2023-10-02: Het Loofhuttenfeest en wij vandaag

2023-10-02: Het Loofhuttenfeest en wij vandaag

Eeuwigdurende feesten van God

Leviticus 23. Zacharia 14. Een eeuwigdurend feest. Waarom vieren we het niet. Pasen en Pinksteren daar konden we niet omheen. Dat waren zulke duidelijke Nieuw Nieuwtestamentische feesten, daar moesten we wel wat mee doen. De vervulling daarvan gebeurde precies op Pesach en het Wekenfeest, wat wij Pinksteren genoemd hebben. Dat was tien dagen na Hemelvaart. Dat waren de grote feesten die God had ingesteld in Leviticus 23. Wat een feest. Ze waren uitgeleid uit het diensthuis Egypte met vaste hand. God had hen uitgeleid. Hij leidde hen naar het beloofde land. Dat had Hij aan Abraham beloofd in Genesis 12. En dat is, ik weet niet hoeveel malen herhaald in de Bijbel. Ze zijn Gods uitverkoren volk en ze blijven Gods uitverkoren volk. Ze wonen in het door Hem uitverkoren land en dat blijft het uitverkoren land. Ze kunnen door de hongersnood dan eeuwen in Egypte hebben gewoond. Vierhonderd dertig jaar, maar Israël blijft Israël. God leidt hen daar weer naar terug. Dat gaat door krachtige wonderen en tekenen heen. De Farao laat hen maar niet zo maar gaan. En als dan door de tiende plaag alle eerstgeborenen van Egypte sterven dan drijft de Farao ze met grote haast het land uit. Ze eten het geslachte lam staande. Opschieten. We gaan op reis. Laat mijn volk gaan. Let my people go. En daar gaan ze. Ze zwerven veertig jaar door de woestijn. Ze hadden het in twee weken kunnen doen. God gaat hen voor. De rook en de vuurkolom. Maar door hun zonde zal er niet één volwassene het land kunnen beërven. Ze geloofden de verspieders niet. Alleen Jozua en Kaleb maar dat was de minderheid. De tien andere verspieders geloofden niet dat ze de reuzen ooit konden verslaan. Alleen Jozua en Kaleb mogen ingaan. En zelfs Mozes sterft voordat ze de Jordaan overtrekken. Hij sloeg tegen de rots omdat het volk om water zeurde. God had hem dat niet opgedragen. Wat een zonden van dit weerbarstige volk. Hoe is het mogelijk dat ze een gouden kalf maken en aanbidden terwijl Mozes bij God op de berg is. Dat is je toch niet voor te stellen. Hoe is het mogelijk dat God het nog volhoudt met dit volk. Mozes bidt en smeekt dat God hen niet verdelgt. Laat ons niet van hier gaan als U niet met ons meetrekt. Wat een verhaal. Wat een kracht van de zonde. Wat een weerbarstigheid van het volk en zijn leiders. Hoe sterk kan de duivel niet te keer gaan om het volk steeds maar weer op het zondige pad te trekken. Maar God is toch sterker.

 

De feesten van Jezus gestolen

 

En wij vandaag. We hebben het Loofhuttenfeest, Jom Kippoer en Rosh Hashana allang afgeschaft. Wat. We hebben het nooit willen vieren. Pasen en Pinksteren vierden we. Niet om dan aan het verbond te denken, maar om alleen aan de Messias Jezus te denken. Die brachten we niet in relatie tot de vervulling van de beloften over zijn komst en wederkomst op de grote feesten, maar alleen in relatie tot Messias Jezus, die door het uitverkoren volk in het uitverkoren land was afgewezen en zelfs ter dood gebracht door de kruisdood. Ze zeggen dat Hij uit de doden opgestaan is, maar dat is een leugen. En ze moeten zo snel mogelijk uit de weg geruimd worden, die volgelingen van Jezus. Hoe durven ze zo'n valse Messias achterna te lopen. Kijk die Saulus eens. Maar kijk eens de verschijning van die Messias op de weg naar Damascus. God is toch sterker. Wij kunnen de boel dan uit de profetie getrokken hebben, maar Gods Woord blijft Gods woord. Belofte is belofte. En wat geprofeteerd is zal geschieden. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Openbaring 19:10. Het zal geschieden. Wat zijn we toch een valse exegeten. Wij  hebben de feesten andere data gegeven. Want je wilt toch de feesten niet samen vieren met het feest van die Joden, die Messias Jezus hebben vermoord. De Jezus moordenaars. Gewoon een andere datum kiezen en het vergeten. En dat hebben we al in de eerste eeuwen gedaan. En dat vieren we nog.

 

Jezus en zijn discipelen vierden de feesten

 

Net als de sabbat. Dat is zaterdag de zevende dag waarop we zouden rusten. Maar wij hebben er de zondag van gemaakt. Terwijl God keer op keer strenge straffen had gekoppeld aan het niet vieren van de sabbat. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar op de zevende dag is de rustdag van de HEERE uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij zult  rusten van uw arbeid. In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt en hij rustte op de zevende dag. En Hij zag dat alles zeer goed was. Maar wij willen wel dat we geloven in een schepping van zes dagen, maar dat we de zevende dag dan moeten rusten daar willen we niet van weten. Daar maken we de zondag van. Niks op tegen om dan ook een gedenkdag te hebben. Maar nergens staat in de Bijbel dat we de zevende dag moesten afschaffen. Messias Jezus heeft gewoon elke sabbat de sabbat gevierd en elke keer de feesten gevierd zoals de HEERE God ze eeuwigdurend had ingesteld. Wordt het niet tijd dat we van deze eigenzinnig ingeslagen weg tegen Gods wil terugkeren, schuld belijden en ons weer voegen naar de eeuwigdurende geboden van God. En er is ook haast mee, want de tijden raken vervuld. Wie Gods oogappel aanraakt zal zich deerlijk verwonden. En als de tijden slechter worden en de rampen trekken over de wereld omdat wij Gods geboden krenken en de Baäl en de Astarte, de abortus/Moloch/Holocaust en het anti semitisme achterna lopen, dan zullen we op een geven moment in onze grote nood, terwijl het antisemitisme hoogtij viert, de slip van een Joodse man grijpen om hem te volgen waar hij heengaat. Dat profeteert de profeet Zacharia. Israël zal hersteld worden. Ze zijn in ballingschap gegaan om hun zonden en de volken die hen in ballingschap brachten zijn van de aardbodem verdwenen. Assyrië en Babel. En ook al is Messias Jezus gekomen zoals geprofeteerd, de nog in het land wonende teruggekeerde Joden omdat de Messias beloofd was hebben Hem verworpen en uit de weggeruimd na drie jaar prediking. Liever de wrede bezetters de Romeinen dan hun eigen Messias. Maar in het jaar 70 is de tempel met de grond gelijk gemaakt en hebben de Romeinen de opstand wreed neergeslagen en ten slotte Massada als laatste waar de Joden zich allemaal van het leven hebben beroofd. Jeruzalem, Jeruzalem, riep Jezus toen hij de prachtige gebouwen zag vanaf de Olijfberg. Het was alles goud wat er schitterde. En in het jaar 70 is de tempel en Jeruzalem verwoest tijdens Pesach toen Jeruzalem bomvol zat met mensen. Meer dan een miljoen kwamen om. Een vreselijke slachting. De tempel met de grond gelijk gemaakt. En nooit is de tempel weer opgebouwd. Tot op vandaag. Maar belofte is belofte. Jeruzalem blijft Jeruzalem. Het was is en blijft de stad van God. God is aldaar, hoe je het ook wendt of keert. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Glorie voor zijn naam. En zo is het van Holocaust naar Holocaust gegaan door de eeuwen heen.

 

Hoe durven we de profetie van Jezus te stelen

 

En zo hebben de gelovigen uit de volkeren de beloften voor land en volk van Israël gestolen. De profetieën zijn niet meer voor Israël maar voor de kerk. En zo volgen wij een Messias Jezus van wie wij zijn eigen beloften hebben gestolen. Wat een zonde. Wat een oordeel halen wij over ons heen. Wat een afgodendienst. Hoe halen we het in ons hoofd om een Paus te willen hebben die de vertegenwoordiger van God op aarde zou zijn. Hoe durven we. Wat een valse Bijbeluitleg om te denken dat de nog onvervulde beloften niet vervuld worden voor het beloofd land, het beloofde volk en de stad die God zelf heeft aangewezen. Dat wordt toch keer op keer herhaald. Daar kun je toch niet omheen. Je hoeft het alleen maar te lezen om het te zien en te geloven. Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. God volvoert zijn plan. Hij zal zijn volk terugbrengen in zijn land. En vandaag zien we daarvan een begin. Maar tegelijkertijd zijn de volkeren des duivels en ze zullen Israël keer op keer aanvallen. En God zal die volkeren die zijn volk aanvallen straffen. En Europa heeft het geweten. Wat een oorlog. Wat een straf om de Joden te willen uitroeien. Maar ook vandaag is het antisemitisme sterker dan ooit te voren. De volkeren zijn weer bezig om Gods oogappel aan te raken en aan te vallen. Maar God is toch sterker. Straks als de volkeren zijn samengedrongen in het dal van Armageddon voor de laatste strijd om Israël een kopje kleiner te maken dan zal God zelf ingrijpen. De volkeren zullen in de pan worden gehakt. En dan zullen ze moeten erkennen dat God God is. Dan zal Messias Jezus zijn voeten op de Olijfberg zetten en zal Hij zegevierend Jeruzalem intrekken waar de tempel zal worden herbouwd en God de volkeren zal regeren. En de overgeblevenen uit de volkeren zullen jaarlijks naar Jeruzalem trekken om het Loofhuttenfeest van jaar tot jaar te vieren. Wat een tijd zal dat zijn. Het is allemaal zo overduidelijk beschreven. En wat we niet begrijpen dat zal ons dan ook duidelijk worden. Maar één ding is duidelijk. De profetie die vervuld is, is vervuld zoals het geprofeteerd is. En zo zullen ook de profetieën vervuld worden die nog niet vervuld zijn precies zoals het is beschreven. Er is toch eenheid in de exegese. Het is toch schriftvervalsing als we de ene profetie wel letterlijk willen nemen en de andere niet. Als we de vervulde profetieën in twijfel durven te trekken dan is Leiden in last. Dat noemen we schriftvervalsing. Dan ben je niet Bijbelgetrouw meer, maar als we beginnen om de nog niet vervulde profetieën letterlijk te nemen dan word je niet serieus genomen en dan ben je een Israël fanaat, of nog erger dan word je het zwijgen opgelegd en dan moet je zelfs de kerk uit. Wat een tragiek. De orthodoxe Joodse gemeenschap haat nog steeds de volgelingen van hun eigen Messias Jezus. Zij leven nog steeds in de verwachting van een messias die echter al gekomen is. Zij duldden de Messias belijdende Joden in Israël niet. Daar zijn ze fel op tegen. En de gelovigen uit de heidenen geloven ook niet dat hun Messias Jezus zal terugkeren op de Olijfberg zoals beschreven. Ze proberen een eindtijdtheologie te hebben die het heeft over een hemel, maar een letterlijke vervulling van de profetie past daar niet in. Wat een verwarring. Wat een tragiek. Wat moeten de ogen van Jood en Christen nog geopend worden. Wat ook een tragiek dat de duivel nog steeds kans ziet om zoveel verwarring in de wereld te veroorzaken. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar naar zijn beloften waar zijn en recht en gerechtigheid heersen. Lees het en geloof het en je zult het ontvangen en zien. Daarom mogen we het eindtijd woord proclameren. Dank U wel voor het Loofhuttenfeest. Laat het ons vieren in de vurige verwachting van uw wederkomst. U het ons uitgeleid. U bent de hogepriester. En wij mogen vrijmoedig ingaan in dat heiligdom, de troon van uw genade. Prijs de HEERE. De brief aan de Hebreeën staat er vol van.

 

De wereld wankelt, opmaat naar Armageddon

 

De wereld schudt, de aarde waggelt. De volkeren worden geschud. De wereld is in een financiële crisis gestort waaruit alleen met torenhoge schulden en een onverantwoord monetair beleid geprobeerd wordt uit te komen. Het Babel van het egoïsme en het speculatief gedrag teisteren de wereld. De zucht naar geld is de bron van alle kwaad. Het ene schandaal na het andere komt aan het licht. Het Midden Oosten komt op kookhitte. Als uit het niets staan krachten in Tunesië, Egypte en de rest van de landen rondom Israël op die allen de richting van de radicale Islam opgedreven worden. Hun broederschap grijpt de macht ten koste van alles wat daarbij in de weg staat. De radicale Islam slaat de vleugels uit en krijgt trekken van een wereldveroverend oorlogszuchtig gedrag waardoor Europa in de eeuwen daarvoor geteisterd is. Het had maar een haar gescheeld of Europa was onder de voet gelopen als de slag bij Poitiers in Zuid Frankrijk in 732 anders was afgelopen. Het gevolg is wel geweest dat Spanje en Portugal tot 1492 onder de knoet van de Islam moesten leven. En ware het niet dat midden de 15e eeuw de troepen waren tegengehouden voor de poorten van Wenen dan was toen Europa al onder de knoet van de Islam terechtgekomen. De Islam rukt op. Israël komt steeds meer in de druk. Israël moet van de kaart geveegd worden. En de spanning stijgt met de dag. Zal Israël aanvallen. Wat gaat er gebeuren als Obama 6 november wordt herkozen. Is het zonder reden dat het Politbureau in China op 8 november bijeenkomt om een nieuwe samenstelling te kiezen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen. Wat is de volgende dreiging die ons bedreigt. Psalm 2 geeft ons de marsroute. De volkeren staan op tegen de Almachtige. Maar de Almachtige lacht. Hij heeft alles in de hand. Zijn oordelen gaan over de wereld. Ze worden beschreven in het boek Openbaring dat een nadere aanwijzing is van alles wat in de profeten is beschreven. Alles wat aan Daniël geopenbaard is komt in vervulling. God komt tot zijn doel. Als de maat van Gods gramschap vol is dan zal Messias Jezus terugkeren en ingrijpen in de laatste strijd in het dal van Armageddon waar de legermachten zijn samengekomen om dat weerbarstige Israël een kopje kleiner te maken. Het enorm opkomend antisemitisme baant de weg voor de wereldmachten om met één machtig eensgezind leger de aanval te openen. Daar kan het kleine Israël niet tegen op. Maar dan grijpt God als in de dagen als vanouds in. Ze zullen het uitroepen naar de Almachtige. Ze zullen om redding schreeuwen. Ze zullen dan zien wie ze doorboord hebben. En God zal zelf zijn woorden in hun binnenste leggen. En de legers zullen verslagen worden door de Almachtige. De volkeren verlustigen zich in de wellust en welvaart van hun eigen genot. Net zoals in het Babel toen de vijand al rond de stad lag, maar de koning het gerei uit de tempel haalde om daar op het zoveelste feest zwelgend uit te drinken. Hoe durven ze God zo te tarten. Toen verscheen die hand op de muur. De koning knikte met zijn knieën van schrik. Verstijfd keken ze naar de hand die op de muur schreef: mene mene tekel ufarsim. Gewogen en te licht bevonden. En in die nacht viel Babel en de koning stierf. Zo zal het zijn vandaag ziijn als in die dagen. Als iedereen denkt het zal nog niet gebeuren komt het oordeel als een dief in de nacht. De mensen zullen vluchten, maar het is te laat. Het oordeel is gekomen. Hoe is er niet opgeroepen en geprofeteerd om uit de te gaan van Babel, het Babel van de godloochenaars, de goddeloosheid, de zonde, de hoererij en alles wat God verboden heeft.

 

Ga uit van Babel, de grote stad valt in één uur

 

Je bent vandaag ook gewaarschuwd want dat Babel valt in één uur. Lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. Openbaring 18-20. En hebben we het niet gezien toen de Twintowers met donderend geraas instortten toen twee volgeladen vliegtuigen in de torens vlogen op 11 september 2001. 9/11 was het toen. 911 is het alarmnummer dat je belt als er een ramp is. En in 2008 vlogen de financieel verderf brengende vliegtuigen in het financiële centrum. Alsof God wil zeggen, 9/11 was het nog vlak naast Wallstreet, maar nu tref ik het hart van het financiële centrum zelf, want jullie hebben niet omgezien naar weduwen en wezen in hun druk. Jullie hebben de arme de arme gelaten. Jullie hebben een financieel systeem opgebouwd waarbij gokken en speculeren en bedrog de basis zijn.  Welke ramp moet ons nu nog meer treffen voordat we ons bekeren. Of is het te laat. Komt het oordeel over ons. Net als in de dagen van de profeten. Hoe vaak was het volk niet gewaarschuwd door Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Amos, Obadja, Micha, Haggaï, Nahum, Zacharia,  Maleachi. Toch eigenlijk te gek dat de halve Bijbel vol staat met profetieën om dat weerbarstige volk van God op te roepen om op de Weg te blijven en terug te keren. En te gek dat als dan de Messias komt Hij binnen drie jaar uit de weggeruimd wordt. Is er dan helemaal niets veranderd. Het lijkt wel van niet.

 

Met abortus/Molochdienst raakt de maat van Gods gramschap vol

 

Toen de maat van Gods gramschap toentertijd volraakte kwam het oordeel en werd het volk in ballingschap gevoerd. Hoe hadden de profeten niet opgeroepen om niet meer te offeren aan de Baäl, de Astarte en de Moloch. En toch deden ze het keer op keer. Zelfs Salomo laat zijn heidense vrouwen op oudere leeftijd toe om ook aan hun afgoden te offeren. En ze offerden hun kinderen aan de Moloch in 1 Koningen 11. En dan spreekt God tot hem en de straf is de splitsing van het rijk. En uiteindelijk als ze keer op keer weer de kinderen offeren gaat het volk in ballingschap. Eerst het tierstammenrijk onder Assyrië in 722 voor Christus. En van hen is nooit iemand teruggekeerd. En dan in 586 voor Christus zo'n 144 jaar later gaan de twee stammen Juda en Benjamin in ballingschap naar Babel omdat God de vreselijke zonden van Manasse niet kon vergeven. Hij had de tempel ontwijd en daarin aan de afgoden geofferd. Kinderoffers in de tempel. Kom je aan de kinderen dan kom je aan God. Met het offeren aan de afgod van de kinderen is de maat van Gods gramschap vol. En na zeventig jaar is een klein deel teruggekeerd omdat de belofte aan Abraham eeuwigdurend is en God de Messias heeft beloofd die uit de Joden geboren zou worden. En deze Messias is gekomen. Onze Hogepriester die zijn leven heeft gegeven als een zoenoffer voor onze zonden. Hoe geweldig is dat beschreven en uitgelegd en vastgelegd in de Hebreeënbrief. En Hij zal terugkomen zoals Hij gegaan is. Vandaag aan de dag zien we dat opnieuw de kinderen worden geofferd aan de Moloch abortus. Hoe is het mogelijk dat wereldwijd het vermoorden van kinderen in de moederschoot gelegaliseerd is. 50 miljoen per jaar. En nu al meer dan een miljard wereldwijd. Meer van één miljoen in ons land. Net als in de dagen van de Moloch offers neemt ook vandaag het moorden van zijn schepselen die geboren zijn aan zijn hart toe. Elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus Hij roept op om te stoppen met deze abortus holocaust. En doen we dit niet dan raakt de maat van zijn gramschap vol. De onrust in de wereld heeft dan ook alles te maken met de abortus afgodendienst. Als God zijn volk straft met ballingschap en verstrooiing over de volkeren tot op vandaag toe dan moeten wij als volkeren uit de heidenen niet denken dat God daar geen ernst mee maakt. De toenemende spanningen in het Midden Oosten om zijn oogappel aan te vallen en de wereldwijde financiële crisis hebben dan ook alles te maken met de aanval op de ongeboren kinderen. Als de groten der aarde brallen dan abortus een mensen- een vrouwenrecht is en alle door God verboden relaties mogen en moeten, dan komt God met zijn oordelen zoals Hij keer op keer in de Bijbel met naam en toenaam uitlegt. We zien nu de Islam oprukken in het Midden Oosten om een nieuw kalifaat te vestigen. De jihad strijders van soenitische snit roeien ieder ander meedogenloos uit en bedreigen het Westen. Hun doel is wereldheerschappij en de de Joden van de kaart vegen en Jeruzalem als hun heilige stad veroveren. In Bijbelse tijden rukten de heidenvolken ook op als Israël God verliet en afgoden navolgde. Vandaag volgen Israël en de volken de moderne Baäls, Astartes en Moloch met abortus, seksuele verloedering en een baden in welvaart. Het is spannend in de wereld. Het is de opmaat naar de finale slag in het dal van Armageddon. We mogen er niet de klok bij zetten, maar we moeten waakzaam zijn zodat het ons niet overvalt. Dus lees dan de profeten die hierover schijven. Er kan nog van alles gebeuren. We kunnen daar geen eigen berekening van maken, maar één ding is duidelijk dat God het niet neemt dat wij zo omgaan met de kinderen. We halen het oordeel over ons heen. Abortus is eindtijdoordeel.

 

Bedehuis werd rovershol, onschuldig vergoten bloed

 

Abortus is dan ook het eindtijdoordeel.  Abortus en Israël hebben alles met elkaar te maken. Net als in de tijden van de profeten wordt erover heen geleefd. Men riep vrede vrede en geen gevaar. Weg met die doemprofeten Jeremia in de put. Jeremia moest aan de ingang van de tempel/de kerk gaan zeggen wat de HEERE hem opdroeg te profeteren. Maar men zei we hebben onze erediensten en alles in de tempel loopt goed. Maar God kwam en vaagde hen weg. Net als in de tijd van Messias Jezus. Wat denkt die nieuwlichter wel om onze tempeldienst te verstoren. Maar Jezus keert de tafels der wisselaars om en neemt een zweep en veegt het tempelplein schoon. Mijn huis zou een bedehuis zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Vandaag begint het oordeel bij het huis Gods. Abortus is voor de gemeenten een gepasseerd station. We leven dan ook in ernstige tijden. Juist voor ons geldt: Ga uit van Babylon. En waar we van uit moeten gaan? We komen er weer achter als we het Woord van God weer indrinken. Als we de profetische lijn weer centraal gaan stellen.

 

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen

 

Wat zijn we veel kwijt geraakt. We zijn met de afwijzing van de profetie voor land en volk van Israël en de volkeren de weg kwijtgeraakt. We hebben de wissel omgezet en dan komt de trein verkeerd aan. We moeten terug naar het Woord van God zelf. Geen eigen theorieën. Geen eigen dogma's en theologie. Gewoon lezen wat er staat. En dat moet toch kunnen. We zijn toch niet dom. We hebben toch leren lezen. We hoeven de Bijbel niet te laten buikspreken. Wat een valse leer is ingeslopen. Dat gebeurt keer op keer. De Bijbel staat er vol van. Maar de Bijbel geeft ook steeds de weg terug aan. Ga dan terug. Terug naar de ontdekking van de openbaring zelf. Het staat er. Bekeer je. Terug van de ingeslagen weg. En dan is het toch vanzelfsprekend en simpel dat we geen kinderen uit de moederschoot gaan vermoorden. Dat is toch barbaars. Dat is geweld. Dat is marteling. Dat is verschrikkelijk. Hoe halen we het in ons hoofd. Maar we hebben het in ons hoofd gehaald. En het lijkt wel het recht dat verworven is en waar je niet het lef moet hebben om het te willen veranderen. Telkens weer zijn we in staat om ons eigen ras uit te roeien. Dat heeft niets met de mens te maken. Dat zijn de afgoden, de demonen, de duivelen die proberen de mensen in de greep te krijgen. Hij is de mensenmoorder van den beginne, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En de profetische lijn is de geweldige lijn van het herstel van alle dingen. We zien de vergezichten al van het komende koninkrijk van recht en gerechtigheid. Daar staat de Bijbel vol van. Het herstel van alle dingen. Zoals het nu gaat met de zonde, het verderf en de dood zo is het van den beginne niet geweest. God heeft de hemel en de aarde geschapen en Hij zag dat Hij alles zeer goed geschapen had. God genoot van zijn schepping. Wat een pracht en een praal. We zien daar nog veel van terug. Wat kunnen we genieten van de schepping. Wat kunnen we genieten van een pas geboren baby. Het is een wonder van schepping. Glorie voor zijn naam. Prachtig. Daar worden we blij en vrolijk van. Maar de zonde is in de wereld gekomen. De dood is gekomen. De dood hoort niet bij het leven. We zijn geschapen om eeuwig te leven. En dat zal weer worden hersteld. Daar wordt de grote strijd om gevoerd. Maar God is de overwinnaar. Hij zal alles herstellen. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Er zal geen honger geen dood geen armoede geen moord en doodslag meer zijn. Het lam en de leeuw zullen samen verkeren. Het kind speelt bij het hol van de slang. Wat een wereld zal dat zijn. Glorie voor zijn naam. We loven en we prijzen God de Vader die door zijn Zoon verlossing heeft gebracht en ons de heilige Geest geschonken heeft zodat Hij altijd in ons woont. Dank U wel. Niets kan ons dan ook scheiden van de liefde van God. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Glorie voor zijn naam. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wat een geweldige toekomst. Een ieder die dorst heeft kome en neme het water des levens om niet. Genade en genade alleen. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is pas leven. Vier uw feesten. Kom erbij. Mis het niet. Hij komt spoedig. Neem het water des levens om niet.

Amen

Drs. L.P. Dorenbos,
Naar alle artikelen