2020-05-03: Gebed: Dodenherdenking en Bevrijding?

2020-05-03: Gebed: Dodenherdenking en Bevrijding?

Gebed: Dodenherdenking en Bevrijding?

HEERE, U laat ons nooit in de steek. U haast U naar het herstel aller dingen. U ziet ons lijden door de zonde in ons sterfelijk lichaam. U hebt ons geschapen om eeuwig met U te leven. We zijn in zonden ontvangen en geboren en derven de heerlijkheid Gods. Er is niet één goed. Ontferm U over mij, ons. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw, Elke morgen zijn zij nieuw.

HEERE, heerlijk om te weten dat U ons niet als wezen achtergelaten hebt. HEERE, U hebt uw eigen Zoon gezonden. Want alzo lief heeft U de wereld gehad dat U uw eigen Zoon gezonden hebt, opdat een ieder die in U gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, Johannes 3:1-16. Nicodemus, u bent een leraar in Israël en U weet van geen wedergeboorte!

Lees dan toch de schriften want die zijn die van Mij getuigen, vanaf Mozes en de profeten.

Nicodemus is gaan lezen en net als bij de Emmaüsgangers moest Jezus zelf hun ogen openen en ook Paulus moest door Jezus zelf tot geloof gebracht worden. Zelfs Filippus en Thomas waren nog ongelovig en Petrus toen het vuur hem na aan de schenen werd gelegd, verraadt hij zijn Jezus drie keer. Jezus herhaalt; omdat Ik u eerst liefgehad heb, kunt u Mij liefhebben. En wie Mij liefheeft heeft de Vader lief en zo zijn we enkel uit genade geborgen in Christus in God.

Door de eeuwen heen is het Gods openbaring aan de mensen waardoor je tot geloof komt. God openbaart zich door zijn woord en Geest. Wij lezen Gods openbaring niet, maar God leest ons. Dus pas op, als je de Bijbel leest! God kan je grijpen door zijn woord net zoals bij mijn Chinese vriend, die ik mijn Bijbel gaf en zei; lees het nu zelf maar, waarna ik enkele maanden later een mailtje uit Peking kreeg met: ‘how can I become a Christian’ en ‘I want to be baptized’! Alleen God bekeert.

God is niet veranderd, Hij was, is en blijft dezelfde tot in eeuwigheid. En zijn geboden zijn niet zwaar. Ze zijn in je hart waar goed en kwaad met elkaar strijden, maar je weet wat je geweten kiest. God staat boven ons bidden en denken en kan veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Hij wil ons zegenen en zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Komt allen tot Jezus, want zijn last is licht en zijn liefde en vrede wonen in jou.

Willy en ik weten ons geroepen voor het om zijn leven schreeuwende ongeboren kindje dat probeert weg te vluchten voor de moordtang van de aborteur. Met de Wet afbreking(!) zwangerschap is deze doodslag en moord straffeloos toegestaan sinds 28 april 1981. Meer dan één miljoen slachtoffers zijn al gevallen. Dodenherdenking 4 mei gedenken we de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, maar de  Derde Wereldoorlog in de moederschoot woedt nog voort. Met nu meer dan  1,5 miljard gevallenen en elke seconde één meer (www.numberofabortions.com).

We herdenken 5 mei 75 jaar bevrijding, maar opperrabbijn  Binyomin Jacobs van de Joodse school Het Cheider in Amsterdam vraagt zich af waarvan en of we bevrijd zijn als zijn school met een muur beveiligd moet worden met politiecamera’s en marechaussee. En nu ook ongeboren kinderen wettelijk vogelvrij verklaard zijn, gaat deze derde wereldoorlog onverminderd door, totdat God ingrijpt en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen.

We gaan van Pasen naar Pinksteren van Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana) en Grote Verzoendag (Jom Kippoer) naar het Loofhuttenfeest (Sukkoth) volgens de Goddelijke profetische planning in de verwachting van Messias Jezus, die net zoals Hij ten hemel gevaren is, zijn voeten op de Olijfberg berg zal zetten, om zegevierend vanuit Jeruzalem de wereld te regeren. Heerlijk om ons voor te bereiden op de laatste bazuin, waarin wij in een punt des tijds veranderen om samen met Hem te zijn. Samen waakzaam volhardend in de overwinning.

Wij zijn geborgen in Christus in God en niets kan ons scheiden van de liefde van God, zelfs de dood niet. En het onschuldig vergoten bloed van alle ook ongeboren martelaren vanaf Abel is veilig onder uw altaar en na nog een korte tijd zal hun bloed gewroken worden. U roept ons op ernst te maken met Gods keuze tussen ZEGEN en VLOEK. Laat je gezeggen door Jezus die  zegt Ik ben de WEG en de WAARHEID en het LEVEN. Niemand hoeft dat eeuwige leven te missen.  

Wij lezen vandaag Esther 1:1-22 Psalm 55:1-9
Naar alle artikelen