2021-11-05: Zou het einde van Roe v. Wade nabij zijn? - Could the end of Roe v. Wade be near?

2021-11-05: Zou het einde van Roe v. Wade nabij zijn? - Could the end of Roe v. Wade be near?

Nederlands + English

De beslissing van het Hooggerechtshof in 1973 inzake Roe v. Wade, dat abortus in het hele land legaliseerde, was onzinnig. Het had geen basis in de grondwet.

En de gevolgen zijn dodelijk geweest voor kinderen in de baarmoeder en desastreus voor ons regeringssysteem.

Meer dan 60 miljoen ongeboren kinderen hebben hun leven verloren door abortus. Roe heeft Amerika's politieke en rechtssysteem nu al tientallen jaren overhoop gehaald.

Zelfs wijlen rechter Ruth Bader Ginsburg van het Hooggerechtshof, een overtuigd voorstander van abortus, noemde Roe een "onnodige" beslissing. In haar ogen was het een " onhandige gerechtelijke tussenkomst " die ten onrechte " een politiek proces stopzette ".

Roe v. Wade plaatste ons rechtssysteem op gespannen voet met de wens van veel Amerikanen om het leven te beschermen.

Maar nu ligt er een zaak-Dobbs v. Jackson Women's Health Organization voor bij het Hof die Roe kan vernietigen en de kwestie van abortus terug kan brengen naar de staten. En jij kunt helpen het leven te beschermen!


In het middelpunt van de zaak staat Mississippi's Gestational Age Act, die de gezondheid van zwangere moeders en de waardigheid van ongeboren kinderen beschermt door abortussen na 15 weken te beperken. De meeste Amerikanen steunen wetten zoals die van Mississippi. Het houdt Amerika's fundamenteel respect voor het leven in stand.

Roe v. Wade maakte van de VS een extreme buitenbeentje op het gebied van abortuswetgeving en -beleid. In feite zijn de VS een van de slechts vier landen in de wereld die abortus op verzoek toestaan gedurende alle 9 maanden van de zwangerschap.

Met wie is de V.S. dan in dezelfde groep? China en Noord Korea.

Help mee het leven te verdedigen in het Hooggerechtshof van de V.S.


Het Hooggerechtshof zal op 1 december argumenten horen in de zaak Dobbs. Bidt alstublieft voor de rechters die deze zaak behandelen en voor de levens die van de uitkomst afhangen.

Door uw vrijgevigheid heeft u er mede voor gezorgd dat er een recordaantal brieven is ingediend ter ondersteuning van de pro-life wet van Mississippi. Dit laat zien hoeveel steun er is voor de heiligheid van het leven in het hele land!

Nu de rechtszaken snel naderen, kunt u nog een standpunt voor het leven innemen. Een gift van u vandaag zal worden gebruikt om inspanningen te financieren om het Hooggerechtshof aan te moedigen om Roe v. Wade omver te werpen en het leven te beschermen.

Wilt u geven om het leven te helpen verdedigen? Doneer


Het Hooggerechtshof heeft een kans om zijn eerdere rampzalige beslissingen over abortus terug te draaien - beslissingen die een ravage hebben aangericht in ons politieke en gerechtelijke systeem en die dodelijk zijn geweest voor het ongeboren leven. Het kan vrouwen mondiger maken en tegelijkertijd het ongeborene beschermen.

Kom vandaag alstublieft op voor het leven.

Alliantie voor de verdediging van de vrijheid

Als je meer wilt weten over Dobbs

 

********************
ENGLISH

The U.S. Supreme Court’s 1973 decision in Roe v. Wade that legalized abortion nationwide was nonsensical. It had no basis in the Constitution.

And its impact has been deadly for children in the womb and disastrous for our system of government.

More than 60 million unborn children have lost their lives to abortion. Roe has upended America’s political and judicial systems for decades now.

Even the late Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, a staunch abortion advocate, called Roe an “unnecessary” decision. In her view, it was a “heavy-handed judicial intervention” that wrongly “halted a political process.”

Roe v. Wade placed our judicial system at odds with the desire of many Americans to protect life.

But now, there’s a case—Dobbs. v. Jackson Women’s Health Organization—before the Court that could overturn Roe and return the issue of abortion back to the states. And you can help protect life!


At the center of the case is Mississippi’s Gestational Age Act, which protects the health of pregnant mothers and the dignity of unborn children by limiting abortions after 15 weeks. Most Americans support laws like Mississippi’s. It upholds America’s foundational respect for life.

Roe v. Wade made the U.S. an extreme outlier in abortion law and policy. In fact, the U.S. is one of only four nations in the world that permits abortion-on-demand throughout all 9 months of pregnancy.

Who does that put the U.S. in company with? China and North Korea.

Help defend life at the U.S. Supreme Court


The Supreme Court will hear arguments in Dobbs on December 1. Please be in prayer for the Justices considering the case and the lives that depend on the outcome.

Through your generosity, you helped ensure that a record number of legal briefs were filed in support of Mississippi’s pro-life law. This shows just how much support there is for the sanctity of life nationwide!

With arguments quickly approaching, you can take another stand for life. A gift from you today will be used to fund efforts to encourage the Supreme Court to overturn Roe v. Wade and protect life.

Will you give to help defend life? Donate


The Supreme Court has a chance to reverse its previous disastrous decisions on abortion—decisions that have wreaked havoc on our political and judicial systems and been deadly to the unborn. It can empower women and protect the unborn at the very same time.

Please stand for life today.

Alliance Defending Freedom


If you want to learn more about Dobbs
 
Naar alle artikelen