2023-09-10: We moeten volharden

2023-09-10: We moeten volharden

Hedenmorgen 9 september 2012/2023 Dagboek L.P. Dorenbos

Goede morgen, HEERE

Lezen wat er staat, geloven wat er staat, dan heb je wat er staat

HEERE, U bent groot en nooit genoeg te prijzen. HEERE, richt mij op en doe mij op U zien. Doe mij volharden nu de boze machten beuken. HEERE, ik mag onaantastbaar zijn, omdat U mij draagt. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Maar U richt ons op door het kruis van Golgotha. Het is niet te geloven, dat U ons zo lief heeft gehad. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Zo is het.

U hebt ons eerst liefgehad. En nu mogen wij door genade toegang hebben tot de troon der genade. Hoe zouden wij anders kunnen leven? Hoe is het mogelijk. Wat een kracht. Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan als ons hart geheel naar U uitgaat. En U werkt het willen en het werken. Dank U wel, dat het van U komt. Hoe zou het van mij kunnen komen. Wat een hoogmoed dat ik ook maar een tittel of jota aan mijn heil kan toevoegen. Wat een verbeelding.

Het is het offer van uw Zoon. Het zijn zijn genade gunstbewijzen dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw o HEERE, elke morgen zijn zij nieuw. Dank U dat door uw kracht de boze uit ons leven kan worden gebannen. Hij probeert steeds opnieuw op ons leven in te beuken. Maar door uw kracht kunnen wij weerstand bieden tegen de boze.

Wij moeten de geestelijke wapenrusting aantrekken. Het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En het schild des geloofs. Een zwaard en een schild. Dat is nogal oorlogszuchtig. En dat is ook zo. Met het schild des geloofs kunnen we alle brandende pijlen van de boze doven. Er komen kennelijk pijlen van de boze op ons af en nog wel brandende pijlen. Dat is heftig. Die weren we dus af met het schild des geloof. We houden het schild dus op. We koesteren ons geloof. We laten het er niet bij zitten. HEERE, dank U wel.

Het zwaard des Geestes, het Woord van God. God heeft zich geopenbaard in zijn woord. Het is niet een boek, maar een openbaring. Wij lezen niet de Bijbel, maar de Bijbel leest ons. Het is het zwaard des Geestes. De Heilige Geest is gekomen om ons niet als wezen achter te laten. Genesis 1, Johannes 1. Joahannes 17 en de gehele Bijbel. God wil ons met zijn liefde en kracht omringen. Jezus kwam en gaf zijn leven op het kruis van Golgotha. Dat is een feit.

Hij kwam als de geprofeteerde Messias. Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven en weer opgestaan, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Dat is een geloofsbelijdenis. Daarom is het voorwaarde om stand te kunnen houden om te wonen in het woord van God. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar toerusten tot liefde en dienstbetoon. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We moeten dan in het licht gaan staan. Dat licht zal ons dan beschijnen. Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben.

Zie dan op Jezus. Hij ziet allang op ons. Houd je oog dan alleen gericht op Hem, onze overste leidsman en voleinder van ons geloof. We moeten weerstand bieden tegen de boze. Gij hebt nog niet ten bloede weerstand geboden tegen de boze. Je moet je daar wel voor inzetten. Je moet volharden. Je moet je wapenen. En als je dat doet: Beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als je dat doet zul je nimmermeer struikelen. Blijf staan. Laat niet los. God is met je. Hij geeft je de overwinning.

Het is immers niet onze strijd, maar de strijd des HEEREN. Hij voert zijn grote strijd in de hemelse gewesten tegen de boze geesten in de lucht. Daar kunnen wij niet bij. Blijf er dus af. Want anders pakken die boze geesten jou. En daar zijn ze heel geraffineerd in. Zie maar om je heen. Zie ook in je eigen leven. Als je niet erg oppast dan zit je zo in die put, rond te draaien in je eigen beklag. En hoe je ook gelijk kunt hebben, je wordt er alleen maar uit opgetrokken als je ziet op de liefde genade en kracht van Jezus.

Wat kan jou dan nog scheiden van zijn liefde, als Hij zijn leven gegeven heeft voor jouw zonden en tekortkomingen en de zonde van de gehele wereld. Niets, zelfs de dood niet. Dat is nogal heftig, maar het is dus zo. Je wenst het niemand toe, maar de Bijbel en de geschiedenis staan vol van mensen die hun leven hebben gegeven voor het geloof. Zij volharden in moeilijke omstandigheden.

Net als de vrienden van Daniël. Ze mochten de God des hemels niet vereren, op straffe van in de vurige oven geworpen te worden. Maar zij antwoordden de koning, dat ook al zouden ze in de oven geworpen worden, zij hun God niet zouden verloochenen. Zij geloofden dat hun God hen zelfs uit de vurige oven zou kunnen redden. En zo is het gebeurd. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ze kunnen wel je lichaam nemen maar niet je ziel. We zijn geborgen in Christus, in God. Wat een heerlijk en krachtig evangelie. Dat mogen en moeten we uitbazuinen.

Rosh Hashana wordt het. Een nieuw jaar. En dan wordt het Jom Kippoer, Grote Verzoendag en dan wordt het het Loofhuttenfeest. De feesten des HEEREN. Vervuld in Messias Jezus. Op Pasen zijn dood en opstanding, veertig dagen later zijn Hemelvaart en 10 dagen later zijn uitstorting van de Heilige Geest. En sindsdien leven we in de verwachting van zijn wederkomst. Zal Hij op één van de grote feesten terugkomen. Jom Kippoer, aan het einde van de tien ontzagwekkende dagen na Jom Kippoer. Dat wordt dan de totale vervulling van de profetie!

Hij zal dan alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Jezus is de eersteling uit de doden, maar wij zijn met Hem gestorven een begraven in zijn dood en met Hem opgestaan in het nieuwe leven. De dood heeft over ons geen macht meer. Het lichaam kan dan wel sterven, maar wij zijn een nieuwe schepping in Hem. En we mogen nu al de vergezichten zien van zijn eeuwige Koninkrijk van recht en gerechtigheid. We zien het in de Openbaring van Jezus aan Johannes. Het is een enorme eindstrijd, maar de overwinning staat vast. De engelen zingen al het eeuwig Halleluja. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Daar mogen we van zingen.

Daar mogen we onze dagen mee vullen. Ja, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, maar te leven in de vreugde des HEEREN, is elke dag met blijdschap opstaan in de strijd van dit en je eigen leven en je kruis oppakken en achter Jezus aangaan. Ik ben de goede herder. Ik ga je voor. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, Hij is je stok en staf. Hij vertroost je.

Wie zou dan niet met Hem mee willen gaan in vreugde en blijdschap in verwachting en tevredenheid, want dat is pas leven op de tijdlijn van de eeuwigheid. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die we nu al mogen zien en straks ten volle zullen beleven. Hoe zouden we het anders volhouden in dit leven. Dit leven gun je iedereen. Daar gaan we dan ook weer voor.

Elkaar vasthouden in het lijden dat we zelf en in anderen meemaken. Glorie voor uw naam. Dank U HEERE, het is een wonder van genade dat ik dit allemaal opschrijf. Het kan alleen maar van U komen. Ik heb er niets aan gedaan. Dank U, dat we elkaar en anderen mogen aansteken met dit licht. Maar pas op, dat licht, dat woord, de Bijbel pakt je. En als je leest wat er staat en je gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. En je bent nooit meer dezelfde.
Naar alle artikelen