2020-10-03: HEERE ontferm U over de verkiezingen in Amerika 3 november 2020

2020-10-03: HEERE ontferm U over de verkiezingen in Amerika 3 november 2020

HEERE ontferm U over de verkiezingen in Amerika 3 november 2020

Drs. L.P. Dorenbos

HEERE, U woont in mijn hart. Dank U wel dat ik uit uw genade mag leven

U bent naar de Vader gegaan om voor ons plaats te bereiden. En U hebt de Heilige Geest gezonden zodat U altijd bij ons bent. U woont in ons hart. Het is geweldig. Niets kan ons scheiden van uw liefde. Dank U wel. De boze kan tekeer gaan en dat doet hij en hij kan veel kapot maken in ons leven en in de wereld, maar U hebt ons en de wereld in uw hand. Dank U wel. Ik kan er niet over uit. De gedeelten die we vandaag lazen in ons Bijbelplan bevestigen dat. Inderdaad: lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. HEERE help mij om dat te doen. Breek alle menselijke dogma's in mij af. HEERE, vergeef mij mijn leesloosheid en mijn gebedsloosheid. U ging de berg op om te bidden. U nam de tijd om te luisteren wat uw Vader tot U te zeggen had. HEERE, U vulde de tempel met uw wolk, zodat de priesters niet op hun voeten konden blijven staan om hun werk te doen bij de inwijding van de tempel. Dat moet een geweldig feest zijn geweest. HEERE U bent groot en nooit genoeg te prijzen. Wij loven en wij prijzen U. Mijn dag kan niet meer stuk. U vult mij met uw blijdschap. Dank U wel dat U in mijn leven bent gekomen. U vult mij met uw liefde. U beschermt mij. Dank U wel. Dank U wel dat ik uit uw genade mag leven. U hebt mij al lief van voor de grondlegging der wereld.

U had met mij al een plan voor mijn leven voordat ik geboren was

Net zoals U ook zegt van Jeremia die U al geroepen had tot een profeet voor de volkeren. Dank U wel dat U mij vult met uw plan voor mijn leven. HEERE wat ben ik toch traag om in dat wonder te gaan staan. Wat zit de boze toch te proberen om mij op verkeerde gedachten te brengen. Dank U wel dat U uw leven gaf tot verzoening van mijn zonden. Dank U wel dat ik mag pleiten op het verzoenende bloed van uw Zoon, Messias Jezus. Want U hebt het niet alleen Johannes en Mozes en Elia laten horen maar ook mij door uw Woord en Geest: "Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb, hoort naar Hem." HEERE, ik hoor het in mijn hoofd en mijn hart! HEERE, dank U wel. Wat een genade. "Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar U uitgaat.", 2 Kronieken 16:9. HEERE, U doet grote wonderen als wij op U vertrouwen. U doet veel meer dan wij bidden of beseffen. HEERE zo roepen wij naar U uit. U zult voor ons strijden en wij zullen stil zijn. Exodus 14:14. Onmogelijke wonderen gebeurden. Uw woord staat er vol van. Dank U wel. Doe ons wonen in uw woord. Uw woord is de waarheid en die waarheid zal je vrij maken. Dank U wel dat U ons geroepen hebt tot uw wonderbaar licht. We loven en we prijzen U.

We proclameren uw waarheid en die waarheid maakt ons vrij

En ook al zal de boze alles doen om  ons vrijons het zwijgen op te leggen, wij zwijgen niet. En ook al vervolgen ze ons, zoals U vervolgd bent, wij zullen volharden tot het einde. Een knecht staat niet boven zijn Meester. Ze kunnen je leven nemen, maar je leven is geborgen in Christus in God (Col. 3:3). En het slot van Romeinen 8:31-39 resoneert in mijn hart: 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. 34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere'.(sv)

HEERE, morgen gaat Amerika naar de stembus voor de President verkiezingen

De spanning is om te snijden. De haat tegen President TRUMP kent geen grenzen. Sinds zijn verrassende verkiezing in 2016 zijn de democraten bezig om TRUMP op alle mogelijke manieren afgezet te krijgen, impeachment, en alles in het werk te stellen dat hij de verkiezing niet wint. De democraten trekken met hun kandidaten Biden-Harris door het land. Hun programma is sterk socialistisch en ethisch links en tegen de Bijbel. Nooit eerder vertoond: abortus moet tot de geboorte een recht worden; de gender hype moet verder gelegaliseerd worden en op scholen geleerd worden. Het geopolitieke beleid van TRUMP moet teruggedraaid worden, zoals opnieuw stappen in het nucleaire accoord met Iran, weer toetreden tot het Klimaataccoord van Parijs en de Greendeal van Amerika omarmen. De TRUMP-PENCE regering is de meest pro life regering die Amerika ooit gehad heeft. Een wonder! Amerika voert een Midden-Oosten pro Israël beleid met de Amerikaanse ambassade terug naar Jeruzalem, de Golan hoogte behoort tot Israël en recent de vredes deals die met steeds meer Arabische landen worden gesloten. In Bijbels profetisch perspectief verbindt God hieraan zijn zegen. God zegt tegen Abraham: Wie Israël zegent zal gezegend worden (Genesis 12:3).

Wereldwijd wordt opgeroepen tot gebed en vasten voor de verkiezingen in de VS

In veel democratische steden en staten zijn in deze verkiezingsstrijd rellen en opstanden uitgebroken met veel branden en doden. Vooral de moord op George Floyd in Minneapolis heeft een keten van geweld veroorzaakt dat is aangewakkerd door de marxistische gebaseerde organisatie Black Live Matters dat breed wordt gesteund door de liberale biljonairs en zakenlieden zoals George Soros met maar één doel om President TRUMP weg te krijgen. Mocht TRUMP toch herverkozen worden dan is te verwachten dat opstanden en geweld zal losbarsten in vele democratische steden en staten. Er wordt gesproken over de kans dat de Cultural War die al enkele decennia gaande is over zou kunnen gaan in een volgende Civil War zoals die geweest is van 1861-1865.  De opstanden en het geweld van de afgelopen maanden zouden daarvan een voorbode zijn. Mogen de gebeden nu en ook na de verkiezingen zich vermenigvuldigen dat de HEERE Amerika genadig is en wil behoeden voor chaos en geweld. HEERE dank U wel dat er nog velen zijn die hun knieën voor Baäl niet gebogen hebben. Wij roepen naar U uit. Wij bidden dat de harten van de Amerikanen bewogen worden en zij kiezen voor pro life president TRUMP.  Want: 'Vertoont gij u slap ten dage der benauwdheid, uw kracht is nauw. Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk' (Spreuken 24:10-13 sv).

Corona en abortus pandemie razen over de wereld

De corona Covid-19 pandemie raast sinds maart 2020 over de wereld en teistert ook Amerika midden in de verkiezingsstrijd. Het wordt tot een strijdpunt gemaakt in de verkiezingen. De democraten kondigen een donkere 'dark' winter aan. President TRUMP spreekt over een herstel als het vaccin er is en denkt er niet over om heel Amerika weer op slot te doen. Jezus kondigt pestilentiën aan in Mattheüs 24. De coronapandemie is de zoveelste oproep tot bekering. Het oordeel komt als God al het onschuldig bloed dat door de eeuwen heen vergoten is, zal wreken. Dat zal gebeuren op de dag des oordeels (Openbaring 20:11-15). De Corona uitbarsting kun je zien als de zoveelste oproep om te stoppen met abortus. Maar zoals eerder de mensen zich na de oordelen van God telkens niet bekeerden, zo bekeren ze zich vandaag de dag ook (nog) niet. Met de agressieve abortuslobby wereldwijd zien we geen tekenen van inkeer en bekering. Al deze eindtijd verschijnselen zijn door de profeten voorzegd. Het gaat allemaal naar het einde.

Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden

En het einde is dat de duivel en zijn trawanten zullen verliezen. Zij zullen vernietigd worden en het paradijs zal worden hersteld. Dat zal door een meedogenloze (eind)strijd heen gaan, maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden, zegt Jezus (Mattheüs 10:22 en 24:12).  En in Openbaring 22:7 zegt Hij "Zie, Ik kom haastiglijk. Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. De overwinning staat vast en die dag zal komen als een dief in de nacht. Wees voorbereid. Wat een dag zal dat zijn! God stuurt keer op keer profeten (ook naar ons) om Zijn volk te waarschuwen voor het oordeel, maar ze bekeerden zich niet. Lees de Bijbel om te zien hoe de oordelen over Israël komen tot op vandaag, o.a. in Jeremia 7, 19 en 52 en Psalm 116. Israël werd in ballingschap gebracht omdat ze hardnekkig weigerden te stoppen met het doden van hun kinderen. Vandaag raast naast Corona ook de abortuspandemie over de wereld. Bij elke hartslag wordt er een kind in de moederschoot vermoord. Wereldwijd zijn nu al meer dan anderhalf miljard ongeboren kinderen gedood (numberofabortions.com). God zegt in Genesis 9:6, Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. 

Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  Bekeert u. Gelooft het evangelie

We leven in deze spannende verkiezingsstrijd in Amerika in de eindtijd. Jezus zegt in Markus 1:15 'De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Bekeert u. Gelooft het evangelie'. Het Babel van de eindtijd valt in één uur. Openbaring 18:1-3, En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Laat ons Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen

Openbaring 19:6-8, En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

L.P. Dorenbos 2 november 2020

dorenbos@kiesdanhetleven.nl

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen