2020-08-24 - Abortus verhaast de wederkomst

2020-08-24 - Abortus verhaast de wederkomst

Hedenmorgen 24 augustus 2020 Dagboek L.P. Dorenbos

Met abortus halen we het eindtijd oordeel over ons

Op 11 september 2001 vlogen de Islam vliegtuigen de Twintowers en het Pentagon binnen. Dood en verderf zaaiend. In Hamburg opgeleide Moslim terroristen uit Saoedi Arabië vallen Amerika op eigen bodem aan. Meer dan 3.000 mensen vonden de dood. Net zoveel als er die dag in de abortusklinieken in  Amerika het leven lieten. Mag je niet met elkaar vergelijken, roept men. Maar waarom  komt het dan bij zoveel mensen op. Hollywood maakt de ene Apocalyptic film na de ander. Sindsdien is de wereld veranderd. Time magazine opent later met een cover: The battle of Jerusalem. Uit het leven gegrepen. Daar gaat het om. God maakt zich op voor zijn laatste strijd. Het gaat om Jeruzalem. Hij vestigt zijn rijk van recht en gerechtigheid. Zijn wet van recht en gerechtigheid zal uitgaan van Jeruzalem (Jesaja 2:1-5). Lees de Bijbel; hét Handboek geschiedenis, profetie, eindtijd, eindstrijd, soldaat, leven en dood. We leven in enerverende tijden. Alles balt samen rondom Jeruzalem. De wereld schudt. De aarde wankelt. Grote dingen gebeuren en gaan gebeuren. Sinds 9/11 wankelt het grote Babylon van de hoer. Je kunt het allemaal lezen in wat Jezus aan Johannes verbannen op Patmos openbaart en toevoegt aan alles wat over de eindtijd door God aan de profeten is geopenbaard en met de vervulling in de komst van Messias Jezus opnieuw wordt vervolgd door alles wat Jezus en de apostelen toevoegen aan de verdere vervulling naar de komst van het nieuwe koninkrijk van recht en gerechtigheid dat nederdaalt uit de hemelen. Lees het, het staat er allemaal. En wat staat geschreven is gebeurd en gaat gebeuren. Wallstreet wankelt. De zucht naar geld is de wortel van alle kwaad. De financiële crises doen de wereld, doen de aarde beven. De zonde stapelt zich huizenhoog op. Dat Babylon van de eindtijd zal in één uur vallen. Lees Openbaring 18. De oproep klinkt, gaat uit van Babylon. De zucht naar geld is de bron van alle kwaad. De hoge heren, bankiers en woekeraars, speculanten en regeringsleiders liegen en bedriegen en hopen hun geld op in hun schuren en bestelen de kleinen en de arme man die met steeds minder geld met zijn kinderen in leven probeert te blijven. Kinderen zijn vandaag een vloek. Met de één kind politiek in China en de meisjes dood in India en in de rest van de wereld zou geboortebeperking een zegen zijn. Vrouwen worden levenslang gediscrimineerd, zijn een vijfde waard in de Islam. Zijn seksobjecten tot miljoenen kinderen toe. De (social) media, één grote hoerenkast. Het is de HEERE een gruwel.

Demonen huizen in de moederschoot, meer dan anderhalf miljard ongeboren, aan het hart van God geboren, kinderen zijn geofferd aan de Moloch-Abortus afgod (www.numberofabortions.com). De wereld juicht, vrije abortus, vrije seks zijn wereldwijd verworven rechten, niemand komt daar meer aan, roept premier Rutte voor hij enkele jaren geleden op Zomerreces ging.  Met abortus halen we het eindtijd oordeel over ons. Vandaag kookt het Midden Oosten. Sjiieten Islam rebellen jagen christenen en andersdenkenden op en de dood in. Hamas raketten en rebellen tunnels bedreigen Israël. Hun doel is: dood aan alle Joden en Christenen en de verovering van Jeruzalem. En in Den Haag wordt opgeroepen tot Jodenhaat. Demonstraties tegen Israël. Het zijn apocalyptische tijden. De gesel van de dood probeert het leven te nemen. God kiest voor het leven en belooft een einde te maken aan deze dooddreiging met het herstel van het paradijs door in een apocalyptische eindstrijd in het dal van Armageddon in Israël deze doods legers te verslaan. Lees alles wat daarover geprofeteerd en geschreven is in de Bijbel. Leg de Bijbel naast de krant. Lees de profeet Zacharia, Lees Jesaja, Jeremia en Ezechiël; lees wat Jezus over de eindtijd zegt in Mattheüs 24 e.v. en het boek Openbaring. Alle mensen worden opgeroepen om vóór het leven en niet voor de dood te kiezen (Deuteronomium 30:10-20). De maat van Gods gramschap raakt vol. Het klinkt “nog een korte tijd, totdat Ik jullie onschuldig vergoten bloed wreek”, zegt God in de hemel tot de zielen van de martelaren onder het altaar in Openbaring 6:9-11. Al het onschuldig vergoten bloed van de martelaren door de eeuwen heen wordt gewroken. Het bloed van Abel roept nog steeds van de aardbodem. Ook dat van de nu meer dan één miljard in de moederschoot omgekomen ongeboren kinderen. Met abortus halen we het eindtijd oordeel over ons. Jezus zegt: De tijd is vervuld en het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie! (Markus 1:15). En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet (Openbaring 22:17). HEERE, wij mogen het proclameren: Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie (Openbaring 18:10). En dat willen we dan ook. Heerlijk evangelie. Genade. Voor iedereen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

Amen

www.kiesdanhetleven.nl

In twee jaar de Bijbel door

Wij lezen vandaag 24 aug. 2020

2 Samuël 20:1-26  2 Thessalonicenzen 3:1-18
Naar alle artikelen