2023-04-27: Majesteit van harte gefeliciteerd met uw 10-jarig Koningschap

2023-04-27: Majesteit van harte gefeliciteerd met uw 10-jarig Koningschap

Mijn dagboeken rondom Koningsdag. We blijven strijden voor het ongeboren leven in het zicht van de komst van onze Messias

Gebed 25 april 2023 L.P. Dorenbos

 de uittocht uit de abortus-holocaust

HEERE, wij komen tot U. Dank U voor uw woord. Dank U dat U de zaken in uw woord recht snijdt. Als het volk zondigt dan halen ze het oordeel over zich heen. Maar als zij zich bekeren dan komt U met uw zegen. We weten de bedoelingen van de satan, zegt Paulus. Hij wil de mensen tot zonde verleiden. Hij is de mensenmoorder van den beginne. Hij gooit roet in het eten. Dat weten we toch, dus daar moeten we op bedacht zijn. Dat moeten we elkaar constant voor houden. Hang de tien geboden maar op. Dan lees je het elke dag weer. Dat is niet om je in de put te praten, maar om je bij de les te houden. En doe je het, dan verlaat je de vruchten van het vlees en haak je naar de vruchten van de Geest. Liefde blijdschap, zelfbeheersing, geduld, lankmoedigheid enz. En pas je die toe dan wordt het vrede en vreugde.

Sinds de Wet afbreking (!) zwangerschap 28 april 1981 één miljoen abortussen

Daarom HEERE, komen we vanmorgen tot U. Deze week is het 30 jaar geleden dat de Wet afbreking zwangerschap in de Eerste Kamer is aangenomen op 28 april 1981. HEERE, wij sturen een smeekschrift naar de koningin. HEERE wilt U de harten openen. Wil een golf van verontwaardiging vaardig maken in ons land hoe we ooit bedacht hebben om kinderen uit de moederschoot te rukken. HEERE, het is te gek. Dat kan niet. Daar moeten we mee stoppen. Uw toorn roepen we daarmee af. Daarom bidden en smeken we U of U een keer wilt geven in ons land. We buigen onze knieën en belijden onze schuld. Wij hebben gezondigd. Wij hebben het maar laten gaan. Wij zijn niet dapper in de strijd geweest.

In het verzet in deze Derde Wereldoorlog in de moederschoot

Wij laten de Derde Wereldoorlog in de moederschoot als maar door gaan. Wij moeten in het verzet. We kunnen wel een algehele mobilisatie afkondigen, maar de abortustreinen naar de poort met “Abortus macht frei” rijden af en aan. Elke dag 100.000 kinderen worden vernietigd. 50 miljoen per jaar. HEERE, hoe kunnen we voor U bestaan. Wij moeten in het verzet. Doe ons opstaan. Doe ons naar de pen grijpen. Doe ons het moorden stoppen. Wilt U een golf van verontwaardiging laten gaan over ons land en volk. Geef ons moed en kracht. Maak ons moedig en sterk. Het water stijgt tot aan de lippen. HEERE, ontferm U over ons en ons land. Dank U wel voor deze morgen.

Kiezen tussen zegen en vloek

We moesten in het Bijbelplan lezen 2 Kronieken 7 vers 14 en 15. U was al eerder aan Salomo verschenen bij de inwijding van de tempel. En uw heerlijkheid verschijnt. Maar nu komt U nogmaals tot Salomo in de nacht om het hem nog eens duidelijk te zeggen. De zonde dreigt en de straf staat vast, maar de oproep is: Bekeert U, om de zegen van God te laten terugkeren. Daarom: stop abortus nu. Voordat het te laat is. Want als je aan de kinderen komt, dan kom je aan God.

Abortus is de weg naar Armageddon

Abortus,  Armageddon en Apocalyps hebben alles met elkaar te maken. Jeruzalem is de stad waar God wil wonen. Maar de tempel is verwoest, het volk is in ballingschap gegaan omdat ze Gods geboden verlaten hebben. Ze offerden hun kinderen aan de afgod Moloch en dansten om de porno goden Astarte en Baäl. God zond zijn profeten, maar die doodden ze. Het begon al met Salomo in 1 Koningin 11. De tempel was net klaar. Het rijk wordt gesplitst. Ze bekeren zich niet en ze gaan in ballingschap en zijn tot vandaag onder de volkeren verspreid.

Wanneer wordt het onschuldig vergoten bloed gewroken

Een begin van terugkeer zien we in Israël. Maar de tragiek is dat ze hun Messias Jezus grotendeels nog steeds afwijzen en ook in Israël de kinderen nu in de moederschoot doden. Elk meisje in het leger heeft recht op twee vrije abortussen! Er sterven meer kinderen op de slagvelden van de abortusklinieken in Israël dan in de strijd. Het moet de HEERE een gruwel zijn. Wat schrijnend dat na hun Holocaust zij zelf nu volop meedoen aan de abortus Holocaust. Nu al meer dan één miljard wereldwijd en elk jaar 50 miljoen meer. Hoe lang nog HEERE, voordat U hun onschuldig vergoten bloed wreekt? U zegt nog een korte tijd totdat hun getal vol en uw gramschap vol is.

Amen

 

Bijbelplan: 2 Kronieken 7:11-8:18  2 Corinthiërs 2:5-17 (zie www.schreeuwomleven.nl)

Hedenmorgen 25 april 2023 L.P. Dorenbos

HEERE, uw gramschap gaat over de wereld. U roept ons op om ons te bekeren. U wilt ons zegenen. Maar wij kiezen voor de vloek. Wij komen tot U en belijden onze schuld. Dank U HEERE, uw arm is niet te kort om te verlossen. U bent almachtig. Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat. HEERE, wij loven en wij prijzen uw heilige naam.

De wereld wankelt. De aarde schudt en waggelt. De volken gaan tekeer. Jeruzalem de stad van uw woning wordt aangevallen. De Islam probeert U aan te vallen. Maar U hebt de overwinning behaald. De boze gaat tekeer als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En ze doden uw uitverkoren volk en de volgelingen van Jeshua. Maar U komt en maakt een einde aan hun woeden en woelen. U die in de hemel zetelt lacht.

Ze kunnen je leven nemen maar we zijn geborgen in Christus in God. Maak je dan niet bezorgd wat je zult zeggen. God zal je de woorden te binnen brengen. Hij zal je behoeden en beschutten. Hij zal je niet begeven of verlaten. In de grootste nood is Hij bij je. Daar waar de strijd het hevigst is, is God het dichtste bij. Wat een genade. Wat een zekerheid. Wat een toekomst. We hebben het leven in Christus. De hemel wenkt. De reis is zeker.

Dank U wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Dank U wel voor uw zekerheid en uw beloften. Uw ogen en uw oren zijn hier om te zien en te luisteren naar het gebed te dezer plaatse. HEERE wij lopen uit naar U. Wij belijden onze schuld, maar wij roepen uw zegen af over ons land en ons volk. Doe ons in deze mediastad samen uw woord grijpen en proclameren. Zend uw geest in ons midden en doe ons opstaan.

HEERE, dank U voor het Huis van Oranje. God is groot. Zegen de koning. Wij bidden U voor de koning en allen die in hoogheid gezeten zijn. Dank U wel. Doe ons bidden en volharden in gebed. Doe een wonder in de koninklijke familie. Doe een wonder in het ziekenhuis in Londen. HEERE ontferm U over Prins Friso. Werk uw woorden in zijn hart.

Doe uw liefde afdalen in alle leden van de Koninklijke familie. HEERE zij gaven hun leven door de eeuwen heen. Zij dienden U met heel hun hart. Wilhelmina schreef het boek: Eenzaam maar niet alleen. Zij was geroepen om ons door de oorlog heen te leiden. Doe uw liefde en genade dalen in het hart van de nieuwe Koning en Koningin en hun gezin. Doe uw woord open gaan in hun leven en in hun harten. Wij begeleiden hen met ons gebed.

Amen

 

2 Kronieken 7:11-8:18  2 Corinthiërs 2:5-17

 

Gedicht 25 april 2023 L.P. Dorenbos

 

Horen en zien

 

Verscheen de HEERE aan Salomo

des nachts en zeide tot hem:

Ik heb uw gebed gehoord en

deze plaats voor mij

tot een huis der

offeranden verkoren.

 

En mijn volk,

waarover mijn naam

is uitgeroepen,

verootmoedigt zich en

zij bidden en

zoeken mijn aangezicht en

bekeren zich van

hun boze wegen,

dan zal Ik uit de hemel horen,

en hun zonde vergeven en

hun land herstellen.

 

Thans zullen mijn ogen

geopend zijn, en

zullen mijn oren

horen naar

het gebed

te dezer plaatse.

 

2 Kronieken 7:11-8:18

2 Corinthiërs 2:5-17

 

Vanmorgen 25 april 2023 L.P. Dorenbos (1)

HEERE, wij loven en wij prijzen uw naam. Dank U wel dat uw ogen de ganse aarde doorlopen om krachtig bij te staan hen wier hart naar U uitgaat. HEERE, wij roepen U aan. Ons land is in grote nood. HEERE, doe een wonder in ons midden. HEERE, wij hebben gezondigd. Wij derven de heerlijkheid Gods. De dood is in onze vensters geklommen. HEERE, u veranderde het Dal Ben Hinnom in Moorddal. HEERE, het Binnenhof is een plaats des doods geworden, een Moorddal.

HEERE, wij verootmoedigen ons voor U. Wij buigen voor U neer. Wij doen beroep op U in stof en as. HEERE, breek onze hoogmoed af. Doe ons ootmoedig naar U luisteren. Wij hebben nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de boze. Met uw kastijding wilt U ons helpen om eindelijk naar U te luisteren. HEERE, U geeft ons kracht in onze zwakheid. U verjongt ons denken en ons doen. We gaan vrijmoedig toe tot de troon van uw genade. Door de verzoening door uw Zoon leven wij.

HEERE, dank U wel dat U ons oproept om uw naam groot te maken in de samenleving. HEERE, wij roepen de Koning, het Kabinet en de Kamers en de Kerken op. Kom met uw kracht in hun harten. Doe hen woorden van U proclameren. HEERE, doe een wonder in ons land. Dank U zoveel kinderen van U die hun knieën voor Babel niet gebogen hebben. HEERE, geef opwekking. Dank U dat U mij enkel uit genade hebt getrokken naar uw wonderbaar licht. U gaat ons voor. Wij volgen.

HEERE, geweldig dat de Koning weer zoveel lintjes heeft uitgereikt. HEERE, dank U dat zovele, velen zich inzetten voor de samenleving. Dank U dat er vele vele christenen zich inzetten voor hun naaste. Geweldig HEERE. Het is allemaal dienen van U. Niets uit jezelf. Heerlijk om je talenten te gebruiken. HEERE, wil een explosie geven van inzet voor de naaste nu de tijden zwaarder worden.

We danken U dat de kerk steeds nog meer ook een sociaal netwerk wordt. Dank U wel. Zet ons in.

maanden. 18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Met

HEERE, wat een voorrecht om al zoveel jaren ons werk te mogen doen. U geeft ons het leven en U doet ons de genade aan dat ons werk vol kracht en vuur mag worden voortgezet door een nieuwe generatie en dat ook al weer een groeiende volgende jongere generatie wordt klaargemaakt. HEERE dank U dat U gebed vermenigvuldigt. HEERE, wij danken U. Want het komt alles van U. U werkt het willen en het werken. De Koning komt. Zegen de koning en ons land. Glorie voor uw naam.

2 Kronieken 7:11-8:18  2 Corinthiërs 2:5-17

 

Vanmorgen 25 april 2023 L.P. Dorenbos (2)

De politie gaf me advies om niet de deur te openen en naar buiten te gaan om de petitie in ontvangst te nemen van de drie duizend met spandoeken heftig protesterende moslims die een laatste poging deden om de voor die avond geprogrammeerde documentaire ter herdenking van de Armeense genocide niet uit te zenden bij de EO. De Turkse ambassadeur kwam op bezoek om me te overreden dat het tegen Turkije was om de documentaire met een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid uit te zenden. Wat me als de dag van gisteren bijgebleven is, is hun de perfecte organisatie. Ben na de uitzending nog enige tijd beschermd. Wel opmerkelijk was dat de Turkse ambassadeur kort daarna werd vervangen. Vandaag herdenken we honderd jaar Armeense genocide. Meer dan één miljoen kwamen om. En tot op vandaag worden christenen in Turkije op zijn minst gediscrimineerd. En in het na de val van het Ottomaanse rijk neutrale Turkije onder Ataturk is nu onder Erdogan een conservatieve moslim revival gaande passend in het om zich heen grijpende jihad fundamentalisme en het uitroepen van een Islam kalifaat dat de verovering herkerstening van de extreme soennitische salafistische exegese van de Koran dwingend oplegt aan ieder die zich daar moslim, christen en wie dan ook, tegen verzet met als straf je dood. En hun einddoel is een Islam wereldheerschappij en Israël van de kaart vegen en Jeruzalem als hun heilige stad helemaal te veroveren. Het is verbazingwekkend hoe snel hun opmars in het verbrokkelend Midden-Oosten is en hoe het Westen verdeeld, verlamd nauwelijks reageert, maar ook de deur openslaat voor infiltratie van haat-imans in onze Westerse landen, jongeren opzwepend tot hun gewapende strijd.  

 

De buitengrenzen van Europa staan onder zware druk. De Russische beer, waarvan we dachten een ontwapenings detente aan te gaan, lijft grommend de Krim en Oost-Oekraïne in en stuurt zijn vloot weer op oorlogsverkenings missie. De in slaap gesukkelde NAVO met Amerika onder dominantie van de democratische als moslim geboren president van Amerika, Barak Hoessein Obama wordt hardhandig gecorrigeerd op zijn naïeve vredes en Arabische democratiserings beleid dat de deur wagenwijd open zette voor de verzwakking van de aanvals- en verdedigings kracht van het bondgenootschap. Het financieel en maatschappelijk en ethisch verbrokkelde verzwakkende Europa weigert in gezamenlijkheid antwoorden te geven op deze veiligheids uitdagingen. De moslim arbeids invasie vanaf de zestiger jaren en het nu ontwakende moslim-uitgangspunt van de wereldoverheersing maakt van de nu nog moslim minderheid straks een meerderheid als door de kindvijandelijke westerling en het moslim grote familie beleid door de infiltratie van de moslims in de samenleving en politiek door deze demografische oorlogsvoering de macht steeds meer in handen komt van de islam.

 

In Europa is sprake van grote naïviteit omdat nog steeds de mening overheerst dat de gematigde moslims met wie we jaren hebben samengewoond zich niet zullen scharen bij de fanatieke jihad fundamentalistische moslims. Een misvatting want de geschiedenis leert dat gematigde moslims niet in beweging komen als fundamentalistische moslims de macht grijpen. En bij het de macht grijpen in de Islam filosofie zijn alle mogelijke middelen van geweld toegestaan. En als de Islam tien of twintig procent van een samenleving beheerst is in feite de macht overgenomen. Europa heeft eerder de Islam dreiging aan den lijve ervaren. Als de slag bij Poitiers in het zuiden van Frankrijk vlak voor de Pyreneeën in 732 was verloren dan had de Islam de rest van Europa onder de voet gelopen. En Spanje en Portugal hebben tot 1492 onder de knoet van de Islam gezeten toen Franz Ferdinand en Isabella van Aragon de macht overnamen en de moslims verdreven om een streng rooms regime te vestigen waar voor moslim en Jood geen plaats was. Ook vanuit het heel het Midden Oosten omvattende Ottomaanse rijk met Istanboel, het vroegere Constantinopel als hoofdstad, heeft keer op keer geprobeerd vanuit het oosten Europa te gaan inlijven. Het Ottomaanse leger stond tot twee maal toe voor de poorten van Wenen in 1529 en in 1683. We zagen in het Oost Hongaarse stadje Eger hoe de Ottomaanse legers moord en doodslag zaaiend huis hielden maar de verdedigers stand hielden. Met de val van de muur en de Russische hegemonie in de Balkan hebben we gezien hoe de strijd tussen islam en oosterse orthodoxie in alle hevigheid losbarstte. 

 

Was de Middellandse zee een absolute scheiding voor de buitengrenzen van Europa vandaag is het een poreuze grens nu meer dan een miljoen mensen uit het Midden Oosten tot ver in Afrika klaar staan om tegen grote bedragen van mensensmokkelaars duizenden met gammele bootjes op zee te drijven om ergens aan de zuidgrens van Europa aan land te spoelen. Duizenden komen om doordat hun bootjes kapseizen. Het zal de mensensmokkelaar een zorg zijn, hij is al weer druk bezig om een volgend bootje vol te stouwen. Europa tobt zich af hoe medemenselijk deze vluchtelingen invasie op te vangen en in te dammen. Europa is het paradijs voor hen wie de overtocht kunnen betalen. In eigen land waar de chaos, armoede, vervolging en uitzichtloosheid voor velen groot is is de uittocht naar het beloofde land van een Europa overvloeiende van melk en honig alle risico waard. Steeds meer sijpelt door dat van al deze merendeels moslims ook de oprukkende ISIS gebruikt maakt van deze infiltratieroute door jihad strijders mee te sturen als quasi asielzoekers in het vrije Europa. Een vertwijfeld, verdeeld Europa beperkt zich tot het besluit om de bootjes van deze mensensmokkelaars te proberen te vernietigen en de opvang en beveiliging op zee te vergroten, met als gevolg dat nog meer bootjes de zee opgestuurd worden, want de kans dat ze de overkant niet halen wordt kleiner. De meeste bootjes vertrekken van de stranden van het door onderlinge strijd verscheurde Libië. Geen wonder omdat daar de criminele mensen smokkelaars, veel geld maken om hun onderlinge strijd te financieren. ISIS is Libië ook al binnengedrongen en schroomt niet om Egyptische Kopten met mediavertoon op het strand van Libië te onthoofden, Egypte uitlokkend om hun stellingen te bombarderen, maar ook een signaal dat ISIS niet zal schromen als zij de macht krijgen aan de andere kant van de Middellandse zee hetzelfde te doen op de stranden van Europa. De duizenden uit Europa naar de ISIS fronten in het Midden-Oosten getrokken westerse meestal jonge jihad strijders worden opgeroepen en getraind om in eigen land, voor zover ze niet gesneuveld zijn, gruwelijke terroristische daden te plegen. En Europa wordt daar reeds door opgeschrikt en leeft in de angstige verwachting wanneer het bij jou zal gebeuren. Wat voert het uit Hilversum afgereisde gezin in zijn schild bij terugkeer en hoe denkt de moslimgemeenschap in Hilversum daar over. Wat gaat er om in de hoofden van de vele vaak bravoure jongeren. Een tot geloof gekomen vriend kwam ons vertellen hoe de Iman in de moskee haatdragende teksten gebruikte en citeerde. Met de grote terroristische aanslag op de Twintowers op 11 september 2001 toen twee met door moslim terroristen gekaapte vliegtuigen tegen de twee torens van de wolkenkrabber kantoorkolossen vlogen, dood en verderf zaaiend meer dan 3.000 mensen de dood in joegen, is de tijd radicaal veranderd. De tijd vertoont apocalyptische signalen die angst en onzekerheid veroorzaken zonder perspectief op uitkomst en oplossing.

