2023-05-13: Hizkia en de grote schoonmaak

2023-05-13: Hizkia en de grote schoonmaak

Koning Hizkia maakt grote scooonmaak. Zegen volgt
Gods zegen op terugkeer en gehoorzaamheid

 

O volk, verzoen U

en vier uw feesten

Hij heeft gesproken

gehoorzaamt Hem

 

Keer terug naar Hem

doe afgodendienst weg

ruim de rotzooi op

breek uw afgoden af

 

Onze God is vol genade

Roep ze allemaal samen

vier uw grote feesten

De verlossing uit Egypte

 

Wat kan de boze kwellen

Zijn beloften zijn waar

Blijf niet in Babel hangen

Gaat uit en reinig je zelf

 

Gods roepstem horen

zijn heilig Woord is waar

Hij wil de liefde schenken

Hij zegent en maakt vrij

 

Grote God wij loven U

en wij prijzen uw naam

Hoor naar onze lofzangen

uw grote goedertierenheid

 

Het wordt feest in het land

U geeft weer grote vrijheid

de vijanden vluchten weg

kinderen spelen op straat

 

Hoe kan het leven beuken

hoe kan de zonde knellen

doorlicht ons met uw Geest

en verlos ons van de boze

 

Dank U voor deze morgen

De zon schijnt in je hart

U bent het licht en leven

De duisternis vlucht weg
 

Gebed  L.P. Dorenbos

Kom in vrijmoedigheid tot de troon zijner genade

Wij danken U, HEERE. U bent de Heilige God. U daalt in grote liefde naar ons neer. U wilt ons zegenen. U wilt het goede voor ons. U wilt niet de dood van de zondaar, maar veeleer dat hij zich bekeert. U haat de zonde, maar hebt de zondaar lief. Het zijn uw gunstbewijzen dat wij niet omgekomen zijn. Het is genade en genade alleen. Groot is uw trouw. En genade is onverdiend. U schenkt vergeving om niet. Een ieder die dorst heeft kome en neme het water des levens om niet. Komt, koopt en eet. Het is voor niets. Wat een zegen. Daar vullen we ons leven mee. Het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie. Daar vullen we ons leven mee. Dank U wel. Wat een zegen. Om die reden buig ik mijn knieën om dank te zeggen. En kom ik met vrijmoedigheid tot de troon der genade.

Dank U wel. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Uw genade is mij genoeg. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Hij geeft nieuwe kracht. Met Hem spring ik over een muur, loop ik op een legerbende in. Het is niet uw strijd, o koning, het is de strijd des HEEREN. De HEERE kan net zo goed verlossen door vele als door weinigen. Doe wat Ik zeg en gij zult het zien. Ik heb van dingen gesproken mij te wonderbaar. Ik druk mijn mond in stof en as. U bent barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Verneder u voor de HEERE, opdat Hij u verhoge.  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze HEERE (Romeinen 8:31-39). Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Hem zij de heerlijkheid in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

2 Kronieken 30:1-31:1  Inhaaldag

Hizkia en de grote schoonmaak

Als zij nu voleind hadden, togen alle Israëlieten, die er gevonden werden, uit, tot de steden van Juda, en braken de opgerichte beelden, en hieuwen de bossen af, en wierpen de hoogten en de altaren af, uit gans Juda en Benjamin, ook in Efraïm en Manasse, totdat zij alles te niet gemaakt hadden; daarna keerden al de kinderen Israëls weder, een ieder tot zijn bezitting in hun steden (2 Kronieken 31:1).

HEERE, wij buigen onze knieën. Wij roepen U aan. HEERE, de vijand is sterk. Hij lijkt in de meerderheid. Maar U bent de schepper van hemel en aarde. U bent overwinnaar. Dank U wel. Wij buigen onze knieën, wij belijden onze schuld. U richt ons op in uw grote genade en barmhartigheid. U wilt niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dank U wel.

HEERE, wij danken U voor het werk dat we mogen doen. We danken U dat er nog zovelen zijn die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben. HEERE, U roept ons op om onze afgoden uit ons hart, huis en leven weg te doen. Dank U wel dat U ons uit genade aanziet. Wij mogen het water des levens drinken om niet. U biedt het ons aan. U hebt ons eerst liefgehad. Hoe kunnen we anders leven!

HEERE, wij bidden U voor de onze kerkenraad, vanavond bijeen. Geef hen wijsheid en moed. Wij bidden U voor Jacques Brunt en Heartcry. Zend hen uit. Dank U voor de BEZ en ds. Lukasse en het werk in Lissabon. Dank U voor de Bijbelmarathon en ons inloophuis Voleinding. Dank U voor Jan van Montfrans en allen die meewerken. HEERE wek de lezers op. Bid voor de media. Dank U wel.

HEERE zegen ons en al de onzen. Wij brengen elkaar voor uw troon. Zegen Kees en Anne Mieke en Alex en Janneke in hun werk. Dank U wel dat U hen geroepen hebt. Geef hen wijsheid, zegen, moed en inzicht. We loven en we prijzen U. Hizkia en het volk deden de afgoden weg nadat ze ontdekten dat ze naar het woord van God terugkeerden. U gaf hen geloofsmoed. Wat een leven!

Dank U wel dat wij ons mogen uitstrekken naar een nieuwe fase in ons leven. Dank U wel dat we nog gezond zijn. Vul ons met uw blijdschap. Doe ons alleen vertrouwen op U. HEERE, U hebt ons getrokken uit genade. Het is uw woord dat ons leven vult. Ontspan ons in uw grote liefde en genade. Help ons in deze overgang naar die nieuwe toekomst. We loven en prijzen U. Amen

2 Kronieken 30:1-31:1  Inhaaldag

 Dagboek L.P. Dorenbos

Wij komen in uw heiligdom. HEERE, wij horen de trompetten en cimbalen, de harpen en luiten en al uw muziekinstrumenten rondom uw troon. HEERE wat een lofprijzingen en een eren. U bent nooit genoeg te prijzen. HEERlijk om in uw nabijheid te leven. Het is een en al muziek en licht en grote genade. Wat een wonder dat ik daar deelgenoot van mag zijn. Hoe is het mogelijk.

 

Dagboek L.P. Dorenbos

HEERE, geweldig hoe U zegent als wij grote schoonmaak maken in ons leven. Dank U wel dat Hizkia het volk oproept om terug te keren naar hun Schepper. Weg met alle afgoden. Terug naar het woord. HEERE dank U wel dat ik straks de laatste dag van de Bijbelmarathon mag openen. We loven en we prijzen U. Uw woord is de waarheid. We lazen net Romeinen 8. Ik wil straks lezen Deuteronomium 17 waar de koning de opdracht krijgt om de thora over te schrijven.

HEERE zegen Gerard Vink en Bobby Pot. Heilig uw woord aan hun harten. Doe een reinigingswonder in hun harten. HEERE, bescherm deze kostbare kinderen van U. HEERE stuur uw engelen vanmorgen om de angel uit hun hart en leven te trekken. Hoe zijn ze verwond door de dingen des levens en nu in de greep waar ze altijd voor gebeden en gezongen hebben om daar niet in terecht te komen. Dank U vergevende God. U vergaf Israël en grote vreugde heerste. Lees maar.

Dank voor de Burgers. Zo’n kostbaar stel. Heilig hen aan uw hart. Richt hen op als zij zich zo deerlijk verwond voelen. HEERE stort uw liefde uit Romeinen 8 in hun harten. Ze hebben zo hun hart verpand aan uw liefde voor de ongeboren kinderen. HEERE doe hen die liefde hervinden. Dank U wel dat U hen op een weg voert die nog veel hoger voert. Doe hen bidden voor wie hen tegen staan. Hoor hun schreeuw om leven naar lichaam ziel en geest. Werk uw wonder uit.
Naar alle artikelen