2022-03-27: Moge een offensief losbarsten om deze Derde Wereldoorlog ten gunste van het ongeboren leven te winnen

2022-03-27: Moge een offensief losbarsten om deze Derde Wereldoorlog ten gunste van het ongeboren leven te winnen

De overwinning staat vast maar zal door veel eindstrijd heengaan waarvan corona en de strijd in Oekraïne onderdeel is

Hedenmorgen 25 maart 2018 Dagboek L.P. Dorenbos  (1)

HEERE wij loven en wij prijzen U. U hebt ons naar uw beeld gemaakt. U bent de schepper van hemel en aarde. Wij zijn allen in zonde ontvangen en geboren en derven de heerlijkheid Gods. Maar alzo lief heeft U de wereld gehad dat U uw eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat een ieder die in U gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16. HEERE, uw striemen brengen ons genezing. U nam de zonde op U en niet alleen die van mij, maar de zonde van de gehele wereld. En als U uw leven gegeven hebt voor mijn zonden, wat kan mij dan nog scheiden van de liefde Gods. Niets dus. Wat een genade. Genade is onverdiende zaligheid. Een ieder die dorst heeft neme het water des levens om niet! HEERE geweldig, dat te mogen geloven. U geeft ons het geloof en het willen zowel als het werken. Romeinen 8. Het kan niet stuk. De rechtvaardige zal dan ook enkel uit geloof leven. Door het geloof zijn grote dingen gebeurd maar het allergrootste is dat we kracht ontvangen in alle omstandigheden van ons leven. Want uw genade is mij genoeg. Heerlijk om de vergezichten van het eeuwig leven nu al te zien en te beleven. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van uw liefde. De dood is de laatste prikkel. U bent de eerstgeborene uit de doden. U bent ons voorgegaan en wij volgen. HEERE, daar kunnen we wel oneindig over blijven schrijven en ons in verheugen. Het kan niet stuk. Glorie voor uw naam.

HEERE, U weet hoe de kinderen in de moederschoot wereldwijd op de meest gruwelijke en wrede wijze worden vermoord.  Abortus noemt met dat. Abortus moet nu een mensenrecht een vrouwenrecht worden genoemd. HEERE, U weet beter en wij weten het ook. Ontdaan van alle emotie en ideologie staat het doden van dit ongeboren kind haaks op alle juridische regels over leven en de bescherming daarvan. Het is dus heel eenvoudig om dit doden aan de kaak te stellen en juridisch zo sterk te onderbouwen dat niemand er meer aan twijfelt dat abortus moet stoppen.

Het kan wel zo zijn dat door allerlei politieke en maatschappelijke redenen rondom het doden van dit kind opvattingen zijn ontstaan al zo dit doden gerechtvaardigd zijn, belangrijk is om de feitelijke gang van zaken enkel juridisch te beoordelen. Het is opmerkelijk dat in de Grondwetten onomwonden expliciet is vastgelegd dat ieder, zonder enige vorm van discriminatie het absolute recht heeft op de bescherming van zijn leven. In de van de Grondwet afgeleide uitvoeringswetten zoals bijv. het Wetboek van strafrecht wordt dit absolute recht uitgewerkt en is het verboden dit kind  te doden. Het kan wel zo zijn dat om wat voor reden ook een samenleving er belang bij heeft om in bepaalde gevallen hiervan af te wijden en een artikel lid toe te voegen om aan te geven in welke gevallen deze absolute bescherming van ieders leven niet geldt, maar in dat geval is er van een universele gelding geen sprake meer.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die dit jaar op 10 december is 10 december 1948 ondertekend en is ook vandaag de kapstok waaraan alle andere universele verklaringen zijn gekoppeld. Ieder erkent dat abortus het doden van een medemens is maar noemt het een  recht om wettelijk voor het doden van het ongeboren  kind een uitzondering te maken. Dit is met recht een juridisch monstrum. Niemand kan dit ontkennen hoe vindingrijk men ook denkt te zijn om allerlei argumenten in te vlechten waarom abortus strookt met de universele wetten. Deze gedachtegang is zeker niet(s) nieuw(s) en is zo vanzelfsprekend en is door vele juristen al te berde gebracht. Het gevaar dreig echter dat onvoldoende wordt vastgehouden aan deze klinische feitelijke werkelijkheid maar wordt ingegaan en meegegaan met de argumenten om deze geaccepteerde werkelijkheid los te koppelen van de feitelijke werkelijke  juridische  werkelijkheid.

