2020-08-31: Van Paradijs naar Paradijs en het vergieten van onschuldig bloed

2020-08-31: Van Paradijs naar Paradijs en het vergieten van onschuldig bloed

FIRE KERK  Rotterdam 23 aug. 2020  Aantekeningen Preek  Bert Dorenbos

Van Paradijs naar Paradijs en het vergieten van onschuldig bloed

We gaan vandaag de hele Bijbel door. Van het begin tot het einde

Gods plan met ons is dus een geweldig plan: Hij heeft ons geschapen om eeuwig te leven!

Laten we maar meteen beginnen. We slaan de Bijbel op bij Genesis 1

Al op de eerste bladzij staat dat alles wat God geschapen heeft goed was.   Genesis 1:12

En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.  Genesis 1:21

En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 1:31

Alle kinderen hebben platenboeken gezien van het paradijs; de ene nog mooier dan de andere. Prachtig

En als we vandaag in alle volheid de bloemen en de planten

de vogels en de vissen zien in al hun schoonheid

dan zien we daarin de grote wonderen van de natuur

En hoe de mens ook probeert na te gaan hoe het allemaal gemaakt is

hoe meer ze proberen te weet te komen hoe meer wonderen ze tegenkomen

Voor ons hebben we Gods wonder weer beleefd in de geboorte van ons eerste achterkleinkind  IAN een wonder

Wat is een groter wonder dan de geboorte van onze kinderen. Je wordt er stil van

David zegt in Psalm 139:13;  Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.

En over de roeping van Jeremia zegt God in Jeremia 1:5 zelfs: Voordat Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend;

voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Zoals we hier samenzijn zijn we dus allemaal net als alle mensen door God geschapen met zijn Paradijs tot doel in ons leven

Luister maar in Psalm 139:16  Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in  uw boek beschreven.

en  vers 17 besluit; Daarom hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

Gods plan met ons is dus een geweldig plan: Hij heeft ons geschapen om eeuwig te leven!


----------------------------------------------------------------------------------------------

Al in Genesis 3 ziet de duivel kans om de door God geschapen mens en schepping op het verkeerde spoor te zetten. De zondeval.

God zet de mens uit het paradijs en de zonde en de dood zijn in de mensheid en de wereld gekomen

Maar tegelijkertijd kondigt God zijn tegenoffensief aan om zijn Paradijs te herstellen. Lees Genesis 3:14-16

Hoe herkenbaar is de zondeval want goed en kwaad strijden sindsdien in het leven van ieder van ons

En met de doodslag van Abel door zijn broer Kaïn vindt de eerste moord plaats.

God zegt Kaïn: Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot Mij roept. Genesis 4:10

En na de zondvloed zegt God tot Noach in Genesis 9:6:

'Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

Dat is de lijn door de hele Bijbel heen:

God haat het vergieten van onschuldig bloed en dat bloed zal gewroken worden.

God schrijft met zijn eigen hand de tien geboden op 2 stenen tafelen tot twee keer toe

Daar staat ook heel nadrukkelijk in: Gij zult niet doodslaan.

God geeft opdracht aan Israël om zich daaraan te houden willen ze gezegend worden

Zie Exodus 20  Deut 9 en 10

Maar ze hielden zich keer op keer niet aan zijn geboden en de HEERE moest met zijn straffen komen

God is een genadig en heilig God.  Hij heeft het goede met je voor, maar Hij laat niet met zich spotten en sollen

Steeds opnieuw is de oproep:  bekeer je en verootmoedig je  en bid of God zich wil ontfermen en zegenen.  

o.a. 2 Kronieken 7:12-14

12 En de HEERE verscheen Salomo des nachts, en Hij zeide tot hem: Ik heb uw gebed verhoord, en heb Mij deze plaats verkoren tot een offerhuis.

13 Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

In Deuteronomium 28-30  Houdt God het volk de zegen en de vloek voor

Hij zegt nadrukkelijk dat de Zegen geboden niet te moeilijk: ze zijn in je hart   Deut 30:11-14

God houdt ons de ZEGEN en de VLOEK voor,  Het LEVEN en de DOOD

maar zegt nadrukkelijk KIES DAN HET LEVEN, opdat jij en je kinderen leven  Deut 30:19

We hebben gezien God haat het vergieten van onschuldig bloed en zal dat bloed wreken

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Bij de heidense Godsdiensten waren kinderoffers voor de eigen welvaart gebruikelijk

Toen Israël Kanaän veroverde kregen ze nadrukkelijk de opdracht om deze heidenvolken en deze afgoden uit  te roeien

Maar hoewel koning  Salomo geweldig door God gezegend was. liet hij zich door zijn heidense vrouwen verleiden tot kinderoffers aan de Moloch

Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt,

en voor de Molech, die afschuwelijke afgod van de Ammonieten    1 Koningen 11:7

Gods straf is dat Israël in 10 en 2 stammen wordt gesplitst en ze oorlog met elkaar hebben

God had ze keer op keer zo gewaarschuwd

Ze wisten toch dat God het vergieten van onschuldig bloed haat en straft

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

God geeft de profeet Jeremia opdracht om de geestelijke leiders van het volk op te roepen  te stoppen met de Moloch afgodsdienst Jeremia

omdat ze anders allemaal in ballingschap gevoerd zullen worden (Jeremia 7:30-34)

Jeremia 19:1 en 2)  God geeft Jeremia opdracht om in het dal Ben Hinnom waar de Moloch afgoden dienst plaats vindt, een pottenbakkers kruik stuk te slaan

als voorbeeld dat ze in ballingschap gaan vanwege het offeren/verbranden) van hun kinderen aan de Moloch afgodendienst  Jeremia 19:5 ,6

God zegt; Ze hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor de Baäl,

wat Ik niet geboden en iet gesproken heb, en in mijn hart niet is opgekomen.

Daarom, zie, er komen dagen, spreekt e HEERE, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben Hinnom, maar Moorddal

Ze willen het niet horen en nemen Jeremia gevangen

maar God komt met zijn oordeel in Jeremia 25 dat ze 70 jaar in ballingschap gaan naar Babel

in Jeremia 52:13  worden  Jeruzalem en de tempel verwoest en heel het volk gaat in ballingschap

Na zeventig jaar geeft koning Cyrus hen toestemming terug te keren en Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Daniël 9, Ezra en Nehemia)

God had hen willen zegenen en opgeroepen om niet voor de dood maar vóór het leven te kiezen (Deut. 30:10-20)

Vreselijk wat je overkomt als je onschuldig bloed vergiet van de kinderen
---------------------------------------------------------------------------------------------------

18 december 1980 zaten we op de publieke tribune van de Tweede Kamer in Den Haag

Tot onze grote verbijstering werd besloten  tot de Wet afbreking zwangerschap, de Abortuswet

dat in het vervolg ongeboren kinderen tot 24 weken mochten worden vermoord

tot heden zijn er meer dan anderhalf miljoen kinderen vermoord in ons land en wereldwijd meer van anderhalf miljard, elke dag 125.000 meer

Als Jeremia zijn we geroepen om te stoppen met abortus willen we aan het oordeel van God ontkomen

Moeder Theresa zei bij de ontvangst van haar Nobel prijs voor de Vrede in 1979 dat door abortus de Derde Wereldoorlog nu in de moederschoot woedt

God zegt al dat onschuldig vergoten bloed roept net als het bloed van Abel van de aardbodem roept en zal gewroken worden.

Lukas 11:51
Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht!

Hebreeën 11:4
Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Hebreeën 12:24
En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.


-----------------------------------------------------------------


Verzoening enkel door genade door het bloed van Jezus:

Johannes 3:16,17

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Hebreeen 12:22-29

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;

26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

29 Want onze God is een verterend vuur.
 

------------------------------------------------------------------------


God voert zijn plan van het herstel van het paradijs uit

Openbaring 5:8-14

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.

9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.

