2021-10-30: De tempel wordt herbouwd'. Vast en zeker Ezechiël 40

2021-10-30: De tempel wordt herbouwd'. Vast en zeker Ezechiël 40

Gedicht Bijbel 29 oktober 2007 L.P. Dorenbos

 

De ballingschap gaat door

De HEERE is zelf er ook bij

Ezechiël komt in Jeruzalem

Een man meet de tempel op

 

Alles wordt opgeschreven

Het kan niet precies genoeg

Het gaat om de heilige God

Hij wil aanbeden worden

 

Gods huis moet gemeten

De tempel wordt herbouwd

Dat is zo vast als een huis

Gods plannen falen niet

 

Ezechiël kijk wat gebeurt

God hecht er waarde aan

hecht er ook waarde aan

met grote opmerkzaamheid

 

Vertel alles wat je zien zult

verkondig het aan Israël

daarom bracht ik je hierheen

kijk eens de man meet alles

 

Profetieën zullen uitkomen

God spreekt van de toekomst

De grote dag zal zeker komen

Daar spraken de profeten van

 

De tekenen der tijden doorzien

De grote dag van overwinning

God zelf zal dan overwinnen

Zijn naam is heilig dat is zeker

 

Ezechiël 40:1-23 Psalm 117:1-2

Woord voor de dag 29 oktober 2007 L.P. Dorenbos

Ezechiël 40:4

Verkondig alles wat gij zien zult, aan het huis Israëls.

Psalm 117:1

Looft de HEERE, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiën;

Ezechiël 40:1-23 Psalm 117:1-2

Gebed 29 oktober 2011 L.P. Dorenbos

Op dezelfde dag

In het veertiende jaar nadat de stad was gevallen, op diezelfde dag

Wat een profetie. De stad is veertien jaar geleden gevallen. De tempel is verbrand. Het is afgelopen. God straft zijn volk. Ze zijn in ballingschap nu al 25 jaar. En Ezechiël moet profeteren. God gaat door met zijn plan. Het volk wordt gestraft om zijn afgodendienst. Het vergieten van onschuldig bloed. En hoe had God ze niet gewaarschuwd. God zond de profeten, keer op keer. Bekeert u, klonk het. Maar zij bekeerden zich niet. Ze doodden de profeten. En als Stephanus gevangen is genomen en dan door de geschiedenis gaat van het Joodse volk dan zijn de luisteraars eerst verbaasd, want hij spreekt ook Mozes en over Gods beloften, maar als hij komt bij de profeten die zij niet hebben gehoorzaamd en die ze zelfs hebben gedood dan worden ze boos. En als hij dan ook nog durft te spreken over Messias Jezus die zij hebben gedood dan is het gebeurd. Dan stenigen zij hem. Ze zijn woedend. Dat mag niet. Weg met Jezus, en die is weg, maar ook weg met zijn volgelingen. Wat een valse Messias. Zij hebben toch Mozes en de profeten. En de profeten spreken over een zegevierende Messias, die de onderdrukkers de Romeinen zal verdrijven. Ze hebben het niet over een lijdende Messias. Neen, neen. Weg met Hem. Kruisig Hem. Afgelopen, Die valse Messias is ook afgeserveerd. En Paulus die aan de voeten van Gamaliël is opgevoed en opgeleid en alles heeft geleerd over wat de schriftgeleerden en de Farizeeën over de Thora en de profeten hebben uitgelegd staat erbij om op de kleren te letten die ze hebben uitgedaan om Stefanus met nog meer kracht te kunnen stenigen, is trots dat hij mee mag werken aan het vervolgen van deze valse leer mensen die te vuur en te zwaard moeten worden bestreden. En later lezen we dat Paulus een van de meest felle vervolgers is van die mensen van de weg. Weg met hen. En Messias Jezus moest er zelf aan te pas komen om hem op de weg naar Damascus met kracht een halt toe te roepen door te zeggen: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ja, dat is krachtige taal. En geen wonder dat Paulus dan een van de meest enthousiaste verkondigers wordt van het evangelie van de echte Messias. Hij heeft de grote kracht en genade ervaren van een Messias die zijn leven gaf voor de zonde van de wereld. En Paulus was toch de eerste, de ergste. En zelfs voor hem kwam de genade door het bloed van Jezus. Wat een evangelie.

