2021-10-12: 'Beantwoord gebed': Hof van beroep oordeelt dat Texas verbod op hartslag-abortus kan handhaven - 'Answered Prayer': Appeals Court Rules Texas Can Enforce Heartbeat Abortion Ban

2021-10-12: 'Beantwoord gebed': Hof van beroep oordeelt dat Texas verbod op hartslag-abortus kan handhaven - 'Answered Prayer': Appeals Court Rules Texas Can Enforce Heartbeat Abortion Ban

©Getty Images/Olga Kurbatova

Nederlands + English

De pro-life gemeenschap in Texas heeft vrijdag weer een juridische strijd gewonnen toen een federaal hof van beroep oordeelde dat het verbod op hartslag-abortus in de staat gehandhaafd kan worden terwijl de rechters een nood motie overwegen.

Bron: Michael Foust - ChristianHeadlines.com

Het U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, in een advies van een panel van drie rechters, plaatste een schorsing op een uitspraak van een lagere rechtbank van twee dagen eerder die de wet had geblokkeerd.

De wet in kwestie verbiedt abortus als de hartslag van een ongeboren baby wordt gedetecteerd. De wet is uniek in die zin dat alleen de burgers van de staat bevoegd zijn om toe te zien op de naleving ervan. De handhaving bestaat uit rechtszaken tegen degenen die de wet overtreden.

Technisch gezien is het bevel van het Fifth Circuit slechts tijdelijk. In de komende dagen zullen de rechters het bevel verlengen of zich aan de kant van de districtsrechtbank scharen en de wet blokkeren.

Het panel van drie rechters schreef in een beslissing van één bladzijde dat de "motie voor een tijdelijk administratief uitstel in afwachting van de behandeling van de dringende motie door de rechtbank wordt toegewezen". Het hof beval het ministerie van Justitie van Biden om dinsdag om 17.00 uur met een antwoord te komen.

De samenstelling van het panel kan gunstig zijn voor de pro-life gemeenschap. Het panel van drie rechters bestaat uit genomineerden van president Trump (rechter James C. Ho), president George W. Bush (rechter Catharina Haynes) en president Clinton (rechter Carl E. Stewart). In augustus kozen Ho en Haynes de kant van andere rechters van het Fifth Circuit door het verbod van Texas op een veel voorkomende abortusprocedure in het tweede trimester te handhaven.

De pro-life gemeenschap vierde de uitspraak.

"Dit is een verhoord gebed," zei Kimberlyn Schwartz van Texas Right to Life. "De Texas Heartbeat Act redt ongeveer 100 levens van abortus per dag, en we zijn dankbaar dat deze enorme impact zal blijven. We verwachten dat de regering Biden in beroep zal gaan bij het Hooggerechtshof van de VS, en we zijn ervan overtuigd dat Texas deze aanvallen op onze levensreddende inspanningen zal blijven verslaan."

Carol Tobias, voorzitter van National Right to Life, tweette: "Ongeboren baby's zijn unieke en onvervangbare menselijke wezens. Degenen met een kloppend hart worden opnieuw beschermd in Texas."
De beslissing van het Fifth Circuit plaatste een tijdelijk verbod op een beslissing van U.S. District Judge Robert Pitman, een genomineerde van president Barack Obama, die de wet had geblokkeerd door te oordelen dat "het recht van een persoon onder de Grondwet om te kiezen voor een abortus voorafgaand aan foetale levensvatbaarheid is goed vastgesteld."

 

ENGLISH:

The pro-life community in Texas won another legal battle Friday when a federal appeals court ruled the state’s heartbeat abortion ban could be enforced while the judges considered an emergency motion.

Source: Michael Foust - ChristianHeadlines.com

The U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, in an opinion by a three-judge panel, placed a stay on a lower court ruling from two days earlier that had blocked the law.

The law in question prohibits abortions if an unborn baby’s heartbeat is detected. The law is unique in that it grants the sole power of enforcement to the state’s citizens. Enforcement involves lawsuits against those who violate the law.

Technically, the order by the Fifth Circuit is only temporary. In the next few days, the judges will either extend the order or will side with the district court in blocking the law.

The three-judge panel, in a one-page decision, wrote that the “motion for a temporary administrative stay pending the court’s consideration of the emergency motion is granted.” The court ordered the Biden Department of Justice to issue its reply by Tuesday at 5 p.m.

The makeup of the panel could benefit the pro-life community. The three-judge panel is comprised of nominees of President Trump (Judge James C. Ho), President George W. Bush (Judge Catharina Haynes) and President Clinton (Judge Carl E. Stewart). In August, Ho and Haynes sided with other Fifth Circuit justices in upholding Texas’ ban on a common second-trimester abortion procedure.

The pro-life community celebrated the order.

“This is an answered prayer,” said Kimberlyn Schwartz of Texas Right to Life. “The Texas Heartbeat Act saves approximately 100 lives from abortion per day, and we’re grateful that this tremendous impact will continue. We expect the Biden administration to appeal to the Supreme Court of the U.S., and we are confident Texas will continue to defeat these attacks on our life-saving efforts.”

Carol Tobias, president of National Right to Life, tweeted, “Unborn babies are unique and irreplaceable human beings. Those with a beating heart are again protected in Texas.”

The Fifth Circuit’s decision placed a temporary injunction on a decision by U.S. District Judge Robert Pitman, a nominee of President Barack Obama who had blocked the law by ruling that a “person’s right under the Constitution to choose to obtain an abortion prior to fetal viability is well established.”
Naar alle artikelen