De universele verklaring van de rechten van de mens was een juridisch antwoord op een Tweede Wereldoorlog waarbij fundamentele mensenrechten met voeten werden getreden. En Moeder Teresa zei bij de uitreiking van haar Vredesprijs dat vandaag aan de dag er een Derde Wereldoorlog in de moederschoot woedt. Deze Derde Wereldoorlog zal alleen eindigen als de juridische strijd met volharding wordt voortgezet om een einde te maken aan het vermoorden van ongeboren kinderen in de moederschoot. Op www.numberofabortions.com wordt met de klok met elke hartslag een kind vermoord door abortus, nu al meer dan 1.5 miljard. Moge een offensief losbarsten om deze Derde Wereldoorlog ten gunste van het ongeboren leven en de mensheid te winnen.

Vanuit een Bijbels perspectief is er haast geboden omdat God ons aller Schepper duidelijk waarschuwt om geen onschuldig bloed te vergieten omdat dan ons bloed zal vergoten worden. Dat is door de eeuwen heen ook gebeurd en zal zeker gebeuren wanneer het paradijs zal worden hersteld en afgerekend zal worden met allen die weigerden zich te bekeren van het vergieten van onschuldig bloed op welke wijze dan ook. Zij die weet en geloof hebben van deze apocalyptische eindscenario zijn dan in het bijzonder geroepen voor de afschaffing  van abortus. Je zou toch niet het aangeboden eeuwige leven willen missen!

Ruth 1:1-22 Mattheus 25:14-30

Hedenmorgen 25 maart 2018/2022 Dagboek L.P. Dorenbos (2)

 Mene, mene tekel ufarsim. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. HEERE U gebruikt de wereldmachten om uw heilsplan te volvoeren.

HEERE, dank U wel. U bent bij machte veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. HEERE uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat. Dank U wel. U stuurt grote legers weg. U schrijft met uw hand op de muur. Mene, mene tekel ufarsim. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. HEERE U gebruikt de wereldmachten om uw heilsplan te volvoeren. HEERE, want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

HEERE, dank U wel dat U ons laat leven in een tijd zoals nu. Dank U wel dat U in uw grote liefde naar ons toegekomen bent en ik uit uw genade mag leven. HEERE, dank U wel; ik ben in de wieg tot geloof gekomen. U hebt mij uitverkoren al voor de grondlegging der wereld. U hebt mij geweven in de moederschoot. Dank U wel. U kent mij van voren en van achteren. Niets is verborgen voor U. HEERE, bewaar mijn gedachten en daden in U. HEERE, ik belijd mijn zonden. HEERE, uw striemen brengen mij genezing. Niets kan mij scheiden van uw liefde. Genade alleen.

Ruth 1:1-22 Mattheüs 25:14-30

Hedenmorgen 25 maart 2020/2022 Dagboek L.P. Dorenbos

Nu met KIES DAN HET LEVEN de strijd op LEVEN EN DOOD voortzetten

Nu abortus en corona VLOEK over de wereld razen

L.P. Dorenbos

Het Bijbelplan ‘In twee jaar de Bijbel door’ te vinden op www.woonbijbel.nl leest elke dag een stukje uit het oude en nieuwe testament. In 10 max 15 minuten heb je het wel gelezen inclusief je gebed. We hebben uitgerekend dat je in 80 uur de hele bijbel kunt lezen.  We hebben wel drie daagse non stop Bijbelmarathons gehouden waar we dat gedaan hebben in de open lucht. We hebben daar geweldige herinneringen aan. Nu we na ruim 30 jaar Schreeuw om Leven mochten overdragen en nu Kees Anne Mieke van Helden als directie team de scepter zwaaien zijn we overgegaan van Schreeuw om Leven naar Kies dan het Leven. Het gedeelte uit Deuteronomium 30: 10 tot 20 volgend op hoe God ons ons de Zegen voorhoudt in hoofdstuk 28  maar ook de Vloek. En die tegenstelling is de cadans door de hele Bijbel heen. Voor Schreeuw om Leven moet je in de eerste plaats weten dat Kies dan het Leven de urgente belangrijkste oproep die God maakt om vanuit die keuze radicaal je in te zetten voor de bescherming van het leven.