Wat een profetie. En die profetie wordt al geprofeteerd door de profeten. In de oproep tot bekering door de eeuwen heen klinkt de aankondiging van de komst van de Messias. En die Messias kwam in de eerste plaats voor het uitverkoren volk de Joden, de twaalf stammen in het uitverkoren land. En de goede Herder, was de goede herder van de schapen, zoals ook in de profeten aangekondigd. Ik zal die herders zegt God die de schapen weiden op een manier dat ze niet de liefde ervaren van God. Ze worden geknecht en vervolgd. Ik zal die herders. En als Messias Jezus dan durft te zeggen: Ik ben de goede herder, dan is het afgelopen. Dan komen zij bijeen om te beraden op welke manier ze Hem uit de weg kunnen ruimen. En in de Thora en de profeten waar over een lijdende knecht des Heren wordt gesproken daar willen ze niet aan. Het komt heel dichtbij in Jesaja 53. Maar daar weten ze dan ook geen weg mee. Weg met het lijden. En de tragiek van al die eeuwen is dat zij nog steeds een lijdende knecht des HEEREN afwijzen, verfoeien, bestrijden. Het grote geheim is dat God de Vader zijn plan met zijn volk in stand houdt en dat in de profetie steeds opnieuw het herstel van alle dingen de conclusie is van alle profetieën die nog onvervuld zijn. De tempel wordt herbouwd. God zelf zal zijn wet in hun binnenste leggen. Hij komt tot zijn doel. De volkeren zullen weten dat de God van Israël niet een verliezende God is waar de volkeren medelijdend en zonder waardering over kunnen praten, alsof God zijn volk in de steek heeft gelaten. Maar God laat zijn eer niet roven. En de volkeren zullen weten dat de HEERE God is. En zijn volk blijft zijn volk. En wee je gebeente als je je hand denkt, durft uit te steken naar zijn uitverkoren volk. Zo staat het geschreven en zo blijft het. Alles wat gebeurt moeten we zien in dat perspectief.

En dan zal er nog heel wat gebeuren waar we verbaasd naar kijken maar het einddoel staat vast. En dat stond al vast toen de profeten spraken. En hoe concreet staat het allemaal beschreven. We lezen hier over de tempel die herbouwd wordt. En het wordt tot in details beschreven. Toen door God aan Ezechiël en later aan Johannes verbannen op Patmos waar God opnieuw tot in detail gaat beschrijven hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand komen. Lees het. Je wordt er enthousiast van. Want het komt allemaal goed. Het geeft je zicht op je leven. Het geeft je zicht op je eeuwige toekomst. Laat je niet in de war brengen maar volg het spoor van Messias Jezus en je zult het ontdekken. En als je ontdekt dat God God is dan wil je ook niet anders dan Hem volgen op jouw weg door het leven. Dan ruil je je eigen gerichte denken in voor het denken vanuit dat eeuwig perspectief. En je leven wordt rijker en vol verwachting. Want aan de hand van Gods plan raak je nooit de weg kwijt. En God laat je nooit in de steek. Hij is je Schepper en Hij redt je uit de hand van de boze door het offer en de genade van Messias Jezus. Het kan niet stuk. Dat is de weg en een andere weg is er niet.

En sla de krant er maar op na. Wat gebeurt er allemaal in het Midden Oosten. Hoe is dat allemaal politiek te rijmen. Waar komt al deze beweging vandaan. Daar is geen touw aan vast te knopen. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat de HEERE beweegt. De aarde wankelt. De wereld schudt. En wie schudt de wereld. Wie brengt de aarde in beweging. Wie zweept de zee op. Wie laat de winden waaien. De Heere God. Hij neigt de harten van koningen als waterbeken. Hij leidt hen daarheen waar Hij wil. En dat zien we allemaal gebeuren. En het Midden Oosten zal de rest van de tijd niet meer uit het middelpunt verdwijnen. Er zal steeds meer de profetische aandacht op gevestigd worden. Hoe is het mogelijk dat zo’n klein landje steeds maar weer in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat. Dat slaat toch nergens op. En om het te verbijzonderen. Het is Jeruzalem waar alles om draait. En het is de tempel waar het om draait. Nu staat er de moskee op, maar die moet verdwijnen omdat God geprofeteerd heeft dat de tempel zal worden herbouwd. Op de plaats waar God wil wonen. God regeert het grote wereldgebeuren. Maar de duivel heeft de Islam gekozen om God tegen te staan. De Islam is een valse godsdienst. Een leugen. Mohammed leefde 600 jaar na Messias Jezus. Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar klepel hangt. En door de Islam is er een agressieve tegenstand ontstaan tegen alles wat met Messias Jezus te maken heeft. God is God en God heeft geen Zoon. Dat is de Islam. En daarmee is de Islam een valse godsdienst. Is de Islam de antichrist, zoals Johannes in zijn drie korte brieven uitlegt. Ieder die zegt dat God geen Zoon heeft is een leugenaar en de antichrist. En daar kunnen we ons aan vasthouden. Daarom is de wereld in beweging omdat alles haast naar het einde, waar de volkeren die God haten bijeen zullen komen en zullen proberen om het uitverkoren volk van God uit te roeien en het uitverkoren land te verdelen. Maar dan zal God zelf ingrijpen. Het staat keer op keer beschreven. Hier in Ezechiël, maar ook de profeet Zacharia en ook Johannes in het boek Openbaring. Daar is geen speld tussen te krijgen. De wereldgeschiedenis is één grote bevestiging van het heilsplan van God. En wie het ook probeert te ontkennen komt van de koude kermis thuis. Kijk maar naar het verleden en ook naar het heden en lees wat er allemaal al over de toekomst vaststaat.

Amen

Ezechiël 40:1-23 Psalm 117:1-2

Hedenmorgen 29 oktober 2013 L.P. Dorenbos

Woon je niet in het woord van God dan ga je te gronde

31 oktober 2013

Als in de dagen van Noach. Mattheüs 24 en 25. 2 Petrus. Babylon zal vallen in één uur. Openbaring 18 en 19. 2 Kronieken 7:12-15. Zo zal Ik tot de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats. Lukas 18:1-8. daartoe strekkend dat men altijd bidden moet en niet vertragen... Doch de Zoon des mensen als Hij komt, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde? Jacobus 5. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel Jacobus 5.

Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17, Romeinen 3:21, Habakuk 2:4, Galaten 3:11, Hebreeën 10:38. Want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw noch weldadigheid noch kennis Gods in het land is, Hosea 4:1-6. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen.

Hoererij en wijn en most neemt het hart weg... want de geest der hoererij verleidt ze, dat zij van onder hunne God weghoereren... het volk dan dat geen verstand heeft, zal te gronde gericht woorden Hosea 4:11-19. Want Salomo wandelde Astoreth de God der Sidoniërs na, en Milkom het verfoeisel der Ammonieten 1 Koningen 11:5, de afgod van de seksualiteit. Kinderoffers en seksuele afgoderij gingen samen. Jeremia 7 tot 9 de tempelprediking. Openbaring 17-19 Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde Openbaring 17:5.

Wonen in het woord van God is de bescherming en redding. Efeze 5 en 6. Het zwaard des Geestes, het woord van God. Nehemia 8, opwekking en terugkeer als het wetboek weer gevonden, gelezen en toegepast wordt. Johannes 17, Colossenzen. Romeinen 8. Hebreeën 12. Laat ons oog dan alleen gericht zijn op Jezus. Wij lezen het woord van God niet, God leest ons door zijn woord en Geest. 2 Petrus 1:10 Daarom broeders benaarstigt u te meer om uwe roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende, zult gij nimmermeer struikelen.

Ezechiël 40:1-23 Psalm 117:1-2

Vanmorgen 29 oktober 2015 L.P. Dorenbos

Psalm 117:1-2

Psalm 117:1

Looft de HEERE, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiën;

Psalm 117:2

want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

Psalm 117 met kanttekeningen Staten Vertaling

Alle heidenen worden vermaand den Heere te loven vanwege Zijn goedertierenheid en waarheid.

God is aller hulde waard
Naar alle artikelen