2021-11-05: De kinderen van de wereld: wat een liefde en ontferming stralen uit hun ogen.

2021-11-05: De kinderen van de wereld: wat een liefde en ontferming stralen uit hun ogen.

Heere ontferm U over de kinderen van de wereld.

Wat een lijden. Kinderen zijn het slachtoffer van de liefdeloosheid in de wereld. Hoe kan een moeder haar kind vergeten. Neen toch. U noemt het als voorbeeld dat U dus ook nooit uw volk kunt vergeten. Uw liefde is eindeloos, onvoorwaardelijk, grenzeloos, eeuwig en volmaakt. HEERE ontferm U over de kinderen die verlaten worden. HEERE ontferm U over de kinderen die al in de moederschoot omkomen. HEERE hoe kunnen de mensen onschuldig bloed vergieten. Wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En de martelaren roepen onder altaar, hoe lang nog HEERE voordat U ons bloed wreekt. U geeft ze allemaal een wit gewaad en zegt nog een korte tijd, totdat het getal van hen vol is. God zal het wreken. Maar Hij heeft nog geduld, maar het einde komt. En dan zullen de kinderen onder de troon van God met alle engelen het eeuwig halleluja zingen van; het einde is gekomen. Het Koninkrijk van recht en gerechtigheid breekt aan. En de kinderen zullen juichen voor Gods troon. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen rouw en geen dood meer zijn. En alle kinderen mogen leven. Glorie voor zijn naam. Wat een toekomst voor de kinderen die vervolgd zijn, die tekort komen, die verlaten zijn. Zij zullen de eersten zijn. Zij hebben moeten toevoegen aan het lijden van hun Messias Jezus, maar zij zullen overwinnen. En hun vergoten bloed, hun lijden zal van de hand geëist worden van hen die hen vervolgd hebben. Hoe klinkt dan ook de oproep om juist in de eerste plaats om te zien naar weduwen en wezen en hen die vervolgd worden.

God is met de kinderen van de wereld. Hun lijden is de reden dat de komst van zijn Koninkrijk met duizelingwekkende vaart dichterbij komt. Jeremia werd een profeet voor de natiën. Hij riep op tot bekering. Bekeert U want het oordeel komt. Stop met het offeren van de kinderen aan de Moloch, stop met de seksfeesten die deze afgoden offers begeleidden. Maar zij luisterden niet. En het oordeel kwam. Het uitverkoren volk werd weggevoerd naar Babel en Jeruzalem en de tempel werd verwoest. Israël, de tien stammen werd in 722 voor Christus al weggevoerd naar Assyrië en is nooit teruggekeerd. Juda en Benjamin in 586 voor Christus naar Babel. En na 70 jaar kwam een deel terug omdat God sprak tot Kores de koning van de Meden en Perzen, omdat Gods beloften aan Abraham, Izak en Jacob en ook aan Ismaël eeuwigdurend zijn. En Babel werd verwoest nadat ze van het gestolen gerei uit de tempel gegeten en gedronken hadden en de hand: ‘Mene mene tekel ufarsim’, gewogen en te licht bevonden, op de muur verscheen. En in diezelfde nacht viel Babel, want de Meden en de Perzen lagen voor de poorten van Babel. God heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand. En vandaag offeren wij de kinderen aan de afgod abortus. Nu al meer dan anderhalf miljard totaal. Elk jaar 50 miljoen meer. En God stuurt zijn profeten. De pro life beweging: Stop abortus nu! En doe je het niet dan komt het oordeel van God. God neemt het niet. Abortus is het eindtijd oordeel. Abortus plaveit de weg naar Armageddon. Alles in het Midden Oosten heeft alles te maken met abortus. Elk kind geofferd aan abortus brengt de komst van Gods Koninkrijk naderbij. Lees de profeten. Lees wat God zegt. Ondubbelzinnig. Wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En wat is er erger dan dat een kind in de moederschoot vermoord wordt. Het is de HEERE een gruwel. Wij moeten opstaan.

We bidden voor de kinderen van de wereld.

HEERE vergeef ons onze beroerdheid om zelfs niet te willen zorgen voor de kinderen. We zijn toch zeker wel in staat om voor de kinderen te zorgen. Nee dus. Wat een ellende. 20 % van alle zwangerschappen eindigt door abortus. En in vele landen nog hoger. En wat een verdriet waar kinderen mishandeld worden, verwaarloosd, in de steek gelaten enz. Vreselijk kinderen en moeders die in de prostitutie worden verkracht. En kinderen die kinderarbeid moeten verrichten. En de miljoenen meisjes die worden gediscrimineerd. HEERE wat een ellende. Kinderen aan uw hart geboren worden slachtoffer van onze lamlendigheid om ze op te laten groeien. Wij staan schuldig. Wij hebben als rijke westerlingen alle mogelijkheden om daar verandering in te brengen maar we kiezen eerst voor onze eigen groter wordende welvaart alvorens wij een kruimeltje van de tafel door een ander laten oppikken. En dat wordt alleen maar erger. De rijken worden rijker en de armen worden armer. En in die landen waar vele armen zijn en de rijken opkomen, worden de rijken rijker en de armen armer. En door een wereldwijd aan elkaar gekoppeld financieel beurssysteem wordt de woeker en de speculatie zodanig gekoppeld dat niet het welzijn van de mens voorop staat, maar de winst en de woeker van de belegger, de speculant. De zucht naar geld is de bron van alle kwaad. 1 Timotheus 6:10. En we zien het voor onze ogen. De sterkste vergaart en de arme verarmt en blijft arm achter.

De sociale bewogenheid is geen onderdeel van het flitskapitaal dat elke splitseconde in triljoenen over de wereld raast op zoek naar een speculatiegaatje ook al gaat het ten koste van de mensen en zeker de arme kleine producent die in het zweet zijns aanschijns op de laagste trede van de productie ladder tegen een schijntje het werk heeft moeten verrichten. Het kapitalistische systeem gunt de zwakke niet de ruimte, maar stuwt de rijke op in de vaart der volkeren. Evolutie noemen ze dat. Het westen is kennelijk vergeten dat juist de Joods christelijke principes de doorslag zijn geweest dat ondanks ook het gevaar van het christelijk kapitalisme er toch een geleidelijke doorbraak is gekomen om ook een deel van de welvaart ten goede te laten komen aan de armere de zwakkere in de samenleving. En tot op vandaag is dat principe op kleine of grotere schaal nog steeds de basis van de ontwikkeling van de westerse civil society en democratie.

Het is verbijsterend om te zien dat in de ontwikkelingslanden deze principes nauwelijks of helemaal niet functioneren om ook de achtergestelde tenminste voor een deel mee te kunnen laten delen. Het is een uitdaging voor het enorm grote netwerk van ngo’s op christelijke leest geschoeid om een moratorium te houden op welke wijze een op Bijbelse leest geschoeide mondiale aanpak kan worden ontwikkeld om een universele aanpak te hebben om in ieder geval voor de kinderen te zorgen. Opwekking is toch in de eerste plaats om terug te keren naar de gezonde leer en de toepassing daarvan in de praktijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat een mondiale opwekking om de hoek ligt en misschien wel vanuit de te ontwikkelen landen zelf tenminste als de zogenaamde ontwikkelde landen te ver zijn afgedwaald van de Joods christelijke principes waarop ook de welvaart in het westen is gebaseerd.

Daarom bidden we voor het leven 40 dagen tot de Mars voor het Leven op 7 december in Den Haag en de Nachtwake voor de abortusklinieken op 18 december. HEERE, onze HEERE, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. We verklaren Psalm 8 als de basis Psalm voor deze mondiale aanpak voor de kinderen.

Amen
Naar alle artikelen