2021-05-31: In Auschwitz werden kinderen vermoord, nu doden wij zelf onze kinderen door abortus

2021-05-31: In Auschwitz werden kinderen vermoord, nu doden wij zelf onze kinderen door abortus

 In Auschwitz werden kinderen vermoord, nu doden wij zelf onze kinderen door abortus

Handelingen 2:38-40

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de HEERE, onze God, ertoe roepen zal.

En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. 

Dank U wel. Wat een woord. Krachtiger kan het niet. Met Pinksteren: Opwekking in Jeruzalem. Er moest wel eerst iets verschrikkelijks gebeuren. De Messias gevangen genomen, gemarteld, gedood, begraven. Maar weer opgestaan. De hele stad is in rep en roer. Iedereen wist ervan. Die Jezus hebben ze uit de weggeruimd. Hij bracht de kerk in rep en roer. Hij ging tegen de stroom van de kerkelijke leiders in. Daar moet je tegen optreden. Je moet je voegen naar de regels van de kerk.

 HEERE, wij komen tot U: Wij doden vandaag onze kinderen in de moederschoot. We hebben een 'Wet afbreking zwangerschap'. We mogen niet doodslaan zegt het Wetboek van strafrecht. Maar we maken een uitzondering als het om abortus en euthanasie gaat. Maar dat zouden we toch niet meer doen. De Grondwet zegt toch dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn leven. Geen discriminatie en schending van de rechten van de mens. Ook volgens de UVRM van 10 december 1948. 

Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dus je discrimineert ook niet of je geboren of ongeboren bent.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens10 december 1948  (UVRM)

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden in deze Universele Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

HEERE, wij komen tot U. Wij belijden onze schuld. Wij staan schuldig. HEERE, wek uw kerk op. Schud de geestelijke leiders wakker. Doe hen opschrikken hoe het mogelijk is dat zij er zo het zwijgen toe doen.

Abortus is nog erger dan wat zij deden, zeiden vrouwen die hun kinderen hadden laten aborteren.  We stonden met hen voor de vitrine met kinderschoentjes in Auschwitz, die door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, maar wij deden het zelf en vermoordden nu onze ongeboren eigen kinderen zelf.

 Het is een emotionele schok om een vergelijking te maken tussen de Holocaust en Abortus. Het is ook verschrikkelijk. Maar toen waren Joden, zigeuners, homoseksuelen ongewenst en werden gedood. Vandaag zijn het ongeboren kinderen die ongewenst zijn en worden gedood. Toen zweeg de kerk ook en een vreselijke wereldoorlog teisterde de wereld. Nu schreeuwt het zich om wraak roepend ophopend onschuldig vergoten bloed onder het altaar in de hemel om het oordeel: wacht is het antwoord van God: nog een korte tijd tot jullie getal vol is. Openbaring 6:9-11

 Nog is het dag. Nog klinkt de bazuin. Jezus zegt: 'Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie'. Dank U wel. U komt met grote haast. We mogen onze lampen brandende houden. De bruidegom komt. Zie om naar weduwen en wezen in hun druk. Heb de HEERE God lief en de naaste als jezelf. Stop abortus nu. Dat is leven naar Gods geboden en naar de profeten. Hij komt om het paradijs te herstellen, want het is volbracht!
Naar alle artikelen