2020-02-12: Na 75 jaar Holocaust herdenking: waarom elk leven er toe doet

2020-02-12: Na 75 jaar Holocaust herdenking: waarom elk leven er toe doet

Na 75 jaar Holocaust herdenking: waarom elk leven er toe doet

Drs. L.P. Dorenbos, 12 februari 2020

Op een indrukwekkende wijze werd een periode afgesloten waarbij de Nederlandse Regering na 75 jaar bij monde van onze Minister-President Rutte schuld beleed 26 januari 2020 op de Auschwitz Herdenking in Amsterdam. Koning Willem Alexander legde enkele dagen eerder in Yad Vashem in aanwezigheid van Staatssecretaris Paul Blokhuis een krans tijdens de Holocaust Conferentie in Jeruzalem. Koning Willem Alexander en Koningin Maximá en Minister-President Rutte waren op 27 januari 2020 aanwezig op de herdenkingsbijeenkomst 75 jaar Holocaust in Concentratiekamp Auschwitz samen met de nog levende Holocaust overlevenden en luisterde naar de indrukwekkende rede van Robert Lauder de voorzitter van de World Jewish Congres die de wereld de spiegel voor hield van het antisemitisme toen en de dreiging nu.

We zijn het jaar 2020 ingegaan. Met spanningen en dreigingen aan alle kanten. Wij worden opgeroepen om schuld te belijden en ons te verootmoedigen voor de Heere God, onze Schepper van hemel en aarde. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar U uitgaat. Het is niet onze strijd, maar het is de strijd des HEEREN. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Trek dan de wapenrusting Gods aan. Beijvert U daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dat doet zult gij nimmer struikelen. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En een ieder die dorst heeft, kome en neme het water des levens om niet. Dank U Heere God. Wat een zegen. Wat een liefde, wat een geduld. Wat een kracht. Wij buigen onze knieën voor U. Wij belijden onze schuld. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben gezondigd. Wij zijn onderdeel van ons volk. Hoe kunnen wij voor U bestaan. Hoe zouden wij dan leven. HEERE ontferm U over ons. Wij hebben gezondigd. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw. Elke morgen zijn zij nieuw. Dank U wel. U bent lankmoedige en groot van goedertierenheid. U roept ons op tot bekering. Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie. Dank U wel. Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dank U wel, Uw genade is mij genoeg. Genade en genade alleen. Onverdiende genade. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Groot is uw trouw, o HEERE.

Kinderen worden geboren aan uw hart

Wat een heerlijkheid. Wat een kracht. Kinderen worden geboren aan uw hart. Dank U wel. U hebt ons al geschapen voor de grondlegging der wereld. Ik heb U geformeerd voor de grondlegging der wereld. U hebt een plan met ieders leven. En vooral die kinderen die gedood worden voordat ze geboren werden. Dank U wel dat U hen ziet. Zij zijn de martelaren van deze tijd. Hun onschuldig bloed werd vergoten. En wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. HEERE, wat een schuld laden wij op ons. Hoe halen wij het in ons hoofd om kinderen uit de moederschoot te rukken. Hoe is het mogelijk dat we daartoe durven overgaan. Dat is wreed en meedogenloos. Het is moord. Het is schending van de rechten van de mens. Het is discriminatie, het is selectie, het is genocide. Er zijn geen woorden voor. Het is afgodendienst. Het is demonisch, het is occultisme, het is haat, het is wreed, het is barbaars. Er zijn geen woorden voor. Hoe kan een moeder haar eigen kind vergeten. Hoe is het mogelijk dat wij kinderen roven, roven aan het hart van God. Wij hebben gezondigd. Wij komen niet in opstand. Wij laten de boel de boel. Wij halen het oordeel over ons. Wij staan schuldig. Wij hebben Gods straf verdiend. Het oordeel begint ook bij het huis van God.

