2020-06-10: Dood George Floyd zet VS in vuur en vlam

2020-06-10: Dood George Floyd zet VS in vuur en vlam

Dood George Floyd zet VS in vuur en vlam

Prayercast, Guardian Angels, John Piper, Prayer, Repentance and Grace

Mijn gedachten vermenigvuldigen zich. Krijg ze niet op een rij. Weer een zwarte een neger, een African American, door politiegeweld omgekomen. De zoveelste in korte tijd. George Floyd deze keer. Hij kwam om omdat een politie man zijn knie op zijn nek hield en ondanks dat George zei dat hij geen adem kon halen. Na een paar minuten was hij dood. De beelden zijn onthutsend. Overal braken protesten uit, ook in Amsterdam, Den Haag en Groningen. In Amerika overdag vele vreedzame demonstraties in vele steden waarvan vooral vooral in de avond ontaarden tot gewelddadig en plundering. Prayercast een Amerikaanse gebedsbeweging roept op tot verootmoediging en gebed door kerken en hulp bij oplossing van de raciale spanningen tussen ‘blank en zwart’.

George Floyd was in Houston na een ‘ruig’ en crimineel leven tot geloof gekomen en zette zich actief in om van zijn criminele neighboorhood een wijk van brotherhood te maken.

Het gebed van John Piper, die in Minneapolis woont waar George Floyd werd gedood/vermoord door de politie en daar en nationwide protesten en rellen losbarstten.


GEBED VAN John Piper, die in Minneapolis woont

En hebben we uw Zoon niet gehoord, roepend naar de stad die hem zou doden: "O Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten doodt en degenen die er naartoe gestuurd zijn, stenigt! Hoe vaak zou ik uw kinderen hebben samengebracht zoals een kip haar broedsel onder haar vleugels verzamelt, en u was niet bereid!" (Matteüs 23:37)?

O, hoe groot is uw hart voor de steden in hun zonde en ellende.

Ja, we hebben gehoord dat U barmhartigheid hebt betuigd aan grote steden. Zei u niet tegen Jeruzalem: "Deze stad zal voor mij een naam van vreugde, een lofzang en een heerlijkheid zijn voor alle volkeren van de aarde" (Jeremia 33:9)? Zij waren niet waardig - niet meer dan Ninive, of Minneapolis. Maar U bent een barmhartige God, "langzaam naar boosheid, en overvloedig in standvastige liefde en trouw" (Exodus 34:6).

En wat zijn wij? Schuldenaars. Wiens enige hoop genade is. Want we kunnen de eer die we van uw naam hebben gestolen nooit terugbetalen. Hoe kostbaar is dan de bliksemschicht van de waarheid dat "Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaars te redden! (1 Timoteüs 1:15).

En waarvoor heeft U ons gered, Vader? Met welk doel hebt U vergeven, en gezuiverd, en Uw volk vrijgemaakt? U hebt ons gezegd: "In de komende eeuwen zal ik de onmetelijke rijkdom van mijn genade in vriendelijkheid jegens u tonen in Christus Jezus" (Efeziërs 2:7). Ja. Dat is het beste. U bent Uw beste geschenk aan ons.

Maar dat is nog ver weg, Heer. En nu? Voorlopig wonen we in Minneapolis, niet in de hemel. Dit is ons thuis weg van huis. We houden van onze stad. We houden van haar winters - ja, dat doen we - en koesteren haar lente. We houden van haar grote rivier en haar parken. Haar stadions en haar teams. We houden van haar meren en kristallucht. We houden van haar prachtige stadslandschap. We houden van haar met bomen omzoomde buurten, haar industrie, haar kunst, haar restaurants en recycling.

En we houden van haar mensen. Haar oude immigranten uit Zweden en nieuwe immigranten uit Somalië. Haar Afrikaanse Amerikanen, haar Aziaten, haar Latino's. We houden van degenen met zoveel genetische wortels dat ze niet weten welk vakje ze moeten aanvinken. We houden van haar diversiteit - elke menselijke kostbaarheid omdat U ze allemaal naar Uwbeeld en voor Uw glorie hebt gemaakt.

Dit is ons thuis weg van huis. We zijn vtijdelijke bewoners, ballingen in deze stad (1 Peter 2:11). Dus vragen we het opnieuw: Waarvoor hebt U ons gered? Hier en nu?

Open onze harten om Uw antwoord te horen, Heer: "Zoek het welzijn van de stad waarheen Ik U in ballingschap heb gezonden en bid tot de Heer in haar naam, want in haar welzijn zult u uw welzijn vinden" (Jeremia 29:7).

Ja, Heer. Ja. Dit is ons hart voor Minneapolis. We zoeken haar welzijn. We bidden voor haar.

Voor hen die George Floyd het beste kenden en het meest van hem hielden, breng hen Uw troost en richt hun hart op de God van alle troost.

Voor Derek Chauvin, die zijn knie zeven minuten lang op Floyd's nek legde, tot hij stierf, vragen we om de genade van berouw en het oordeel van gerechtigheid. Voor de officieren Thomas Lane en Tou Thao en Alexander Kueng, die toekeken, bidden we dat verdriet en angst de vrucht zullen dragen van gerechtvaardigde wroeging; en moge de ernst van het doden en de lafheid van de medeplichtigheid gepaard gaan met gepaste straffen.

Voor de rechtvaardige politie die alle tien minuten van de ondraaglijke video van Floyd's dood heeft bekeken, die het "gruwelijk" en "onmenselijk" vinden, die het ongelooflijk vinden dat Chauvin zeven minuten lang geen woord heeft gezegd, terwijl de man onder zijn knie voor zijn leven heeft gesmeekt, en die jammeren met de verbrijzelde hoop dat ze opnieuw moeten beginnen vanaf "het begin" om weer op te bouwen wat ze hoopten te hebben gewonnen - voor deze waardige dienaren van onze stad bidden we dat ze het geduldige uithoudingsvermogen van Jezus Christus, die heeft geleden voor daden die hij niet heeft gedaan, zullen kennen.

"We bidden dat het verergeren van het verdriet onze zonde niet zal verergeren, maar ons naar de Heiland zal laten rennen.

Voor politiechef Medaria Arradondo, Hennepin County Attorney Mike Freeman, onze burgemeester Jacob Frey, en onze gouverneur Tim Walz, vragen we om het soort wijsheid dat alleen God kan geven - het soort dat koning Salomo had toen hij zei: "Snij de baby doormidden" (1 Koningen 3:16-28), en toen ontdekte wie de ware moeder was.

Moge onze leiders de waarheid liefhebben, de waarheid zoeken, onverbiddelijk voor de waarheid staan en handelen naar de waarheid. Laat niets, o Heer, onder het tapijt worden geveegd. Verbied dat elke macht of elk voorrecht de waarheid zou mogen verdraaien of verdraaien of verbergen, we bidden dat de waarheid de bevoorrechten, de rijken, de machtigen of de armen, van de duisternis van het kwaad naar het licht van het recht brengt.

Voor de haters en de bitteren en de vijandigen en de lasteraars - van elk ras - bidden wij dat zij "het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus" (2 Korintiërs 4:4) zullen zien. We bidden dat het licht de duisternis uit hun ziel zal verbannen - de duisternis van arrogantie en racisme en egoïsme. We bidden voor gebroken harten, want "een gebroken en berouwvol hart, o God, U zult het niet verachten" (Psalm 51:17).

We bidden dat onze stad wonderen van verzoening en duurzame harmonie zal zien, geworteld in de waarheid en in de wegen van de gerechtigheid. We bidden voor vrede - het volste genot van shalom, afkomstig van de God van de vrede, en gekocht voor een oneindige prijs voor de gebroken volgelingen van de Vredevorst. En terwijl de plaag van COVID-19 nu 100.000 mensen in onze natie heeft gedood en nog steeds 20 mensen per dag in onze staat doodt - de meesten van hen in onze stad - en terwijl het virus onze economie verwoest, en rellen levens in rook doen opgaan, en het weefsel van ons gemeenschappelijk leven wordt verscheurd, bidden we dat het verergeren van het verdriet onze zonden niet zal verergeren, maar ons wanhopig en op weg naar de opgestane Heiland, onze enige hoop, Jezus Christus, zal doen rennen. O Jezus, hiervoor bent U gestorven! Dat U hopeloze, vijandige mensen met God en met elkaar verzoent. U hebt het voor miljoenen gedaan door de genade van het geloof. Doe het, Heer Jezus, in Minneapolis, bidden we. Amen.

--------------------------------------------------------------------------------

See and join the Prayer of John Piper below, who lives in Minneapolis.

Prair of John Piper, Minneapolis

 And have we not heard your Son, crying out to the city that would kill him, “O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing!” (Matthew 23:37)? 

Oh, how large is your heart toward cities in their sin and misery. 

Yes, we have heard you speak mercy to great cities. Did you not say, to Jerusalem, “This city shall be to me a name of joy, a praise and a glory before all the nations of the earth” (Jeremiah 33:9)? They were not worthy — not any more than Nineveh, or Minneapolis. But you are a merciful God, “slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness” (Exodus 34:6).

And what are we? Debtors. Whose only hope is grace. For we could never pay back the honor we have stolen from your name. How precious, then, is the lightning bolt of truth that “Christ Jesus came into the world to save sinners!” (1 Timothy 1:15). 

And for what have you saved us, Father? To what end did you forgive, and cleanse, and free, and empower your people? You have told us, “In the coming ages I will show the immeasurable riches of my grace in kindness toward you in Christ Jesus” (Ephesians 2:7). Yes. That is best. You are your best gift to us.

But that’s a long way off, Lord. What about now? For now, we live in Minneapolis, not heaven. This is our home away from Home. We love our city. We love her winters — yes, we do — and cherish her spring. We love her great river and her parks. Her stadiums and her teams. We love her lakes and crystal air. We love her beautiful cityscape. We love her treelined neighborhoods, her industry, her arts, her restaurants, and recycling. 

And we love her people. Her old immigrant Swedes and new immigrant Somalis. Her African Americans, her Asians, her Latinos. We love those with so many genetic roots they don’t know what box to check. We love her diversity — every human precious because you made each one like yourself and for your glory.

This is our home away from Home. We are sojourners and exiles in this city (1 Peter 2:11). So we ask again: For what have you saved us? Here and now?

Open our hearts to hear your answer, Lord: “Seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare” (Jeremiah 29:7).

Yes, Lord. Yes. This is our heart for Minneapolis. We seek her welfare. We pray on her behalf.

For those who knew George Floyd best and loved him most, bring them your consolation, and direct their hearts to the God of all comfort.

For Derek Chauvin, who put his knee on Floyd’s neck for seven minutes, until he died, we ask for the mercy of repentance and the judgment of justice. For officers Thomas Lane and Tou Thao and Alexander Kueng, who stood by, we pray that grief and fear will bear the fruit of righteous remorse; and may the seriousness of the killing and the cowardice of the complicity meet with proper penalties. 

For the upright police who have watched all ten minutes of the unbearable video of Floyd’s dying, who consider it “horrific” and “inhuman,” who find it unbelievable that Chauvin did not say a single word for seven minutes as the man under his knee pled for his life, and who lament with dashed hopes that they must start again from “square one” to rebuild what meager trust they hoped to have won — for these worthy servants of our city, we pray that they would know the patient endurance of Jesus Christ, who suffered for deeds he did not do.

“We pray that the compounding of sorrows will not compound our sin, but send us running to the Savior.” 

For police chief Medaria Arradondo, Hennepin County Attorney Mike Freeman, our Mayor Jacob Frey, and our Governor Tim Walz, we ask for the kind of wisdom that only God can give — the kind king Solomon had when he said, “Cut the baby in half” (1 Kings 3:16–28), and discovered the true mother. 

May our leaders love the truth, seek the truth, stand unflinching for the truth, and act on the truth. Let nothing, O Lord, be swept under the rug. Forbid that any power or privilege would be allowed to twist or distort or conceal the truth, even if the truth brings the privileged, the rich, the powerful, or the poor, from the darkness of wrong into the light of right.

For the haters and the bitter and the hostile and the slanderers — of every race — we pray that they will see “the light of the gospel of the glory of Christ” (2 Corinthians 4:4). We pray that the light will banish darkness from their souls — the darkness of arrogance and racism and selfishness. We pray for broken hearts, because “a broken and contrite heart, O God, you will not despise” (Psalm 51:17). 

We pray that our city will see miracles of reconciliation and lasting harmony, rooted in truth and in the paths of righteousness. We pray for peace — the fullest enjoyment of shalom, flowing down from the God of peace, and bought at an infinite price for the brokenhearted followers of the Prince of Peace.

And as the scourge of COVID-19 has now killed 100,000 people in our nation, and still kills 20 people a day in our state — most of them in our city — and as the virus wreaks havoc with our economy, and riots send lifetimes of labor up in smoke, and the fabric of our common life is torn, we pray that the compounding of sorrows will not compound our sins, but send us desperate and running to the risen Savior, our only hope, Jesus Christ.

O Jesus, for this you died! That you might reconcile hopeless, hostile people to God and to each other. You have done it for millions by grace through faith. Do it, Lord Jesus, in Minneapolis, we pray. Amen.
Naar alle artikelen