2021-08-31: Er staan grote dingen te gebeuren. Lees het dan. En als je het niet leest dan tast je in het donker. Niet te geloven!

2021-08-31: Er staan grote dingen te gebeuren. Lees het dan. En als je het niet leest dan tast je in het donker. Niet te geloven!

 Er staan grote dingen te gebeuren. Lees het dan. En als je het niet leest dan tast je in het donker. Niet te geloven!

Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen Assur, en mijn erfdeel Israël.            Jesaja 19:25

Lees dan toch de profeten. Lees wat God heeft geprofeteerd over Egypte. Jesaja 19. Jeremia 46 en Ezechiël 29-31. Het gaat daar over de grootmachten Egypte en Assyrië met Israël daar tussenin. Lees dan wat er staat. En geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. Niks vergeestelijken. Gewoon lezen. En het zijn profetieën. En wie kan een profetie noemen die niet uitgekomen is. En als de vervulde profetieën, alle uitgekomen zijn, waarom zouden de nog niet vervulde profetie dan niet waar zijn en ook gebeuren zoals het beschreven is. Je moet over Egypte geen verhaal ophangen voordat je Jesaja 19 en Jeremia 46 en Ezechiël 29 tot 31 gelezen hebt.

En alles wat er vandaag in Egypte gebeurt en wat er in het Midden Oosten gebeurt moet je zien in het licht van de profetie. Petrus zegt het in zijn brief in 2 Petrus 1 vers 21 heel duidelijk. Hij heeft de stem van God gehoord uit de hemel toen hij met Johannes en Jacobus en Jezus op de berg was en Mozes en Elia verschenen en een stem uit de hemel klonk: Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. Mattheüs 17:1-5. Dat is duidelijk. Messias Jezus, de geprofeteerde Messias. Geboren en geprofeteerd uit de Joden zoals o.a. in Jesaja 53 aangekondigd. Hij is gekomen. En Hij zal terugkomen, want in 2 Petrus 1:21 staat:

want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

En Hij zal terugkomen zoals Hij opgevaren is op de Olijfberg. Handelingen 1.

En Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Jesaja 2.

Er staan grote dingen te gebeuren. Lees het dan. En als je het niet leest dan tast je in het donker als het over de toekomst gaat. En wat er te weten is over de toekomst dat moet je dan toch in ieder geval gelezen hebben.  Dus, ik herhaal: Lees Jesaja 19, Jeremia 46 en Ezechiël 29 tot 31 over de profetie over Egypte. Het gaat daar over de profetie toen en over de profetie nu. Lees de geschiedenisboeken. Egypte is gevallen aan de Karkemis. Babel heeft Egypte geknecht. Israël is in ballingschap gegaan en later Juda. En de tempel en Jeruzalem zijn verwoest. En God heeft beloofd dat de twaalf stammen verstrooid over de wereld zullen terugkeren naar Israel en dat de tempel zal worden herbouwd.

De wereld schudt. Het Midden-Oosten  in beweging. Wie had verwacht dat de ene na de andere vijand van Israël zo wordt geschud. Lybië. En wat gaat er met Syrië gebeuren. Waar gaat het heen. De HEERE beweegt. Profetie vervuld. Wat zijn de volgende stappen in de vervulling van de profetie die uitmondt op de laatste strijd in het dal van Armageddon, het dal Megiddo waar de volkeren zullen optrekken om Israël een kopje kleiner te maken, maar dan God zelf zal ingrijpen en de legers zullen worden verslagen en God zelf zijn volk Israël die zijn wetten opnieuw in hun harten zal leggen en Hij vanuit Jeruzalem zal regeren waar de wet zal uitgaan naar alle volken.

Messias Jezus zal terugkomen en zijn voeten op de Olijfberg zetten en zegevierend door de Gouden Poort Jeruzalem zal binnengaan. Niet te geloven. Maar zo is het wel geprofeteerd. Lees het in Zacharia 12 tot 14 en alle profetieën over het herstel van alle dingen. Nogmaals lees Jesaja 19 en Jeremia 46 en Ezechiël 29 tot 31. Er zal opwekking plaatsvinden in Egypte; Assur zal met Egypte en Israël de Here God loven. Er gaan grote dingen gebeuren.

De beloften van God ook aan Ismaël worden vervuld. En er zal een heerbaan zijn van Egypte naar Assur door Israël heen. Jesaja 19:23! De HEERE der heerscharen heeft zijn volk gezegend met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen Assur, en mijn erfdeel Israël! Jesaja 19:25. Niet te geloven! Het gaat gebeuren. Neen, het is aan het gebeuren. Wees waakzaam. Lees de Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Bekeer je, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld, geloof het evangelie.

2 Petrus 1:21

want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Amen
Naar alle artikelen