In de strijd voor het leven komen we na jaren met enthousiasme en dankbaarheid op de barricaden te hebben gestaan in de strijd voor het leven dat nog zovelen laks zijn als het gaat om de bescherming van het ongeboren leven. Er is alle reden om die strijd voort te zetten. Het blijkt echter dat er een grote leesloosheid en gebedsloosheid is onder vele christenen ondanks dat God steeds maar weer oproept om in zijn woord te ‘wonen’. Met Kies dan het Leven zetten we onze pro life strijd voort door op te roepen om in het woord te ‘wonen’. Wij lezen de Bijbel niet want het is Gods openbaring aan ons waarbij Hij niets anders doet dan ons de Zegen en de Vloek voor te houden met de klemmende oproep KIES DAN HET LEVEN. En God leidt ons uit genade op die weg; Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. God biedt ons dus het eeuwige leven aan, uit genade om niet!

Het is onvoorstelbaar hoe de boekdrukkunst van enorme invloed is geweest op het verspreiden van het evangelie. Luther begon met het aanslaan met de 95 stellingen aan de Slotkapel in Wittenberg. Het is niet bij dit eerste ‘vlugschrift’ gebleven. Je zou Luther de eerste vlugschrift verspreider kunnen noemen. En hoe de Roomse clerus ook probeerde de ketterse geschriften te verbieden en zeker de Bijbel in de Lutherse vertaling, het mocht niet baten. Het protestantisme verspreidde zich als een olie vlek over Europa en later ook over Amerika en andere door de westerse landen beïnvloedde gebieden en koloniën. In Nederland heeft de 80-jarige oorlog van 1568-1648 diepe protestantse sporen getrokken die in kerk, staat en samenleving tot op vandaag van grote invloed zijn. De uit het eerste besluit van de Dordtsche Synode van 1618-1619 om tot een vertaling in het Nederduits te komen leidde tot de bekende en beroemde Statenvertaling die in 1633 in Leiden gereedkwam gebruikmakend van de Duitse vertaling die Luther in zeer korte tijd gemaakt had gebruik makend o.a.. van de vertaling door Erasmus die in de toen geldende vertaling van de Roomse clerus vele dogma fouten had ontdekt gebruik makend van de oudste bekende handschriften. We zien daarna een ongeëvenaarde wereldwijde kerstening vanuit vooral de noordelijke delen van Europa.

Heden maken we een enorme digitale ontwikkeling mee waardoor op steeds grotere schaal de communicatie wordt vergemakkelijkt en vergroot. Waren deze nieuwe media eerst vooral bereikbaar voor de welgestelden, door de ongeëvenaarde snelheid waarmee nieuwe snellere en goedkopere methoden worden ontwikkeld is deze nieuwe communicatie toegankelijk voor ieder. In nog laag ontwikkelde gebieden in de wereld zien we dat welzijn en welvaart gebieden worden overgeslagen en wordt overgegaan tot het gebruikmaken voor de meest moderne en uitgebreide wereldomvattende en verreikende smartphones. Was er in Luthers tijd sprake van een confronterende reformatie met scherpe tegenstellingen tot oorlogen en martelaren toe,  vandaag hebben we in de door de verlichting aangevallen vooral westerse landen een toenemende strijd tussen waarheid en leugen. De wereldwijde aanval op het onderscheid dat God maakt tussen ZEGEN en VLOEK en LEVEN en DOOD verleidt steeds meer mensen om te verslappen in hun geloof omdat het niet met hun rede, ratio, verstand te rijmen is. Als in de dagen van de afval in Bijbelse tijden worden profeten die oproepen tot bekering de mond gesnoerd en of het leven benomen. Maar in die werelddelen die pas nu ontwaken voor de waarheid van Gods woord en de ZEGEN die dat meebrengt in harde confrontatie met de DOOD, de leugen, de haat, de liefdeloosheid en alles wat met de VLOEK te maken heeft, zien we onvoorstelbare opwekkingen ontstaan zelfs in gebieden waar verbod, vervolging, uitsluiting het leven beheersen. Zoals in China waar ondanks harde tegenstand mensen met miljoenen tot geloof komen, zoals ook in Zuid-Amerika maar ook delen van Afrika en kleine gebiedjes in het Westen en ook ons land waar het woord nog of weer ‘recht gesneden wordt’.

We leven nu midden in een corona pandemie die over de wereld raast. Een griep virus vele malen besmettelijker en dodelijker dan onze jaarlijks griep waar ook elk jaar vooral ouderen het slachtoffer van worden. Steeds meer delen van de wereld komen steeds meer in de greep van een panische angst of dit virus ook hen zal treffen. De politiek wringt zich in alle bochten om het gevaar te weren. Sommige landen hebben een totale lock-down afgekondigd. Het hele raderwerk staat stil. De economie valt in elkaar. Een economische crisis dendert op ons af. De geschiedenis kent een reeks aan pestilentiën. God spreekt daar ook over. Ze passen in het rijtje van de VLOEK. Hoe dan ook we moeten ons voor God verootmoedigen en bidden om verzoening, onze zonden en de zonden van ons volk belijden. Ook al kunnen we het ook niet concreet aanduiden. Of we weten het wel heel goed, maar weigeren ons te bekeren. We hebben God de rug toegekeerd, of we hebben er onze eigenzinnige Godsdienst van gemaakt. Het wordt weer Pasen, de tijd dat ze die ‘valse’ Messias Jezus uit de weggeruimd hebben. En dat nog wel op het feest waarop ze de wonderbaarlijke uittocht, uitredding uit Egypte gedenken. Hoe is het mogelijk. En Jeremia profeteert en profeteert en roept op tot bekering, want het land staat vol met afgoden en het dal Ben Hinnom, vlak tegen de muur van Jeruzalem, wordt een moorddal genoemd omdat dag in dag uit de kleine kinderen in de brandende armen van het afgodsbeeld Moloch werden verbrand. God had onder de vloeken ook genoemd dat ze geen onschuldig bloed mochten vergieten omdat dan hun bloed zou worden vergoten en gewroken. Deze corona pandemie hoort tot het rijtje van de VLOEK in Deuteronomium 28-30. Heel Israël, de 10 stammen in 722 v. Christus en de 2 stammen in 586 v. Christus vanwege hun halsstarrige afgoden dienst waarvan ze zich ondanks de oproepen van de profeten niet wilden bekeren. Het oordeel komt of nu direct of bij Jezus’ wederkomst.

Er gaat een VLOEK over de wereld. Kinderen worden geschapen aan het hart van God. Kom niet aan de kinderen zegt Messias Jezus. Ze gingen in ballingschap tot op vandaag toen ze hun kinderen aan de Moloch offerden als VLOEK van God. Vandaag worden ongeboren kinderen geofferd aan de afgod Abortus. We staan als Nederlanders allemaal schuldig want we hebben er zelfs een Wet afbreking zwangerschap voor gemaakt. Elke werkdag moord op 100 ongeboren kinderen, nu totaal al meer dan anderhalf miljoen Nederlandse kinderen! En wereldwijd al meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com). Dat is de VLOEK die over de wereld gaat. De groten der aarde; de Rockefellers, de Gates, de Soros’, Bloomberg en de rijken der aarde willen met abortus en één kind of 0 kind politiek de wereldbevolking verminderen met een VN en onder organisaties met hun 25 sustainable doestellingen als politiek beleid. Zij bepalen wat sustainable is en dat is dat we een bevolkingsbeleid moeten hebben met een wereldbevolking die zij sustainable vinden. De mensenmoorder van den beginne, de tegenstander van de God van de ZEGEN, de duivel heeft grote haast om alles wat van God is te vernietigen, want hij weet dat hij weinig tijd heeft omdat Gods eindoordeel met haast komt waar het onschuldig vergoten bloed van alle martelaren vanaf Abel tot de laatste zal worden gewroken. Ook het onschuldig vergoten bloed van alle ongeboren martelaren die in hun eigen moederschoot zijn vermoord. De wereld denkt zich hoogmoedig te kunnen verharden door deze moord goed te praten doordat ze niet willen meewerken om ongewenste kinderen op de wereld te zetten. Deze wereldwijde angstaanjagende corona virus is de  zoveelste pestilentie die over de wereld raast waarmee God weer een wake-up call geeft om ons te bekeren om ons opnieuw duidelijk te maken dat als we ons niet bekeren we zelf het oordeel over ons heen halen terwijl de redding zo dichtbij is door de ZEGEN en de verlossing door Messias Jezus die we als het water des LEVENS om niet kunnen drinken en aanvaarden. Kies dan het LEVEN en laat je niet meesleuren in de DOOD. Waarom is het zo stil in de kerken over abortus.

 Wij lezen vandaag

Ruth 1:1-22 Mattheüs 25:14-30

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen