2023-05-01:SCHAF ABORTUS AF.  ABORTUS EEN JURIDISCHE ONMOGELIJKHEID

2023-05-01:SCHAF ABORTUS AF. ABORTUS EEN JURIDISCHE ONMOGELIJKHEID

Foto (Met dank aan RTLnieuws): 21 weken oud. Geboren op 11 november 2011, 11.03.
De Amerikaanse Curtis, die na 21 weken en één dag werd geboren, is de meest premature baby ooit die de vroege geboorte wist te overleven. Dat heeft het Guinness World Records bekendgemaakt. Curtis woog slechts 420 gram toen hij ruim een jaar geleden ter wereld kwam.


SCHAF ABORTUS AF - ABORTUS EEN JURIDISCHE ONMOGELIJKHEID

.Gedicht 30 april 2023 Dagboek L.P. Dorenbos

 Gaat uit van haar

Dank U HEERE

U bent gekomen

U hebt verzoend

U wijst de weg

 

U woont in ons

U beschermt ons

U bent liefde

Wereldwijd

 

Bij U is ruimte

genade vergeving

lankmoedigheid

goedertierenheid

 

Luister naar Hem

weg van de afgoden

weg van de verleiding

dicht bij Hem blijven

 

Hij zal je zegenen

Hij zal je behoeden

Niets kan je scheiden

van zijn grote liefde

 

Blijf in zijn liefde

Luister naar Hem

Hij spreekt ons toe

de wet van ons leven

 

Lees wat er staat

geloof wat er staat

dan heb je wat er staat

het eeuwige leven

 

Hij komt met spoed

oordeelt de doden

redt de levenden

kies dan het leven

 

Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

Woord voor de dag 30 april 2007 L.P. Dorenbos

 

Inhaaldag

 

2 Corinthiërs 7:1

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

 

Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

Gebed 30 april 2011 L.P. Dorenbos

 

Dé Koning komt

 

Oranje boven door de eeuwen heen op weg

 

Majesteit. Huis van Oranje. De vlag is uit, de wimpel wappert. Koninginnedag. Prijs de HEERE. HEERE, zegen het koningshuis. Zegen ons land en volk. Doe de majesteit spreken van U. Geef haar wijsheid en moed. Wil de Prins van Oranje U laten volgen. Werk in zijn leven. Wij danken U dat we het SMEEKSCHRIFT hebben mogen geven. HEERE, U hebt ook hen geschapen. U hebt hen niet los gelaten. U doet hem naar U vragen. Wilt U hun gezin zegenen. Zet mensen om hen heen, die U kennen. Dank U wel, dat dat ook gebeurt. We loven en we prijzen U. We danken U voor het land waar we in mogen leven. U zegent ons onvoorstelbaar. Doe ons volhardend bidden voor koningen en hoogggeplaatsten.

 

Uit het Reveil geboren

 

We weten dat de boze rukt. De boze wil ons land stuk maken. Beroven van de traditie van U. HEERE, U hebt het Reveil gegeven. Een moeilijke en heerlijke tijd. Ik mag me een kind van het Reveil nomen. U hebt heel veel zegen gegeven. Ik heb daar ook aan mee mogen werken. U hebt de EO gegeven en mij geroepen om vanaf  bijna het begin mij daarvoor in te zetten. Wat een feest. Wat een groei. Een onmogelijkheid werd mogelijk. We gingen op stap. Uw woord centraal. Niets anders dan het woord van God. Niets was te dol. HEERE, dat geldt ook vandaag. De nood in ons land is groot. Veel is er mis. De jongeren schreeuwen om leven. Ons land schreeuwt om opwekking, Reveil.

 

Eén miljoen gemarteld gestorven

 

Meer dan één miljoen mochten niet geboren worden de afgelopen veertig jaar. Vreselijk. Wat voor ouders zijn wij. Barbaren. Kinderen uit de moederschoot rukken. Ze zijn daar om geboren te worden, maar wij schromen niet om ze levend te doden. Hoe durven we. Wat is de duivel toch sterk doorgedrongen in ons hart. Maar de mensen willen het in hun hart niet. Wie is er nu voor zo’n barbaars optreden. We moeten dan ook de mensen helpen om te ontdekken dat deze wrede martelende barbaarse methoden niet bij ons passen. Zijn we nu helemaal gek geworden. Wie heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Het is puur heidendom.

 

Op kindermoord komt het oordeel

 

Net als in Bijbelse tijden toen de heidenen hun kinderen offerden aan de afgod Moloch om er zelf wel bij te varen met een seksuele orgie daar om heen. Vreselijk. Geen wonder dat God opdracht geeft om de heidenvolken weg te jagen uit het beloofde land. En als Salomo dan toch zijn heidense vrouwen toestemming geeft om hun kinderen te offeren komt God. Salomo hoe heb je ooit zoiets kunnen bedenken. Hoe is dit in je opgekomen. En de straf is dat het rijk in tien en twee stammen gesplitst wordt. Vreselijk. Al zo snel nadat het koninkrijk begonnen was. En als in de dagen van Jesaja en Jeremia opnieuw de kinderen geofferd worden dan gaat het volk in ballingschap, eerst de tien stammen in 722 en dan in 586 voor Christus Juda. En onder Kores komt een klein deel terug omdat de beloften aan Abraham eeuwigdurend zijn.

 

Grote uittocht komt nog

 

En zo is het vandaag nog. 1948 is een profetische mijlpaal na de Holocaust. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Maar de grote uittocht moet nog komen, waarbij de uittocht uit Egypte in het niet valt. Er staan grote dingen te gebeuren. En we leven in de verwachting van de viering van het Pesachmaal met Jezus in zijn Koninkrijk zoals Hij beloofde. Wat een geweldige verwachting. En in die vurige verwachting leven we. We mogen er naar uitzien. En we zien er naar uit. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht. En de schepping zucht in al haar delen. En daar kunnen we van getuigen. Wat een ziekte, ellende, vervolging, rampen, oorlogen wereldwijd. De liefde verkilt.

 

Het nieuwe Jeruzalem komt

 

Het is allemaal voorzegd. Het gaat gebeuren. En daar leven we naar toe. Daar leven we al in. Want we zijn een nieuwe schepping in Hem. Het oude is voorbijgegaan. Het nieuwe is gekomen. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Glorie voor Hem. Daarom lees de profeten. Lees wat geschreven is over de toekomstverwachting. Er staat heel veel. Het is allemaal heel duidelijk. Jeruzalem is de stad van God. Het zal zich samenballen tegen God en zijn uitverkoren volk en de gelovigen uit de heidenen. Wij. De volken zullen oprukken naar Armageddon. Dan zal God zelf ingrijpen. Jezus komt terug en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Het staat er toch allemaal. Dus het zal dan ook gebeuren. Lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat.

 

Abortus roept om oordeel

 

Het zal zijn als in de dagen van Noach. En zo is het. Wat is er erger dan in ontucht en wellust met elkaar te leven. Porno, lust en ontrouw. Het is de HEERE een gruwel. En abortus is het gevolg. Het is een recht. Het moet verdedigd worden. Het is de HEERE een gruwel. Als God zijn uitverkoren volk in zijn uitverkoren land zo straft omdat ze de kinderen offeren en als de HEERE Jezus zegt, kom niet aan de kinderen, dan zal het oordeel ons ook treffen als wij denken met abortus door te kunnen gaan.

 

Het getal raakt vol

 

De duivel denkt dat hij de zaak in de greep heeft door wereldwijd seks en abortus te propageren en als mensenrecht te verklaren, maar Gods gramschap raakt vol en Hij haast zich om aan dit wereldwijd vergieten van onschuldig bloed een einde te maken. Abortus is dan ook van apocalyptische omvang. De martelaren onder het altaar roepen bij het openen van het vijfde zegel, wanneer God hun bloed gaat wreken. Het antwoord is tot hun getal vol is. Het lijkt erop dat met abortus het getal vol raakt.

 

Oordeel begint bij het huis Gods

 

Wij zijn dan ook geroepen om te volharden in de strijd voor het leven. Doen we dat niet, dan treft ons als eerste het oordeel. Het lijkt erop dat voor de kerk abortus een gepasseerd station is. Het oordeel begint dan ook bij het huis Gods. En als we aan Israël denken dan slaat de schrik ons om het hart. De Bijbel zegt dat Israël in deze eindstrijd ook getroffen zal worden. Vreselijk. Ook in Israël is abortus een vanzelfsprekende zaak. In het leger heeft elk meisje recht op twee vrije abortussen en als zij een abortus weigert dan kan ze haar leger carrière wel vergeten. Wat een tragiek.

 

Zien wie zij doorstoken hebben

 

Dat verhaast Jezus komst van zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid. Zij zelf zullen het niet gaan en willen zien dat Jeshua ook hun Messias was, en zelf zullen zij zich niet bekeren van alle zonden als in de dagen van Noach. God zelf zal ingrijpen en dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben en dan zullen ze een rouwklacht aanheffen over alles wat ze gedaan hebben. Dan zal God zelf zijn wet in hun binnenste leggen en zal de wet uitgaan vanuit Jeruzalem over de gehele wereld en alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om jaarlijks het Loofhuttenfeest te vieren. Wat een dag zal dat zijn. Kom HEERE Jezus, kom. Ja kom haastiglijk.

Amen

Lees elke dag mee: www.kiesdanhetleven.nl (‘In twee jaar de Bijbel door’)

Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

Hedenmorgen 30 april 2013 L.P. Dorenbos

 

Leve de Koning

 

Onze vlag ging uit. Met onze Oranje Bijbel Wimpel eraan. We hebben er vanuit Schreeuw om Leven 3.000 van rondgestuurd. Met de  tekst uit Deuteronomium 17:19 “...en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen...” Wapperend gaat dit woord over het land. Een indrukwekkende afscheidsrede van nu Prinses Beatrix werd gevolgd door de warme krachtige rede van de nieuwe Koning. Deze Prins van Oranje treedt in het voetspoor van de Prins van Oranje, de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, die zijn leven gaf voor de vrijheid van ons land. Veelbelovend dat ook de voorzitter van de Verenigde Staten Generaal deze historische band met het Huis van Oranje benadrukte. Het klonk fier dat de Koning trouw aan de Grond zwoer en recht en gerechtigheid belooft te oefenen voor alle burgers in het koninkrijk. Het klonk: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. We hebben daarvoor met velen gebeden en gevast op de nationale gebedsdag 27 april. Er was een doodse stilte toen we opgeroepen werden om de schreeuw om leven van het ongeboren kindje te horen en de schreeuw van de nieuwe slavinnen in de prostitutie vrouwenhandel. Ik hoorde de juichende mensen op de Dam, maar in mijn binnenste bleef het huilen om de één miljoen kinderen die we sinds de Wet afbreking zwangerschap van 28 april 1981 in de moederschoot hebben vermoord. De konings psalm, Psalm 72, klonk op onze Oranjeavond in Hilversum en Psalm 51 werd door het koor gezongen. O God, wij smeken U; laat de koning recht en gerechtigheid terugbrengen in ons land! Het was een feestelijke bewogen gezegende Oranje boven dag vol hoop voor de toekomst als we blijven bidden voor koningen en hooggeplaatsten.

Amen

 

Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

  

Vanmorgen 30 april 2015 L.P. Dorenbos

 

Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des HEEREN (Jesaja 11:9)

 

We gaan een geweldige toekomst tegemoet. De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen; bekeert u en gelooft het evangelie (Markus 1:15). De wolf en het lam zullen te zamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund (Jesaja 11:6-9 en  65:25). Wat een tijd zal dat zijn. Jezus en de profeten kondigen aan dat zijn wederkomst door (eind)strijd heen zal gaan. De wereld schudt, het Midden-Oosten brandt. Christen vervolging en anti-semitisme nemen toe. Alleen zij die volharden zullen het Koninkrijk Gods uit genade beërven. De strijd voor het leven verhardt zich, ook in ons land. Het onschuldig vergoten bloed van de nu al anderhalf miljard ongeboren kinderen wereldwijd en de meer dan een miljoen kinderen in ons land zal dan gewroken worden.

Samen met u zetten wij ons als Schreeuw om Leven in voor de strijd vóór het leven. Dankbaar zijn we als in onze hulpverlening ‘Er is hulp’ kinderen gered worden. Lees deze Leef en zie onze websites. Blijf dichtbij de Heere Jezus, onze Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebreeën 12:2).

‘Woon’ in het Woord, lees ook de profeten en volhardt in het gebed. Met ons bijgesloten Schreeuw om Leven Bijbelleesplan ‘In twee jaar de Bijbel door’ willen wij u helpen. Wij verootmoedigen ons en smeken de HEERE God dat Hij een opwekking wil geven. Nog is het genadetijd.

 

L.P. Dorenbos

W. Dorenbos-de Lange

 

.

 

 

 

Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

Hedenmorgen 30 april 2017 Dagboek L.P. Dorenbos (1)

 

We zijn verslagen na het zien van de film 22 weken

 

HEERE, wij zijn diep bewogen. We hebben de film bekeken van een abortus met 22 weken. Het is zo gruwtlijk. Het is zo verschrikkelijk. Het is zo barbaars. HEERE, dit kan niet; dit mag niet; dit moet stoppen. Miriam de krachtige pro life warrior, uw kostbaar kind uit Amerika die bij ons op bezoek was wilde met ons deze film zien. HEERE, hoe kunnen we voor U bestaan. Morgenvroeg gaan de abortusklinieken ook in ons land weer open. Dank U voor alle wakers en bidders in ons land die morgen de geestelijke strijd tegen abortus weer aangaan. Miriam gaat met het Bound AM Life team bidden en waken in Houten. Prijs de HEERE.

 

HEERE wij buigen ons hoofd; wij gaan de knieën. HEERE, wat zijn wij slap geworden. Waarom is er niet een nationaal verzetsleger. Waarom is het zo moeilijk de kerken en de christenen te mobiliseren. En HEERE als wij aan ons zelf denken dan zijn we ook zwak in onze strijd. HEERE, geef ons een knierevolutie. HEERE doe ons wonen in uw woord. HEERE vergeef ons onze leesloosheid en gebedsloosheid. We mochten danken voor de verjaardag van onze koning die 50 jaar werd. We mochten Jom Hashoa gedenken hoe de treinen af en aan reden om zes miljoen Joden naar de gaskamers en de verbrandingsovens van de holocaust te brengen. Deze week 4 mei leggen de koning en de koningin een krans bij het monument op de Dam voor de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Wanneer wordt er ook een krans gelegd voor de één miljoen in de moederschoot omgekomen kinderen.

 

HEERE doe een wonder in ons land. Schud de kerken. Laat uw almacht zien. Doe de bidders bidders opwekken. Vermenigvuldig de gebedsbeweging. Maak ons allen Elia’s zoals Jakobus zegt in hoofdstuk 5. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. HEERE, dank U wel dat voor U niets te wonderlijk is. HEERE, doe een wonder. HEERE, help. Dank U wel. Dank U dat U ons uit genade geroepen hebt. HEERE, geef een opwekking. Doe ons ons verootmoedigen en schuldbelijden. HEERE doe ons samenkomen voor boete en bede. HEERE red ons land. Doe Koning, Kabinet en Kamers ons land regeren naar uw wil. Stop abortus nu. Amen.

 

Willy en Bert na het zien van de film 22 weken samen met Miriam

 

 

 Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

 

–-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hedenmorgen 30 april 2017 Dagboek L.P. Dorenbos (2)

 

Impressie naar aanleiding van de gebedsbijeenkomst op het Plein in Den Haag 28 april

 

HEERE, uw ogen waren op het Plein in Den Haag samen met ons bidders op de dag dat op 28 april 1981 de Wet afbreking Zwangerschap met één stem meerderheid in de Eerste Kamer werd aangenomen nadat de wet een jaar eerder in de Tweede Kamer was aangenomen. Ook met één stem meerderheid. De rouw trok over Nederland. Sinds die dag zijn meer dan één miljoen kinderen omgekomen in hun moederschoot. HEERE, ontferm U over ons. Wij hebben gezondigd. Wij verdienen uw oordeel. Wij bogen onze hoofden. Wij beleden onze schuld. Wij riepen U aan. HEERE, doe ons opstaan.  Doe ons de geestelijke strijd aanbinden. Doe ons uw woord proclameren. Doe ons ons bekeren. HEERE, stuur uw machtige engelen. Dank U wel dat wij met uw engelen legermachten mochten meebidden. Want U bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dank U wel want hoe zouden wij anders leven. U bent genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. U wilt niet de dood van de zondaar, maar veeleer dat hij zich bekeert. HEERE, bekeer ons opdat wij bekeerd zijn. Dank U wel dat uw ogen de ganse wereld doorlopen om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat. Dank U wel dat er nog velen zijn die hun knieën voor Baäl niet gebogen hebben. Dank U wel dat U ons oproept als Elia. Hij bad en het regende drie en een half jaar niet. En Hij bad weer en het regende. HEERE, doe ons profetisch opstaan en uitgaan. Doe ons niet meebuigen met de wereldse machten en krachten. Doe ons geen compromissen sluiten. HEERE U roept de Corinthiërs op om geen gemene zaak te maken met zij die van de wereld zijn. U spreekt hen duidelijk toe. U windt er geen doekjes om. De mensen kunnen dan boos worden. Ze kunnen tekeer gaan. Maar wij zijn geroepen om te prediken Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar moeten we elkaar steeds weer toe oproepen. Dan kan de tegenstand en de vervolging groot zijn. Paulus weet daar alles van. Maar het gaat om volharding en trouw. HEERE, help ons volhardend bidden en opstaan. Dank U wel dat U zelf de hoorder en verhoorder van de gebeden bent. Jakobus zegt het gebed van de rechtvaardige vermag veel omdat er kracht een verleend wordt. En U zegt en herhaalt thans zijn mijn ogen en oren hier om te zien en te horen naar het gebed te deze plaatse. HEERE, U houdt ons de zegen en de vloek voor, het leven en de dood en U roept ons op om te kiezen voor het leven, opdat wij leven. Paulus herhaalt en herhaalt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En wij hebben een grote wolk van getuigen rondom ons. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En zoveel geloofshelden meer. En het is zo waar en waarachtig als Gods zijn eigen Zoon uit liefde voor ons gegeven heeft om zijn leven te geven voor de verzoening van onze zonden, wat kan ons dan nog scheiden van de liefde voor God en de naaste. Want wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is pas liefde, grote liefde, genade en genade alleen, onverdiende zaligheid. Die liefde mogen we proclameren. We hoeven het alleen maar door te geven. En deze liefde hebben we uit genade ontvangen. En je kunt nooit meer doorgeven dan je zelf ontvangen hebt. Zegt het voort. Op de knieën. Roep Hem aan. HEERE, dank U wel dat U uw liefde uitstort in onze harten. HEERE stort die liefde uit in de harten van de politici waar we 28 april op het Plein in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer voor gebeden hebben. Geweldig dat we mochten ervaren dat U met al uw engelen ook aanwezig was. U bent de meerderheid en met U zijn wij meer dan overwinnaars in Hem. U zij de glorie opgestane HEERE. Het Koningslied van het Huis van Oranje. Onder het standbeeld van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands!!

 

Wij lezen vandaag Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

www.woonbijbel.nl

www.knierevolutie.nl

 

Vanmorgen 30 april 2019 Dagboek L.P. Dorenbos

Aan Don Ceder

Met de verandering van de Basis Registratie Personen (BRP) dat nu doodgeborenen als gevolg van een miskraam als persoon kunnen worden ingeschreven zonder gebonden te zijn aan een termijn.De termijn waarop een ongeborene tot 24 weken mag worden geaborteerd en alleen een levend geboren kind daarna kon worden ingeschreven in de persoonsregister. De termijn in de Wet afbreking zwangerschap staat dus nu los van de mogelijkheid nu je je doodgeboren kindje op elke gewenste termijn kan laten registreren als persoon.

Nu elk doodgeboren kind (ook een geaborteerd kind) in principe een persoon is, is de vraag legitiem wat de motivatie kan zijn om een ongeborene om wat voor reden zijn leven als persoon te ontnemen. Het wet Wetboek Strafrecht en ook de Grondwet zijn hierover duidelijk.

Met de komst van de Wet afbreking zwangerschap is in het Wetboek van Strafrecht aan artikel 296 lid 5 toegevoegd dat alle algemene bescherming van het leven van ieder persoon ontkracht door in de Wet afbreking zwangerschap de mogelijkheid te creëren om straffeloos een ongeboren kind het leven te ontnemen.

Was deze toevoeging altijd al een juridisch monstrum met de recente beslissing dat elk ongeboren kind rechtens kan worden ingeschreven als persoon moet lid 5 uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnen en staat de Wet afbreking zwangerschap onder druk. Een juridische herijking van de genoemde termijnen en de gevolgen daarvan is dan ook noodzakelijk. 

 

Artikel 1 van de Grondwet

 

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Artikel 296 Wetboek van Strafrecht

1

Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2

Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.

3

Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

4

Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

5

Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.

 

Wij lezen vandaag Inhaaldag  2 Corinthiërs 6:1-7:1

www.woonbijbel.nl

www.knierevolutie.nl

www.brinktv.com

dorenbos@kiesdanhetleven.nl

-----Naar alle artikelen