2020-06-11: Cheerleaders for Extreme Preemies

2020-06-11: Cheerleaders for Extreme Preemies

Levensvatbaarheid definieert niet de menselijkheid van een ongeboren baby. Het is een wetenschappelijk ijkpunt waarop medische technologie een extreem premature pasgeborene in leven kan houden.
Het is een bijzonder belangrijke mijlpaal vanwege de beslissingen op het gebied van leven en dood die routinematig worden genomen op basis van de vraag of een premature baby al dan niet levensvatbaar wordt geacht.
Een kleine jongen werd geboren na 22 weken, vijf dagen. Hoewel zijn ouders wanhopig wilden dat ze alles zouden doen wat in hun macht lag om hem te redden, hielden de artsen een stemming over het al dan niet verlenen van medische zorg.
De stemmen staakten: 3-3.
De ouders, die al die tijd al zelf het recht hadden moeten hebben om te beslissen over de levensreddende zorg, kregen van de artsen toestemming om de doorslaggevende stem te zijn.
Zoals je aan zijn foto kunt zien, bloeit dit jongetje op.
Een organisatie genaamd Twenty-Two Matters is net actief op Twitter en Facebook, met dramatische real-life verhalen van baby's die geboren zijn op 22 weken.
Een tweet laat een jonge moeder zien die haar peuter-tweeling vasthoudt en de ijzingwekkende boodschap van medische professionals doorgeeft: "We verspillen geen medicatie aan baby's die tijdens deze zwangerschap zijn geboren en die in wezen medisch afval zijn. Deze moeder maakt deel uit van een Twitter-campagne "The Lies We Were Told" die moeders uitnodigt om een korte video op te nemen met een deel van de verkeerde informatie die hen werd verteld.
Het zal worden gevolgd door een andere campagne, "The Hope We Were Given", die de schokkende verschillen in de medische zorg die wordt aangeboden aan gezinnen tegen elkaar afweegt.
Deze pleitbezorgers willen deze ongelijkheid vervangen door een uniforme, medelevende en effectieve zorg voor baby's van 22 weken. Dit houdt een inspanning in om het publiek en de ziekenhuizen die uitgerust zijn om voor deze baby's te zorgen, te informeren. Twenty-Two Matters is een van het groeiende aantal pleitbezorgers van deze piepkleine preemies.
De groep onderhoudt ook een wereldwijde kaart van een groeiend aantal ziekenhuizen die naar verluidt minstens één 22-weken oude baby hebben gered.
De overlevingskans van extreem premature baby's hangt af van de mogelijkheden of de bereidheid van het ziekenhuis om zorg te verlenen. Het University of Iowa Stead Family Children's Hospital claimt een overlevingspercentage van 59% voor baby's met 22 weken en 76% met 23 weken. Dit is volgens hen beduidend hoger dan het gemiddelde. Het ziekenhuis houdt ook een register bij van The Tiniest Babies dat een veelbelovend keerpunt laat zien voor 22-wekers vanaf het eerste decennium van de eeuw.
Dit succes is het resultaat van een progressie van medische doorbraken. In 1975 waren er zeer weinig baby's die het overleefden toen ze op 28 weken of eerder werden geboren. Op 2 juni 2020 publiceerde de online editie van Nature een artikel met enkele van de meest opmerkelijke ontwikkelingen om dit scenario drastisch te veranderen.
Een keerpunt voor de pro-life beweging was de ontwikkeling van echografie, die een venster op de baarmoeder bood voor vrouwen die abortus overwegen. Een keerpunt in de poging om extreem premature baby's te redden kwam met het wondermiddel surfactant dat de longen van de baby behandelt. Het verminderde het risico op overlijden met 60-73%. Het gebruik van corticosteroïden was een andere mijlpaal in het redden van deze kleine levens.
Het artikel benadrukte ook recente doorbraken in het verzachten van de vele chronische, levenslange effecten van extreme prematuriteit bij kinderen en jonge volwassenen. Ze vonden dat hoge bloeddruk kan worden verbeterd met lichaamsbeweging.
En een studie uit 2016 toonde aan dat het tempo van een chronische longaandoening werd gehalveerd toen een groeifactor genaamd IGF-1 werd toegediend.
Onderzoekers ontdekten in 2018 dat de drug ranibizumab met succes 80% van de retinopathie, de overproliferatie van bloedvaten in het oog, behandelde.
Neonatologen zeggen echter dat de behandelingen die het meest veelbelovend zijn, sociale interventies zijn zoals Transition Home Plus, dat helpt om een gezin voor te bereiden op het verlaten van het ziekenhuis. Het heeft geresulteerd in aanzienlijke cognitieve en medische voordelen voor baby's.
Bewustwording en educatie zijn belangrijke elementen om de medische zorg voor extreem premature pasgeborenen te bevorderen, wat betekent dat de datum van levensvatbaarheid zal blijven dalen en dat er meer baby's zullen worden gered.
Voor het LEVEN,
Bradley Mattes
Voorzitter, Instituut voor Levenskwesties
Life Issues Institute heeft als doel het veranderen van harten en gedachten van miljoenen mensen door middel van onderwijs. Al 27 jaar lang worden organisaties en individuen over de hele wereld door het Life Issues Institute voorzien van de meest recente informatie en effectieve hulpmiddelen om onschuldig menselijk leven van de baarmoeder tot het graf te beschermen.

 

----------------------------------------

Cheerleaders for Extreme Preemies

Viability does not define an unborn baby’s humanity. It is a scientific benchmark at which medical technology can keep an extremely premature newborn alive.

It is a particularly important milestone due to the life and death decisions that are routinely based upon whether or not a premature baby is considered viable.

One little boy was born at 22 weeks, five days. Even though his parents desperately wanted them to do all within their power to save him, the doctors held a vote on whether or not to provide medical care.

The vote was tied, 3-3.

The parents, who all along should have been the one to decide upon life-saving care, were permitted by the doctors to provide the tie-breaking vote.

As you can see by his picture, this little boy is thriving.

An organization called Twenty-Two Matters has a new presence on Twitter and Facebook, providing dramatic real-life stories of babies born at 22 weeks.

One tweet shows a young mother holding her toddler twins, relaying the chilling message she was given by medical professionals, “We won’t waste medication on babies born at this gestation who are essentially medical waste.” This mother is part of a Twitter campaign “The Lies We Were Told” that invites mothers to record a brief video sharing some of the misinformation told to them.

It will be followed by another campaign, “The Hope We Were Given,” that contrasts the shocking disparities in medical care offered to families.

These advocates want to replace this disparity with uniformed compassionate and effective care for babies at 22 weeks. This entails an effort to generate awareness with the public and hospitals equipped to care for these babies. Twenty Two Matters is one of a growing number of advocacy groups on behalf of these tiny preemies.

The group also maintains a global map of a growing number of hospitals that have reportedly saved at least one 22-week baby.

The rate of survival for extremely premature babies depends upon the hospital’s capabilities or willingness to provide care. The University of Iowa Stead Family Children’s Hospital claims a survival rate of 59% for babies at 22 weeks and 76% at 23 weeks. This, they say is significantly higher than the average. The hospital also maintains a registry of The Tiniest Babies that reveals a promising turning point for 22-weekers beginning during the first decade of the century.

This success has been the result of a progression of medical breakthroughs. In 1975 there were very few babies who survived when born at 28 weeks or earlier. The June 2, 2020 online issue of Nature published an article featuring some of the most notable advances to dramatically change this scenario.

A watershed moment for the pro-life movement was the development of ultrasound which provided a window to the womb for women contemplating abortion. A turning point in the effort to save extremely premature babies came with the miracle drug surfactant which treats the baby’s lungs. It decreased the risk of death by 60-73%. Corticosteroid use was another milestone in saving these tiny lives.

The article also highlighted recent breakthroughs in mitigating the many chronic, life-long effects of extreme prematurity in children and young adults. They found that high blood pressure can be improved with exercise.

And a 2016 study showed the rate of a chronic lung condition was cut in half when a growth factor called IGF-1 was administered.

Researchers discovered in 2018 that the drug ranibizumab successfully treated 80% of retinopathy, the over-proliferation of blood vessels in the eye.

Neonatologists, though, say the treatments showing the most promise are social interventions like Transition Home Plus, that helps prepare a family to leave the hospital. It has resulted in significant cognitive and medical benefits for babies.

Awareness and education are key elements to advance medical care for extremely premature newborns which means the date of viability will continue to drop and more babies will be saved.

For LIFE,

Bradley Mattes
President, Life Issues Institute

Life Issues Institute is dedicated to changing hearts and minds of millions of people through education. For 27 years, organizations and individuals around the world have depended upon Life Issues Institute to provide the latest information and effective tools to protect innocent human life from womb to tomb.
Naar alle artikelen