2022-03-21: Een verspreking over abortus bij het hooggerechtshof? - A Slip of Tongue on Abortion at Supreme Court?

2022-03-21: Een verspreking over abortus bij het hooggerechtshof? - A Slip of Tongue on Abortion at Supreme Court?

Sarah Weddington hier te zien op het podium bij Glamour magazine's 2017 Women of the Year Awards op 13 november 2017, in Brooklyn, New York - deed veel taalkundige moeite om de persoonlijkheid van de ongeborene te ontkennen toen ze 45 jaar eerder in 1972 pleitte voor abortusrechten voor het Hooggerechtshof in Roe v. Wade. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images)
Sarah Weddington seen here onstage at Glamour magazine's 2017 Women of the Year Awards on Nov. 13, 2017, in Brooklyn, New York—went to great linguistic lengths to deny the personhood of the unborn when she argued for abortion rights before the Supreme Court in Roe v. Wade 45 years earlier in 1972. (Photo: Bryan Bedder/Getty Images)

Nederlands + English

Toen advocaat Sarah Weddington op 11 oktober 1972 voor het Hooggerechtshof stond om het pro-abortus betoog te houden in de zaak Roe v. Wade, was ze juridisch voorzichtig in de taal die ze gebruikte om te beschrijven bij wie een abortus precies abortus zou plegen.

Bron: CNSNews.com - Terence P. Jeffrey

Ze vermeed normale menselijke termen als "ongeboren kind" of "baby" - en, nog belangrijker, "persoon". Ze gaf de voorkeur aan "foetus."

Vermoedelijk was dit omdat in het 14e Amendement staat: "noch zal een staat een persoon van het leven, vrijheid of eigendom beroven, zonder behoorlijke rechtsgang; noch zal hij een persoon binnen zijn rechtsgebied de gelijke bescherming van de wet ontzeggen."

Rechter Byron White, één van de slechts twee rechters die het uiteindelijk niet eens waren met de mening van het Hof dat er een "recht" op abortus bestaat, zette Weddington onder druk over de vraag of de ongeboren kinderen die door abortussen worden gedood, in feite mensen zijn.

"Verscheidene van de voor dit Hof ingediende brieven voeren ook aan dat dit Hof, door de zaak Vuitch te beslissen, waardoor abortussen in het District Columbia konden worden voortgezet, zeker niet zo'n beslissing zou hebben genomen als het van mening was dat er in de grondwet ingebakken rechten van de foetus waren," zei Weddington tegen het hof.

Nadat ze dat gezegd had, begon White met een gerichte vraagstelling. "Is het voor uw zaak van doorslaggevend belang dat de foetus geen persoon is volgens de due process clausule?" vroeg de rechter, die genomineerd was door president John F. Kennedy.

"Het lijkt mij," zei Weddington, "dat het ten eerste van cruciaal belang is dat we bewijzen dat dit een fundamenteel belang is voor de vrouw, dat het een grondwettelijk recht is, en ten tweede ... ."

White onderbrak haar. "Ja, maar hoe zit het met de foetus?" vroeg hij.

"OK, en ten tweede, dat de staat geen dwingend staatsbelang heeft," zei ze, zijn vraag ontwijkend. "OK, en de staat beweert een dwingend staatsbelang."

White hield vol. "Ja, maar ik vraag je, onder de federale grondwet, is de foetus een persoon voor het doel van de bescherming van de eerlijke proces clausule?"

"Alle zaken, de voorgeschiedenis van dit statuut, de geschiedenis van het gewoonterecht, geven aan dat dat niet zo is," zei Weddington. "De staat heeft geen ... ."

White onderbrak haar weer. "Nou," zei hij, "wat als ... Zou u uw zaak verliezen als de foetus een persoon was?"

"Dan zou je een belangenafweging moeten maken," antwoordde Weddington.

"Dat heb je toch al, of niet?" zei White.

"Pardon?" zei Weddington.

"Dat heeft u toch, of niet?" herhaalde White. "U gaat de rechten van de moeder afwegen tegen de rechten van de foetus."

Maar Weddington wilde niet toegeven dat een "foetus" grondwettelijke rechten heeft. "Het lijkt mij dat je de grondwettelijke rechten van een persoon niet afweegt tegen de wettelijke rechten van een ander persoon," zei ze.

Even later gaf ze echter toe dat de situatie anders zou kunnen zijn als de staat zou kunnen aantonen dat een foetus een persoon is. "Als de staat zou kunnen aantonen dat de foetus een persoon is volgens het 14e Amendement of volgens een ander amendement of deel van de Grondwet, dan zou je ... een dwingend belang van de staat hebben dat, in sommige gevallen, zwaarder kan wegen dan een fundamenteel recht," zei ze.

"Dat is niet het geval in deze specifieke situatie," beweerde ze.

In december hoorde het Hooggerechtshof mondelinge argumenten in Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, een zaak die de grondwettigheid betwist van een wet in Mississippi die de meeste abortussen na 15 weken zwangerschap verbiedt.

De regering Biden is tegen de wet van Mississippi. Advocaat-generaal Elizabeth Prelogar nam deel aan de pleidooien tegen de wet die voor het Hooggerechtshof werden gehouden.

Rechter Clarence Thomas confronteerde haar met een fundamentele vraag.

"Het hof heeft nog nooit een recht herroepen dat zo fundamenteel is voor zoveel Amerikanen en zo centraal staat voor hun vermogen om volledig en gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving," zei Prelogar in haar betoog. "Het hof moet dit centrale onderdeel van de vrijheid van vrouwen niet terzijde schuiven."

" Mylord," vroeg Thomas haar, "wilt u ... specifiek aangeven wat het recht is? Is het specifiek abortus? Is het vrijheid? Is het autonomie? Is het privacy?"

Prelogar was in haar antwoord niet zo omzichtig als Weddington was geweest in de terminologie die zij gebruikte om het doel van een abortus te beschrijven.

"Het recht is gegrond in de vrijheidscomponent van het 14e Amendement, rechter Thomas," zei ze, "maar ik denk dat het belang in autonomie, lichamelijke integriteit, vrijheid en gelijkheid bevordert. En ik denk dat het hier specifiek gaat om het recht op abortus, het recht van een vrouw om zelf te kunnen bepalen, zonder dat de staat haar dwingt een zwangerschap voort te zetten, of ze die baby al dan niet uitdraagt".

Dus, het doelwit van een abortus, volgens het argument dat de advocaat-generaal van President Joe Biden maakte voor het Hooggerechtshof, is "die baby."

Is "die baby" een menselijk wezen? Is "die baby" een persoon? Heeft "die baby" recht op leven? Natuurlijk.

COPYRIGHT 2022 CREATORS.COM

 

ENGLISH

When lawyer Sarah Weddington stood up in the Supreme Court on Oct. 11, 1972, to present the pro-abortion argument in the case of Roe v. Wade, she was legalistically careful in the language she used to describe whom exactly an abortion aborted.

Source: CNSNews.com - Terence P. Jeffrey

She avoided normal human terms like “unborn child” or “baby”—and, most importantly, “person.” She preferred “fetus.”

Presumably, this was because the 14th Amendment states, “nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

Justice Byron White, one of only two justices who would end up dissenting from the court’s opinion that there was a “right” to abortion, pushed Weddington on the precise question of whether the unborn children killed by abortions were in fact people.

“Several of the briefs before this Court would also argue that this Court, in deciding the Vuitch case, which has allowed abortions to continue in the District of Columbia, certainly the Court would not have made that kind of decision if it felt there were any ingrained rights of the fetus within the Constitution,” Weddington told the court.

After she said that, White engaged her in a pointed line of questioning. “Is it critical to your case that the fetus not be a person under the due process clause?” asked the justice, who had been nominated by President John F. Kennedy.

“It seems to me,” Weddington said, “that it is critical first that we prove this is a fundamental interest on behalf of the woman, that it is a constitutional right, and, second … .”

White interrupted her. “Yes, but how about the fetus?” he asked.

“OK, and second, that the state has no compelling state interest,” she said, evading his question. “OK, and the state is alleging a compelling state interest.”

White persisted. “Yes, but I’m just asking you, under the federal Constitution, is the fetus a person for the purpose of the protection of the due process clause?”

“All of the cases, the prior history of this statute, the common law history, would indicate that it is not,” said Weddington. “The state has shown no … .”

White interrupted her again. “Well,” he said, “what if … Would you lose your case if the fetus was a person?”

“Then you would have a balancing of interests,” Weddington responded.

“You have anyway, don’t you?” said White.

“Excuse me?” said Weddington.

“You have anyway, don’t you?” White repeated. “You’re going to be balancing the rights of the mother against the rights of the fetus.”

But Weddington would not concede that a “fetus” had constitutional rights. “It seems to me that you do not balance constitutional rights of one person against mere statutory rights of another,” she said.

A moment later, however, she conceded that the situation might be different if the state could establish that a fetus was a person. “If the state could show that the fetus was a person under the 14th Amendment or under some other amendment or part of the Constitution, then you would have … a state compelling interest which, in some instances, can outweigh a fundamental right,” she said.

“This is not the case in this particular situation,” she claimed.

In December, the Supreme Court heard oral arguments in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, a case that challenges the constitutionality of a Mississippi law that bans most abortions after 15 weeks of pregnancy.

The Biden administration opposes the Mississippi law. Solicitor General Elizabeth Prelogar participated in the oral arguments against it that were presented in the Supreme Court.

Justice Clarence Thomas confronted her with a fundamental question.

“The court has never revoked a right that is so fundamental to so many Americans and so central to their ability to participate fully and equally in society,” Prelogar said in her argument. “The court should not overrule this central component of women’s liberty.”

“General,” Thomas asked her, “would you … specifically state what the right is? Is it specifically abortion? Is it liberty? Is it autonomy? Is it privacy?”

Prelogar, in responding, was not as circumspect as Weddington had been in the terminology she used to describe the target of an abortion.

“The right is grounded in the liberty component of the 14th Amendment, Justice Thomas,” she said, “but I think it promotes interest in autonomy, bodily integrity, liberty, and equality. And I do think that it is specifically the right to abortion here, the right of a woman to be able to control, without the state forcing her to continue a pregnancy, whether to carry that baby to term.”

So, the target of an abortion, according to the argument President Joe Biden’s solicitor general made in the Supreme Court, is “that baby.”

Is “that baby” a human being? Is “that baby” a person? Does “that baby” have a right to life? Of course.

COPYRIGHT 2022 CREATORS.COM
Naar alle artikelen