De meeste Joden afgevoerd, enkele reis concentratiekamp

De mensen kunnen wel tekeer gaan als wij de abortus Holocaust aan de kaak stellen, maar ze halen het oordeel over zich. De God van het leven neemt het niet als wij de Joden hebben laten vergassen, verbranden en omkomen in de Tweede Wereld Oorlog. In Nederland zijn relatief de meeste Joden afgevoerd, enkele reis concentratiekamp. Er is van de 91 treinen met elk 1000 Joden en nooit is een trein gestopt. Een enorme logistieke prestatie waaraan duizenden spoorwegmensen politie en burgerdiensten bij betrokken waren. Ze gingen in de wagons, drie dagen in de trein, uitgeladen, geselecteerd, vergast en verbrand en de wagons leer, leeg terugsturen om maandag aan te komen bij Westerbork om ’s avonds de 1000 nieuwe lading aan te wijzen om de volgende morgen om 12.00 uur te vertrekken naar Auschwitz. De trein rangeerde bij ons voor het huis in Assen. Mijn moeder had het altijd over “de” trein. Waar die heen ging wisten ze niet, maar dat het niet goed zat, begreep iedereen. Wat een collectieve schuld hangt over Europa. De kerk heeft nooit actie ondernomen. De Roomse Kerk collaboreerde met de Duitsers. Het antisemitisme vierde hoogtij. Die Juden sind unsere grösste Feinde (de Joden zijn onze grootste vijanden) stond op de muren van de grote zalen waar Hitler sprak. Weg met de Joden.

Omdat ze nooit weten wanneer de volgende Holocaust, Shoah losbarst

Het begon met de eigen gehandicapte en dementerende Duitsers. We moesten een zuiver ras hebben. Het evolutie gif en de eugenetica waren doorgedrongen in de universiteiten. 200.000 Duitsers werden vergast en verbrand in de ovens van de psychiatrische centra. Hooggeleerde heren waren de leiding van het zogenoemde T4 programma. Selectie en discriminatie, etnisch geweld. En op de Wannsee conferentie bij Berlijn werd op 20 januari 1942 besloten tot de Endlösung (uitroeing) van alle Joden, zigeuners, homoseksuelen en alle tegenstanders. Een gigantisch logistiek plan. Treinen reden af en aan. En niemand deed er iets aan. Het is je niet voor te stellen dat in een hoogontwikkeld Europa de hoge heren deze genocide toejuichten en toelieten. We hebben het gezien. De beelden staan gegrift in onze geheugens. De nog overlevende Joden leven met een trauma tot in vele geslachten. Ze staan met de handen in het haar hoe zoiets hen is overkomen in het ontwikkelde Westen. Ze leven vol achterdocht omdat ze nooit weten wanneer de volgende Holocaust, Shoah losbarst. De geschiedenis leert hen dat de niet Joden niet zijn te vertrouwen.

De haat klinkt weer overal

En met het nu weer agressief opkomend antisemitisme houden ze hun hart vast. Holocaust overlevende Joden spreken over een ernstiger situatie nu dan voor de Tweede Wereldoorlog. En hoe dichter je bij Israël komt hoe feller de haat. Alle omringende landen willen de vernietiging van Israël. En de zogenaamde Arabische lente betekent voor Israël toenemende haat. Het Islam fundamentalisme komt op. Overal zien we de agressieve Islam de macht grijpen. En dat belooft voor Israël en de christenen alleen maar ellende. De plotselinge opkomst betekent het verdwijnen van de heersers tot nu toe. Heersers die ook hebben gezorgd dat de agressieve Islam niet de macht had. Maar ervoor in de plaats komt de Islam, zoals we hebben gezien in Iran. Het is de Islamitische republiek Iran. Met de Islam wetgeving als uitgangspunt. De Sharia hoor je overal. En wat dat betekent weten de christenen in Iran en elders in het Midden Oosten maar al te goed. En niet alleen in het Midden Oosten maar ook in het westen waar sprake is van een Islam invasie, waar zij een democratische oorlog voeren, met als dreiging dat in 2050 de meerderheid Islam kan zijn en wij niet alleen te maken hebben met een Islam burgemeester in Rotterdam maar ook een Islam Minister President. Reken het maar uit op de achterkant van een luciferdoosje. De statistische ontwikkeling maakt het duidelijk. Daarom is het belangrijk om in de geschiedenis te duiken.

 

De Verlichting leidt tot evolutie en eugenetica en abortus

We zien dat met de Verlichting het licht uit gaat. Ni Dieu, ni maître. Egalité, fraternité, paternité. De Franse revolutie. Weg met God en gebod. Geen schepping maar evolutie. Weg met de waarden en normen. En met de Franse Revolutie en de Europese omwentelingen zien we de opkomst van de godloze en goddeloze culturen. Daar zitten we midden in. De secularisatie probeert overal in te vreten. En de ethische basis mag niet meer de basis zijn, maar het menselijk verstand. En met de evolutie, de eugenetica, de rassenleer, selectie en discriminatie, het overleven van de sterkste ten koste van het zwakkere. De uitroeiing van alles wat het niet haalt, de zwakke, het onvolmaakte op weg naar het volmaakte, het volgende. De survival of the fittest. Het begint met de big bang en de oersoep waar die dan ook vandaan komen en gaat van natuurlijke selectie via het varken en de aap naar de mens vandaag om weer over te gaan naar misschien wel een sterke rat die het haalt in de survival van de fittest. De sterkste wint. En het kan dus zelfs zover gaan dat het vernuft, het verstand, de wetenschap tot de conclusies komt dat je dan legaal de zwakste mag Endlösen, vernietigen. Moeten onze ogen niet sluiten voor het wetenschappelijke, democratische proces waarmee demente en gehandicapte Duitsers omgebracht werden met de wet in de hand. En er was geen verzet. En we moeten niet vergeten dat het dan logisch is dat op een gegeven moment met de wet in de hand wordt besloten om bepaalde bevolkingsgroepen als niet mens te verklaren. Dat past bij evolutie en eugenetica. Het gaat om de ‘preservation’ van de rassen. En als dan de meerderheid beslist dat Joden, zigeuners, homoseksuelen geen mens zijn dan mag je die vernichten, vernietigen. De wet verbiedt doodslag, maar als een Jood onkruid is en geen mens, dan mag je die met de wet in de hand uit de weg ruimen. Lex rex. De oorzaak was niet de Holocaust, maar de mentale, maatschappelijke, wetenschappelijke ontwikkeling in de kringen van de wetenschap waar de rassenleer werd gedoceerd. Bindung und Hoche zijn dan namen en begrippen die hoog wetenschappelijk de weg baanden voor T4 en de Holocaust.

Het virus van de discriminatie en de selectie heeft de baarmoeder bezet

Een samenleving die de ethische Bijbelse basis los laat komt terecht in het barbarendom. Nu we daar achter staan zijn we met afgrijzen vervuld. Het Neurenberg Tribunaal en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beklonken dat dit nooit weer, nie wieder, zou gebeuren. En de daarop volgende verklaringen bevestigden dit voornemen. En anti discriminatie en schending van de rechten van de mens en anti selectie en het bestrijden van etnisch geweld staan steeds hoger op de agenda’s van de politieke en de maatschappelijke organisaties dan ooit. Een goede zaak. Maar het virus van de discriminatie en de selectie is hardnekkig doorgedrongen in de baarmoeder. Het ongeboren kind is slachtoffer van de willekeur van de vader en de moeder en steeds agressiever van de wetgevingen en de samenleving. Hoe ook duidelijk wordt dat het leven begint bij de conceptie en met de moderne wetenschap embryoselectie mogelijk is en niemand meer ontkent dat het ongeboren kind leven is, blijft men het recht op abortus, als het recht van de moeder propageren. Het argument thans is dat de moeder het recht heeft om haar ongewenst kind uit haar baarmoeder te verwijderen. En de arts, de abortuskliniek die haar daarbij helpt doet aan abortus hulpverlening met de rechtvaardiging dat het een goede en legaal verantwoorde zaak is om de geboorte van ongewenste kinderen te voorkomen. De samenleving heeft dus besloten dat er twee soorten kinderen zijn, gewenste kinderen en ongewenste kinderen. En dat de moeder het exclusieve recht heeft om te bepalen welk kind van haar gewenst is en welk kind ongewenst. Dat is niets anders dan selectie en discriminatie. En dat was nu juist wat we in de aangescherpte grondwetten zouden bestrijden en uitbannen.

