2021-08-31: Een zeug die terug­keert naar de modderpoel. Dat moet je vandaag niet zeggen.

2021-08-31: Een zeug die terug­keert naar de modderpoel. Dat moet je vandaag niet zeggen.

2 Petrus 2: Nou, nou, je durft wel, Petrus. Daar zullen je tegenstanders blij mee zijn. Kan het niet een beetje minder? Je moet wel beleefd blijven. Een zeug die terug­keert naar de modderpoel. Dat moet je vandaag niet zeggen, want dan krijg je de wind van voren. Dat is schelden. Dat vinden ze niet leuk. Daar krijg je pro­blemen mee. Nou, nou. Maar het staat er wel.

Allen die denken dat ze vandaag God kunnen loochenen, die zullen in de dag des oordeels geoordeeld worden. Dan zal het te laat zijn.

2 Petrus 2:1-22 www.kiesdanhetleven.nl

30 augustus [1]

2:1

…die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,…
en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2:2

En velen zullen hun losbandigheden navolgen,…

2:3

…met verzonnen redeneringen… maar… hun verderf sluimert niet.

2:4

…aan krochten der duisternis heeft overgegeven…

2:5

…en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft,
maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft,…

2:6

…en de steden Sodom en Gomórra tot as verbrand,…
en ten voorbeeld gesteld heeft…

2:7

…maar de rechtvaardige Lot,…

2:8

…dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld…

2:9

…dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen
en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen,…

2:12

Zij daarentegen, als redeloze wezens,…
zullen in hun verdelging ook verdelgd worden,…

2:13

…schandvlekken en smetten zijn zij,…

2:14

…zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster…
kinderen der vervloeking zijn zij.

2:15

…en de weg opgegaan van Bileam,…

2:16

…het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak,
heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.

2:17

Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd,
voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.

2:18

Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij… hen,
die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

2:19

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn;
immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

2:20

…toch weer erin verstrikt raken… dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

2:21

…dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod, dat hun overgeleverd is.

2:22

Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt:
Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel,
of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

notities L.P. Dorenbos bij 2 Petrus 2

Allen die denken dat ze vandaag God kunnen loochenen, die zullen in de dag des oordeels geoordeeld worden. Dan zal het te laat zijn.

Nou, nou, je durft wel, Petrus. Daar zullen je tegenstanders blij mee zijn. Kan het niet een beetje minder? Je moet wel beleefd blijven. Een zeug die terug­keert naar de modderpoel. Dat moet je vandaag niet zeggen, want dan krijg je de wind van voren. Dat is schelden. Dat vinden ze niet leuk. Daar krijg je pro­blemen mee. Nou, nou. Maar het staat er wel. En hoe kan het ook anders als je de indrukwekkende ervaring hebt gehad, dat je de stem van God gehoord hebt uit de hoge hemelen: Deze is mijn geliefde Zoon in Wie Ik een welbehagen hebt. Als je Mozes en Elia hebt zien verschijnen. Dan kun je toch niet anders dan met verve die Naam verkondigen en verdedigen. Dan wil je niet anders dan met grote kracht waarschuwen tegen lieden, wie het ook zijn, die waar­heid denken te moeten verdraaien. Daar wil je niet aan meedoen. Daar ga je dan voor in de bres staan. Die vijand ga je te lijf. Dat neem je niet. Daar ga je vanzelf tegen tekeer. Daar moet je ook niet te licht over denken. Want we heb­ben te maken met een heilige God. Denk maar aan de zondvloed. De mensen deden wat ze goed dachten en de zondvloed kwam. Alleen Noach, de recht­vaardige met zijn huis, is gespaard. Maar de rest is omgekomen. Nou, nou. Dat is niet niks. Denk aan Sodom en Gomórra. De zonde was tot aan de hemel gerezen en God keerde die steden om. Tot op vandaag. God neemt het niet. God is rechtvaardig en heilig. Allen die denken dat ze vandaag God kunnen loochenen, die zullen in de dag des oordeels geoordeeld worden. Dan zal het te laat zijn.

Dat is een zaak waar we niet lichtzinnig over moeten denken. We moeten God liefhebben, met heel ons hart. We moeten de naaste liefhebben als onszelf. Beijvert u dan des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te beves­tigen, want als gij dat doet zult gij nimmer struikelen. Dat is de broederliefde en de liefde jegens allen. Dat moet van ons uitstralen. Dat wordt zichtbaar. Daar zijn we vol van. Net als Petrus. En dan gaat je hart uit naar al die zwak­ken, die door de dwaalleraars worden meegesleept naar de afgrond. De ver­leiders, de hooghartigen, de medespelers, de duistere krachten. Ze slepen je mee naar de afgrond. Maar vergis je niet; als God de engelen die tegen Hem rebelleerden, niet gespaard heeft, maar overgegeven aan de krochten der duisternis, om hen straks definitief te oordelen, dan moeten wij niet denken dat wij aan het oordeel ontkomen. God is rechtvaardig. Hij herstelt alle din­gen. Dan worden de dwaalleraars ontmaskerd en zullen ze veroordeeld wor­den. Daar is Petrus scherp en duidelijk over. Hij waarschuwt vooral hen, die de waarheid weten, maar dan weer terugvallen. Daar zit het land vol van. Daarom is het belangrijkste dat we gaan lezen. We moeten leesweekends organiseren. We moeten lezen, lezen, lezen, lezen. Dat staat er toch?

En het geheim is en we kunnen het niet genoeg herhalen, dat als je de Bijbel leest, jijzelf gelezen wordt. Dat is het grote geheim. Af je eigen bril, en de Heilige Geest dringt door in je hart. Dan wordt het feest. Dan ga je doorzich­ten krijgen, dan zie je alles van boven af, want God heft je op, boven jezelf en je ziet de vergezichten vanuit Hem en dat is geweldig. Wat een zegen. Dat wil je wel van de daken schreeuwen. Dat moeten we dan ook doen. Glorie voor zijn Naam! Voor zoveel genade. Voor zoveel hulp. Dank U voor de duidelijke taal van Petrus. Dank U voor de waarschuwing, om dicht bij uw Woord te blijven. Dank U, dat we allemaal kunnen lezen. Dank U, Jezus.

Ik stop er maar mee, want ik heb het gevoel dat ik de rest van mijn leven de Here wel kan loven en prijzen om wat Hij ons nu weer heeft laten zien. Daar­mee bemoedigt Hij ons om ook stand te houden, want er komen dwaalleraars, die met mooie woorden ons proberen in te pakken. En hoe doen ze dat niet met mooie woorden? Maar grijp dan maar weer deze brief. Want er is geen profetie der Schrift, die een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. Glorie voor zijn Naam!

 
Naar alle artikelen