2021-12-31:  Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat

2021-12-31: Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat

 Alle profetieen worden vervuld

Het was onze messiasbelijdende zuster mevrouw Rebecca de Graaf-van Gelder uit Alphen aan de Rijn die niet ophield om te benadrukken, dat: 'als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat!' Onuitputtelijk beantwoordde ze onze vragen als we weer eens niet gelezen hadden wat er staat. Als er Israël staat is het Israël. Daar moet je dan niet kerk voor invullen. Binnen de Evangelische Omroep waar ik 12 ½ jaar directeur mocht zijn kwam het onderwerp Israël ook aan de orde. Ik hoorde allerlei nieuwe dingen. Zelf afkomstig uit de gereformeerde vrijgemaakte kerk naar de Nederlands Gereformeerde Kerk hadden we met Israël niet veel op. De Joden moesten zich bekeren en bij de kerk aansluiten. Het was wel heel bijzonder dat in 1948 de staat Israël was uitgeroepen, maar om dat als profetische vervulling te zien was toch wel al te gortig. Op een gegeven moment te midden van allerlei discussies binnen en buiten de EO besloot ik om het allemaal zelf eens te gaan lezen en onderzoeken. Ik zat met de vraag, dat als we de profetie ten aanzien van de komst van de Messias wel letterlijk moeten nemen om tot de Bijbelgetrouwen te kunnen behoren, waarom moeten we dan de profetie ten aanzien van de wederkomst van de Messias  vergeestelijken. Is er dan geen eenheid in de exegese. Hoe meer ik las wat er stond hoe meer ik ontdekte dat er heel veel profetieën zijn over de wederkomst van de Messias met concrete tijd en plaatsaanduiding. Veel meer profetieën dan over de komst van de Messias.  Volgens mij kon dat niet kloppen. Als de ene exegese klopt moet de andere ook kloppen. Met broeder Kits en ds. Glashouwer, Huib Verwey, Karel van Oordt, Pee Koelewijn hadden we vele discussies. Met ds. en mevrouw W.H. Velema en  Willy en ik maakten we 40 stellingen avonden, of bij hen in Nunspeet of bij ons in Hilversum. We plakten de stellingen op de muur en spraken daar dan over. Boeiende avonden waar heel wat over Israël gesproken werd. Ds. Velema reed dapper met een sticker Israël=Israël achter op zijn auto naast een sticker van de EO. Een van mijn 40 stellingen toen ik aan de beurt was luidde: ‘de kerk als geestelijk Israël zien, met voorbijgaan van de beloften voor land en volk van Israël is de ergste vorm van antisemitisme’. Niesje Stelwagen, mijn secretaresse bij de EO had ‘ergste’ veranderd in erge. Er was niets aan de hand als niet Pee Koelewijn die binnen de EO steeds met Israël bezig was, deze stelling eruit had gelicht en aan anderen had gestuurd. Het duurde niet lang of de kerkelijke leiders kwamen onthutst in het geweer om de EO te bewegen hun directeur op het matje te roepen  om deze stelling te herroepen. Zelf was ik al lezend tot het besef gekomen dat deze stelling meer dan waar is. Na heel wat commotie werd de directeur net niet ontslagen en dominee Velema bedacht een gekunsteld antwoord om de onrust de kop in te drukken. Samen met broeder Kits kwamen we als verrassing op een Israël conferentie in de Ernst Sillem Hoeve met een heuse gedrukte krant Kerk en Israël de zaal binnen. Het gaf een schokeffect maar leidde even later wel tot het periodiek Christenen voor Israël dat inmiddels al jaren bestaat en het huisorgaan is van Christenen voor Israël. En de bijeenkomsten bij Ir. Van der Graaf op het kantoor van de Gereformeerde Bond in Huizen met predikanten over het onderwerp ‘Zicht op Israël’ waren indrukwekkend. Er bleek meer licht te zijn over Israël dan je op preekstoelen hoorde. We gingen met een hele dominees groep van hen naar Israël. Op de Olijfberg werd luid en duidelijk uitgelegd dat de Messias zou terugkeren op deze plaats zoals beschreven staat. Ds. Velema reageerde ietwat geërgerd wat zijn vrouw deed opmerken: maar Jan, het staat er wel. Toen we 's avonds in het hotel onder aan de trap napraatten met de Zicht op Israël groep was het antwoord op mijn vraag waarom daarover dan toch niet gepreekt, dat de broeders predikanten rekening moesten houden met de dogma's zoals die golden. Met grote waardering denk ik terug aan Ds. W. H. Velema met wie ik binnen de EO het land doorkruiste en die een krachtige profetische boodschap bracht. Toen hij uiteindelijk met emeritaat ging stimuleerde ik hem met zijn goede pen nu eindelijk eens een boek te schrijven over Israël. Zijn eerlijke antwoord was dat dat er niet in zat omdat hij “een door en door kerkelijk mens” was. We beleefden enerverende momenten rondom het profetisch woord. We gaven Arie Pronk voor zijn 50ste verjaardag een leeg boek met de opdracht om te gaan componeren. Een paar maanden later belde hij op om me de eerste tonen te laten horen van het muziekstuk 'Surely Jesus is Coming' dat uiteindelijk in drie delen tot stand kwam en totaal met solisten en de twee grote koren van Arie Pronk is uitgevoerd op de Olijfberg. De historische televisieopnamen waren indrukwekkend. Christenen voor Israël onder leiding van Karel van Oordt groeide uit tot een indrukwekkende organisatie die tot op vandaag zich inzet voor land en volk van Israël en krachtig bijdraagt om de Bijbel te lezen zoals het er staat. Hoewel er meer over Israël wordt gesproken en gestudeerd en steeds meer organisaties ontstaan is nog steeds de leugen van de vervangingstheologie niet verdwenen. De oorzaak van deze geestelijk Israëltheorie/theologie/leugen is zo oud en zo diep in de christelijke dogma's verankerd dat er moet wel een wonder gebeuren wil er radicale verandering komen. Ook binnen de kerken heerst nog steeds een hardnekkige vervangingstheologie. Niet alleen in reformatorische kerken maar ook binnen de evangelische beweging. De geest van de Holocaust waart theologisch nog steeds rond. Het beste boek dat ik ooit gelezen heb is het boek ‘Bloed aan onze handen’, de tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk van Dr. Michael Brown uit 1992. Dat boek is uitverkocht maar moet weer opnieuw worden uitgegeven. De FIRE Kerk in Rotterdam met voorganger Frank Pot werkt samen met Dr. Brown. Binnen de Evangelische Omroep is de liefde voor Israël afgenomen en is de aandacht voor Israël weer in het gareel gebracht van het kerkelijk verdeeld denken. En ook binnen de Gereformeerde Bond is de opleving voor Israël weer verworden tot een discussie onderwerp waarover verdeeld gedacht mag worden. Het verlangen van de ‘Zicht op Israël’ groep om fundamenteel met Israel bezig te zijn is gedimd zo niet gedoofd. Samen met Timek Kolman en Krijnera Koekkoek vormden we een kleine gebedsgroep voor Israël waar op een gegeven moment het idee geboren werd om alle mensen en organisaties die zich met Israël bezig houden bijeen te roepen. Tot ieders verbazing liep het grote huis aan de Prins Hendriklaan in Hilversum vol. Besloten werd het Israël Platform op te richten dat nu al een aantal jaren wordt gecoördineerd door Jack van der Tang uit Den Haag die met zijn organisatie Pillar of Fire en Radio Israël de belangen van Israël behartigt. Ook onder de verschillende Israël organisaties heersen verschillende opvattingen. Eén van de opvattingen is bijvoorbeeld de twee wegenleer. Aan Israël hoeft het evangelie niet verkondigd te worden want de HEERE komt zelf klaar met zijn volk als zij allen tot bekering komen. Christenen zijn geroepen om het Joodse volk door dik en dun te steunen en te zegenen. De Messiasbelijdende gemeenten in Israël lijden onder deze opvatting omdat christenen die met deze opvatting Israël bezoeken aan de messiasbelijdende gemeenten plachten voorbij te gaan. En ook al is de geestelijk Israëltheorie dan ten dele afgeschaft toch twijfelen velen aan de profetie dat alle Joden zullen terugkeren naar Israël. Anderen zien in de stichting van de Staat Israël in 1948 helemaal niet een profetische vervulling maar een politieke oplossing van een heikel probleem, waar we sinds die datum heel veel mee te stellen hebben gehad. En de orthodoxie in Israël plakt zelfs grote plakkaten op de muren met ‘Zionism is Nazism'. Zij verwachten pas profetische vervulling bij de komst van hun Messias.

Bij alles wat er rondom Israël gebeurt zien we dat wereldwijd er geen dag voorbij gaat of Israël is in de pers. De oorlogen rondom Israël hebben steeds een overwinning voor Israël opgeleverd. En de strijd rond de Palestijnse gebieden en een gedeeld of ongedeeld Israël leiden tot wereldwijde spanning en geweld. De door vele westelijke landen gesteunde Palestijnse beweging brengt steeds opnieuw Israël in de druk. Waar gaat het heen. Wel heerst er een groeiend algeheel gevoelen dat we in een apocalyptische tijd leven waarbij alles erop lijkt dat we gaan naar de laatste strijd in het dal van Armageddon. De plotselinge Arabische lente zoals de opstand bewegingen die leiden tot het verdrijven van de heersende klasse sinds de verdeling van de Balfourconferentie tot een democratische staatsstructuur, lijkt echter te ontaarden in de dictatuur van nieuwe heersende groeperingen die elkaar bestrijden. De strijd tussen de soennitische en sjiitisch georiënteerde moslims schijnt geen einde te kennen. Het is onduidelijk waar dit allemaal toe zal leiden. De grote wereldmachten wachten hun kansen af. Het opkomende China kijkt nog de kat uit de boom maar bereidt zich ook voor op een vinger in de Midden Oosten pap. Israël zelf is een seculiere democratie met een kleine orthodoxe minderheid die met hun strenge orthodoxe wetten wel steeds de meerderheid bepaalt van de Israëlische Knesset. Steeds meer Joden uit vooral Oost Europese landen maken hun alliah naar Israël. Op de straten van Israël hoor je nu Evriet, Engels en ook Russisch van de nu al meer dan een miljoen die uit Oost Europa zijn gekomen.

De Bijbel is het geschiedenisboek van Israël. Er staan zoveel historische gegevens in dat je niet kunt ontkennen dat wat daarin beschreven is de werkelijkheid is. En als je de geschiedenis van de volkeren eraan koppelt dan kom je zoveel feiten tegen die kloppen met de Bijbelse geschiedenis dat je wel van goede huize moet komen om deze Bijbelse geschiedenis in twijfel te trekken. Anders gezegd het is juist deze Bijbelse geschiedenis die de geschiedenis van de volkeren bevestigd. Zo is bijvoorbeeld zeer interessant om de Bijbelse geschiedenis zoals die in het Brits museum is opgetast te vergelijken met wat de Bijbel leert. Voor de gelovigen is deze Bijbelse geschiedenis ook de geschiedenis van God met de mensen. Het wordt ons al vanaf het begin der schepping uitgelegd. En de geschiedenis van Adam tot Abraham wordt ook gedetailleerd besproken. We lezen door de geschiedenis heen, Gods plan met de mensen en de volkeren. Zo kent de wereld vele zondvloedverhalen, die alle wijzen op een wereldwijde vloed. De nakomelingen van Noach en zijn familie onder de indruk van deze grote ramp hebben tot in geslachten overal deze gebeurtenis verteld. En hoe verder we in de Bijbel komen hoe meer herkenningspunten we tegenkomen. Je moet van goede huize komen om de Bijbelse geschiedenis te ontkennen. Gods invloed en handelen in deze geschiedenis met het uitverkoren Joodse volk in het uitverkoren land Israël is enerzijds een geloofsgeschiedenis maar anderzijds een op feiten gebaseerd verhaal. Zo is Jeruzalem de stad van God. Het wordt keer op keer bevestigd. En wie  Israël aanvalt komt slecht terecht. Ook al wordt het volk in ballingschap gevoerd vanwege hun afgodendienst, de volken die dat hebben gedaan worden van de aardbodem gevaagd omdat zij Gods oogappel hebben aangeraakt. Wie dat doet zal zich deerlijk verwonden. En zo gaat Babel ten onder als de koning een groot drinkgelag aanricht met het gerei uit de tempel. De hand verschijnt op de muur en het 'mene mene tekel ufarsim' verschijnt op de muur; 'gewogen, gewogen en te licht bevonden' en Babel valt diezelfde nacht en het rijk van de Meden en de Persen komt en onder Kores keert een deel van de ballingen terug naar Jeruzalem. En zo is ook het Assyrische rijk dat de tien stammen in ballingschap leidde van de aardbodem verdwenen. God tuchtigt zijn vol, maar wee door wie het getuchtigd wordt. Dat gold toen en dat geldt ook vandaag. De profeten spreken daar luid en duidelijk over. God herhaalt het keer op keer.

Het is daarom zeer belangrijk dat we de Bijbel in z'n geheel lezen. Het is het Boek van de Schepping en de herschepping naar Gods rijk van recht en gerechtigheid. Alles heeft met elkaar te maken. Er is geen Oude Testament en een Nieuw Testament. Met de Messias breekt geen nieuwe periode aan want het de vervulling van de honderden profetieën over zijn komst en wederkomst. In de profetie vinden we heel vaak de vervulling van zijn komst in het perspectief van zijn wederkomst, de grote dag des Heeren waar Gods rijk van recht en gerechtigheid wordt gegrondvest. Het wordt allemaal met naam en toenaam beschreven in de profeten en door Messias Jezus en de apostelen en de briefschrijvers en als klap op de vuurpijl als toegift om er maar niet aan te kunnen twijfelen aan de apostel Johannes die in ballingschap op Patmos verblijft. Wat een eenheid in profetie. Wat een eenheid in de schriften. Het spreekt vanzelf dat als wij zicht willen hebben op de geschiedenis en de profetie dat wij dan de Bijbel moeten kennen van a tot z, van de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wat een heerlijk boek waar we dwars door de duivelse aanvallen heen de komst van zijn eeuwig koninkrijk van recht en gerechtigheid zien komen. Met de komst van Messias Jezus is de tijd vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gelooft het evangelie. Bekeert U. Dat is de centrale boodschap die dwars door de tijden heen klinkt. Die boodschap is niet te moeilijk. Je hoeft er niet voor naar de overkant van de zee. Die boodschap is in je hart. Het is de boodschap van leven of dood, hemel of hel. Kies dan het leven zegt God opdat je leeft. Jij en je nageslacht, opdat je leven hebt en overvloed. Daarom lees wat er staat, en het staat er. Gewoon lezen en geloven. Geloof wat er staat. Dan heb je wat er staat. En het geheim is dat wij de Bijbel niet lezen. Het is immers Gods openbaring. God openbaart zich aan ons door zijn woord en Geest. Hij heeft ons iets te vertellen. Hij wil zijn woord in onze harten uitstorten. Het is zijn kracht, zijn genade, zijn willen en werken die ons hart naar Hem trekt en richt en telkens opnieuw ons roept en terugroept om op de Weg te blijven. En het zwaard des Geestes is het woord van God. Lees, geloof en leef. Hij geeft ons zijn kracht in onze zwakheid. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart op Hem gericht is. Lees het en je ontdekt het in je leven. Het is geen dogma maar een levende werkelijkheid waar je telkens opnieuw verbaasd van staat. Iedereen die die waarheid ontdekt zal op zijn knieën God danken dat het wonder van het uit genade verkregen geloof ook hem is deelachtig geworden. Het woord van God is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het woord van God keert nooit ledig weer, het doet wat het wil. En de werkelijkheid is dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We leven dan ook in enerverende tijden. De wereld schudt. De wereld wankelt. De eindtijd doemt op. Het Midden Oosten staat in brand. De wereldmachten maken zich op. Oorlogen en geruchten van oorlogen. De ene natuurramp na de andere. Vervolging van christenen nog nooit zo erg geweest. De agressieve Islam rukt op. Israël moet van de kaart geveegd. Het westen keert God de rug toe. De afval is verschrikkelijk. De Eerste Wereldoorlog brak honderd jaar geleden uit. Een vreselijke oorlog. Nauwelijks 22 jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit, 1940 tot 1945 in Nederland. 55 miljoen mensen vonden de dood. De Holocaust met zes miljoen, Joden, zigeuners en homoseksuelen en Poolse priesters die in de gaskamers en ovens van Auschwitz en andere concentratiekampen werden uitgeroeid. De moordenaars werden gestraft in het Neurenberg tribunaal. En 10 december 1948 werd door de wereld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Nooit weer, nie wieder. Ieder mens heeft recht op de absolute bescherming van zijn leven in welke hoedanigheid dan ook. Schending van de rechten van de mens en antidiscriminatie komen hoog op de agenda van de internationale organen als de VN en  de EU te staan. Maar nauwelijks 23 jaar later wordt in 1973  de abortuswet Roe versus Wade door de Supreme Court, het Hoge Gerechtshof in Washington DC in Amerika aangenomen met abortus tot aan de geboorte. Wereldwijd wordt een verwoede campagne gevoerd om abortus tot een vrouwen- een mensenrecht te maken. Het recht van het kind wordt opgeofferd aan het recht van de vrouw op een abortus. Het ongeboren kind wordt uitgeschakeld van het recht op absolute bescherming van zijn leven. Deze abortus Holocaust heeft tot op heden anderhalf miljard kinderen het leven gekost en elk jaar komen daar 50 miljoen bij. In Nederland alleen al meer dan één miljoen, elke dag honderd erbij. Moeder Theresa, die haar leven gaf voor de minsten van deze aarde door de stervenden op de straten van India uit barmhartigheid nog een laatste druppel water te geven, zei bij de aanvaarding van haar Nobelprijs voor de Vrede 'dat er met abortus een Derde Wereld Oorlog woedt in de moederschoot'. Als geweld wordt toegestaan in de moederschoot ontstaat geweld en liefdeloosheid in de samenleving. De moderne wetenschap stelt vast dat het leven begint bij conceptie. Abortus is het doden van leven. De wetgevingen verbieden doodslag, maar maken een uitzondering als het om ongeboren kinderen gaat. Dan is doodslag toegestaan.

Toen Israël onder Salomo zijn kinderen offerde aan de Moloch kwam God en splitste het rijk in tien en twee stammen. En toen het volk doorging met Molochoffers ging eerst het tienstammenrijk in ballingschap en later het tweestammenrijk. En zij zijn tot op vandaag verspreid onder de volken. En de tragiek is dat nu de Joden terugkeren in Israël abortus ook daar is toegestaan en dat meisjes in het leger recht hebben op twee gratis abortussen. En Messias Jezus verwijt dat wie aan een van deze kleinen durft te komen het beter is dat een molensteen om zijn hals gehangen wordt en hij verzwolgen wordt in de diepte van de zee. Als je aan de kinderen komt, die geboren worden aan het hart van God, dan kom je aan God en haal je het oordeel over je. Als we vandaag dan ook op zo grote schaal onschuldig bloed vergieten dan kan het niet anders dan dat Gods oordeel verhaast wordt. Hoe vaak wordt niet herhaald dat als je onschuldig bloed vergiet ook jouw bloed vergoten zal worden. En de martelaren die onder het altaar in de hemel verzameld zijn roepen met luide stem: 'tot hoelang o HEERE duurt het voordat U ons onschuldig vergoten bloed wreekt. Ze krijgen een wit gewaad aangereikt en God zegt; 'nog een korte tijd totdat het getal van jullie medebroeders vol is'. Er is dus een einde aan het vergieten van onschuldig bloed. Er zal nog meer onschuldig bloed vergoten worden, maar dan komt het einde. Dan is de maat van Gods gramschap vol. Het massaal vergieten van het onschuldig bloed door abortus verhaast dan ook de eindtijd. En wat er over de eindtijd geprofeteerd wordt heeft dan ook direct te maken met de gruwel van abortus. En niet alleen abortus maar ook de toenemende vervolging van christenen wereldwijd waarbij ook onschuldig bloed vloeit en het misbruik van kinderen en vrouwen in de prostitutie en trafficking en alle verdrukking en vervolging, discriminatie en schending van de rechten van de mens. We kunnen het aflezen op de schaal van de gebeurtenissen in de openbaring van Jezus aan Johannes op Patmos in het laatste Bijbelboek Openbaring. We lezen dat er een grote strijd plaatsvindt in het laatste der dagen. De oordelen van God gaan over de wereld. De mensenmoorder van den beginne doet alles om het plan van God om de komst van zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid te grondvesten te dwarsbomen. De vreselijkste dingen worden beschreven, maar naarmate de tijd vordert en de mensen steeds weer worden opgeroepen zich te bekeren nu er nog een korte tijd is, en zij zich niet bekeerden komt het moment dat het grote Babylon van de hoer en alles wat God verboden heeft in één uur valt. En de laatste veldslag in het dal van Armageddon kondigt de wederkomst van Messias Jezus aan. Het speelt zich allemaal rondom Jeruzalem af. Jeruzalem, de stad van God. Vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het zal vrede zijn. Lees het, geloof het, dan weet je wat er gaat gebeuren. En als de profetieën die al vervuld zijn vervuld zijn zoals ze beschreven zijn en wij er geen moment aan twijfelen dat het waar is, dan is er ook geen reden om te twijfelen aan de vervulling van de nog niet vervulde profetieën zoals ze met naam en toenaam, tijdsaanduiding en plaats zijn aangekondigd. En die profetieën waarvan gezegd is dat ze vervuld worden op een tijd en wijze door God zelf bepaald moeten we met rust laten omdat God het zo bedoeld heeft. Als we vandaag de stormachtige ontwikkelingen in het Midden Oosten zien dan moeten we ons hoofd opheffen en deze ontwikkelingen zien als de tekenen der tijden die aan de komst van de Messias vooraf gaan. Het is onvoorstelbaar hoeveel en hoe vaak over de nog vervulde profetieën gesproken wordt. Het is ook onvoorstelbaar waarom door de eeuwen heen zo weinig aandacht is geschonken voor het profetisch woord.   

Nahum 3:1-19 Psalm 102:1-29
Naar alle artikelen