 

Met het moreel verval van Europa waarbij gepoogd wordt het christendom naar de rand van de samenlevingen te drukken en de geest van de doodcultuur de macht grijpt en de Europese organen in Brussel alles doen om het leven van conceptie tot het graf aan te tasten wordt de weerstand tegen elke dreiging verzwakt en is het geen wonder dat de derde moslim invasie in Europa dreigt; intern door de moslim geboorte invasie en extern door een met geweld oprukkend ISIS leger voorafgegaan door terroristische aanslagen van welke aard dan ook. Vandaag herdenken we de Armeense genocide 100 jaar geleden. Nog steeds volhardt Turkije in de ontkenning. Hoewel Turkije NAVO bondgenoot is is het zeer terughoudend om volop mee te doen om de dreigende ISIS invasie te stoppen. Saoedi-Arabië, dat de bakermat was en is van de extreme salafistische wahabitische soennitische Islam, maar Amerika moest om zijn afhankelijkheid van de olie zijn bondgenootschap met dit buitengewoon intolerante en mensen en vrouwen rechten schendende land wel in stand houden. Het troepen terugtrekken beleid van de Obama regering heeft geleid tot toenemende islam en wereldveroverende agressie op vele plaatsen in de wereld. De Koran en de ervaring in de historie leren dat deze islam religieuze dood en verderf zaaiende oprukkende religie alleen gestopt wordt door een sterke aanvallende en defensieve strategie. Nu Europa geteisterd wordt door een ongeëvenaard moreel verval waardoor de geestelijke veerkracht wordt verzwakt dreigt de morele kracht te vervallen waardoor het gevaar groot is dat de door hun islam religie gemotiveerde strijd kans krijgt om Europa binnen te dringen zowel van buiten als van binnen, waar de overal in Europa aanwezige, vaak vrij gesloten moslimgemeenschappen met hun van de fronten teruggekeerde jihad strijders maar al te graag de commando’s opvolgen om het heft desnoods met geweld in handen te nemen in West-Europa.

 

Als een morele herleving en opwekking in Europa uitblijft en kerk en politiek blijven laveren op de naïeve gedachte van een vredelievende Islam dan is Europa al meer overgeleverd aan de dictatuur van de Islam dan we denken. Moge het morele geweten van Europa dat onderhuids nog steeds in alle vezels van de Europese samenleving aanwezig is op tijd wakker worden om het gevaarlijke tij te keren. De geschiedenis en ook de Bijbel leren dat daar waar de morele basis van de universele waarden en normen die door God ons aller Schepper zijn gegeven weer uitgangspunt worden in harten, huizen en maatschappij en politiek wonderen zijn te verwachten omdat God er altijd bij wil zijn en wil zegenen daar waar mensen terugkeren naar zijn levens geboden. Moge zo de dreigende derde moslim aanval op Europa gepareerd worden. Zij die weten van de kracht van de wonderen van God, de grote legeraanvoerder, zullen het in woord en gebed en daad ter hand nemen. HEERE God, dank U wel dat we mogen weten dat U alles in uw hand hebt en houdt. Bereid ons voor op strijd en vervolging en overwinning. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dat universele gebed dat Jezus ons leerde zit vol met zijn profetische zeggingskracht en draagt ons ook nu door de tijd heen en geeft ons de marsroute aan van het overwinningsleger van koning Jezus. Sta op en wees gereed voor die strijd. 

   

2 Kronieken 7:11-8:18 2 Corinthiërs 2:5-17

 -------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Re: 28 april vrijdag
Datum: Wed, 26 Apr 2023 09:03:35 +0200
Van: Alie Vos <vos.a@ziggo.nl>
Aan: henkbos@caiway.nl
CC: Bertjevanesterik <bertjevanesterik@gmail.com>, L.P. Dorenbos <dorenbos@kiesdanhetleven.nl>


Goede morgen, 
Vinden wij, A en B, ook leuk. Tot vrijdag.
Groetjes, Alie
 
Op 20 apr. 2023 om 12:03 heeft henkbos@caiway.nl het volgende geschreven:
 


Het zou leuk zijn als jullie komen.

Vanaf half 3.

Groetjes,

Carla
Naar alle artikelen