Moeder Theresa: De Derde Wereldoorlog woedt in de moederschoot

Abortus is dus ook discriminatie en selectie en schending van de rechten van de mens. Het is ook mishandeling, marteling en onverantwoord medisch handelen. Wordt bij medisch handelen in geval van pijn alles gedaan om de pijn te verlichten, bij een abortus wordt een ongeboren medemens zonder mededogen wreed uit de moederschoot verwijderd. In Nederland tot de grens van de levensvatbaarheid van 24 weken. En in sommige landen tot aan de grens van de geboorte, zoals in de Verenigde Staten. De geschiedenis herhaalt zich. Het is moeder Theresa die bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede zegt: De Derde Wereldoorlog woedt in de moederschoot. Zij mag het zeggen. Zij is de icoon van de belangeloze, zelfopofferende liefde voor de armsten der armen in India en de wereld. Zij voegde de daad bij het woord, om de armsten der armen, de minst bedeelden nog een druppel water te geven bij de laatste adem die ze uitblazen, vergeten en verlaten door de rest van de wereld. Zij als geen andere kon zich identificeren met het ongeboren, hulpeloze kindje dat in de veiligheid van de eigen baarmoeder opeens geconfronteerd wordt met de meest barbaarse aanval op het leven. Abortus. Het is zoals dr. Nathanson in de film de Silent Scream zegt dat het kindje een schreeuw om leven geeft omdat het weet dat het met de dood bedreigd wordt in zijn heiligdom. En zo is het.

Abortus: gewoon het kindje doodprikken, dood snijden, vermoorden

Zijn we druk om overal in de wereld actief te zijn om flora en fauna te beheren te beveiligen en te bewaren. En zorgen we zeker dat dieren geen pijn lijden bij slacht of achtervolging. Bij abortus wordt de meest wrede en barbaarse en martelende methode toegepast. Gewoon het ongeboren kindje dood prikken, dood snijden, vermoorden zonder pardon. We weten dat het hartje klopt met 21 dagen. We zien met de steeds modernere echoscopie, ultrasound dat het kindje al vroeg allerlei eigenschappen heeft. We weten dat ook de pijnprikkels er zijn. We weten dat bij een abortus tot 24 weken er sprake is van een al zeer ver voldragen kind dat steeds jonger zelfs al bij 22 weken buiten de baarmoeder in leven kan blijven. Maar toch schromen we niet om door te gaan met het wettelijk toestaan van het doden van het kindje tot 24 weken. 24 weken omdat de echo waar iedere moeder recht op heeft met 20 weken, afwijkingen kan constateren waarbij je dan wel nog enkele weken nodig hebt om te beslissen wat je doet. En in de meeste gevallen wordt besloten tot een abortus en dan moet je wel de 24 weken grens handhaven anders breng je je zelf in problemen als je niet meer mag aborteren na 24 weken. Wat een drogreden. De echo is toch niet bepalend voor de abortusgrens. Het gaat toch om de vraag of het verantwoord is om een kindje dat al zo volgroeid is te doden. Nee, natuurlijk. In alle andere gevallen zouden we verschrikt opschrikken en ons verontwaardigd weten als een moeder haar kindje bij de geboorte dood. Zoals bij het meisje dat vier kindjes doodde bij de geboorte en ze op de zolder bewaarde. Of de moeder ergens in Limburg. Daar spreken we schande van. En terecht. Hoe kan een moeder haar eigen kindje doden. Maar als het als een late abortus in de abortuskliniek van Utrecht. Leiden en Heemstede wordt opgewekt, verkleind of de navelsteng doorgesneden dan is het ineens niet meer barbaars, maar abortus hulpverlening waarbij je helpt om ongewenste kinderen te voorkomen. Dat noemen we schizofrenie. Dat kan helemaal niet.

Toen Joden ongewenst, nu het ongeboren kind

Het is tijd dat het vernauwde bewustzijn als het gaat om leven wordt verwijd tot de gewone vraag en conclusie dat we moeten stoppen met het doden van onze ongeboren medemensen in de moederschoot. Er zijn toch wel andere methoden om te voorkomen dat je ongewenst en ongepland zwanger wordt. En als je dan zwanger bent geworden dan geeft het geen pas om je fout, je gebrek aan planning op te lossen om niet jezelf maar het ongeboren weerloze kindje te doden. Dat is toch logica. Dat is toch de logica van de rechter. Dat zegt toch het Wetboek van strafrecht waarin het vermoorden van een medemens is verboden. Je moet de wet wel geweld aandoen om een uitzondering als abortus toe te staan. Abortus is moord, daar is de wet duidelijk over, maar het wordt toegestaan in bepaalde gevallen als er een noodsituatie is en er helemaal geen andere oplossing mogelijk is. Geen wonder dat enkele orthodoxe Joodse vrienden toen de abortus discussie hevig was, begrepen dat opnieuw het virus, het gif van selectie en discrimineren weer op kwam. Door de eeuwen heen leeft de Joodse gemeenschap met de vrees en de gedachte wanneer nu weer een volgende Holocaust opdoemt. Het kan vrede lijken, maar het kan zo maar opkomen. Abortus is een subjectieve ingreep in het leven van de medemens. Er wordt bepaald dat jij ongewenst bent. En is dat niet de wortel van het antisemitisme. En toen de euthanasiewet werd aangenomen belde een Joodse vriend en zei dat het nu toch wel weer heel dichtbij kwam. Als je heel je familie hebt verloren in Auschwitz. Als je ervaren hebt hoe vanuit het westers christelijk, Rooms of protestants denken een Holocaust kon plaatsvinden dan heb je niet veel vertrouwen als de westerse mens weer begint te morrelen aan het absolute recht van ieder mens, hoe dan ook, op bescherming van zijn leven.

