2020-10-02: Van paradijs tot paradijs en het vergieten van onschuldig bloed

2020-10-02: Van paradijs tot paradijs en het vergieten van onschuldig bloed

NEDERLANDS
Door Drs. L.P.Dorenbos

Het paradijs
Laten we maar meteen beginnen. We slaan de Bijbel op bij Genesis 1. Al op de eerste bladzijde staat dat alles wat God geschapen heeft goed was.
Genesis 1:12 –  En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Genesis 1:21 – En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:31 – En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Alle kinderen hebben platenboeken gezien van het paradijs, het ene nog mooier dan het andere. Prachtig. En als we vandaag in alle volheid de bloemen en de planten, de vogels en de vissen zien in al hun schoonheid, dan zien we daarin de grote wonderen van de natuur. Hoe meer de mens probeert te weten te komen hoe het allemaal gemaakt is, des te meer wonderen hij tegenkomt.
Ook wij hebben weer een wonder van God beleefd in de geboorte van ons eerste achterkleinkind, Ian. Wat is een groter wonder dan de geboorte van een mensenkind? Je wordt er stil van.

David zegt in Psalm 139:13 – Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Over de roeping van Jeremia zegt God zelfs, Jeremia 1:5 – Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

God is onze Schepper
Zoals we hier samen zijn, zijn we dus allemaal, net als alle andere mensen, door God geschapen.
Luister maar naar Psalm 139:16a – Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,en zij alle werden in Uw boek beschreven. En vers 17 – Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

Gods plan met ons is een geweldig plan: Hij heeft ons geschapen om eeuwig te leven! Maar al in Genesis 3 ziet de duivel kans om de door God geschapen mens en de schepping op het verkeerde spoor te brengen. De zondeval is het gevolg. Nu zijn de zonde en de dood in de mensheid en de wereld gekomen. God zet de mens uit het paradijs. Maar tegelijkertijd kondigt God Zijn tegenoffensief aan om het paradijs te herstellen. Lees Genesis 3:14-16. Hoe herkenbaar is de zondeval want goed en kwaad strijden sindsdien in het leven van ieder van ons. Reeds bij de kinderen van Adam en Eva vindt de eerste moord plaats, wanneer Kaïn zijn broer Abel doodslaat. God zegt tegen Kaïn, Genesis 4:10b - Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.En na de zondvloed zegt God tot Noach in Genesis 9:6 – Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

God haat het vergieten van onschuldig bloed
Dat is de lijn door de hele Bijbel heen: God haat het vergieten van onschuldig bloed en dat bloed zal gewroken worden. God heeft met Zijn eigen hand de tien geboden op twee stenen tafelen geschreven, tot twee keer toe. Er staat nadrukkelijk: Gij zult niet doodslaan. God gaf opdracht aan Israël om zich daaraan te houden wilden ze gezegend worden. Zie Exodus 20 en Deuteronomium 9 en 10.
Maar ze hielden zich keer op keer niet aan Zijn geboden en de HEERE moest met Zijn straffen komen.

God is een genadig en heilig God. Hij heeft het goede met ons voor, maar Hij laat niet met Zich spotten. Steeds opnieuw is de oproep: bekeer je en verootmoedig je en bid of God Zich wil ontfermen en zegenen. Zie bijvoorbeeld 2 Kronieken 7:12-14 – En de HEERE verscheen Salomo des nachts, en Hij zeide tot hem: Ik heb uw gebed verhoord, en heb Mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende; En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.
In Deuteronomium 28-30 houdt God het volk de zegen en de vloek voor. Hij zegt nadrukkelijk dat Zijn geboden niet moeilijk zijn: ze zijn in je hart (Deuteronomium 30:11-14). God houdt ons de ZEGEN en de VLOEK voor, het LEVEN en de DOOD. In vers 19b staat vrij vertaald – KIES DAN HET LEVEN, opdat jij en je kinderen leven.

Kinderoffers aan de Moloch
We hebben gezien dat God het vergieten van onschuldig bloed haat en dat bloed zal wreken. Dat geldt zeker voor het brengen van kinderoffers, een heidens gebruik. Men bracht deze offers om welvaart te verkrijgen. Toen de Israëlieten Kanaän veroverden, kregen ze nadrukkelijk de opdracht om de heidense volken en hun afgoden uit te roeien. Dit heeft Israël niet volledig gedaan. We zien later dat koning Salomo, hoewel hij geweldig door God gezegend was, zich door zijn heidense vrouwen liet verleiden tot het brengen van kinderoffers aan de afgod Moloch. 1 Koningen 11:7 – Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor de Molech, die afschuwelijke afgod van de Ammonieten.
Gods straf is dat Israël in tien en twee stammen wordt gesplitst, die daarna vaak oorlog met elkaar hebben. God had ze keer op keer zo gewaarschuwd. Ze wisten toch dat God het vergieten van onschuldig bloed haat en niet ongestraft zal laten!vGod geeft de profeet Jeremia opdracht om de geestelijke leiders van het volk op te roepen te stoppen met de Moloch afgodendienst omdat ze anders in ballingschap gevoerd zullen worden (Jeremia 7:30-34).
In Jeremia 19 geeft God hem de opdracht om in het dal Ben Hinnom, waar de Moloch afgodendienst plaatsvindt, een pottenbakkerskruik stuk te slaan. Dit is het teken dat Jeruzalem verwoest zal worden en velen van hen gedood zullen worden, vanwege het offeren van hun kinderen aan de Moloch. God zegt in vers 5 en 6 – Ze hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben-Hinnom, maar Moorddal.
Het volk wil het niet horen en neemt Jeremia gevangen. Maar God komt met Zijn oordeel. Ze zullen zeventig jaar in ballingschap gaan (Jeremia 25). In Jeremia 52:13 lezen we dat Jeruzalem en de tempel verwoest worden en het volk naar Babel gevoerd wordt. Na zeventig jaar geeft koning Cyrus hen toestemming terug te keren en Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Daniël 9, Ezra en Nehemia).
God had hen willen zegenen en hen daarom opgeroepen om voor het leven te kiezen en niet voor de dood (Deuteronomium 30:10-20). Vreselijk is het wat je overkomt als je het onschuldig bloed van kinderen vergiet.

Wet afbreking zwangerschap
Op 18 december 1980 zaten mijn vrouw en ik op de publieke tribune van de Tweede Kamer in Den Haag. Tot onze grote verbijstering werd besloten de Wet afbreking zwangerschap, de Abortuswet, aan te nemen. In het vervolg zouden ongeboren kinderen tot de leeftijd van 24 weken mogen worden gedood. Sindsdien zijn er meer dan anderhalf miljoen kinderen vermoord in ons land en wereldwijd meer dan anderhalf miljard. Elke dag komen daar 125.000 kinderen bij.Net als in de tijd van Jeremia worden we opgeroepen om te stoppen met abortus willen we aan het oordeel van God ontkomen. Moeder Theresa zei bij haar ontvangst van de Nobelprijs voor de Vrede in 1979, dat abortus de Derde Wereldoorlog is die in de moederschoot woedt.
God zegt dat onschuldig vergoten bloed, net als het bloed van Abel, van de aardbodem roept en gewroken zal worden.
Lukas 11:51 –  Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht!
Hebreeën 11:4 – Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Hebreeën 12:24 – En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Verzoening enkel door genade, door het bloed van Jezus
Johannes 3:16,17 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
Hebreeën 12:22-29 – Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Ziet toe, dat gij Dien Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is; Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren; opdat blijven zouden de dingen die niet beweeglijk zijn. Daarom alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend Vuur.

God voert Zijn plan van het herstel van het paradijs uit
Openbaring 5:8-14 – En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

Het onschuldig vergoten bloed gewroken
Al het onschuldig vergoten bloed vanaf Abel en ook het onschuldig vergoten bloed der ongeborenen wordt gewroken.Openbaring 6:9-11 – En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Corona- en abortusvloeken in de eind(s)t(r)ijd
Begin maart 2020 sloop vanuit laboratoria in Wuhan in China het Corona virus de wereld binnen. Sindsdien is de wereld niet meer hetzelfde. Een besmettingsangst heeft de wereld in de greep. Autoriteiten treffen maatregelen om de pandemie in te dammen. Handen wassen, geen hand geven, anderhalve meter afstand, geen bijeenkomsten, maximaal zes mensen op je verjaardag! Koortsachtig wordt gewerkt aan een vaccin. De Bijbel spreekt dat op zonde oordelen volgen. En zonde heerst in de wereld en in ons allemaal. Daar waar onderlinge liefde verdwijnt, verdwijnt ook de zegen van God. Dat is vanzelfsprekend en dat kan iedereen begrijpen en ervaren. De Corona explosie hoort niet bij de zegen van God. Wat heeft God ons daarmee te zeggen? Messias Jezus zegt in Mattheüs 24 en ook in Zijn openbaring aan Johannes in het laatste Bijbelboek Openbaring, dat rampen ons zullen treffen als oordeel op onze afwijzing van en zonden tegen God (Mattheüs 24:7b  –  en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen). We lezen in Deuteronomium 28 een lange opsomming van Gods zegen op gehoorzaamheid en een nog langere lijst van vloeken die we over ons halen als we Hem niet dienen maar de afgoden. In Deuteronomium 30:19b worden we opgeroepen – Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,…

 

God stuurt keer op keer profeten om Zijn volk te waarschuwen voor het oordeel, maar ze bekeren zich niet. Lees de Bijbel om te zien hoe de oordelen over Israël komen tot op vandaag, o.a. in Jeremia 7 en 19. Vandaag raast naast Corona ook de abortus pandemie over de wereld. Bij elke hartslag wordt er een kind in de moederschoot vermoord. Wereldwijd zijn nu al meer dan anderhalf miljard ongeboren kinderen gedood (numberofabortions.com). God zegt in Genesis 9:6 – Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. En dat oordeel komt als God al het onschuldig bloed dat door de eeuwen heen vergoten is zal wreken. Dat zal gebeuren op de dag des oordeels (Openbaring 20:11-15). De Corona uitbarsting kun je zien als de zoveelste oproep om te stoppen met abortus. Maar zoals de mensen zich na de oordelen van God telkens niet bekeerden, zo bekeren ze zich vandaag de dag ook niet. Met de agressieve abortuslobby wereldwijd zien we geen tekenen van inkeer en bekering. Al deze eindtijd- verschijnselen zijn door de profeten voorzegd. Het gaat allemaal naar het einde. En het einde is dat de duivel en zijn trawanten zullen verliezen. Zij zullen vernietigd worden en het paradijs zal worden hersteld. Dat zal door een meedogenloze (eind)strijd heen gaan, maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden, zegt Jezus (Mattheüs 10:22 en 24:12).  En in Openbaring 22:7 zegt Hij – Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. De overwinning staat vast en die dag zal komen als een dief in de nacht. Wees voorbereid. Wat een dag zal dat zijn!

Babel valt in één uur
Openbaring 18:1-3 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Halleluja!
Openbaring 19:6-8 – En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:1-5a – En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.

Het paradijs hersteld
Openbaring 22:1-6 – En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

Openbaring 22:7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.
Deuteronomium 30:19 – Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad.

AMEN

 
Naar alle artikelen