2022-04-06: Nieuwe nationale opiniepeiling toont aan dat Amerikanen abortussen na 15 weken willen verbieden - New National Poll Shows Americans Want Abortions Banned After 15 Weeks

2022-04-06: Nieuwe nationale opiniepeiling toont aan dat Amerikanen abortussen na 15 weken willen verbieden - New National Poll Shows Americans Want Abortions Banned After 15 Weeks

Nederlands + English

Uit een nieuwe opiniepeiling, gesponsord door de Wall Street Journal, blijkt dat Amerikanen voorstander zijn van een verbod op abortus na 15 weken om baby's te beschermen tegen abortus. Het Hooggerechtshof buigt zich momenteel over een wet in Mississippi die abortus van ongeboren baby's na 15 weken verbiedt en kan ofwel de wet handhaven of de zaak gebruiken om Roe terug te draaien.

Bron: LifeNews.com

Een nieuwe opiniepeiling van de Wall Street Journal laat zien dat 48 procent van de Amerikanen voorstanders zijn van een verbod op abortussen tot 15 weken, terwijl slechts 43 procent er tegen is. De enquête liet een enorme tweedeling tussen de partijen zien op het gebied van abortus, met Republikeinen die voor het leven zijn en Democraten die abortussen op late termijn steunen.


   -  75% van de Republikeinen steunden een verbod van 15 weken, vergeleken met 20% die ertegen waren.
   -  21% van de Democraten steunden een verbod van 15 weken, vergeleken met 69% die ertegen waren.

Bij de opiniepeiling, die van 2 tot 7 maart werd gehouden, werden 1.500 geregistreerde kiezers ondervraagd. De foutmarge is plus of min 3,6 procentpunten.

De grootste zaak die het Hooggerechtshof naar verwachting binnenkort zal voorleggen, en die het al heeft gehoord, is de zaak Dobbs over een abortusverbod van 15 weken in Mississippi, dat ofwel staten meer speelruimte zou kunnen geven om baby's tegen abortussen te beschermen, ofwel Roe volledig teniet zou kunnen doen, waardoor grootschalige abortusverboden mogelijk worden die honderdduizenden baby's per jaar beschermen.

Tijdens de behandeling van Dobbs door het hooggerechtshof vertelde Scott Stewart, advocaat-generaal van Mississippi, de rechters van het hoogste gerechtshof van de natie dat het tijd is om Roe tegen Wade omver te werpen, zodat staten die ongeboren kinderen wettelijke bescherming bieden.

"Roe versus Wade en Planned Parenthood versus Casey achtervolgen ons land," vertelde Stewart het Hooggerechtshof toen het hoorzittingen opende over de zaak Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.

"Ze hebben geen basis in de grondwet. Ze hebben geen plaats in onze geschiedenis of tradities. Ze hebben het democratisch proces geschaad. Ze hebben de wet vergiftigd. Ze hebben compromissen in de kiem gesmoord. Vijftig jaar lang hebben ze dit Hof in het middelpunt gehouden van een politieke strijd die het nooit kan oplossen. En na vijftig jaar staan ze alleen: nergens anders erkent dit Hof het recht om een menselijk leven te beëindigen," zei hij.

Krachtens Roe v. Wade en Planned Parenthood v. Casey is het staten al decennia lang verboden abortussen te verbieden voordat het leven levensvatbaar is. Als gevolg daarvan zijn ongeveer 63 miljoen ongeboren baby's en honderden, misschien wel duizenden moeders gestorven tijdens zogenaamd "veilige", legale abortussen. Nu heeft het Hooggerechtshof ermee ingestemd dit precedent te heroverwegen en te beslissen "of alle verboden op electieve abortus vóór de levensvatbaarheid ongrondwettelijk zijn".

Verwacht wordt dat Thomas voor de vernietiging van Roe zal stemmen, omdat hij al eerder heeft gezegd dat het besluit in strijd is met de grondwet.

 

ENGLISH:

A new poll sponsored by the Wall Street Journal shows Americans favor banning abortion after 15 weeks to protect babies from abortion. The Supreme Court is considering a Mississippi law that bans abortions on unborn babies after 15 weeks an could either uphold the law or use the case to reverse Roe.

Source: LifeNews.com

A new new Wall Street Journal poll shows 48 percent of Americans support banning aboritons up to 15 weeks while just 43% oppose it. The survey found a massive partisan divide on abortion with Republicans pro-life and Democrats backing late-term abortions.


   -  75% of Republicans supported a 15-week ban, compared to 20% who opposed it.
   -  21% of Democrats supported a 15-week ban, compared to 69% who opposed it.

The poll, conducted March 2-7, surveyed 1,500 registered voters. It has a margin of error of plus or minus 3.6 percentage points.

The biggest case the Supreme Court is expected to hand down soon, which it has already heard, is the Dobbs case involving a 15-week abortion ban in Mississippi that could either give states more latitude to protect babies from abortions or will overturn Roe entirely, allowing wholesale abortions bans protecting hundreds of thousands of babies annually.

During the high court’s consideration of Dobbs, Mississippi Solicitor General Scott Stewart told the justices on the nation’s highest court that it’s time to overturn Roe v. Wade so states that provide legal protections for unborn children.

“Roe versus Wade and Planned Parenthood versus Casey haunt our country,” Stewart told the Supreme Court as it opened hearings on the case of Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

“They have no basis in the Constitution. They have no home in our history or traditions. They’ve damaged the democratic process. They’ve poisoned the law. They’ve choked off compromise. For fifty years they’ve kept this Court at the center of a political battle that it can never resolve. And fifty years on, they stand alone: nowhere else does this Court recognize a right to end a human life,” he said.

For decades, under Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey, states have been prohibited from banning abortions before viability. As a result, about 63 million unborn babies and hundreds, perhaps thousands, of mothers have died in supposedly “safe,” legal abortions. Now the Supreme Court has agreed to re-consider this precedent and decide “whether all pre-viability prohibitions on elective abortion are unconstitutional.”

Thomas is expected to vote to overturn Roe, as he has previously said the decision is afoul of the Constitution.
Naar alle artikelen