Abortus- en euthanasiewet een juridisch monstrum

En hoe waar het is, zien we als we weten dat mensen worden geëuthaniseerd zonder dat zij daar zelf de hand in hebben. We weten dat de regels in de euthanasiewet arbitrair zijn en oncontroleerbaar. Hoe kan iets bewezen worden als het slachtoffer dood is (gemaakt) en de dader zelf zijn schuld c.q. onschuld moet bewijzen. De wet is juridisch een monstrum, maar toch een wet omdat de samenleving het recht wil vastleggen om zelf te beslissen wanneer een einde aan het leven gemaakt mag worden. Hoe schrijnend ook de vergelijking met de Holocaust kan overkomen, de feiten liegen er niet om. Als het ongeboren kindje ongewenst is en uit de weg geruimd moet worden dan is dat dezelfde wijze van denken als dat denken dat tot de vergassing en verbranding heeft geleid van 200.000 Duitsers in het T4 programma en vervolgens tot de uitroeiing van alle andere tot ongewenst verklaarde medeburgers op de Wannsee conferentie van 20 januari 1942 Het argument dat de Holocaust gedwongen was en abortus uit vrije wil gaat niet op. Want het recht op de bescherming van het leven geldt ook voor het ongeboren kindje. Vanuit het ongeboren kindje is abortus erger dan de Holocaust ervaren vrouwen die een abortus hebben ondergaan. De Holocaust was gedwongen, maar abortus doet de moeder zelf. En meestal met de wet in de hand. Een schokkende conclusie van een aantal moeders die in Auschwitz voor de vitrine stonden met kinderschoentjes van de anderhalf miljoen kinderen die in Auschwitz omkwamen en hoeveel waren daar niet nog ongeboren van.

Wie onschuldig bloed vergiet diens bloed zal vergoten worden

En als eenmaal abortus en euthanasie gelegaliseerd zijn en in ons land al meer dan één miljoen kinderen zijn vermoord en wereldwijd elk jaar 50 miljoen en totaal al meer dan anderhalf miljard, is het dan zo vreemd dat we nu ook geteisterd worden door een agressief opkomend antisemitisme waarvan oudere Joodse mensen ervaren dat het nu al weer erger is dan voor de Tweede Wereldoorlog. En als Joodse kindertjes niet meer met keppeltjes op veilig met de trein naar het Cheider in Amsterdam kunnen, maar nu door de gebedsgroep met de auto worden gebracht dan is er toch wel sprake van een gevaarlijk antisemitisme waarvan de schrik je om het hart slaat. En als we de door de islam aangedreven haat tegen alles wat Jood is zien en de klinkklare vernietigingstaal op de islam zenders, dan zijn we niet ver af van een volgende meedogenloze Holocaust. Geen wonder dat Israël tot de tanden gewapend zijn eigen bescherming afdwingt. Apocalyptisch kun je spreken van het einde der tijden. Bijbels spreken de profeten van antisemitisme en dreiging van de volkeren tegen Gods oogappel Israël. En hoe ook Israël zelf van hun God afwijkt en dan ook zijn trekken thuiskrijgt, als volkeren moet je niet het lef hebben om Gods uitverkoren volk en land aan te vallen. Allen die dat door de geschiedenis gedaan hebben, hebben zich deerlijk verwond en zijn van de aardbodem verdwenen. Dat gold toen en dat geldt nu. Dwars door alle strijd heen zal het eeuwige Koninkrijk van God van recht en gerechtigheid hersteld worden. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Daar spreekt de Bijbel, God, klip en klaar over. Daarom is het belangrijk om de strijd tegen abortus en antisemitisme met verve te voeren. De Bijbel is daar duidelijk over.

