2023-05-02: Koning Asa die zo goed begon en slecht eindigde

2023-05-02: Koning Asa die zo goed begon en slecht eindigde

Koning Asa die zo goed begon en slecht eindigde

Hoe belangrijk is het in uw wegen te wandelen. Koning Asa, koning Asa. Wat doe je nu. Toen je in het nauw zat riep je de HEERE aan en de HEERE gaf de overwinning. Het vijandelijke leger was één miljoen man en jij had maar de helft. Dat kon nooit goed gaan. Maar je riep de HEERE aan die de zwakke nabijstaat. U helpt de machteloze. God zegent op gehoorzaamheid. Wat een zegen in het land van koning Asa. Er was vrede.

Blijf dicht bij het woord om Gods zegen te ontvangen

Gedicht Bijbel 1 mei 2007 L.P. Dorenbos

Met een moedig hart

Ik roep U aan, o God

van U komt alle macht

Legers deinzen terug

U geeft overwinning

 

Steun niet op uw vlees

Maar roep Hem aan

Richt u dan op Jezus

Schuil dan bij Hem

 

Doe uw afgoden weg

maak schoon schip

leer zijn geboden

ga op zijn wegen

 

Onderricht het volk

trek door het land

de HEERE beschermt

vreze des HEEREN

 

Sterk en moedig

Treed krachtig op

de HEERE zegent je

Hij wandelt met je

 

Groot is uw trouw

en barmhartigheid

elke dag opnieuw

vrede in mijn hart

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

Woord voor de dag 2 mei 2007 L.P. Dorenbos

2 Kronieken 16:9

Want des HEEREN ogen gaan over de de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

 

2 Corinthiërs 8:9

opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15 

Gebed 2 mei 2011 L.P. Dorenbos

 

Dubbele tragiek in Israël

Hoe belangrijk is het in uw wegen te wandelen. Koning Asa, koning Asa. Wat doe je nu. Toen je in het nauw zat riep je de HEERE aan en de HEERE gaf de overwinning. Het vijandelijke leger was één miljoen man en jij had maar de helft. Dat kon nooit goed gaan. Maar je riep de HEERE aan die de zwakke nabijstaat. U helpt de machteloze. God zegent op gehoorzaamheid. Wat een zegen in het land van koning Asa. Er was vrede.

Maar dan komt de koning van Israël om hem aan te vallen. Hij sluit nu een verbond met de koning van Aram die zijn verbond met Israël verbreekt. En dan trekt de koning van Israël weg. Zo, dat is opgelost. Maar dan komt de ziener Chanani en zegt: koning Asa, ben je het vergeten. Waarom heb je ook nu niet op de HEERE vertrouwd. Je hebt de HEERE niet eens geraadpleegd. Hoe heb je dat nu kunnen doen. Je weet toch dat de HEERE de machteloze helpt.

Want de ogen des HEEREN doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.  Koning Asa komt niet tot inkeer, maar wordt boos en sluit Chanani op in de gevangenis. Koning Asa heeft de rest van zijn koningschap oorlogen en toen hij ziek werd zocht hij ook niet de HEERE en hij stierf.

Zijn zoon Josafat wordt koning in zijn plaats. Hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN. En de zegen des HEEREN was met hem. Hij zond ook Levieten uit in het land om het volk onderricht te geven in de wetten des HEEREN. Zij trokken alle steden langs. Geweldig. Het volk leerde om de geboden van de HEERE in de praktijk toe te passen. En de schrik des HEERE lag op alle koninkrijken zodat zij met Josafat geen oorlog voerden. Dank U HEERE God, wat een zegen als het wetboek weer centraal komt te staan in het land. Wat een zegen dat vanuit het paleis het woord des HEEREN weer klinkt. Glorie voor uw naam.

Wat een tragiek dat de koning van Israël, de tien stammen de koning van Juda, de twee stammen aanvalt. Broedervolken. Salomo liet in zijn oude dag zijn heidense vrouwen offeren aan hun afgoden. En zo werden de kinderen aan de Moloch geofferd. Salomo deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN. En de HEERE kwam met zijn oordeel en het rijk werd gesplitst in tien en twee stammen onder zijn zoon Rehabeam. Wat een straf.  En zo gaat het maar door als we de geschiedenis van Israël lezen. En op het laatst gaan ze in ballingschap omdat ze keer op keer hun kinderen aan de Moloch offeren. En ze zijn nog in ballingschap, verspreid over de volkeren tot op vandaag. Wat een oordeel.

En vandaag offeren en Israël en de volkeren hun kinderen opnieuw aan de afgoden. Abortus is de moderne Moloch dienst waarbij zelfs ongeboren kinderen in de moederschoot vermoord worden. Bij elke hartslag ergens op de wereld een kind. Honderd per dag in Nederland nu al totaal een miljoen. Hoe heeft het zover kunnen komen. Het is de HEERE een gruwel en Hij zal dan ook komen met zijn oordeel. En net als in de dagen van Salomo en telkens als de kinderen geofferd werden kwam het oordeel snel. En als God zijn eigen uitverkoren volk straft en uiteindelijk zelfs uit zijn uitverkoren land verbant wat zal de straf zijn op de abortus Moloch voor Israël en de volkeren. Je houdt je hart vast.

God schept de mens naar zijn beeld. Wij zijn bijna Goddelijk gemaakt. Kinderen worden geboren aan het hart van God. Met abortus roven we de kinderen aan het hart van God op de plaats waar Hij het kind gemaakt heeft om het beste beschermd te zijn. De baarmoeder, de plaats der barmhartigheid. Met abortus raakt de gramschap des HEEREN vol. Het is Hem een gruwel. Het oordeel komt onherroepelijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat deze moderne kindermoord de intrada de weg plaveit naar Armageddon. Hoe kan God ook nog wachten als abortus wereldwijd gepromoot wordt als een mensenrecht, een recht van de vrouw. En tegelijkertijd de kerk wereldwijd abortus eerder als een gepasseerd station ziet, waar je toch niets aan kunt doen. Het oordeel zal dan ook bij het huis Gods beginnen.

Met Pasen, Pesach kwam Gods Zoon om onze zonden te verzoenen; met Pinksteren wordt zijn Heilige Geest uitgestort zou dan op zijn derde grote feest het Loofhuttenfeest Messias Jezus terugkomen om na de grote eindstrijd in het dal van Armageddon waar God de samengekomen volkeren die Israël willen vernietigen zelf zal verslaan en Messias Jezus dan zal terugkomen op de Olijfberg, net zo als Hij van de Olijfberg heenging om dan zegevierend door de Gouden Poort Jeruzalem en de nieuwe tempel in te trekken waar God zal wonen om vanuit Jeruzalem zijn wet te laten uitgaan.

Zijn uitverkoren volk zal dan zien dat ze hun eigen Messias doorstoken hebben en God zelf zal zijn wetten in hun binnenste leggen. En jaarlijks zullen de volkeren naar Jeruzalem trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. En zoals we nu ook al zien zal zijn uitverkoren volk terugkeren uit de verstrooiing en de uittocht uit Egypte zal in het niet vallen bij die uittocht die nog gaat komen. Er breken geweldige tijden aan. God heeft daar al veel van gezegd in zijn woord.

En net zo als de profetie ten aanzien van de komst van de Messias is vervuld zullen ook alle profetieën over de wederkomst en het eind der tijden worden vervuld. Daarom is van groot belang dat we in de Bijbel wonen en vooral ook waakzaam zijn over de tekenen der tijden. In een wereld die schudt op zijn grondvesten, een aarde die waggelt, zal de kennis van Gods woord onze steun en toeverlaat zijn om staande te blijven in de laatste strijd waar de boze alles zal doen om ons van God af te trekken.

Er zal geen dag meer zijn of het Midden-Oosten, Israël en Jeruzalem staan centraal in het wereldgebeuren. Wie Gods oogappel aanraakt zal zich deerlijk verwonden. Wee degene die zich verheft tegen zijn volk. God gebruikt volkeren om zijn uitverkoren volk te tuchtigen, maar wee die volkeren die het doen. Zij worden geoordeeld. Het is de dubbele tragiek dat Israël opnieuw in afval en zonde leeft. Heeft God in 1948 een begin van terugkeer gegeven Israël zelf leeft in ongehoorzaamheid. En de Joodse orthodoxie doet er alles aan om zich te verzetten tegen ieder en alles wat met Messias Jezus te maken heeft.

En het offeren van de kinderen aan de Abortus Moloch is een groot kwaad in Israël. Meisjes in het leger hebben recht op twee vrije abortussen. Wat een tragiek. Het lijkt ook niet anders te kunnen dan dat God zelf zich verheft tegen de volkeren die zijn oogappel willen vernietigen maar ook zelf in die grote eindstrijd waar ook weer vele Joden zullen omkomen zelf zal komen om zelf zijn wet in hun hart te leggen. Dan zullen de kinderen weer spelen in de straten van Jeruzalem en zal het leven weer leven zijn.

Amen

 

Bijbelplan: 2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15 (www.schreeuwomleven.nl)

Hedenmorgen 2 mei 2013 L.P. Dorenbos 

Aan de Koning

Wij bidden U Gods zegen toe. Elke dag bidden wij voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten. God is goed en nooit genoeg te prijzen. Wij loven en wij prijzen U. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Wat een zegen. Wat een zekerheid. Wat een genade. En Hij trekt ons hart naar Hem op, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij gaf zijn leven voor onze zonde.

Hoe kunnen wij anders leven. Zijn leven is ons leven. Zijn dood is onze redding. Zijn opstanding is ons eeuwig leven. Wat een genade. Wat een wonder. Wat een zekerheid. Het kan niet stuk. Toen niet, nu niet en tot in eeuwigheid niet. Glorie voor zijn naam. Hij heeft de zonde op zich genomen die van mij en die van de gehele wereld. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Voor de zonde van de gehele wereld. Een wonder.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Prinses van Oranje Amalia. Glorie voor het huis van Oranje. Wat een zegen door de eeuwen heen. We hebben onze vrijheid behouden door woelige tijden en wateren heen. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij o God mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen nu en immermeer. U zij de glorie. Het Koningslied. Prijs de HEERE. Een volkslied door de eeuwen heen. Moge uw Woord en Geest wonen in het Huis van Oranje en bij de Koning en Koningin.

Wij bidden U, o God, en danken U voor de inhuldiging. U hebt de vrede en de vreugde gegeven. U hebt voorkomen dat er wanorde kwam. U hebt uw milde zegen als een regen over ons land laten gaan. Wij danken U uit het diepst van ons hart. Dank U wel. Regeer ons door uw hand. U kunt het hart van de koning richten als waterbeken en leiden waarheen U het maar wilt. U hebt uw hand laten zien om ons op het rechte spoor te brengen en te houden. Dank U wel.

Amen

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

Vanmorgen 2 mei 2015 L.P. Dorenbos

Dicht bij Jezus blijven en het van Hem verwachten. Echt waar.

2 Kronieken 16:7-9

7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen.

8 Waren niet de Moren en de Libiers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven.

9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. 

2 Kronieken 14:8-13

8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen waren kloeke helden.

9 En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd wagenen; en hij kwam tot Maresa toe.

10 Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa.

11 En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.

12 En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden.

13 Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.

Gods ogen lopen ook vandaag over de gehele aarde om krachtig bij te staan wier hart volkomen op Hem gericht is. Dat geldt ook voor mij, voor jou, voor jullie, voor ons, voor ons allemaal.

Als we de HEERE aanlopen met heel ons hart, dan zal Hij handelend optreden. Daar staat de Bijbel vol van. We zouden daar gewoon eens een opsomming van moeten maken. Het is één aaneenschakeling van zijn ingrijpen en ondersteuning. Gewoon Hem in geloof aanroepen. Waar dan ook voor. En het is niet niets. Hier wordt een groot leger op de vlucht gejaagd. Koning Asa hoeft niets te doen.

Maar volgende keer vertrouwt hij weer op eigen kracht en slimmigheid. Dan kom je slecht terecht. En nog kwaad worden ook. Daar kan God niets mee beginnen. Het loopt slecht af. Dicht bij Jezus blijven en het van Hem verwachten. Echt waar.   

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

 

 

Koming Asa die zo goed begon en slecht eindigde

 

Blijf dicht bij het woord om Gods zegen te ontvangen

Illustratie:  God geeft de overwinning over een miljoen

 Gedicht Bijbel 1 mei 2007 L.P. Dorenbos

Met een moedig hart

 

Ik roep U aan, o God

van U komt alle macht

Legers deinzen terug

U geeft overwinning

 

Steun niet op uw vlees

Maar roep Hem aan

Richt u dan op Jezus

Schuil dan bij Hem

 

Doe uw afgoden weg

maak schoon schip

leer zijn geboden

ga op zijn wegen

 

Onderricht het volk

trek door het land

de HEERE beschermt

vreze des HEEREN

 

Sterk en moedig

Treed krachtig op

de HEERE zegent je

Hij wandelt met je

 

Groot is uw trouw

en barmhartigheid

elke dag opnieuw

vrede in mijn hart

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

Woord voor de dag 2 mei 2007 L.P. Dorenbos

 

2 Kronieken 16:9

Want des HEEREN ogen gaan over de de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

 

2 Corinthiërs 8:9

opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

 

Gebed 2 mei 2011 L.P. Dorenbos

 

Dubbele tragiek in Israël

 

Hoe belangrijk is het in uw wegen te wandelen. Koning Asa, koning Asa. Wat doe je nu. Toen je in het nauw zat riep je de HEERE aan en de HEERE gaf de overwinning. Het vijandelijke leger was één miljoen man en jij had maar de helft. Dat kon nooit goed gaan. Maar je riep de HEERE aan die de zwakke nabijstaat. U helpt de machteloze. God zegent op gehoorzaamheid. Wat een zegen in het land van koning Asa. Er was vrede.

 

Maar dan komt de koning van Israël om hem aan te vallen. Hij sluit nu een verbond met de koning van Aram die zijn verbond met Israël verbreekt. En dan trekt de koning van Israël weg. Zo, dat is opgelost. Maar dan komt de ziener Chanani en zegt: koning Asa, ben je het vergeten. Waarom heb je ook nu niet op de HEERE vertrouwd. Je hebt de HEERE niet eens geraadpleegd. Hoe heb je dat nu kunnen doen. Je weet toch dat de HEERE de machteloze helpt.

 

Want de ogen des HEEREN doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.  Koning Asa komt niet tot inkeer, maar wordt boos en sluit Chanani op in de gevangenis. Koning Asa heeft de rest van zijn koningschap oorlogen en toen hij ziek werd zocht hij ook niet de HEERE en hij stierf.

 

Zijn zoon Josafat wordt koning in zijn plaats. Hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN. En de zegen des HEEREN was met hem. Hij zond ook Levieten uit in het land om het volk onderricht te geven in de wetten des HEEREN. Zij trokken alle steden langs. Geweldig. Het volk leerde om de geboden van de HEERE in de praktijk toe te passen. En de schrik des HEERE lag op alle koninkrijken zodat zij met Josafat geen oorlog voerden. Dank U HEERE God, wat een zegen als het wetboek weer centraal komt te staan in het land. Wat een zegen dat vanuit het paleis het woord des HEEREN weer klinkt. Glorie voor uw naam.

 

Wat een tragiek dat de koning van Israël, de tien stammen de koning van Juda, de twee stammen aanvalt. Broedervolken. Salomo liet in zijn oude dag zijn heidense vrouwen offeren aan hun afgoden. En zo werden de kinderen aan de Moloch geofferd. Salomo deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN. En de HEERE kwam met zijn oordeel en het rijk werd gesplitst in tien en twee stammen onder zijn zoon Rehabeam. Wat een straf.  En zo gaat het maar door als we de geschiedenis van Israël lezen. En op het laatst gaan ze in ballingschap omdat ze keer op keer hun kinderen aan de Moloch offeren. En ze zijn nog in ballingschap, verspreid over de volkeren tot op vandaag. Wat een oordeel.

 

En vandaag offeren en Israël en de volkeren hun kinderen opnieuw aan de afgoden. Abortus is de moderne Moloch dienst waarbij zelfs ongeboren kinderen in de moederschoot vermoord worden. Bij elke hartslag ergens op de wereld een kind. Honderd per dag in Nederland nu al totaal een miljoen. Hoe heeft het zover kunnen komen. Het is de HEERE een gruwel en Hij zal dan ook komen met zijn oordeel. En net als in de dagen van Salomo en telkens als de kinderen geofferd werden kwam het oordeel snel. En als God zijn eigen uitverkoren volk straft en uiteindelijk zelfs uit zijn uitverkoren land verbant wat zal de straf zijn op de abortus Moloch voor Israël en de volkeren. Je houdt je hart vast.

 

God schept de mens naar zijn beeld. Wij zijn bijna Goddelijk gemaakt. Kinderen worden geboren aan het hart van God. Met abortus roven we de kinderen aan het hart van God op de plaats waar Hij het kind gemaakt heeft om het beste beschermd te zijn. De baarmoeder, de plaats der barmhartigheid. Met abortus raakt de gramschap des HEEREN vol. Het is Hem een gruwel. Het oordeel komt onherroepelijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat deze moderne kindermoord de intrada de weg plaveit naar Armageddon. Hoe kan God ook nog wachten als abortus wereldwijd gepromoot wordt als een mensenrecht, een recht van de vrouw. En tegelijkertijd de kerk wereldwijd abortus eerder als een gepasseerd station ziet, waar je toch niets aan kunt doen. Het oordeel zal dan ook bij het huis Gods beginnen.

 

Met Pasen, Pesach kwam Gods Zoon om onze zonden te verzoenen; met Pinksteren wordt zijn Heilige Geest uitgestort zou dan op zijn derde grote feest het Loofhuttenfeest Messias Jezus terugkomen om na de grote eindstrijd in het dal van Armageddon waar God de samengekomen volkeren die Israël willen vernietigen zelf zal verslaan en Messias Jezus dan zal terugkomen op de Olijfberg, net zo als Hij van de Olijfberg heenging om dan zegevierend door de Gouden Poort Jeruzalem en de nieuwe tempel in te trekken waar God zal wonen om vanuit Jeruzalem zijn wet te laten uitgaan.

 

Zijn uitverkoren volk zal dan zien dat ze hun eigen Messias doorstoken hebben en God zelf zal zijn wetten in hun binnenste leggen. En jaarlijks zullen de volkeren naar Jeruzalem trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. En zoals we nu ook al zien zal zijn uitverkoren volk terugkeren uit de verstrooiing en de uittocht uit Egypte zal in het niet vallen bij die uittocht die nog gaat komen. Er breken geweldige tijden aan. God heeft daar al veel van gezegd in zijn woord.

 

En net zo als de profetie ten aanzien van de komst van de Messias is vervuld zullen ook alle profetieën over de wederkomst en het eind der tijden worden vervuld. Daarom is van groot belang dat we in de Bijbel wonen en vooral ook waakzaam zijn over de tekenen der tijden. In een wereld die schudt op zijn grondvesten, een aarde die waggelt, zal de kennis van Gods woord onze steun en toeverlaat zijn om staande te blijven in de laatste strijd waar de boze alles zal doen om ons van God af te trekken.

 

Er zal geen dag meer zijn of het Midden-Oosten, Israël en Jeruzalem staan centraal in het wereldgebeuren. Wie Gods oogappel aanraakt zal zich deerlijk verwonden. Wee degene die zich verheft tegen zijn volk. God gebruikt volkeren om zijn uitverkoren volk te tuchtigen, maar wee die volkeren die het doen. Zij worden geoordeeld. Het is de dubbele tragiek dat Israël opnieuw in afval en zonde leeft. Heeft God in 1948 een begin van terugkeer gegeven Israël zelf leeft in ongehoorzaamheid. En de Joodse orthodoxie doet er alles aan om zich te verzetten tegen ieder en alles wat met Messias Jezus te maken heeft.

 

En het offeren van de kinderen aan de Abortus Moloch is een groot kwaad in Israël. Meisjes in het leger hebben recht op twee vrije abortussen. Wat een tragiek. Het lijkt ook niet anders te kunnen dan dat God zelf zich verheft tegen de volkeren die zijn oogappel willen vernietigen maar ook zelf in die grote eindstrijd waar ook weer vele Joden zullen omkomen zelf zal komen om zelf zijn wet in hun hart te leggen. Dan zullen de kinderen weer spelen in de straten van Jeruzalem en zal het leven weer leven zijn.

Amen

 

Bijbelplan: 2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15 (www.schreeuwomleven.nl)

 

Hedenmorgen 2 mei 2013 L.P. Dorenbos

 

Aan de Koning

 

Wij bidden U Gods zegen toe. Elke dag bidden wij voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten. God is goed en nooit genoeg te prijzen. Wij loven en wij prijzen U. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Wat een zegen. Wat een zekerheid. Wat een genade. En Hij trekt ons hart naar Hem op, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij gaf zijn leven voor onze zonde.

 

Hoe kunnen wij anders leven. Zijn leven is ons leven. Zijn dood is onze redding. Zijn opstanding is ons eeuwig leven. Wat een genade. Wat een wonder. Wat een zekerheid. Het kan niet stuk. Toen niet, nu niet en tot in eeuwigheid niet. Glorie voor zijn naam. Hij heeft de zonde op zich genomen die van mij en die van de gehele wereld. Want alzo lief heeft God de wereld geahd dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Voor de zonde van de gehele wereld. Een wonder.

 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Prinses van Oranje Amalia. Glorie voor het huis van Oranje. Wat een zegen door de eeuwen heen. We hebben onze vrijheid behouden door woelige tijden en wateren heen. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij o God mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen nu en immermeer. U zij de glorie. Het Koningslied. Prijs de HEERE. Een volkslied door de eeuwen heen. Moge uw Woord en Geest wonen in het Huis van Oranje en bij de Koning en Koningin.

 

Wij bidden U, o God, en danken U voor de inhuldiging. U hebt de vrede en de vreugde gegeven. U hebt voorkomen dat er wanorde kwam. U hebt uw milde zegen als een regen over ons land laten gaan. Wij danken U uit het diepst van ons hart. Dank U wel. Regeer ons door uw hand. U kunt het hart van de koning richten als waterbeken en leiden waarheen U het maar wilt. U hebt uw hand laten zien om ons op het rechte spoor te brengen en te houden. Dank U wel.

Amen

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

Vanmorgen 2 mei 2015 L.P. Dorenbos

Dicht bij Jezus blijven en het van Hem verwachten. Echt waar.

 

2 Kronieken 16:7-9

7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen.

8 Waren niet de Moren en de Libiers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven.

9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn.

 

2 Kronieken 14:8-13

8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen waren kloeke helden.

9 En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd wagenen; en hij kwam tot Maresa toe.

10 Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa.

11 En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.

12 En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden.

13 Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.

 

Gods ogen lopen ook vandaag over de gehele aarde om krachtig bij te staan wier hart volkomen op Hem gericht is. Dat geldt ook voor mij, voor jou, voor jullie, voor ons, voor ons allemaal.

Als we de HEERE aanlopen met heel ons hart, dan zal Hij handelend optreden. Daar staat de Bijbel vol van. We zouden daar gewoon eens een opsomming van moeten maken. Het is één aaneenschakeling van zijn ingrijpen en ondersteuning. Gewoon Hem in geloof aanroepen. Waar dan ook voor. En het is niet niets. Hier wordt een groot leger op de vlucht gejaagd. Koning Asa hoeft niets te doen.

Maar volgende keer vertrouwt hij weer op eigen kracht en slimmigheid. Dan kom je slecht terecht. En nog kwaad worden ook. Daar kan God niets mee beginnen. Het loopt slecht af. Dicht bij Jezus blijven en het van Hem verwachten. Echt waar.  

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

 

 

 

 

 

 

Koming Asa die zo goed begon en slecht eindigde

 

Blijf dicht bij het woord om Gods zegen te ontvangen

Illustratie:  God geeft de overwinning over een miljoen

 Gedicht Bijbel 1 mei 2007 L.P. Dorenbos

Met een moedig hart

 

Ik roep U aan, o God

van U komt alle macht

Legers deinzen terug

U geeft overwinning

 

Steun niet op uw vlees

Maar roep Hem aan

Richt u dan op Jezus

Schuil dan bij Hem

 

Doe uw afgoden weg

maak schoon schip

leer zijn geboden

ga op zijn wegen

 

Onderricht het volk

trek door het land

de HEERE beschermt

vreze des HEEREN

 

Sterk en moedig

Treed krachtig op

de HEERE zegent je

Hij wandelt met je

 

Groot is uw trouw

en barmhartigheid

elke dag opnieuw

vrede in mijn hart

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

Woord voor de dag 2 mei 2007 L.P. Dorenbos

 

2 Kronieken 16:9

Want des HEEREN ogen gaan over de de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

 

2 Corinthiërs 8:9

opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

 

2 Kronieken 16:1-17:19  2 Corinthiërs 8:1-15

 

 

Gebed 2 mei 2011 L.P. Dorenbos

 

Dubbele tragiek in Israël

 

Hoe belangrijk is het in uw wegen te wandelen. Koning Asa, koning Asa. Wat doe je nu. Toen je in het nauw zat riep je de HEERE aan en de HEERE gaf de overwinning. Het vijandelijke leger was één miljoen man en jij had maar de helft. Dat kon nooit goed gaan. Maar je riep de HEERE aan die de zwakke nabijstaat. U helpt de machteloze. God zegent op gehoorzaamheid. Wat een zegen in het land van koning Asa. Er was vrede.

 

Maar dan komt de koning van Israël om hem aan te vallen. Hij sluit nu een verbond met de koning van Aram die zijn verbond met Israël verbreekt. En dan trekt de koning van Israël weg. Zo, dat is opgelost. Maar dan komt de ziener Chanani en zegt: koning Asa, ben je het vergeten. Waarom heb je ook nu niet op de HEERE vertrouwd. Je hebt de HEERE niet eens geraadpleegd. Hoe heb je dat nu kunnen doen. Je weet toch dat de HEERE de machteloze helpt.

 

Want de ogen des HEEREN doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.  Koning Asa komt niet tot inkeer, maar wordt boos en sluit Chanani op in de gevangenis. Koning Asa heeft de rest van zijn koningschap oorlogen en toen hij ziek werd zocht hij ook niet de HEERE en hij stierf.

 

Zijn zoon Josafat wordt koning in zijn plaats. Hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN. En de zegen des HEEREN was met hem. Hij zond ook Levieten uit in het land om het volk onderricht te geven in de wetten des HEEREN. Zij trokken alle steden langs. Geweldig. Het volk leerde om de geboden van de HEERE in de praktijk toe te passen. En de schrik des HEERE lag op alle koninkrijken zodat zij met Josafat geen oorlog voerden. Dank U HEERE God, wat een zegen als het wetboek weer centraal komt te staan in het land. Wat een zegen dat vanuit het paleis het woord des HEEREN weer klinkt. Glorie voor uw naam.

 

Wat een tragiek dat de koning van Israël, de tien stammen de koning van Juda, de twee stammen aanvalt. Broedervolken. Salomo liet in zijn oude dag zijn heidense vrouwen offeren aan hun afgoden. En zo werden de kinderen aan de Moloch geofferd. Salomo deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN. En de HEERE kwam met zijn oordeel en het rijk werd gesplitst in tien en twee stammen onder zijn zoon Rehabeam. Wat een straf.  En zo gaat het maar door als we de geschiedenis van Israël lezen. En op het laatst gaan ze in ballingschap omdat ze keer op keer hun kinderen aan de Moloch offeren. En ze zijn nog in ballingschap, verspreid over de volkeren tot op vandaag. Wat een oordeel.
Naar alle artikelen