2023-05-09: Nederland: Blijf van de kinderen af

2023-05-09: Nederland: Blijf van de kinderen af

Ik schreef in 2007 dit gedicht en de oproep om abortus af te schaffen. Het is nu 9 mei 2023 en abortus is nog steeds niet afgeschaft. Wereldwijd nu al meer dan 2,6 miljard in ons land al anderhalf miljoen. HEERE kom spoedig Uw oordeel is nabij

Gedicht Bijbel 9 mei 2007 L.P. Dorenbos

 

Ik kan alleen maar van genade leven

 

HEERE God, U bent een heilig God

U komt in grote liefde tot de mensen

Uw roepstem klinkt met volle kracht

Onderhoudt mijn geboden en wetten

 

U weet hoe krachtig hun vijanden zijn

De Verlosser kon alleen uw Zoon zijn

Messias Jezus gekomen voor uw volk

en voor de zonden van de hele wereld

 

U wilt uw volk helpen en beschermen

O Israël speel niet met zijn heiligheid

Je zult dan zien wie je doorstoken hebt

Zijn kruis is ons tot redding geworden

 

Je roept de toorn van God over je af

Hij trekt zich terug en stuurt de vijand

en vrede recht en gerechtigheid wijken

 

O, God, ik dank U voor uw woorden

wij leven alleen maar van uw genade

Hoe zouden wij dan kunnen leven

Als U ons niet eerst had lief gehad

 

Ik buig mijn knieën in grote liefde

Ik loof en ik dank U met mijn hart

HEERE God blijf bij mij wonen

Ik kan alleen maar van genade leven

 

2 Kronieken 26:16-28:27  2 Corinthiërs 12:11-21

 

Gedicht Bijbel 9 mei 2007 L.P. Dorenbos

 

HEERE, ik buig mij voor U neer

Ik wil U dienen met geheel mijn hart

HEERE mijn hart is met alle kinderen

Het is voor U een gruwel als weleer

 

Hoe heeft het zover kunnen komen

om een kind uit de moeder te halen

niet om te leven maar voor de dood

HEERE uw oordelen moeten komen

 

Doe ons toch opstaan voor het leven

Een grote verblinding teistert ons

HEERE geef wapenen om te strijden

We weten het is ons gebed en vasten

 

Elk kind gesmoord is bloedschuld,

het vergieten van onschuldig bloed

En wij hebben het allemaal geweten

de HEERE zal ons doden vergelden

 

Mijn hart krimpt ineen van schuld

Wij zondigen en wij staan schuldig

Het zijn de kinderen van ons volk

en hoe hebben wij hen laten doden

 

Red hen die ten dode gegrepen zijn

Zij wankelen immers ter slachting

O God, U doorzoekt onze harten

ons treft schuld, ontferm U HEERE

 

2 Kronieken 26:16-28:27

2 Corinthiërs 12:11-21

 

Woord voor de dag 9 mei 2007 L.P. Dorenbos

 

2 Kronieken 26:16

Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens de HEERE,

 

2 Corinthiërs 12:15

Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen, ja mijzelf opofferen voor uw zielen.

 

2 Kronieken 26:16-28:27  2 Corinthiërs 12:11-21

 

Gebed 9 mei 2011 L.P. Dorenbos

 

Nederland: Blijf van de kinderen af

Hoe gezegend is ons land. Wat een toestand in het huis van David. Moord en doodslag. Afval en afgodendienst. Nu weer koning Achaz die de kinderen offert aan de Moloch. Hoe kan dat toch dat steeds opnieuw de duivel kans ziet om Gods uitverkoren volk en zijn uitverkoren volk in het uitverkoren huis van David, zo huishoudt. Wat is de boze dan machtig en in staat om zij die geroepen zijn om God te dienen te verleiden. Wat ook een afval. Toen Salomo de kinderen ging offeren aan de Moloch, zie 1 Koningen 11, kwam het oordeel van God direct. Gods uitverkoren land werd in tien en twee stammen gesplitst en ze hadden oorlog met elkaar. Nou dat hebben we dan gezien. Broedervolken die met elkaar op de vuist gaan. Te gek. En telkens als het volk weer in zonde viel liet God zijn oordelen los. Ja, als je God verlaat dan moet je geen zegen verwachten. Je doet het immers zelf. Zo was het toen en zo is het ook vandaag. We kunnen ontzettend veel leren van de geschiedenis van Gods volk. Het is heel duidelijk.

Het is heel simpel. Volg je God dan ontvang je zegen. Volg je je eigen weg dan loopt het mis. Dan verlaat God je. En dan krijgt de tegenstander van God vat op je. En wat hij wil is je ondergang. Hij is de mensenmoorder van den beginne. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar: Gods open doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16:9). En dan onze trouwtekst: Beijvert u dan des temeer broeders om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen, want als ge dat doet, zult ge nimmer struikelen (2 Petrus 1:10). Wat wil je nog meer.  Het staat er keer op keer in. Zo werkt het. Dat is God. En overal waar God komt, waar Jezus, Gods Zoon is, gaat de duivel op de vlucht. Dus onze marsroute is: Dicht bij Jezus blijven. Lees het “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt (Hebreeën 12:1).

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt” (Hebreeën 12:1-3). En het vervolg van onze Bijbeltekst is: Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petrus 1:11). Heerlijk toch. Zo gaan we verder. Dan is er toekomst voor ons land. Prijs de HEERE!

Ik denk aan het huis van Oranje. We leven nog steeds onder de zegen van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands. Hij gaf zijn leven. Zij volhardden in een tachtigjarige oorlog. Daarmee werden de grondslagen voor ons land gelegd. Tot op vandaag. Het evangelie is diep doorgedrongen in ons land. Tot op vandaag. De afval is groot, maar ons land schreeuwt om een Reveil. Ook vandaag geldt precies hetzelfde: Blijf van de kinderen af. Kom je aan de kinderen, dan kom je aan God. God kwam met zijn oordeel als de kinderen aan de Moloch werden geofferd. Hij komt ook met zijn oordeel als wij onze kinderen aan de afgod abortus offeren. We missen nu al meer dan een miljoen kinderen. Daarom: STOP ABORTUS NU. Zo niet dan gaan we te gronde. Daarom: Sla de pinnen in de grond. Blaas de bazuin. Roep het rond. Laten de (nieuwe) media vollopen met het goede nieuws. Er staat een jeugd op die een nieuwe richting in wil slaan. God is goed. Dank U wel. Geef ons creativiteit om ons land te laten overstromen van uw liefde. Dank U wel.

Amen

2 Kronieken 26:16-28:27  2 Corinthiërs 12:11-21
Naar alle artikelen