11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Al het onschuldig vergoten bloed vanaf Abel en ook het onschuldig vergoten bloed der ongeborenen wordt gewroken
En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden

`En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

-----------------------------------------------------------------------------

Corona en abortus vloeken in de eind(s)t(r)ijd

Begin maart 2020 sloop vanuit laboratoria in Wuhan in China het corona virus de wereld binnen. Sindsdien is de wereld niet meer dezelfde. Een besmetting angst heeft de wereld in de greep. Autoriteiten treffen maatregelen om de pandemie in te dammen. Handenwassen, geen handen geven, anderhalve meter afstand, geen bijeenkomsten enz. maximaal zes mensen op je verjaardag!. Koortsachtig wordt gewerkt aan een vaccin. De Bijbel spreekt dat op zonde oordelen komen. En zonde heerst in de wereld en in ons allemaal. Daar waar onderlinge liefde verdwijnt verdwijnt ook de zegen die God op liefde belooft. Dat is vanzelfsprekend en kan iedereen begrijpen en ervaren. De Corona explosie hoort niet bij de zegen van God. Wat heeft God ons daarmee te zeggen? Messias Jezus zegt in Mattheüs 24 en ook in zijn openbaring aan Johannes in het laatste Bijbelboek Openbaring dat rampen ons zullen treffen als oordeel op onze afwijzing van en zonden tegen God. (Mattheüs 24:7b ' en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen'). We lezen in Deuteronomium 28 een lange opsomming van Gods zegen op gehoorzaamheid en een nog langere lijst van vloeken die we over ons halen als we Hem niet dienen maar de afgoden. In Deuteronomium 30:19b worden we opgeroepen: 'Kiest dan het leven, opdat je met je nageslacht zult leven'.

De straf komt  onherroepelijk op het vergieten van onschuldig bloed door het offeren van de kinderen aan de afgod Moloch en abortus vandaag.

God stuurt keer op keer profeten om hen te waarschuwen om te stoppen maar keer op keer gehoorzamen ze niet. Lees de Bijbel om te zien hoe de oordelen over Israël komen tot aan vandaag aan de dag. O.a. in Jeremia 7 en 19. Vandaag raast naast corona ook de abortus pandemie over de wereld met elke hartslag een kind dat in de moederschoot vermoord wordt, nu al meer dan anderhalf miljard (numberofabortions.com). God zegt in Genesis 9:6: 'Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. En dat oordeel komt als God al het onschuldig vergoten bloed door de eeuwen heen zal wreken op de dag des oordeels zoals Jezus aankondigt bij de opening van het vijfde zegel in Openbaring 6:9-11). De Corona uitbarsting kun je dan ook zien als de zoveelste oproep om te stoppen met abortus. Maar zoals na de oordelen die God geeft steeds staat: 'maar zij bekeerden zich niet'. Met de agressieve abortuslobby wereldwijd zien we geen tekenen van inkeer en bekering. Deze eindtijd verschijnselen zijn alle profetisch voorspeld Het gaat allemaal naar het einde. En het einde is dat duivel en zijn trawanten zal verliezen en vernietigd en het paradijs zal worden hersteld. Dat zal door een meedogenloze (eind)strijd heengaan, maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden, zegt Jezus (Mattheüs 10:22 en 24:12) En Openbaring 22:7 'Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart'. De overwinning staat vast en die dag zal komen als als een dief in de nacht. Wees  voorbereid. Wat een dag zal dat zijn!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Babel valt in één uur  Openbaring 18

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

---------------------------------------------------------------------

HALLELUJA

Openbaring 19:6-8

6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen,

zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

 

Halleluja: Het nieuwe Jeruzalem

Openbaring 21:1-5


1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Het paradijs hersteld

 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.

 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;

 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaring 22:7

 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

Deuteronomium 30:19

Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad

 Van Paradijs naar Paradijsen het vergieten van onschuldig bloed

AMEN

FIRE KERK Rotterdam 23 aug. 2020  Aantekeningen Preek  Bert Dorenbos
Naar alle artikelen