Abortus verhaast de eindtijd en Gods oordelen

Als wij denken ongestraft de kinderen aan Gods hart geboren uit de moederschoot te rukken dan tarten we God de Schepper van al het leven. Wie onschuldig bloed vergiet diens bloed zal vergoten worden. Geaborteerde kinderen zijn de martelaren van deze eeuw. En die martelaren roepen onder Gods altaar in de hemel: Hoelang nog HEERE voordat U ons bloed wreekt. En het antwoord is nog een korte tijd totdat jullie getal vol is. En met alles wat er rondom Israël en het Midden Oosten gebeurt en de wereldwijde financiële crisis en ramp op ramp die ons treft zie je de tekenen der tijden waarbij de liefde verkilt en Gods gramschap vol raakt om een einde te maken aan dit bloedvergieten om dan het eeuwige Koninkrijk van liefde te stichten waar alle tranen van je ogen zijn afgewist en mensen en dieren in liefde en harmonie leven in het herstelde paradijs waar alles zeer goed is met Jeruzalem als stad waar God woont en waarvan zijn wet zal uitgaan. Wie wil dat missen. Daarom is de oproep. Stop abortus. Bekeer je. Keer je om naar die God van het leven. God zegt, je weet van leven en dood. Kies dan het leven opdat je leeft. Het eeuwige leven. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Messias Jezus is gekomen en zal terugkomen zoals Hij is gegaan. Wat een dag zal dat zijn. Mis het niet.

Onze documentaire ‘Evolutie, Auschwitz en Abortus’ heeft veel commotie veroorzaakt

Onze Brinktv.com documentaire ‘Evolutie, Auschwitz en Abortus’ (www.brinktv.com) heeft veel commotie veroorzaakt. Hoe durf je evolutie en abortus op één lijn te stellen. En hoe haal je het in je hoofd om Abortus en Auschwitz met elkaar te vergelijken. Evolutie is de leugen van de survival of the fittest. De zwakke verdwijnt in de evolutie en de sterkere blijft over. Evolutie is de ontkenning van God. Bij evolutie is de dood er al voor de zondeval. Evolutie is de ontkrachting van het verlossingswerk van Jezus. En wat de theïstische evolutionisten ook bedenken ze ontkrachten het evangelie. En dat op grond van een filosofie een ideologie die wetenschappelijke niet bewezen kan worden omdat niemand erbij geweest kan zijn en de axioma's wetenschappelijk zo wankel zijn en de wetenschappelijke gegevens zo schaars dat je er nauwelijks geloof aan kunt hechten of wetenschappelijke zekerheid. Bij de schepping is evengoed niemand aanwezig geweest, maar God heeft een verslag gegeven van de schepping en heeft het later ook nog een keer in zijn tien geboden die Hij zelf geschreven heeft vastgelegd. Schepping en evolutie zijn onvergelijkbare grootheden, maar als evolutie ontegenzeggelijk haaks staat op het scheppingsverhaal is het geen keuze waar je als gelovige dan mee in zee gaat. Einde verhaal. Dat een evolutionist niet wil praten met een gelovige over schepping door God is te begrijpen, maar hij moet toch zeker bereid zijn om op basis van louter wetenschappelijke bewijzen het gesprek aan te gaan. En als de evolutie filosofie dwingend leidt tot eugenetisch denken dan wordt het des te belangrijker om op te komen voor de universele rechten van de mens op absolute bescherming van zijn leven om welke reden dan ook. Deze bescherming aangescherpt door de anti discriminatie wetten is een verheugende ontwikkeling. Deze staan haaks op het eugenetisch denken voortkomend uit het evolutiedenken met alle gevolgen van dien. Waren de gevolgen van de slavernij niet voldoende reden om vanaf het begin het eugenetisch evolutie denken af te wijzen! De slaaf was in die tijd ook niet een mens met rechten. De slaaf was louter koopwaar waar je mee mag handelen zoals je wilt. En dat gebeurde dan ook op grote schaal. Zowel vanuit Afrika naar Amerika naar het westen als ook naar het noorden en oosten door de moslimlanden, maar ook in Afrika zelf tussen rivaliserende stammen. De strijd om de afschaffing van deze slavernij duurde eeuwen en vele decennia lang. De zwarte, de slaaf, de African American is geen koopwaar maar een mens geschapen naar Gods beeld zoals alle mensen. De strijd van de Engelse politicus Wilberforce en vele abolition gebedsgroepen en kerken voor de afschaffing van abortus leidde tot Gods ingrijpen om een einde aan deze misdaad te maken.

Volgens eugenetisch en feministisch denken is zwangerschap onderdrukking

Het is dan ook verbijsterend dat het eugenetisch denken vooral in Amerika een vruchtbare voedingsbodem vond in het eugenetisch denken van een Margaret Sanger die de bevrijde neger als minderwaardig zag en alles in het werk stelde om hun voortplanting aan banden te leggen. Tot op vandaag is het uit haar werk voortkomende Planned Parenthood dat door abortus en geboorten beperkende maatregelen dit eugenetisch denken volop in de praktijk brengt. Werd nooit getwijfeld dat een ongeboren kind ongeboren was enkel om geboren te worden, met het eugenetisch en feministisch denken ontstond de gedachte dat zwangerschap onderdeel was van de onderdrukking door de mannen en dat wat er met het al of niet gewenste ongeboren kind moest gebeuren het recht was van de vrouw zelf. Zij was exclusief baas in eigen buik. Dit leidde tot de discussies over het recht op afbreking van een zwangerschap. En in Amerika leidde dit al in 1973 tot de beslissing van het Hoge Gerechtshof (de Supreme Court) dat afbreking van zwangerschap een recht van de vrouw was tot aan de geboorte. En sindsdien zijn in het ene land na het andere abortuswetten ingevoerd. In de internationale organen als de VN, de Wereldbank en het IMF en ook de EU kwam met name onder druk van het Rapport van de Club van Rome over de dramatische gevolgen van een overbevolking de grote internationale VN Bevolkingsconferenties tot stand die tot op vandaag hebben geleid tot een actieve en agressieve lobby om wereldwijd abortus te legaliseren en bevolking verminderende regels te bevorderen. En ook al is de conclusie van het rapport van Rome allang achterhaald als zou de wereld aan een groeiende bevolking ten onder gaan omdat er niet voldoende mogelijkheid was om de monden te voeden de praktijk van abortus en population control maatregelen gaan onverminderd voort., vooral onder aanvoering van Amerika, China en de internationale organen. De Wereldbank en het IMF koppelen aan hun financiële ondersteuning veelal de voorwaarde dat het land aan de population control voorwaarden van de VN moet voldoen. Inmiddels wordt het besef wakker dat door deze kindonvriendelijke maatregelen, in westerse landen de vergrijzing toeslaat en de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen en pensioenen onder druk staan. In ontwikkelingslanden in Azië kampt men met abortus door de meisjesdiscriminatie met het sociale probleem als gevolg dat er niet genoeg huwbare vrouwen zijn, met al de komende sociale en maatschappelijke problemen van dien.

T4 programma in Duitsland; het vergassen en verbranden van gehandicapte Duitsers

Dat er een duidelijke lijn is tussen het evolutie eugenetisch denken en de Holocaust toen leert een oppervlakkig kennis nemen van deze invloed op het denken binnen de universiteiten van voor de oorlog in het hoogontwikkelde Duitsland. Maar ook vandaag wordt het wetenschappelijk denken weer gevoed door hetzelfde virus. Namen als de geleerden Bindung en Hoche waren toen smaakmakend. De rassenleer werd in de eerste plaats toegepast op het eigen Duitse volk. Het zogenaamde T4 programma ruimde in korte tijd tenminste 200.000 demente en geestelijk gehandicapte Duitsers op. Het was ook de voedingsbodem en basis waarop in de Wannsee op 20 januari 1942 conferentie besloten werd om alle Joden uit te moorden door ze als onkruid als een last voor de samenleving te verklaren. En binnen enkele jaren zijn dan ook zes miljoen Joden uitgeroeid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de kerk en de wetenschap in die tijd nauwelijks of geen verzet is geboden tegen deze praktijken. Er was een brede aanvaarding van de T4 praktijk in Duitsland, zodanig dat pas nu besloten is om een beter monument te maken voor deze T4 slachtoffers dan de plaquette in het plaveisel bij de Tiergartenstrasse 4, de plaats van het kantoor waar dit programma werd uitgevoerd waarom het ook het T4 programma wordt genoemd.

Evolutie, abortus en Auschwitz liggen logisch in elkaars verlengde

Hoewel na de Neurenberg tribunalen en de aanvaarding van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens op 10 december 1948, inclusief het recht voor de ongeboren kinderen omdat in het Neurenberg tribunaal ook misdaden tegen ongeboren kinderen zijn veroordeeld staat vandaag opnieuw de bescherming van de rechten van de mens en de antidiscriminatie onder druk. De slavernij mag dan afgeschaft zijn maar de slavernij van meisjes en vrouwen in de seksindustrie is groter dan ooit de slavernij is geweest. Trafficking is een internationaal probleem waarbij misdaadsyndicaten vaak gekoppeld aan drugs en criminaliteit en witwassen van geld een nagenoeg ongebreideld bestaan hebben ook omdat naast de ongebreidelde abortuspromotie inmiddels binnen de internationale organen en in meer en meer landen een ongeremde vrije seks mentaliteit heerst die vrije seks ook als een recht vanaf kinderen en minderjarigen promoot. Evolutie, abortus en Auschwitz liggen in elkaars verlengde. Abortus vandaag is het vergieten van onschuldig bloed vandaag waardoor het oordeel komt. Als het ongeboren kind tot de dood veroordeeld mag worden staan de poorten van Auschwitz weer wagenwijd open. Hebben we dan nog niet genoeg geleerd van wat de Joden overkomt en ook vandaag weer bedreigt.

Dringend gebed om een Nieuwe Reformatie want het einde is nabij

Op een indrukwekkende wijze werd een periode afgesloten waarbij de Nederlandse Regering na 75 jaar bij monde van onze Minister-President Rutte schuld beleed 26 januari 2020 op de Auschwitz Herdenking in Amsterdam. Koning Willem Alexander legde enkele dagen eerder in Yad Vashem in aanwezigheid van Staatssecretaris Paul Blokhuis een krans tijdens de Holocaust Conferentie in Jeruzalem. Koning Willem Alexander en Koningin Maximá en Minister-President Rutte waren op 27 januari 2020 aanwezig op de herdenkingsbijeenkomst 75 jaar Holocaust in Concentratiekamp Auschwitz samen met de nog levende Holocaustsurvivors.

We gaan 2020 in. We komen met veel ellende nauwelijks 2019 uit. De wereld holt naar het Babylon van de eindtijd. Zal het in 2020 in één uur vallen. Of moeten we nog meer de oordelen en de plagen verwachten.  We hebben een (h)eerlijk historisch, ontwapenend profetisch boek, biblia, bijbel, waarin we veel kunnen ontdekken en leren wat er allemaal verkeerd gaat als we onze samen afgesproken universele waarden en normen geweld aan doen. Het is zeker aan te bevelen om ook dat boek te blijven betrekken bij het zoeken naar oplossingen naar de maatschappelijke ontwikkelingen en problemen van deze en de komende tijd. Na 500 jaar Hervorming heerst er vandaag een toenemend, algemeen gevoelen, verlangen naar een nieuwe hervorming, opwekking, revival. 10 december 2018 herdenken we dat  op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen met de verwoestende gevolgen van de aantasting van deze Rechten van de Mens in de Tweede Wereldoorlog in gedachten. We herdenken in mei dat in 1948 in het Midden Oosten  de VN in meerderheid vóór de Staat Israël werd gestemd met in gedachten een Holocaust die aan zes miljoen Joden het leven kostte. Sinds 9/11 2001 is de wereld niet meer hetzelfde en zien we en ontwikkeling van apocalyptische  proporties. In december herdenken de geboorte van Messias Jezus. De engelenkoren zingen steeds luider. Daarom moeten we al volhardend het Lam volgen, waarheen Hij ook gaat. Dat is onze vreugde en marsroute. Het kan niet stuk. Daarom bidden wij allen die in ‘hoogheid’ gezeten zijn zegen en wijsheid toe, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Amen.

Drs. L.P. Dorenbos

12 februari 2020

Hilversum, Holland

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen