2023-04-24: Homeschooling met de Bijbel

2023-04-24: Homeschooling met de Bijbel

We hebben hier bij Wiete in Amerika een geweldig Pasen gehad.

Deze Calvary Chapel in Chino Hills in Californië met Pastor Jack Hibbs is als politieman in zijn huiskamer met een home group begonnen. De kerk is inmiddels uitgegroeid tot een nog steeds groeiende gemeente met enkele duizenden leden drie zondagochtend diensten en elke week een woensdagavond dienst. De Calvary Chapel gemeenten kenmerken zich door prediking en uitleg vanuit Bijbelgedeelten. De woensdag Aswoensdag dienst bestond uit de vertoning van de indrukwekkende film "The Passion of Christ". Wij zagen deze film voor het eerst en waren onder de indruk hoe vreselijk een kruisiging is en hoe Jezus dwars door alles heen opriep om elkaar lief te hebben hoe we ook hebben te lijden van de tegenstand en haat van anderen. In de dienst op Goede Vrijdag behandelde Pastor Hibbs de zeven kruiswoorden en verbond ze aan de zeven 'Ik ben's' van Jezus. De Paasdienst puilde uit en ook alle overflows waren vol. Pastor Hibbs liep de zeven gemeenten uit Openbaring door en trok de sterke en zwakke punten door naar de gemeente nu. Met een krachtige oproep om niets in jezelf te zoeken of te verwachten maar alles van Messias Jezus de Zoon van God die zijn leven voor ons gaf. Na de krachtige uitnodiging aan het einde van de dienst en een geweldige begeleiding door een koor kwamen velen voren om onder begeleiding van de pastor en de gemeente verder te groeien. We zijn blij dat onze kinderen met hun vijf kinderen naar deze kerk gaan. De preken zijn via internet ook te volgen op calvarycch.org (Calvary Chapel Chino Hill)

Geweldig om te weten dat wereldwijd 2.5 biljoen mensen Pasen vieren. We baden ook voor meer de 300 gelovigen die omkwamen door een moslim terroristische daad in drie kerken in Sri Lanka in hun Paasdienst. Er is nog nooit zoveel vervolging geweest als vandaag aan de dag. Geweldig om te weten dat in al het lijden ons leven is geborgen in Christus in God volgens Colossenzen 3 vers 3. De Notre Dame had geen Paasdienst nu deze kathedraal ga een vreselijke brand deze week in een ruïne is veranderd. De vraag is; zijn we voorbereid op vervolging die ons ook kan bedreigen. Lees bijv. 1 Corinthe 1 en over het lijden van Paulus.

We zagen Tweede Paasdag (die ze in Amerika niet vieren!) met de hele familie van Wiete in Orange County de zojuist uitgekomen film "Unplanned" met het verhaal van de directeur van een Planned Parenthood abortuskliniek in Houston,Abby Johnson, die na jarenlange bidders en wakers rondom haar kliniek uiteindelijk zo onder de indruk was toen ze ook zelf bij een abortus betrokken was, besloot haar werk op te zeggen. Ze kwam tot geloof en werd pro life activist vooral om haar excollega's te bewegen om ook hun werk op te zeggen. Ze schreef een boek "Onepland" dat ook in het Nederlands vertaald is en nu dus een film. De eerste week van vertoning was het een nieuwe film die één van de grootste opbrengsten had. Schreeuw om Leven haalt deze film naar Nederland en wil deze ondertitelen. Er zijn plannen om Abby Johnson naar Nederland te halen. De pro life beweging in Amerika groeit en ook de regering is zeer actief pro life met president Trump en vice president Mike Pence. De meerderheid in Amerika is nu pro life tot grote tegenstand van de pro abortus pro gender hoofdzakelijk Democtatische beweging. De Calvary Chapels begonnen met Pastor Chuck Smith zijn alle pro life. Pastor Hibbs in het bijzonder want zijn moeder heeft alles in het werk gesteld om hem te aborteren hetgeen mislukte. De kerk ondersteunt de pro life beweging. Wiete onze dochter host eenpro life fundraising dinner voor 10 personen waarvoor ze gasten uitnodigt. Wiete en gezin zijn ook prolife. Wiete heeft toen ze nog niet getrouwd was bij Schreeuw om Leven in Hilversum gewerkt.

Het is heerlijk om te zien hoe twee van onze kinderen voor de opvoeding van hun kinderen voor homeschooling hebben gekozen. Wiete in Amerika en Janneke en Alex in Nederland. In Amerika doen miljoenen ouders dat. Alex en Janneke waren pioniers in Nederland en hebben veel zelf moeten uitvinden. Ze vertrekken nu als homeschool gezin met Daniel en Debora geworteld in het geloof naar Suriname voor hun volgende roeping. Wiete heeft voor haar drie jongste kinderen die 'les'tafeltjes in de kamer staan waar Sammy, Benjamin en Marieke het homeschool programma van Abeka volgen. Compleet met internet dvd's en handboeken. Een geweldig programma's. Je zou het alle ouders gunnen die tobben met hun kinderen in het onderwijs waar steeds meer aanvallen op gedaan worden, niet in de laatste plaats door social media die via onderwijs en smartfone steeds meer kinderen aanvallen en op het verkeerde spoor van seks, drugs, drank en alles wat God verboden heeft brengen en velen het uitzicht op de zin van hun leven ontnemen en richting zelfmoord duwen. Het is de hoogste tijd om de alarm bel te luiden en vooral ouders bepalen bij hun Bijbelse roeping om al vanaf het kindzijn hun kinderen op te voeden in de vreze des HEEREN. Het is indrukwkkend om te zien hoe deze homeschool programma's een steun zijn voor de jonge kinderen. Het is ook geweldig om te zien hoe kerken grote programma's hebben om kinderen en jongeren op te vangen.

Kortom het is een zegen om te weten dat Schreeuw om Leven al zoveel jaren een baken in zee is. Dankbaar voor alle werkers, vrijwilligers en supporters. We hebben een groot werk te doen. We hopen begin mei terug te zijn. We zien uit dat we in deze fase van ons leven ons vooral mogen inzetten voor woord (woonbijbel.nl) en gebed (knierevolutie.nl). We weten ons gedragen en gesterkt.

Een hartelijke groet van ons en Wiete en familie

Wij lezen vandaag 2 Kronieken 5:2-7:10  2 Corinthiërs 1:12-2:4

www.woonbijbel.nl

www.knierevolutie.nl

Vandaag 24 april 2019 Dagboek L.P. Dorenbos (2)

Het kan toch niet waar zijn HEERE. Wat een verhaal. HEERE, ik kan er niet over uit. Geweldig hoe uw heerlijkheid de tempel vervult bij de inwijding. Salomo roep U aan. U hebt Jeruzalem uitgekozen als de plaats van uw woning. Het is alles goud wat er blinkt. Er heerdt grote zegen en vrede. Alle koninkrijken der aarde staan verbaasd te kijken naar de zegen en de voorspoed van Israël. Israël moet wel een geweldige God hebben. Klopt, Gods zegen is verbonden aan gehoorzaamheid.

Salomo verzwagert zich met de dochter van Farao. Dat klopt al niet. Maar hij heeft uiteindelijk zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijvrouwen. Over verleiding en seksualiteit gesproken. God had toch geboden de heidenvolken en hun afgoden te verdrijven. Salomo laat hen aan hun afgoden offeren, zoals ze gewoon waren, kinderoffers aan de Moloch in het dal Ben Hinnom, tegen de muur van Jeruzalem. Vreselijk. Gods oordeel komt. Zijn rijk valt uiteen in tien en twee stammen!

