2021-10-29: Gog en Magog; dichterbij dan ooit!

2021-10-29: Gog en Magog; dichterbij dan ooit!

notities l. P.Dorenbos bij profetie Jeremia 38 Gog en Magog; dichterbij
dan ooit!


Zie je ze komen. Ja ze komen. God slaat haken in hun kaken. Hij trekt ze
uit het Noorden. Hij verzamelt ze om op te trekken tegen zijn land. Ze
zullen komen op de bergen van Israël. Ze zullen optrekken tegen de
Heilige. Een onvoorstelbaar leger. Het is onvoorstelbaar. Dat alles
terwijl Israël in vrede woont op de bergen, in de dorpen. En dan ineens
komt dit leger. God doet ze optrekken. Hij wil zich de Heilige betonen
aan zijn volk. Het volk zal zien dat Hij de HERE, hun God is en de
volken zullen weten dat de HERE God is. Wat een leger. Hoe zal het gaan.
Wat gaat eraan vooraf? Hoe zullen we het weten? Wanneer zal dat zijn? In
toekomende tijd zult gij optrekken tegen het land dat van de krijg
hersteld is. Het volk is terug in het land. God heeft ze verzameld
vanuit alle volken waarheen Hij ze verstrooid had. Ze wonen in vrede. En
dan komt dit leger op de bergen van Israël. Ook zal er een grote
aardbeving komen, zoals er nog nooit geweest is. De vissen in de zee
schrikken ervan en de bergen zullen wankelen en alles zal instorten. Dat
zal een grote aardbeving zijn! Dat kunnen we ons niet voorstellen. De
hele wereld zal het weten. De aarde wankelt. Wat een ingrijpen van God.
Dan zal de een de ander bestrijden en ze zullen vallen op de bergen van
Israël. God zal met hen richten door de pest en door bloed, stromende
regens en hagelstenen, vuur en zwavel zal op hen neerkomen. God zal hen
vellen. Ze zullen bij duizenden, bij hondderd­duizenden vallen. God
treedt op.

Pas op dat je niet antisemitisch bent. Pas op dat je je niet verzet
tegen Gods oogappel. Je leven hangt er vanaf. We spelen met vuur. De
wereld gaat tekeer tegen het volk van God. Maar God volvoert zijn plan.
Hij voert hen uit de volkeren terug. Daar zien we nu al een begin van.
Hoe is het mogelijk dat er al zoveel terugkomen? De Jemenitische Joden,
de Ethiopische Joden, de Russi­sche Joden en nog vele Joden zullen
komen. Ze zullen allemaal terugkomen. En de volkeren zullen hen terug
brengen. Wie daar aan meewerken zullen gezegend worden. God is groot.
Looft de HERE.

Hoe is het mogelijk dat er nog mensen zijn die zeggen dat al deze
profetieën vergeestelijkt kunnen worden? Het staat er toch. Wij moeten
de profeten lezen. Het is zo belangrijk, niet alleen om de toekomende
tijd, maar ook voor vandaag de dag. Want zoals de profeten in hun dagen
opriepen tot bekering, tot het zich afwenden van de afgoden en terug te
keren naar God, zo moet deze boodschap ook nu klinken. We moeten niet
onze hedendaagse afgoden achterna lopen, maar ons geheel en al richten
op de HERE God. Prijst de HERE. Ook u, lezer, roepen we op tot bekering
in het vooruitzicht van de wederkomst van de Messias. En dan komt alles
in het teken te staan van het komende oordeel. Kies dan het leven! De
dood en het leven worden ons voorgehouden. De oproep is om het leven te
kiezen. Daar gaat het om. Daar moeten we ons op richten en daarom mogen
we ons uitstrekken naar de HERE God. We mogen zijn Naam proclameren
onder de volkeren. We mogen Hem eren en loven en prijzen. En daar word
je blij van. Daar word je enthousiast van.

Hoe kan het ook anders? Want God is goed. Hij zal Zelf zijn volk
verlossen. Ze zullen komen om Gods volk, zijn oogappel uit te roeien,
maar dan zullen ze zien dat God zelf ingrijpt. Hij duldt het niet dat de
heidenen denken hun gang te kunnen gaan. Hij Zelf zal hen daar naar
toetrekken om ze dat duidelijk te maken. De volken uit het Noorden: Gog
en Magog. De volken waar de HERE de Joden naar toe verstrooid had. Dat
is ook het nieuwe land in het Westen, waar vanuit het Noorden de mensen
naar toe getrokken zijn: Amerika. Daar wonen meer dan vijf miljoen Joden
en die zullen ook terug keren. Daar lijkt het nu nog niet op, maar dat
gaat wel gebeuren. God roept ze uit alle landen waarheen Hij ze
verstrooid heeft. Want Hij blijft bij zijn verbond. Hij zal zich over
hen ontfermen. Hij zal een keer brengen in hun lot. Hij zal het Zelf
doen. Ze komen in onbekeerde staat, maar Hij zal hen een hart van vlees
geven. Dan zullen ze zijn geboden volgen en dan zal het feest zijn.
Heerlijk.

Wat een Evangelie en wij die geënt zijn op die stam, zullen ook tot het
uit­verkoren volk behoren. Wij zijn ook het volk van God. We behoren ook
tot zijn heilige natie. We zijn ook geënt op de stam, behoren ook tot
het volk van Abraham. Ons gelden ook de beloften. Hij zal alles
herstellen. Dat is een geheim. En we zullen nog versteld staan van wie
er allemaal opgewekt worden om terug te gaan. Want waar zijn al die
mensen van de tien stammen geble­ven? Waar zijn ze naar toegetrokken? En
dat is nu al bijna drie duizend jaar. God zal ze zelf opwekken. Dat
zullen miljoenen zijn. We zullen er nog van opkijken. Daar horen
miljoenen bij die nu helemaal niet beseffen dat ze tot het volk behoren.
Die zullen gaan ontdekken dat ze er ook bij horen. Dat zal ook bijzonder
zijn. We weten er eigenlijk helemaal niets van, want we hebben het nooit
uitgezocht waar die tien stammen gebleven zijn. Maar ze zijn natuurlijk
wel ergens. Alleen hebben we er overheen gelezen. Dus we moeten eerst
maar weer eens lezen wat er staat. En dan ontdek je genoeg.

Jeremia 31:31. Het Oude (Eerste) Testament, de Tenach, daar leerden
juist de Joden uit. Ze kenden de profeten. Ook al leggen ze Jesaja 53
anders uit dan wij. Daar gaat het over de lijdende knecht des HEREN,
waar zij, door de be­dekking die zij van Godswege hebben gekregen, de
Here Jezus niet in herken­nen. En daar kwam het grote schisma uit voort
tussen de Joden en de gelovi­gen in de Messias Jezus. De
Messiasbelijdende Joden worden de grootste vijanden van de orthodoxe
Joden. We zijn elkaar kwijt geraakt. De gelovigen uit de heidenen hebben
zich de beloften voor het huis van Israël toegeëigend. Ze zijn op het
verkeerde spoor geraakt. Ik zal die volken. want ze hebben in hun
vuistje gelachen, omdat God zijn volk strafte. Zie je wel, zeiden ze, er
klopt niets van. Hun God laat hen zelfs in de steek. En zij zeiden toch
altijd dat God een eeuwig verbond met hen gesloten had? Nou daar zien we
mooi niets van. Zo spreekt men ook vandaag. Wij houden helemaal geen
rekening met het feit dat God echt een eeuwig verbond met zijn volk
gesloten heeft. We doen alsof de volkeren het volste recht hebben om
Israël te kleineren. Ze te dwingen land af te staan. Ze onder druk te
zetten als het gaat om hun religieu­ze zaken. Israël wordt behandeld als
ieder ander land. Ze moeten niet te vele kapsones hebben. De vijanden
mogen de ene zelfmoordenaar sturen na de ander, maar wee je gebeente als
Israël terugslaat. Het is een omgekeerde wereld. De moordenaar gaat
vrijuit en het slachtoffer mag zich niet verde­di­gen.

Het zal alles uitlopen op die grote eindstrijd. Israël zal hersteld
worden. Er komt leven in de dorre doodsbeenderen. Ze zullen weer naar
hun land terug­keren. God haalt hen zelf uit alle volken waaronder zij
verstrooid zijn. Vervol­gens zal Hij de vijanden met haken in de kaken
slaan en ze naar de bergen van Israël trekken om de laatste strijd te
voeren. Dan zal zijn volk weten dat Hij de HERE hun God is en de
volkeren zullen weten dat Hij de HERE is. Het gaat om de eer van God.
Glorie voor zijn Naam.
Naar alle artikelen