor de Here zou kunnen worden. Dat gaat van het maken van een praatje, het rondbrengen van een blaadje, het meedoen aan een gesprek, het schrijven van een ingezonden brief tot het opzetten van een mondiale televisiezender.

De Communicator zit boven

Het geheim van media en de Waarheid is, dat de grote communicatielijn die alles beheerst en mogelijk maakt, de communicatie is tussen God en de mens door zijn geopenbaarde Woord en door zijn Geest. We hebben te maken met een handelende en optredende God, Die zelf zegt dat zijn ogen de hele wereld doorlopen om krachtig bij te staan een ieder wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. God treedt handelend op. Dat vergeten we maar al te vaak als het over media gaat. We praten in het platte vlak, maar we moeten veel meer in het verticale vlak praten. Immers God is een handelend God. Dat was toen en dat is ook nu zo. Daarom moeten christelijke media ook in de eerste plaats media gericht zijn op de Communicator boven, die ook de media knoppen krachtig wil bijstaan van allen, die het willen bedienen met een biddend en opgeheven hart.

God zei: Er zij licht, en er was Licht

Dat klinkt vroom en weinig praktisch, maar het is zó praktisch als God het Zelf zegt: “En God zeide: Er zij licht, en er was licht.” Er was dus duisternis. God sprak en het licht was er! “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ... Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden...” God is de grote Communicator. Hij schiep en het was er. En God zag dat het zeer goed was. Maar de mens, die als God wilde zijn, wetende wat goed en kwaad was, verviel in de zonde en de grote tegenstander van God sloeg zijn slag op deze aarde. De overste dezer wereld. De boze, die rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wat en wie hij kan verslinden. Hij is gekomen om te liegen te moorden en te stelen. De duivel is de grote stoorzender. God doet bovennatuurlijke dingen, maar de duivel ook. Het gaat er om, dat we onderscheiden waarop het aankomt. God communiceert met zijn schepselen door zijn Zoon en door de Heilige Geest. Hij programmeert ons voor het eeuwige leven. Wij worden aangevallen door de stoorzender, die probeert ons uit de bescherming van de Here te halen. Er gaan constant twee geluiden over de wereld: het leven en de dood, hemel en hel, goed en kwaad. Willen we veilig communiceren, dan komt het er op aan dat we dicht bij Jezus blijven. Temidden van allerlei geluiden, ons oog op Hem gericht houden. Geborgen zijn in Christus in God. Dan zijn we in staat om samen met alle heiligen te vatten de rijkdom en de grootheid, de lengte, de hoogte en de breedte van Gods grootheid. Dan kan niets ons scheiden van de liefde in Christus, dan trekken we de geestelijke wapenrusting aan en zijn we geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van Jezus. Dat is christelijke media met een hoofdletter.

Dwaasheid voor de wereld

Als we het hebben over communicatie dan moeten we bij het begin beginnen. En het begin is in het hart van God. Zijn communicatie openbaring is het Woord van God, zijn programma en Hij onderhoudt ons dag aan dag door de kracht van de Geest en beschermt ons tegen de aanvallen van de boze. Dat is geen dogmatische, buiten de werkelijkheid staande, vrome praat, maar dat is de werkelijke werkelijkheid, waarvan Paulus spreekt, dat het dwaasheid is voor de wereld. Wat wijs is voor God is dwaasheid voor de wereld. En wat dwaasheid is voor God, dat denkt de wereld de wijsheid te zijn. Het is dus een absolute zaak, je kunt niet van twee walletjes eten. Het is zwart òf wit, wijsheid òf dwaasheid en je kunt kiezen wat je wilt. Als we het over media hebben, dan komt het er dus op aan waar we voor kiezen en hoe we willen passen in het werk van de grote Regisseur.


 tweede stuk

Media handboek leren

Als we het hebben over christelijke communicatie, dan vergeten we heel vaak, dat we niet moeten beginnen te praten over communicatie maar over de manier waarop Christus communiceert om tot christelijke communicatie te komen. Eigenlijk moeten we zeggen als we over communicatie spreken: “Hoe zou Jezus willen communiceren door ons heen”. Indien we optimaal willen communiceren, zijn er twee centrale uitgangspunten. In de eerste plaats zullen we het Handboek over communicatie goed moeten bestuderen. Het tweede centrale thema is de uitvoering van de richtlijnen: God liefhebben en de naaste als jezelf en niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Christelijke bijbelse communicatie is altijd gericht op het heil van de ander, in een zelfopofferende liefde, zoals Jezus zijn leven gegeven heeft en wij geroepen zijn Hem te volgen.

Communiceren met de Schrijver van het Handboek

Het kennen en toepassen van het Handboek leidt tot een persoonlijk spreken van en met God in het gebed om vanuit deze directe communicatie lijn met de Regisseur die programma’s te maken die Hij van te voren al heeft voorbereid. Gebed is de motor van alle christelijke media activiteit. Vaak is het gebed verworden tot een op afstand praten met God, als onderbreking van de preek of als opstart of afsluiting van maaltijd of bijeenkomst. Of als een randverschijnsel bij alles wat we doen. De Bijbel is scherp over de plaats van het gebed. Alleen het gebed uit een rechtvaardig en op God gericht hart komt aan. Jacobus zegt: jullie bidden wel maar jullie geloven niet. Hoe kan God dan verhoren? Maar hij sluit af en zegt: Elia was een mens zoals wij. Hij bad en het regende drie en een half jaar niet. Wij zijn misschien de realiteit van de goddelijke hemelse communicatie kwijtgeraakt en dat betekent dat we ons moeten haasten om het geheim en de kracht ervan weer te ontdekken. Als we erop letten dan staat de Bijbel er vol van. Kwam de aartsengel Michaël niet op het gebed van Daniël. Wel drie weken later, want hij moest eerst nog strijden met de vorst van de Persen. Er is dus een geestelijke strijd gaande, waar wij onderdeel van zijn. God spreekt ook vandaag door zijn Woord en Geest tot ons. Hij zet ons in beweging. Het gaat erom, wie beheerst ons leven? Dat wat we willen communiceren, moet bepaald worden door de goddelijke communicatie met ons. Het geheim daarvan ligt in de volledige overgave aan de grote Regisseur. Het gaat in de regel tegen ons eigen vleselijk denken in. Vooral in de wereld van de media komt de kracht van het eigen vlees tegen de goddelijke communicatie in opstand. De hele media wereld is geënt op, hoe en met welke programma’s je zo goed mogelijk, zoveel mogelijk mensen kunt bereiken, met zo weinig mogelijk geld en zo groot mogelijke winst. De personality show. De man, de vrouw, de ster staat voorop. Naar mate dat hij kans ziet om de aandacht te trekken, de kijkcijfers op te jagen, in die mate is het succes verzekerd. De media zijn bij uitstek de arena om het menselijke ego te kietelen en met het menselijke ego, de jaloersheid, de afgunst en de concurrentie. Daar waar de menselijke ego in het middelpunt komt te staan, gaat de glorie van en voor God verloren. We hebben de schat in aarden vaten, opdat niet wij, maar God alle eer toekomt. Het is de permanente strijd met het eigen vlees.
Naar alle artikelen