Wat een dramatisch verhaal. God had hen zo duidelijk verteld hoe Hij hen zou zegenen als ze trouw in zijn wegen blijven wandelen. En wat er gebeurt als ze zijn wegen verlaten. Tot zelfs ballingschap toe. En het is gebeurd. De tien stammen zijn in ballingschap gegaan in 722 v. Chr. En de twee stammen Juda en Benjamin, 586 v. Chr. Vanwege hun afgodendienst aan de Baal en de Moloch. Er is volgens belofte een begin van terugkeer sinds 14 mei 1948 maar met Moloch Abortus afgoderij

Keer op keer klinkt het door de eeuwen heen tot op vandaag, dat als wij ons verootmoedigen en onze schuld belijden, God in de hemel ons zal horen en vergeven en herstel geven. Lees het  in o.a. 2 Kronieken 7:14 en 15. Messias Jezus is gekruisigd maar wij verwachten vurig zijn wederkomst in Jeruzalem waarbij zijn volk Hem verootmoedigend zal erkennen net als de volkeren als de Messias, die zal regeren vanuit Jeruzalem vanuit de nieuwe tempel van God die nederdaalt uit de hemel!

Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden toen Jezus uitriep aan het kruis: Het is volbracht. Met de uitstorting van de Heilige Geest woont Jezus in ons hart. Hij heeft ons niet als wezen achterlaat. En we zien wereldwijd het evangelie verspreid worden. Nu 2.5 biljoen christenen en opwekking op vele plaatsen. Ook nu proberen de afgoden sinds 1948 de wereld te veroveren met   de Moloch Abortus afgoden dienst. Al 1.5 biljoen vermoord. Zijn oordeel komt onvermijdelijk.

God regeert ook vandaag het grote wereldgebeuren. Hij heeft alles in zijn hand. De komst van de Messias is de vervulling van profetie op profetie, zijn wederkomst is eveneens vervulling van profetie zowel in het oude testament als in het nieuwe. Jezus is er heel duidelijk over en geeft als aanvulling ook nog zijn profetie aan zijn apostel der liefde Johannes die verbannen zit op Patmos. We verwachten de wederoprichting van alle dingen. Ook Israël ziet wie ze doorstoken hebben.

God zelf zal dan zijn woorden in hun binnenste leggen en zij zullen hun Messias van wie de wet zal uitgaan van Jeruzalem voor Israël en de wereld dienen. We zien de tekenen der tijden om ons heen. Aller ogen zijn gericht op Jeruzalem waar Abraham zijn eerstgeboren zoon moest offeren en op het geopende graf omdat Messias Jezus was opgestaan om overwinnend terug te komen in de eerste plaats voor zijn eigen uitverkoren volk. De hele wereld komt eraan te pas in de strijd tegen Israël.

Hij zal komen met al zijn heiligen die zalig zijn omdat ze in de HEERE gestorven zijn en voor eeuwig met Hem leven. Ook van alle martelaren onder het altaar zal het onschuldig vergoten bloed gewroken worden en zij zullen voor 1.000 jaar met Jezus in vrede te regeren. De mensenmoorder van de beginne zal worden gebonden in de put van de hel. Hij zal nog een korte tijd losgelaten worden dan komt het eindoordeel van de ten hemel schapen en de bokken ter hel. Het is volbracht.

2 Kronieken 6:38...En zij zich tot U bekeren, met hun ganse hart en met hun ganse ziel, in het land hunner gevangenis, waar zij hen gevankelijk weggevoerd hebben, en bidden zullen naar den weg huns lands, dat Gij hun vaderen gegeven hebt, en naar deze stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit huis, dat ik Uw Naam gebouwd heb; 39 Hoor dan uit den hemel, uit de vaste plaats Uwer woning, hun gebed en hun smekingen, en voer hun recht uit, en vergeef Uw volk... (SV)

Wij lezen vandaag 2 Kronieken 5:2-7:10  2 Corinthiërs 1:12-2:4

www.woonbijbel.nl

www.knierevolutie.nl

www.brinktv.com

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen