2023-04-03: inzet voor milieu is ook inzet voor het leven geboren en ongeboren

2023-04-03: inzet voor milieu is ook inzet voor het leven geboren en ongeboren

In de strijd om klimaat staat ook leven voor alle (ongeboren) kinderen centraal

Een in de Heilige Geest. 

U hebt mij eerst liefgehad

Johannes 15 

Opdat gij elkander liefhebt

Dit is het gebod

dat gij elkander liefhebt,

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad,

heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

 

Indien gij mijn geboden bewaart,

zult gij in mijn liefde blijven,

gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb

en blijf in zijn liefde.

 

Dit heb Ik tot u gesproken,

opdat mijn blijdschap in u zij

en uw blijdschap vervuld worde.

Dat gij elkander liefhebt,

gelijk Ik u heb liefgehad

 

Niemand heeft grotere liefde,

dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden,

indien gij doet, wat Ik u gebied.

 

Ik noem u niet meer slaven,

want de slaaf weet niet,

wat zijn heer doet;

maar u heb Ik vrienden genoemd,

 

omdat Ik alles,

wat Ik van mijn Vader

gehoord heb,

u heb bekend gemaakt.

 

Niet gij hebt Mij,

maar Ik heb u uitgekozen

en u aangewezen,

opdat gij zoudt heengaan

 

en vrucht dragen en

uw vrucht zou blijven,

opdat de Vader u alles geve,

wat gij Hem bidt in mijn naam.

 

Dit gebied Ik udat gij elkander liefhebt.

.

U hebt mij eerst liefgehad

 

Dank U HEERE. U hebt mij eerst liefgehad. Wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Dank U wel. Dit is een fantastisch stuk. Heerlijk evangelie. Daar wil je je leven mee vullen. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt. Heerlijk evangelie. Elkaar liefhebben. Want God heeft ons lief. En we moeten Hem liefhebben met geheel ons hart en geheel onze ziel en geheel ons verstand en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is; gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zo is het. Je kunt het met je verstand doorzien. Waar liefde woont gebiedt de HEERE zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar staat uw woord vol van.

Daarom is het zo heerlijk en zo goed en zo belangrijk om je dagelijks weer te laten voeden door uw woord en Geest. U spreekt door uw woord tot ons. U bent aanwezig. U woont in ons hart. U vult ons met uw liefde. U beschermt ons tegen de boze. Die probeert roet in het eten te gooien. Maar Uw bloed beschermt ons. Het is onvoorstelbaar dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Dat is grote genade. Daar kunnen we niet genoeg voor danken. Glorie voor uw naam. Dank U wel voor zoveel genade. Dank U wel voor zoveel liefde.

We mogen deze dag weer ingaan. Het is nu 15 april als ik dit schrijf. Mijn hartoperatie vond 28 maart plaats. Toen lag mijn dagelijks Bijbelplan en gebed even stil. Het was alsof mijn hart ook geestelijk stil lag. Het kwam pas na 14 dagen weer op gang. Ik moest me er toe zetten. De operatie schudt je lichaam ziel en geest door elkaar heen. De ziel zit in het bloed. Jack en ds. Cees Sybrandi kwamen bidden dat mijn ziel geest en lichaam bewaard mogen worden in het herstelproces en dat de boze geen vat krijgt, nu er zo is huisgehouden in mijn hart. Ik ervaar ook dat er naast je lichamelijke aanpak ook een geestelijke dimensie is in de operatie. We zijn niet vlees en bloed maar een schepsel van God. We zijn een eenheid in Hem. Dank U HEERE dat U ons beschermt en bewaart. We zijn geborgen is uw schoot.

Strijd om het leven

We zijn aangeland bij Johannes 15 en we gaan naar de lange gesprekken bij het laatste avondmaal. Hoe is het mogelijk dat Messias Jezus die toch niets anders kwam doen dan de wet van de liefde te vervullen binnen drie jaar door de geestelijke leiders van toen uit de weg geruimd werd. Kruisig Hem.

We lezen over de ware wijnstok; het gebod der liefde; de haat van de wereld en volharden. En dan volgt: het werk van de Trooster en dan het Hogepriesterlijk gebed. Heerlijk evangelie. Dat moeten we lezen en herlezen. Wat een indrukwekkende gesprekken en leringen aan het laatste avondmaal. Goed idee om het hele paasevangelie met Pasen helemaal te lezen. Wat komt de liefde van God en zijn genade dan vol kracht naar voren. En wat schenkt Hij ons dan de kracht om te volharden in alle tegenstand. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE. 

Lees het dan. Lees het. Woon in het woord. Herlees het. Je kunt het elkaar niet genoeg aanprijzen. Heerlijk evangelie. Het is Gods openbaring. God spreekt tot ons door zijn woord en Geest. En de Heilige Geest zal ons de weg wijzen. Hij zal ons overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE. Dank U wel. Wat een zegen. U komt in ons leven.

U hebt ons eerst liefgehad. Dank U wel. Hoe belangrijk dat wij zelf en onze kinderen opvoeden in de vreze des HEEREN. Hoe is het mogelijk dat er zoveel jongeren van U afwijken. Waar ging het verkeerd. Wat kunnen we er aan doen om een volgende generatie te behoeden van de weg te raken. Wat is daar de remedie voor. Waar laten we de boel de boel. HEERE help ons om daar mee aan de slag te gaan 

Inhaaldag Johannes 15:9-27

 .

 

Getuigenis tot de Voleinding

HEERE, heilig uw woord aan mijn hart, aan onze harten. Dank U wel. Dank U wel dat U door uw woord en Geest in onze harten wil wonen. Het staat er. Het is dus waar. U en de Vader zijn één. En U bent gekomen om in onze harten te wonen. Zo zijn wij één in U en de Vader. Wat een drie-eenheid. Geweldig. En de Heilige Geest is gekomen om ons dat dag in dag uit te bevestigen. Dank U wel. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan als ons hart naar U uitgaat.  HEERE, help mij dat mijn hart naar U uitgaat. U werkt het willen en het werken. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. O HEERE, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Dank U wel dat dat een werkelijkheid is waar we diep van onder de indruk raken. HEERE, Hebreeën 11, wat een rij geloofsgetuigen. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Je staat er versteld van. Door het geloof ook als de ziekte, de vervolging, de dood toeslaat. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want als Hij zijn leven gegeven heeft voor onze zonden, wat kan ons dan nog scheiden van zijn liefde. Niets toch. En dat is een werkelijkheid die we als een wonder in ons leven ervaren. En die kracht komt van God. Hij heeft het ons van te voren gezegd. Ik heb u eerst liefgehad. Daarom kunt gij ook elkaar en de vijand liefhebben.

 De wereld haat Mij, omdat Ik tot hen gesproken heb. Ze hebben geen verontschuldiging. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daarom mogen wij vanuit de genade van God uitgaan en het evangelie van zijn liefde verkondigen. Want ik weet niets dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een dwaasheid voor de wereld, maar een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Hij stort zijn kracht uit in onze zwakheid. Hij doet ons over muren springen. Met Hem lopen we op een legerbende in. Hij kan oneindig veel meer doen dan we bidden of beseffen. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, want wij weten niet wat we moeten bidden naar behoren.HEERE, wij brengen de nood van de wereld voor U. Wij dragen allen die vervolgd worden voor uw troon. HEERE stuur extra engelen naar de plaatsen van de dood. HEERE, geweldig dat U altijd bent bij hen die treuren en vervolgd worden. U geeft oneindige vertroosting en verlichting. Dank U voor hun getuigenissen, ook al worden ze onthoofd. Hebreeën 12 roept ons allen op om ons oog en hart gericht te houden op Jezus, onze Leidsman en Voleinder van ons geloof. U blijft met ons tot de Voleinding van deze wereld. HEERE, dank U wel dat we dan kunnen zingen in de nacht. Schuilen in de schuilplaats van de allerhoogste onder de vleugelen van onze Messias, die spoedig komt.

 

 

In de strijd om klimaat staat ook leven voor alle (ongeboren) kinderen centraal

  

HEERE, dank U wel. Uw ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat (2 Kronieken 16:9). HEERE, bekeer ons opdat wij ons bekeren. Doe het.

HEERE, daal neer in het hart van minister de Jonge (CDA) in het Kabinet nu hij wil voorkomen dat vrouwen worden geïnformeerd over hun voorgenomen abortus in een abortuskliniek. Doe hem ontdekken dat; ‘de vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid’.

HEERE, dank U wel dat U spreekt door tekenen en wonderen, zodat de mens uw grote werken ziet en erkent en tot bekering komt. Laat uw woord klinken bij Koning, Kabinet en Kamers.

HEERE, dank U wel voor de zorg over de flora en de fauna, het milieu en de samenleving. De mens zucht en zoekt naar vrede veiligheid en geborgenheid. Doe hen uw liefde ontdekken.

HEERE, we zijn geschapen naar uw beeld. Als wij onschuldig bloed vergieten, zal ons bloed vergoten worden, want we zijn naar uw beeld geschapen (Genesis 9:6). U wreekt het bloed.

HEERE, dank U voor de groeiende emotie over wat we de dieren en de schepping aandoen. Terecht want U schiep ook de flora en de fauna en het was zeer goed (Genesis 1). Spaar het.

HEERE, Kaïn sloeg Abel dood. Na de zondeval kwam de dood en moord en doodslag. De wereld gaat gebukt onze dood en verderf. Jezus verzoent door zijn dood uit genade onze zonden. Pasen. 

HEERE, wek nu ook onze emoties op als we kinderen in de moederschoot ombrengen door abortus. Overbrug de gapende kloof tussen (vrouwen) mensenrecht op abortus en deze wreedheid

HEERE, dank U wel dat een moederhart klopt als een kindje zich aandient. Dank U wel dat U de Schepper bent van het wonder. Jaag de boze en de het leven bedreigende machten op de vlucht.

HEERE, wil nu dat het Kabinet in de strijd om het milieu en het klimaat ook de strijd om leven voor alle en ook ongeboren kinderen centraal laat staan. Hun baarmoeder en kraamkamer heeft ook recht op bescherming.

HEERE, niemand haalt het in zijn hoofd om martelend welk dier dan ook door een abortus, wreed en meedogenloos van zijn zwangerschap te beroven. Daarom moet dat dan ook niet bij de mens.

HEERE, leer ons aanschouwelijk onderwijs vanuit uw woord om de liefde waartoe U ons oproept integraal toe te passen op flora, fauna en de mens. Van geloof, hoop en liefde is liefde de meeste.

Een in de Heilige Geest. 

U hebt mij eerst liefgehad

inzet voor milieu is ook inzet voor het leven geboren en ongeboren

illustratie bloeiende natuur en spelende kinderen 

 

Johannes 15 

Opdat gij elkander liefhebt

 

Dit is het gebod

dat gij elkander liefhebt,

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad,

heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

 

Indien gij mijn geboden bewaart,

zult gij in mijn liefde blijven,

gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb

en blijf in zijn liefde.

 

Dit heb Ik tot u gesproken,

opdat mijn blijdschap in u zij

en uw blijdschap vervuld worde.

Dat gij elkander liefhebt,

gelijk Ik u heb liefgehad

 

Niemand heeft grotere liefde,

dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden,

indien gij doet, wat Ik u gebied.

 

Ik noem u niet meer slaven,

want de slaaf weet niet,

wat zijn heer doet;

maar u heb Ik vrienden genoemd,

 

omdat Ik alles,

wat Ik van mijn Vader

gehoord heb,

u heb bekend gemaakt.

 

Niet gij hebt Mij,

maar Ik heb u uitgekozen

en u aangewezen,

opdat gij zoudt heengaan

 

en vrucht dragen en

uw vrucht zou blijven,

opdat de Vader u alles geve,

wat gij Hem bidt in mijn naam.

 

Dit gebied Ik udat gij elkander liefhebt.

.

U hebt mij eerst liefgehad

 

Dank U HEERE. U hebt mij eerst liefgehad. Wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Dank U wel. Dit is een fantastisch stuk. Heerlijk evangelie. Daar wil je je leven mee vullen. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt. Heerlijk evangelie. Elkaar liefhebben. Want God heeft ons lief. En we moeten Hem liefhebben met geheel ons hart en geheel onze ziel en geheel ons verstand en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is; gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zo is het. Je kunt het met je verstand doorzien. Waar liefde woont gebiedt de HEERE zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar staat uw woord vol van.

 

Daarom is het zo heerlijk en zo goed en zo belangrijk om je dagelijks weer te laten voeden door uw woord en Geest. U spreekt door uw woord tot ons. U bent aanwezig. U woont in ons hart. U vult ons met uw liefde. U beschermt ons tegen de boze. Die probeert roet in het eten te gooien. Maar Uw bloed beschermt ons. Het is onvoorstelbaar dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Dat is grote genade. Daar kunnen we niet genoeg voor danken. Glorie voor uw naam. Dank U wel voor zoveel genade. Dank U wel voor zoveel liefde.

 

We mogen deze dag weer ingaan. Het is nu 15 april als ik dit schrijf. Mijn hartoperatie vond 28 maart plaats. Toen lag mijn dagelijks Bijbelplan en gebed even stil. Het was alsof mijn hart ook geestelijk stil lag. Het kwam pas na 14 dagen weer op gang. Ik moest me er toe zetten. De operatie schudt je lichaam ziel en geest door elkaar heen. De ziel zit in het bloed. Jack en ds. Cees Sybrandi kwamen bidden dat mijn ziel geest en lichaam bewaard mogen worden in het herstelproces en dat de boze geen vat krijgt, nu er zo is huisgehouden in mijn hart. Ik ervaar ook dat er naast je lichamelijke aanpak ook een geestelijke dimensie is in de operatie. We zijn niet vlees en bloed maar een schepsel van God. We zijn een eenheid in Hem. Dank U HEERE dat U ons beschermt en bewaart. We zijn geborgen is uw schoot.

Strijd om het leven

 

We zijn aangeland bij Johannes 15 en we gaan naar de lange gesprekken bij het laatste avondmaal. Hoe is het mogelijk dat Messias Jezus die toch niets anders kwam doen dan de wet van de liefde te vervullen binnen drie jaar door de geestelijke leiders van toen uit de weg geruimd werd. Kruisig Hem.

 

We lezen over de ware wijnstok; het gebod der liefde; de haat van de wereld en volharden. En dan volgt: het werk van de Trooster en dan het Hogepriesterlijk gebed. Heerlijk evangelie. Dat moeten we lezen en herlezen. Wat een indrukwekkende gesprekken en leringen aan het laatste avondmaal. Goed idee om het hele paasevangelie met Pasen helemaal te lezen. Wat komt de liefde van God en zijn genade dan vol kracht naar voren. En wat schenkt Hij ons dan de kracht om te volharden in alle tegenstand. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE.

 

Lees het dan. Lees het. Woon in het woord. Herlees het. Je kunt het elkaar niet genoeg aanprijzen. Heerlijk evangelie. Het is Gods openbaring. God spreekt tot ons door zijn woord en Geest. En de Heilige Geest zal ons de weg wijzen. Hij zal ons overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE. Dank U wel. Wat een zegen. U komt in ons leven.

U hebt ons eerst liefgehad. Dank U wel. Hoe belangrijk dat wij zelf en onze kinderen opvoeden in de vreze des HEEREN. Hoe is het mogelijk dat er zoveel jongeren van U afwijken. Waar ging het verkeerd. Wat kunnen we er aan doen om een volgende generatie te behoeden van de weg te raken. Wat is daar de remedie voor. Waar laten we de boel de boel. HEERE help ons om daar mee aan de slag te gaan 

Inhaaldag Johannes 15:9-27

 .

 

Getuigenis tot de Voleinding

HEERE, heilig uw woord aan mijn hart, aan onze harten. Dank U wel. Dank U wel dat U door uw woord en Geest in onze harten wil wonen. Het staat er. Het is dus waar. U en de Vader zijn één. En U bent gekomen om in onze harten te wonen. Zo zijn wij één in U en de Vader. Wat een drie-eenheid. Geweldig. En de Heilige Geest is gekomen om ons dat dag in dag uit te bevestigen. Dank U wel. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan als ons hart naar U uitgaat.  HEERE, help mij dat mijn hart naar U uitgaat. U werkt het willen en het werken. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. O HEERE, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Dank U wel dat dat een werkelijkheid is waar we diep van onder de indruk raken. HEERE, Hebreeën 11, wat een rij geloofsgetuigen. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Je staat er versteld van. Door het geloof ook als de ziekte, de vervolging, de dood toeslaat. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want als Hij zijn leven gegeven heeft voor onze zonden, wat kan ons dan nog scheiden van zijn liefde. Niets toch. En dat is een werkelijkheid die we als een wonder in ons leven ervaren. En die kracht komt van God. Hij heeft het ons van te voren gezegd. Ik heb u eerst liefgehad. Daarom kunt gij ook elkaar en de vijand liefhebben.

 De wereld haat Mij, omdat Ik tot hen gesproken heb. Ze hebben geen verontschuldiging. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daarom mogen wij vanuit de genade van God uitgaan en het evangelie van zijn liefde verkondigen. Want ik weet niets dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een dwaasheid voor de wereld, maar een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Hij stort zijn kracht uit in onze zwakheid. Hij doet ons over muren springen. Met Hem lopen we op een legerbende in. Hij kan oneindig veel meer doen dan we bidden of beseffen. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, want wij weten niet wat we moeten bidden naar behoren.HEERE, wij brengen de nood van de wereld voor U. Wij dragen allen die vervolgd worden voor uw troon. HEERE stuur extra engelen naar de plaatsen van de dood. HEERE, geweldig dat U altijd bent bij hen die treuren en vervolgd worden. U geeft oneindige vertroosting en verlichting. Dank U voor hun getuigenissen, ook al worden ze onthoofd. Hebreeën 12 roept ons allen op om ons oog en hart gericht te houden op Jezus, onze Leidsman en Voleinder van ons geloof. U blijft met ons tot de Voleinding van deze wereld. HEERE, dank U wel dat we dan kunnen zingen in de nacht. Schuilen in de schuilplaats van de allerhoogste onder de vleugelen van onze Messias, die spoedig komt.

 

 

In de strijd om klimaat staat ook leven voor alle (ongeboren) kinderen centraal

 

 

HEERE, dank U wel. Uw ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat (2 Kronieken 16:9). HEERE, bekeer ons opdat wij ons bekeren. Doe het.

 

HEERE, daal neer in het hart van minister de Jonge (CDA) in het Kabinet nu hij wil voorkomen dat vrouwen worden geïnformeerd over hun voorgenomen abortus in een abortuskliniek. Doe hem ontdekken dat; ‘de vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid’.

 

HEERE, dank U wel dat U spreekt door tekenen en wonderen, zodat de mens uw grote werken ziet en erkent en tot bekering komt. Laat uw woord klinken bij Koning, Kabinet en Kamers.

 

HEERE, dank U wel voor de zorg over de flora en de fauna, het milieu en de samenleving. De mens zucht en zoekt naar vrede veiligheid en geborgenheid. Doe hen uw liefde ontdekken.

 

HEERE, we zijn geschapen naar uw beeld. Als wij onschuldig bloed vergieten, zal ons bloed vergoten worden, want we zijn naar uw beeld geschapen (Genesis 9:6). U wreekt het bloed.

 

HEERE, dank U voor de groeiende emotie over wat we de dieren en de schepping aandoen. Terecht want U schiep ook de flora en de fauna en het was zeer goed (Genesis 1). Spaar het.

 

HEERE, Kaïn sloeg Abel dood. Na de zondeval kwam de dood en moord en doodslag. De wereld gaat gebukt onze dood en verderf. Jezus verzoent door zijn dood uit genade onze zonden. Pasen.

 

HEERE, wek nu ook onze emoties op als we kinderen in de moederschoot ombrengen door abortus. Overbrug de gapende kloof tussen (vrouwen) mensenrecht op abortus en deze wreedheid

 

HEERE, dank U wel dat een moederhart klopt als een kindje zich aandient. Dank U wel dat U de Schepper bent van het wonder. Jaag de boze en de het leven bedreigende machten op de vlucht.

 

HEERE, wil nu dat het Kabinet in de strijd om het milieu en het klimaat ook de strijd om leven voor alle en ook ongeboren kinderen centraal laat staan. Hun baarmoeder en kraamkamer heeft ook recht op bescherming.

 

HEERE, niemand haalt het in zijn hoofd om martelend welk dier dan ook door een abortus, wreed en meedogenloos van zijn zwangerschap te beroven. Daarom moet dat dan ook niet bij de mens.

 

HEERE, leer ons aanschouwelijk onderwijs vanuit uw woord om de liefde waartoe U ons oproept integraal toe te passen op flora, fauna en de mens. Van geloof, hoop en liefde is liefde de meeste.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Een in de Heilige Geest. 

 

U hebt mij eerst liefgehad

inzet voor milieu is ook inzet voor het leven geboren en ongeboren

illustratie bloeiende natuur en spelende kinderen 

 

Johannes 15 

Opdat gij elkander liefhebt

 

Dit is het gebod

dat gij elkander liefhebt,

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad,

heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

 

Indien gij mijn geboden bewaart,

zult gij in mijn liefde blijven,

gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb

en blijf in zijn liefde.

 

Dit heb Ik tot u gesproken,

opdat mijn blijdschap in u zij

en uw blijdschap vervuld worde.

Dat gij elkander liefhebt,

gelijk Ik u heb liefgehad

 

Niemand heeft grotere liefde,

dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden,

indien gij doet, wat Ik u gebied.

 

Ik noem u niet meer slaven,

want de slaaf weet niet,

wat zijn heer doet;

maar u heb Ik vrienden genoemd,

 

omdat Ik alles,

wat Ik van mijn Vader

gehoord heb,

u heb bekend gemaakt.

 

Niet gij hebt Mij,

maar Ik heb u uitgekozen

en u aangewezen,

opdat gij zoudt heengaan

 

en vrucht dragen en

uw vrucht zou blijven,

opdat de Vader u alles geve,

wat gij Hem bidt in mijn naam.

 

Dit gebied Ik udat gij elkander liefhebt.

.

U hebt mij eerst liefgehad

 

Dank U HEERE. U hebt mij eerst liefgehad. Wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Dank U wel. Dit is een fantastisch stuk. Heerlijk evangelie. Daar wil je je leven mee vullen. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt. Heerlijk evangelie. Elkaar liefhebben. Want God heeft ons lief. En we moeten Hem liefhebben met geheel ons hart en geheel onze ziel en geheel ons verstand en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is; gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zo is het. Je kunt het met je verstand doorzien. Waar liefde woont gebiedt de HEERE zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar staat uw woord vol van.

 

Daarom is het zo heerlijk en zo goed en zo belangrijk om je dagelijks weer te laten voeden door uw woord en Geest. U spreekt door uw woord tot ons. U bent aanwezig. U woont in ons hart. U vult ons met uw liefde. U beschermt ons tegen de boze. Die probeert roet in het eten te gooien. Maar Uw bloed beschermt ons. Het is onvoorstelbaar dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Dat is grote genade. Daar kunnen we niet genoeg voor danken. Glorie voor uw naam. Dank U wel voor zoveel genade. Dank U wel voor zoveel liefde.

 

We mogen deze dag weer ingaan. Het is nu 15 april als ik dit schrijf. Mijn hartoperatie vond 28 maart plaats. Toen lag mijn dagelijks Bijbelplan en gebed even stil. Het was alsof mijn hart ook geestelijk stil lag. Het kwam pas na 14 dagen weer op gang. Ik moest me er toe zetten. De operatie schudt je lichaam ziel en geest door elkaar heen. De ziel zit in het bloed. Jack en ds. Cees Sybrandi kwamen bidden dat mijn ziel geest en lichaam bewaard mogen worden in het herstelproces en dat de boze geen vat krijgt, nu er zo is huisgehouden in mijn hart. Ik ervaar ook dat er naast je lichamelijke aanpak ook een geestelijke dimensie is in de operatie. We zijn niet vlees en bloed maar een schepsel van God. We zijn een eenheid in Hem. Dank U HEERE dat U ons beschermt en bewaart. We zijn geborgen is uw schoot.

Strijd om het leven

 

We zijn aangeland bij Johannes 15 en we gaan naar de lange gesprekken bij het laatste avondmaal. Hoe is het mogelijk dat Messias Jezus die toch niets anders kwam doen dan de wet van de liefde te vervullen binnen drie jaar door de geestelijke leiders van toen uit de weg geruimd werd. Kruisig Hem.

 

We lezen over de ware wijnstok; het gebod der liefde; de haat van de wereld en volharden. En dan volgt: het werk van de Trooster en dan het Hogepriesterlijk gebed. Heerlijk evangelie. Dat moeten we lezen en herlezen. Wat een indrukwekkende gesprekken en leringen aan het laatste avondmaal. Goed idee om het hele paasevangelie met Pasen helemaal te lezen. Wat komt de liefde van God en zijn genade dan vol kracht naar voren. En wat schenkt Hij ons dan de kracht om te volharden in alle tegenstand. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE.

 

Lees het dan. Lees het. Woon in het woord. Herlees het. Je kunt het elkaar niet genoeg aanprijzen. Heerlijk evangelie. Het is Gods openbaring. God spreekt tot ons door zijn woord en Geest. En de Heilige Geest zal ons de weg wijzen. Hij zal ons overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Glorie voor zijn naam. Prijs de HEERE. Dank U wel. Wat een zegen. U komt in ons leven.

U hebt ons eerst liefgehad. Dank U wel. Hoe belangrijk dat wij zelf en onze kinderen opvoeden in de vreze des HEEREN. Hoe is het mogelijk dat er zoveel jongeren van U afwijken. Waar ging het verkeerd. Wat kunnen we er aan doen om een volgende generatie te behoeden van de weg te raken. Wat is daar de remedie voor. Waar laten we de boel de boel. HEERE help ons om daar mee aan de slag te gaan 

Inhaaldag Johannes 15:9-27

 .

 

Getuigenis tot de Voleinding

HEERE, heilig uw woord aan mijn hart, aan onze harten. Dank U wel. Dank U wel dat U door uw woord en Geest in onze harten wil wonen. Het staat er. Het is dus waar. U en de Vader zijn één. En U bent gekomen om in onze harten te wonen. Zo zijn wij één in U en de Vader. Wat een drie-eenheid. Geweldig. En de Heilige Geest is gekomen om ons dat dag in dag uit te bevestigen. Dank U wel. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan als ons hart naar U uitgaat.  HEERE, help mij dat mijn hart naar U uitgaat. U werkt het willen en het werken. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. O HEERE, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Dank U wel dat dat een werkelijkheid is waar we diep van onder de indruk raken. HEERE, Hebreeën 11, wat een rij geloofsgetuigen. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Je staat er versteld van. Door het geloof ook als de ziekte, de vervolging, de dood toeslaat. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want als Hij zijn leven gegeven heeft voor onze zonden, wat kan ons dan nog scheiden van zijn liefde. Niets toch. En dat is een werkelijkheid die we als een wonder in ons leven ervaren. En die kracht komt van God. Hij heeft het ons van te voren gezegd. Ik heb u eerst liefgehad. Daarom kunt gij ook elkaar en de vijand liefhebben.

 De wereld haat Mij, omdat Ik tot hen gesproken heb. Ze hebben geen verontschuldiging. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daarom mogen wij vanuit de genade van God uitgaan en het evangelie van zijn liefde verkondigen. Want ik weet niets dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een dwaasheid voor de wereld, maar een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Hij stort zijn kracht uit in onze zwakheid. Hij doet ons over muren springen. Met Hem lopen we op een legerbende in. Hij kan oneindig veel meer doen dan we bidden of beseffen. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, want wij weten niet wat we moeten bidden naar behoren.HEERE, wij brengen de nood van de wereld voor U. Wij dragen allen die vervolgd worden voor uw troon. HEERE stuur extra engelen naar de plaatsen van de dood. HEERE, geweldig dat U altijd bent bij hen die treuren en vervolgd worden. U geeft oneindige vertroosting en verlichting. Dank U voor hun getuigenissen, ook al worden ze onthoofd. Hebreeën 12 roept ons allen op om ons oog en hart gericht te houden op Jezus, onze Leidsman en Voleinder van ons geloof. U blijft met ons tot de Voleinding van deze wereld. HEERE, dank U wel dat we dan kunnen zingen in de nacht. Schuilen in de schuilplaats van de allerhoogste onder de vleugelen van onze Messias, die spoedig komt.

 

 

In de strijd om klimaat staat ook leven voor alle (ongeboren) kinderen centraal

 

 

HEERE, dank U wel. Uw ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat (2 Kronieken 16:9). HEERE, bekeer ons opdat wij ons bekeren. Doe het.

 

HEERE, daal neer in het hart van minister de Jonge (CDA) in het Kabinet nu hij wil voorkomen dat vrouwen worden geïnformeerd over hun voorgenomen abortus in een abortuskliniek. Doe hem ontdekken dat; ‘de vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid’.

 

HEERE, dank U wel dat U spreekt door tekenen en wonderen, zodat de mens uw grote werken ziet en erkent en tot bekering komt. Laat uw woord klinken bij Koning, Kabinet en Kamers.

 

HEERE, dank U wel voor
Naar alle artikelen