2021-09-05: We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van Messias Jezus

2021-09-05: We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van Messias Jezus

We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van Messias Jezus

3 september zijn wij 57 jaar getrouwd! Een wonder, een zegen! Prijs de HEERE. En de trouwtekst wordt steeds meer werkelijkheid in ons leven: Beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen want dan zult gij nimmermeer struikelen. 2 Petrus 1:10. Het is zo waar. God heeft in zijn grote genade naar ons omgezien. Inderdaad; het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn, zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. Klaagliederen 3:22 en 23

Klaagliederen 3 vers 22 en 23 maar de volgende verzen horen daar ook bij. Het hele boek Klaagliederen plakt ons aan God beloften en zijn oproep en genade. Jeremia heeft jaren gepreekt en geprofeteerd. Maar het volk bleef hardnekkig weigeren zich te bekeren en te gehoorzamen. Wat een verdriet bij God. En dan gaan ze in ballingschap. Het door God uitverkoren volk wordt verbannen uit zijn uitverkoren land. Hoe tuchtigt Hij zijn volk om het weer bij zijn eeuwige beloften te trekken. En om te vervloeken wie hen vervloeken en te zegenen die hen zegenen. Het gaat en staat te gebeuren.

 Klaagliederen 3:22-33 sv

22 Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;

23 Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

24 Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

25 Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

26 Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

27 Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.

28 Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.

29 Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting.

30 Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.

31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.

32 Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

33 Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.

 

De grote profetische B ijbelse najaarsfeesten komen eraan:

dinsdag 7 september t/m woensdag 8 september 2021

Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

donderdag 16 september 2021

Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

dinsdag 21 t/m maandag 27 september 2021

Soekot (Loofhuttenfeest)

dinsdag 28 september 2021

Sjemini Atseret (Slotfeest)

woensdag 29 september 2021

Simchat Thora (Vreugde van de Wet)

We leven in profetische tijden 

We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van Messias Jezus, Jeshua. De grote najaars feesten komen eraan. Lees Leviticus 23. Jeshua Jezus is gekomen. Hij riep: Het is volbracht en Hij gaf de geest. En het in de tempel voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De Hebreeën brief kon worden geschreven; Daar wij nu zulk een Grote Hogepriester in de hemelen hebben mogen wij vrijmoedig toegaan tot de troon van zijn genade. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Je moet het gewoon lezen en geloven wat er staat, dan heb je wat er staat!

Met Pesach, de verlossing door het bloed van Jezus. Met het Wekenfeest, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, zodat Jeshua altijd in ons hart komt wonen. Wat is er te verwachten om vervuld te worden op Rosh Hashana en Jom Kipoer en het Loofhuttenfeest. Dat moet ook een grote dag zijn want we lezen in Zacharia dat we na Jezus' wederkomst alle volkeren jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Je zou haast zeggen dat te verwachten is dat Messias Jezus op Loofhuttenfeest zal wederkomen op de Olijfberg net zoals Hij opgevaren is! Wat een dag!

 Wij lezen vandaag  Leviticus 21:1-24 Psalm 27:1-14

www.kiesdanhetleven.nl

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen