2022-11-14: Weg met de zonde TOEN en de zonde NU

2022-11-14: Weg met de zonde TOEN en de zonde NU

Ben steeds weer bemoedigd door mijn dagboek jaren geleden.
Heerlijk om door uw woord elke dag op grote hoogte te worden gebracht.
Dus wonen in het woord Wat een zegen.

Bert Dorenbos

 

1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

Gebed 14 november 2010 L.P. Dorenbos

Permanente oproep tot bekering om het oordeel te ontlopen

HEERE, ik lees 1 Koningen. Wat moet het U verdriet doen. David, de grote koning, Salomo, U gaf grote wijsheid. En toen ging het al mis. Hij liet zijn vrouwen offeren aan de Moloch. Het oordeel kwam. Het land werd gescheurd. En de broedervolken hadden oorlog. En vele koningen deden wat kwaad was in de ogen des HEEREN. En uw oordelen zwiepten door beide volkeren. En zonden worden beschreven zonder enige voorzichtigheid. Het is verschrikkelijk. Wat moet het U krenken. U hebt hen uitverkoren. U hebt hen met zoveel zegeningen geplaatst in het land overvloeiende van melk en honig. U hebt hen gezegend in de woestijn. U hebt hen uitgeleid uit Egypte. Wat een weerbarstig volk. Maar uw woord aan Abraham uw vrind bevestigt U van kind tot kind.

Dwars door alles heen kwam Messias Jezus. Binnen drie jaar hadden ze Hem uit de weggeruimd. En even daarna ook Stefanus. Ze knersten hun tanden toen hij na hen omhoog geprezen te hebben begon te verwijten dat ze altijd hun profeten al hadden gedood. En zo was het. Zie toch hoe Jesaja, Jeremia, Ezechiël geprofeteerd en opgeroepen hebben tot bekering. En hoe de heersende zondigende koningen en afvallige tempelpriesters tegen hem te keer gingen. Je zult maar als profeet geroepen zijn. En de opdracht ontvangen om bij de ingang van de tempel te staan om het Woord des HEEREN te proclameren. Het is de permanente oproep tot bekering om het oordeel te ontlopen.

Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld, gelooft het evangelie. Dat is de simpele maar directe boodschap. Daar ging Jezus de velden en de wegen mee langs. Hij genas de zieken. Hij sprak woorden van bevrijding. Hij maakte de mensen blij. Als je ontdekt wat je kwijtgeraakt bent dan word je blij. Dan vind je een parel van grote waarde terug. Een schat in een akker. De gelijkenissen van Jezus zijn één herhaling van hetzelfde. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is een ander juk dan het knellende juk van de zonde, het knellende juk van regeltjes en dingen moeten.

Jezus wil je vrij zetten van alle last van de zonde die je zo licht in de weg zit. Hij wil je de kracht geven om weerstand te bieden tegen de boze. Hij werkt het willen en het werken. Dat is de grote genade van God. Het is genade en genade alleen. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Hij is verzoener van mijn zonden, het rustpunt van ons hart. Glorie voor uw naam. Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw, o Here.

Amen

 

1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

Hedenmorgen 14 november 2012 L.P. Dorenbos

 

Elke morgen is de genade nieuw

Jezus, dank U wel. Ik wil U volgen, waar Gij mij ook heen leidt. HEERE, dank U wel voor uw grote liefde voor mij. U gaf uw leven voor mij. Zal ik dan mijn leven niet geven voor U. Dank U wel. Niets kan mij scheiden van de liefde voor U. Als U zelfs uw leven voor mij gegeven hebt, dan zal U mij ook alle dingen schenken. De boze gaat rond als en briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, maar u hebt de overwinning behaald op het kruis van Golgotha. Het is volbracht heeft geklonken. En U bent de eerstgeborene uit de doden. Wat een heerlijk evangelie.

Wat een genade. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn, dat wij niet vernield zijn. Uw goedertierenheid, uw gunstbewijzen zijn eindeloos. Zij houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. Dank U wel. Het is avond geweest, het is nacht geweest. De nieuwe dag komt. Het licht dringt door in de duisternis. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Dank U wel. Wat een genade.

U hebt ons eerst liefgehad. Hoe zouden wij anders kunnen leven. Uw genade is mij genoeg. Dank U wel. HEERE, kom mij arme zondaar te hulp. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. Glorie voor de naam van Jezus. Een ieder die dorst heeft kome tot Mij en neme het water des levens om niet. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Dank U wel. Zo kunnen we de dag weer ingaan. Zo mogen we het bevrijdende, zaligmakende, reddende woord weer uitdelen. Zo worden de zondaars genodigd om aan de maaltijd te komen, want de Schriftgeleerden en de hoge heren verontschuldigen zich en hebben hun eigen zaken te doen. Maar U roept de bedelaars en de armen en de verschopten en allen die zich schuldig weten in hun leven. Want Ik ben gekomen voor zondaren, hoeren en tollenaars. Ik wil heden in hun huis zijn. Dank U HEERE, voor uw openbarend woord.

Dank U dat u het met mijn eigen ik gericht geloof nog niet opgegeven hebt. Vergeef mij mijn eigen gerechtigheid. Vergeef mij mijn religie. Dank U dat U nog roept. HEERE, bekeer mij, opdat ik mij bekere. Dank U wel dat U nog roept. De enge poort staat nog open. Ik buig mij voor U en roep U in dank en afhankelijkheid aan. Dank U dat U mij verhoogt. Met U loop ik op een legerbende in, met U spring ik over een muur. U geeft de bekering, de opwekking, de genade, de vreugde, de vrede, de zaligheid in mij. Onverdiende zaligheid.

HEERE daal met uw liefde in de harten van de mensen. Doe mij uw woord bazuinen van Nederhemert, Dordrecht, Hoogeveen, Hilversum, Urk, Amersfoort, de Meern, Den Haag. Delft en heel Nederland proclameren. Laat het zo zijn dat waar ik kom U door uw Geest die mij verlicht U aanwezig bent. Dank U wel. De rechtvaardige zal door en uit geloof leven. Dank U dat U met onvoorstelbare snelheid komende bent om uw rijk van recht en gerechtigheid te grondvesten.

De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zie de tekenen der tijden. De vijgenboom gaat bloeien. Uw voetstappen worden gehoord. Profeten spreken. De wet zal uitgaan van Jeruzalem. Jeruzalem de stad van God.  De wereld schudt. De aarde wankelt. Vlucht, ga uit van Babel. De stad van de hoer zal in één uur vallen. De kooplieden staan bij de puinhopen van hun verlies.

Wallstreet valt. De speculanten verliezen alles. Let op de profetieën. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Blijf van de kinderen af. Hun onschuldig vergoten bloed schreeuwt om het oordeel. Waakt en bidt. Met het doden van de ongeboren kinderen en alle andere onschuldige kinderen wordt de weg geplaveid naar de laatste strijd in Armageddon. De komst van Jezus is nabij.

Amen

1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

Vanmorgen 14 november 2014 Dagboek L.P. Dorenbos

1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

Vanmorgen 14 november 2016 Dagboek L.P. Dorenbos

1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

Vanmorgen 14 november 2018 Dagboek L.P. Dorenbos

Gebed de drager van de conferentie in Israël

HEERE, dank U wel. Wij loven en prijzen U. U roept op om ons onvoorwaardelijk aan U over te geven. U wilt uw zegen en genade onvoorwaardelijk uitstorten aan allen die hun knieën voor U buigen. HEERE, wat gaat de boze te keer. Wat een verleiding. Wat een afval. Wat een verdeeldheid. Wat een afgunst. HEERE, leer ons ons kruis op te nemen, zoals U deed voor onze zonden opdat wij door uw genade gedragen met blijdschap U volgend uw koninkrijk binnengaan. Kom Here Jezus.

We zien de tekenen der tijden. Het gist in het Midden Oosten. We reden vlak langs de tot de tanden bewapende grens van Syrië en Libanon. Over de Golanhoogte in 1967 door Israël veroverd op Syrië. Libanon vol met raketten door Iran geleverd en het nu van rebellen bevrijde Syrië met steun van Rusland en sjiitische Iran, dat nu probeert de macht over te nemen van de soennieten met een streng soennitsch Saoudie Arabië dat het deels shiitische Jemen met geweld probeert in te nemen.

Sjaron dacht met het teruggeven van Gush Kativ aan Hamas die de Gaza strook overnam en de Fatah groep bij de verkiezingen versloeg, dat er vrede zou kunnen komen. Niets is minder waar. Sjaron kreeg een hersenbloeding en stierf na enkele jaren in coma. Hamas bestookt Sederot en Israël met steeds zwaardere raketten. De opgezweepte bevolking hun leven riskerend bestormt op vrijdag keer op keer de grens Israël tartend tot een grote oorlog veroorzakende aanval.

De inspirerende indrukwekkende Bijbels profetische internationale pro life conferentie van 4 tot 11 november in Israël bepaalde ons er nog dieper bij dat God zoekt naar bidders en werkers die hem gehoorzaam volgend opdat Hij kan zegenen. We bezochten de plaatsen van de hel Ben Hinnom en de het afgoden altaar in Dan waardoor tot op vandaag Israël en Juda in ballingschap zijn en in Israël nu de afgoden van abortus en gender God tarten en de maat spoedig vol is en het einde nabij.

We stonden op de plaats waar de ark teruggezonden door de Filistijnen stond. We lazen hoe een heilig God ontheiliging niet duldt. Tony las het thema van de conferentie ‘De 300 van Gideon’ hoe God met slechts 300 dapperen de overwinning wil geven en Gideon het afgodsbeeld in de tuin van zijn vader uit angst ‘snachts omhakt. We bezochten de ‘Garden of Life’ waar ter herinnering biddend een boom geplant werd ter nagedachtenis van hun door abortus omgekomen kinderen.

Gebed was de drager van de conferentie in een poging gehoorzaam te zijn nu wij zelf en de wereld geteisterd worden door de zonde van het door God gehate vergieten van onschuldig bloed met Jezus bekrachtiging wie aan één van deze kleinen komt! We baden veel en de nacht door met de inspiratie van het asknetwork.net Door schuldbelijdenis en verootmoediging zoals steeds en ook 2 Kronieken 7:14 en 15 gaat God zijn zegen geven met het ‘volbracht’ van Jezus als overwinning op de dood.

We lezen 1 Koningen 16:15-34  Lucas 14:15-34

www.woonbijbel.nl

dorenbos@kiesdanhetleven.nl  06 51199125

 
Naar alle artikelen