2023-03-31:  Pesach en Pasen een eeuwig vebond

2023-03-31: Pesach en Pasen een eeuwig vebond

 Pesach en Pasen een eeuwig vebond

Gedicht 30 maart 2007 L.P. Dorenbos

 

HEERE ik vraag het in uw naam

HEERE schaf de abortuswet af

Ik aanbid uw heilige naam

Ik aanbid U, ik prijs U

 

Ik dank U voor uw naam

Ik dank U voor uw liefde

Ik heb U lief, ik heb U lief

Ik dank U voor U zelf

 

U hebt mij getrokken

Uw liefde omringt mij

Mijn hart is verscheurd

om het onschuldig bloed

 

Hoe kunnen wij bestaan

Uw oordeel staat vast

Doe ons in kracht opstaan

en strijden voor het leven

 

Wij geloven in uw werken

Wij hebben het gezien

U bent nu bij de Vader

Daal in grote kracht neer

 

U neigt des konings hart

U verandert de wetten

U doet grote wonderen

HEERE ontferm U over ons

 

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

 

Woord voor de dag 30 maart 2007 L.P. Dorenbos

 

Inhaaldag

 

Johannes 14:21

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader

 

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

Gebed 30 maart 2011 L.P. Dorenbos

HEERE, U bent groot. HEERE, weer de boze uit mijn leven. In woorden gedachten en daden. HEERE, wat is dat loeder venijnig en sterk. Heilig en reinig mijn gedachten. Ik dank U dat ik met al mijn tekorten bij U terecht kan. U redt mij van de boze. Dank U HEERE, dat ik een kind van U ben. Ik wil schuilen bij U. Nergens anders. Hoe heerlijk is uw evangelie. Het kan niet stuk. HEERE, stuur uw engelen om mij in waken en slapen te behoeden. Dank U HEERE voor uw troost in droefenis. Wil mij sterker maken naar lichaam ziel en geest. Mijn hart is in uw hand. Hoe is de boze in mijn leven gekomen. Om mij het leven te benemen. U hebt mijn leven gered van de dood. U hebt mijn hart laten kloppen. HEERE, ik geef me aan U over. Neem mijn leven, laat het HEERE, toegewijd zijn aan uw eer. Ik wil van U zingen. HEERE ontferm U over mij en over de mijnen. Dank U voor mijn kinderen en kleinkinderen. Wil ze zegenen naar lichaam ziel en geest. Dank U HEERE. Wil de wensen van hun hart vervullen. Dank U wel.

Amen

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

Hedenmorgen 30 maart 2013 L.P. Dorenbos

Pesach

HEERE. Wat een feest. De uittocht uit Egypte. U hebt hen met sterke hand uitgeleid. U doet grote wonderen. De machthebbers der wereld moeten erkennen dat U God bent. Zij zullen zich eenmaal voor U buigen. We zien het door de eeuwen heen. Machthebbers worden gebruikt in uw plan met uw land en volk. Zij zijn in ballingschap gegaan vanwege hun zonden. Maar zij zullen terugkeren, want U bent een genadig en barmhartig God. Lees het en je zult het ontdekken. Grote legers deinzen terug als uw volk zich voor U verootmoedigt. En naar uw stem luistert. Keer op keer lezen we het. Uw ogen doorlopen ook de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart naar U uitgaat. 2 Kronieken 16:9. En dan komt de overwinning. En 2 Kronieken 20. Koningen kunnen in de benauwdheid zijn. Ze kunnen het uitroepen. Maar dan komt deze gelovige leviet en die roept uit het volk, maar koning, vrees niet, het is niet onze strijd, maar het is de strijd des HEEREN. En wat gebeurde er in de tijd van Nehemia. Toen het wetboek weer gevonden was in hoofdstuk 8 werd het groot feest. Want ze hadden ontdekt wat ze kwijtgeraakt waren. Glorie voor uw naam. God is goed. Hij roept ons op om op Hem te vertrouwen. Het van Hem te verwachten. Hem aan te lopen. Thans zijn mijn ogen en mijn oren hier om ze zien en te horen naar het gebed te dezer plaatse. 2 Kronieken 7:15. Glorie voor uw naam. Deze gelijkenis sprak de HEERE Jezus opdat zijn altijd zouden bidden en niet verslappen. Maar zal God nog het geloof vinden op de aarde. Lukas 18. Bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal opengedaan worden. Dank U wel. Ik heb geen welgevallen aan uw gebeden en religieuze handelingen want u ziet niet om naar weduwen en wezen in hun druk. En u loopt over de sabbat heen. HEERE, wij loven en wij prijzen U. HEERE dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. HEERE wij danken U voor uw grote naam. Als Petrus en Johannes in de gevangenis zitten dan bidden en vasten de discipelen in het huis dat hermetisch gesloten is voor hen. En dan komt de engel en laat de ketenen los vallen, opent de deur en gaat ze voor naar buiten en is dan weg. Ze gaan naar de biddende discipelen maar die durven de deur niet opendoen. Ze geloven het niet. God antwoord op gebed. Door het gebed stuurt God zijn engelen. En God verandert mensen. Niet wij veranderen mensen, maar God verandert mensen. Hij heeft ons eerst liefgehad. En daarom kunnen wij Hem liefhebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. God heeft ons lief en daarom kunnen wij God liefhebben. Het zijn de gunstbewijzen des HEERE dat wij niet omgekomen zijn. Zijn liefde is oneindig groot. Dank U HEERE, wat een genade. Genade en genade alleen. Dank U wel. Het kan niet op. Lees het dan. God laat zijn volk niet in de steek. Zij worden gestraft om hun ongerechtigheden. Maar Hij zal zich over hen ontfermen. Zijn beloften houden eeuwig stand. Wat Hij zegt, zal ook gaan gebeuren. Op zonde volgt straf. Maar op ontferming volgt vergeving. God is goed. Zo lief heeft Hij ons.

Amen

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

Vanmorgen 30 maart 2015 L.P. Dorenbos

Pesach, Pasen 2015

Pesach 4-10 april

Pasen 5 en 6 april

Pesach en Pasen. U bent de Weg de Waarheid en het Leven. U zendt de Heilige Geest, de Trooster om ons alles te binnen te brengen wat U gezegd en beloofd hebt. U gaf uw leven op het kruis van Golgotha. Uw striemen brachten ons genezing. Hoe kunnen wij dan Pesach veranderen in Pasen? U zult terugkomen zoals U gegaan bent U zult altijd bij ons zijn door uw Heilige Geest. HEERE, ontferm U over ons. Wij hebben gezondigd. Wij derven de heerlijkheid Gods. Hoe durven wij uw feesten te roven van U.

HEERE, wij moeten terugkeren naar uw Woord. Dank U wel dat U ons daar steeds weer bij bepaalt. We gaan weer op naar Pasen en Pesach. Het valt gedeeltelijk samen. Maar uw Pesach blijft Pesach. Het zijn de Hoge Feesten die eeuwigdurend gevierd moeten worden. Wat is er niet een moorden geweest door de eeuwen heen waar we in de naam van Jezus uw uitverkoren volk hebben uitgemoord. Met de Nazi Holocaust als dieptepunt. En hoe hebben we gezwegen. Hoe zullen wij ons deerlijk verwonden.

Hoe kunnen we de profeten lezen als we het losgemaakt hebben van het offer van Jezus. Hoe kunnen we Paasfeest vieren als we de beloften die over de komst en de wederkomst van de Messias gaan hebben gestolen van de eeuwigdurende beloften aan Abraham. We hebben de wissel verkeerd gezet. En dan komen we verkeerd aan. Geen wonder dat we vandaag de profetieën niet begrijpen in de tijd waarin we leven. Het is urgent om te lezen wat er staat en te geloven wat er staat om in de tekenen der tijden de wederkomst van de Messias te verwachten in deze eind(s)t(r)ijd.

HEERE, ontferm U over ons. Doe ons in uw woord wonen. We lezen de lijdensgeschiedenis. We hebben het over Goede Vrijdag en Pasen. We hebben het over drie dagen en nachten in het graf. We hebben de speciale Pesach sabbat aangepast aan onze zondag. Maar er klopt niets van. We hebben de feestdagen losgekoppeld van Gods instelling voor eeuwig. Al eeuwen geleden toen de kerk niets meer te maken wilde hebben met de messias ontkennende bestrijdende Joden. Antisemitisme ten top. Hoe kunnen we hen dan ooit tot jaloersheid verwekken. Jeshoea ontferm U over ons en hen.

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

Wikepedia Pesach en Pasen

Pesach (Hebreeuws: פסח – afgeleid van 'sloeg over': Pasach), ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkere feesten in het jodendom. Met Pesach herdenkt men de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte ('Exodus') en daarmee de bevrijding van de slavernij. Deze gebeurtenissen, die niet zijn geverifieerd via bronnen buiten het jodendom, staan centraal in het joodse ethos.

Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 15e niesan die in maart of april kan vallen. Pesach eindigt in Israëlop de 21e niesan en daarbuiten op de 22e niesan.

Het feest vangt aan met één sederavond in Israël en twee erbuiten. Op deze sederavond worden teksten gelezen, liederen gezongen, de vier vragen worden gesteld (waarom eten wij anders dan alle avonden matze; waarom zitten wij anders dan alle andere avonden niet rechtop; waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden; en waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere kruiden), er worden vier bekers wijn (of druivensap) gedronken en een maaltijd (de sedermaaltijd) wordt genuttigd volgens een vrij vast patroon. Gedurende de hele Pesachweek, die bij sommige Joden zeven dagen duurt en bij andere acht, mag men volgens de religieuzevoorschriften geen gerezen voedsel eten. In plaats van regulier brood eet men matzes oftewel 'ongerezen' broden.

Haggada uit de 14e eeuw, Duitsland

Op de sederavond wordt uit de haggada gelezen, een boekje met hierin samengevat de gebeurtenissen voor en tijdens de uittocht met uitleg voor kinderen en volwassenen.

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof datJezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. De aardbeving die volgens het Evangelie van Mattheüs gelijktijdig zou hebben plaatsgevonden kan verwijzen naar een aardbeving die volgens aardlagenonderzoek in de Dode Zee inderdaad tussen 26 en 36 n.Chr. heeft plaatsgevonden;[1][2] een artikel in Nature in 1983 veronderstelt op basis van zulke gegevens dat het het meest waarschijnlijk is dat de kruisiging op 3 april van het jaar 33 rond 15 uur is voltrokken. Op dit tijdstip zou er een zandstorm en een aardbeving hebben plaatsgevonden, twee jaar na een eerdere aardbeving in 31 n.Chr.[3]

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd.

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de datums van beide feesten officieel ontkoppeld.[4][5]

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren.[6] De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag[7] duurt veertig dagen. Katholieken mogen gedurende de vijftig dagen durende periode hun jaarlijksepaasplicht vervullen.

De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities. In de Barokperiode viel vooral het werk van Johann Sebastian Bach op met de Johannes-Passion, Matthäus-Passion en zijn cantates. Voor de eerste paasdag bedacht Bach de cantate nr. 4 Christ lag in Todesbanden. Voor de tweede paasdag schreef hij vervolgens de cantate nr. 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Inhaaldag Johannes 14:15-15:8

Vanmorgen 30 maart 2017 Dagboek L.P. Dorenbos

En het zal u geschieden want de liefde is de meeste (over emotie gesproken)

HEERE Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. 1 Korinthe 13:15 Van geloof, hoop en liefde is liefde de meeste.

HEERE Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
Naar alle artikelen