2021-09-21: Na Jom Kippoer:  kom Here Jezus ja kom haastiglijk.

2021-09-21: Na Jom Kippoer: kom Here Jezus ja kom haastiglijk.

Na Jom Kippoer:  kom Here Jezus, ja kom haastiglijk.

Het zijn uw feesten. U geeft ze ons opdat wij ze mogen vieren. Het zijn altoosdurende inzettingen in de geslachten. Wij zijn geënt op de stam, uw uitverkoren volk. Dank U wel. Door het bloed van uw Zoon de HEERE Jezus mogen wij vrijmoedig toegaan tot de troon der genade. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. Wat een genade. Wat een liefde. Want hoe zouden wij anders kunnen leven. Glorie voor uw naam. Dank U wel. Wat een genade.

Wij worden in zonde ontvangen en geboren. De zonde kleeft ons aan. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. U hebt mij eerst liefgehad. Hoe zou ik U anders ooit lief kunnen hebben. U hebt mij liefgehad al voor de grondlegging der wereld. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Als wij U volgen zullen we nooit in de duisternis wandelen. Dan zullen we het licht des levens hebben. Genadige Vader, glorie voor uw naam. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw, o HEERE. 

En in den beginne was het woord en het woord was uit God en het woord was God. De HEERE sprak: er zij licht en er was licht. Daar waar het licht komt, gaat de duisternis op de vlucht. Het waarachtige licht is gekomen. Hij heeft zijn leven gegeven voor onze zonden. Wij verdienen de dood, maar Hij heeft de dood overwonnen op het kruis van Golgotha. Hij is nedergedaald ter helle maar ten derden dage weer opgestaan uit de doden. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Zijn striemen brengen ons genezing. Als een Lam is Hij ter slachting geleid. Dank U wel. U regeert vanuit de hemel met uw Vader. U hebt de Heilige Geest gezonden die ons de weg wijst en ons de woorden te binnen brengt die wij moeten spreken. 

O HEERE God, help mij voor U te buigen. Doe mijn hoogmoed barsten voor uw onweerstaanbare liefde. Doe uw liefde in mijn harde hart exploderen tot een zacht hart. Dank U wel voor uw offer. Hoe zouden we ook anders kunnen leven. U baande de weg voor mij. U redde mij van de dood. Uw dood is mijn leven. Wij vernederen ons voor U. Wij buigen ons in ootmoed neer. Kom mijn ongeloof te hulp. Doe mij breken voor uw liefde. Als U uw leven gaf voor mijn verdiende straf, hoeveel te meer mag ik U danken dat U zich keer op keer over mij ontfermt om mij naar U te trekken zodat ik uw liefde ook laat zien aan hen die dichtbij zijn. Wie heeft grotere liefde!

 

ROSH HASHANNA, feest der bazuinen

 

Het nieuwe jaar breekt aan

als de zon weer ondergaat

Dan komt Jom Kippoer

tien ontzagwekkende dagen

 

en dan het Loofhuttenfeest

Messias komt U dan terug

De verzoening op Pasen

Uw Geest op Pinksteren

 

U kiest steeds de feesten

om uw Almacht te tonen

op de Grote Verzoendag

vestigt U uw Koninkrijk!

 

U Messias bent geboren

het licht van de wereld

de duisternis verdwijnt

Zie dan alleen op Jezus

 

Hij is weg en waarheid

volg Hem waar Hij gaat

zijn kruis onze redding

gered van zonde dood

 

Heilig mij in waarheid

Uw woord houdt stand

U sprak en het was er

Ik ben omdat U sprak

 

U hebt mij gevormd

al voor de wereld was

U schiep mijn moeder

in uw barmhartigheid

 

U ziet het hart aan

Ben door U geteld

niets overkomt mij

of U bent er bij

 

Ik ben gered geborgen

het anker van de ziel

uw bloed reinigt mij

ik ben volkomen vrij

 

Ik ga met grote vreugde

uw vrede leeft in mij

een eeuwigheid wacht

dat is zo vast en zeker 

 

  
Elke maand Gebed voor het leven sinds op 18 december 1980 de Wet afbreking zwangerschap in de Tweede Kamer werd aangenomen  

HEERE, dank U wel dat we na de aanname van de Wet afbreking zwangerschap in de Tweede Kamer op 18 december 1980 in de Evangelische Lutherse Burgwalkerk in Den Haag jaren lang elke maand de tweede zondagavond een gebedsbijeenkomst hebben gehouden voor de afschaffing van deze wet. Met Arie Pronk aan het orgel, Broeder Kits sr. en Feike ter Velde en Bert Dorenbos als sprekers en Niesje Stelwagen die de administratie deed. Zal nooit vergeten hoe op een dag na een dienst ook uit deze kerk we een Mars hielden naar het Binnenhof met ds. en mevrouw J.H. Velema, voorzitter van de Evangelische Omroep voorop met een houten kruisje opgeheven om die symbolisch op de trappen van de Ridderzaal op het Binnenhof neer te leggen.

 We kregen het daarna op ons hart om daarna elke derde dinsdag van de maand een Residentie Pauzedienst te beleggen in de Waalse Kerk vlak bij het Binnenhof waar tot op vandaag elke derde dinsdag van de maand van 12.30 tot 13.15 uur (als er geen reces is) wordt gebeden en een politicus en een Haagse dominee een meditatie houden (in september de maandag vóór de derde dinsdag).

We zijn op weg van Rosh Hashanah, 8 september 2021, het Joods nieuwjaar, het feest der bazuinen aan het begin van het nieuwe jaar, zoals beschreven in Leviticus 23. U roept ons op om de tien komende dagen daarna ons voor U te verootmoedigen en schuld te belijden op weg naar Grote Verzoendag op 16 september 2021. Met het geven van uw leven voor onze zonden bracht U verzoening op het kruis van Golgotha en het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden zodat wij nu met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. 

Dank U wel dat de heerlijkheid des HEEREN neerdaalde toen de tempel werd ingewijd en U uw geboden ons nogmaals voorhield opdat wij zouden kiezen voor het leven en niet voor de dood. HEERE, ga en waai met uw bezem van de Geest door ons harten, huizen, hoofden, kerken, kathedralen. Doe een explosie van verzet en tegenwerking ontstaan die juist uw trouwe dienstknechten juist aanspoort om hun knieën voor Babel en Baäl niet te buigen. Dat zal verdrukking opleveren, juist vanuit de in slaap gedommelde christenheid en een theologie en dogmatisch christendom dat juist lijden en verdrukking uit de weg gaat en wil gaan. HEERE help.Thans zijn uw ogen en uw oren te dezer plaatse om te zien en te horen naar het gebed te dezer plaatse.

 

Jom Kippoer: Ons land is in grote nood

 

Hun bloed schreeuwt naar de hemel HEERE

onschuldig bloed vergoten in ons vaderland

als kinderen sterven schreeuwend om leven

de moederschoot wordt een plaats des doods

 

De duivel gaat briesend en moordend rond

weer een vader moeder van hun dood kindje

Help HEERE ons land schreeuwt om leven

Huiselijk zinloos geweld in de moederschoot

 

De dood is in onze vensters geklommen

om uit te roeien het kind van de straat

Als de liefde sterft in de moederschoot

dan gaat ons land te gronde aan moord

 

Wij zondigen en belijden onze schuld

U schiep leven en wij roven het weg

Wij knielen schuld belijdend voor U

O HEERE, hoor! O HEERE, red ons
Naar alle artikelen