2021-08-15: Is de abortus Holocaust het teken van het eindtijd oordeel dat op ons afstevent!

2021-08-15: Is de abortus Holocaust het teken van het eindtijd oordeel dat op ons afstevent!

Is de abortus Holocaust het teken van het eindtijd oordeel dat op ons afstevent!

Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist (Openbaring 19:1 en 2)
Profetie in kader van tekenen der tijden onderzoeken zeer urgent.
11 september 20 jaar geleden de Islam Twintower ramp in New York
Word wakker en lees Mattheüs 24 en Daniël 12

Heilig uw woord aan onze harten. Wij belijden onze schuld. Wij hebben voor U gezondigd. Wij belijden ook de zonden voor elkaar en de anderen. Wij doen boete. Dank U dat U ons eraan ontdekt. Want U bent een vergevend God als wij onze zonden belijden. Hoe heerlijk is uw naam. Als wij zondigen en wij worden eraan ontdekt dan mogen wij een offer brengen. Zoals het hier in Leviticus wordt beschreven. God vergeet de zonden niet. Hij wil dat er verzoening over wordt gedaan. Wat een bevrijdende heerlijke gedachte.

En hoe zondigen wij niet in gedachten, woorden en daden. En hoe worden we opgeroepen om ons daar tegen te wapenen. We mogen schuilen in uw woord. Wij mogen wonen aan uw hart. Wij mogen ons hart richten op U. En U zult ons krachtig ondersteunen. Wat een heerlijke gedachte. Wat een heerlijke zekerheid. Wij laten ons leiden door uw woord en door uw Geest. U bent altijd bij ons. U bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Laat ons oog daarom alleen gericht zijn op Jezus.

Zo gaan wij deze dag ook weer in in de zekerheid van ons geloof. We mogen het werk van onze handen aan uw voeten leggen. We mogen U om wijsheid moed en kracht bidden om dicht bij U door te gaan met het werk dat U op onze handen legt. Wij zijn geroepen om op te komen voor uw waarheid en liefde om die toe te passen op alle terreinen van het leven. Wat een zegen. Wat een zegen als kinderen gered worden uit de klauwen van de moordenaar van den beginne. Wat worden onze kinderen aangevallen. Al voor de geboorte, maar hun hele leven lang.

Hoe is het mogelijk dat wij ongeboren kinderen roven van onder het hart van de moeder. Het is U een gruwel. U schept de kinderen aan uw hart. Wij zijn allen geschapen naar uw beeld. U hebt  ieder mens geschapen met een bestemming. En wat tarten wij U, tergen wij U, als wij deze kinderen doden in de baarmoeder. De plaats waar een kind zich toch het veiligst zou moeten weten. Wie heeft ooit zoiets gruwelijks bedacht. Dat moet toch uw gramschap oproepen. En hoe haat U de moord en doodslag. Wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Zij die door abortus sterven zijn de martelaren van deze eeuw. In Openbaring 6:9-12 bij het openen van het vijfde zegel zal ook hun bloed gewroken worden als hun getal vol zal zijn.

Hoe kunnen wij nog één dag rustig voort leven in de gedachte dat bij elke hartslag ergens op de wereld een kind gedood wordt door abortus. 50 miljoen per jaar. Dat is toch verschrikkelijk. En hoe is het mogelijk dat de meeste mensen abortus een goede zaak vinden. Abortus is moord. Daar twijfelt niemand meer aan. Want iedereen weet dat door de echoscopie het hartje al met vier weken klopt. Dus een kindje wordt gedood. En in ons land mag dat tot 24 weken. En iedereen weet dat het kindje dan in leven kan blijven. Het is verschrikkelijk. Hoe kan zoiets ooit in een wet zijn goedgekeurd. Dat moeten we stoppen.

HEERE, ontferm U over ons land. Doe een wonder. We buigen onze knieën en doen boete in stof en as. Ontferm U over ons en ons land. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons niet verzet. Wij staan schuldig. Wij doen boete voor de zonden van ons volk. Wij belijden plaatsvervangend de schuld van de aborteur en zijn helpers. Wij belijden de schuld van onze politici die hun geweten dichtschroeien voor de gesel van de abortusdood. Hoe kan het doden van een kind een politiek middel zijn. Hoe is het mogelijk dat uw oordeel nog uitblijft. Wij bidden U voor de Koning en zijn huis en de hooggeplaatsten en voor alle mensen dat abortus wordt afgeschaft.

U bent genadig. U wilt niet dat de zondaar omkomt. U wilt vergeving schenken. U roept op tot bekering. U biedt het heil aan. Uw hart huilt over zoveel zonde en hardnekkigheid. Maar nog biedt U uw genade aan. Nog is het genadetijd. Maar U roept krachtig op om waakzaam te zijn. Ons af te keren van de zonde. Uit te gaan van het Babel van de hoogmoed en hoererij. U roept op om daar haast mee te maken want in één uur zal dat grote Babylon vallen, want U komt met grote haast om uw eeuwig Koninkrijk van recht en gerechtigheid te grondvesten.

En door het offeren van onze kinderen aan abortus wordt uw komst verhaast. Toen uw uitverkoren volk hun kinderen aan de Moloch offerde en zij weigerden zich te bekeren op de oproep van uw profeten Jeremia, Jesaja, Ezechiël, Amos, Micha en vele anderen kwam uw oordeel. Uw volk werd in 722 v. Chr. de 10 stammen en 583 v. Chr. de twee stammen in ballingschap geleid en de tempel en Jeruzalem verwoest. Zo zal het eindtijd oordeel ons treffen als wij onze kinderen blijven offeren aan de moderne afgod abortus!

Als U uw eigen uitverkoren volk niet spaart, zult U ons dan wel sparen? Het oordeel dreigt. Kom niet aan de kinderen, zegt Messias Jezus. Het was beter dat je met een molensteen was verzwolgen in de diepte van de zee. Is de abortus Holocaust het teken van het eindtijd oordeel dat op ons afstevent, om een einde te maken aan de ongerechtigheid en de zonde die de mensheid teistert?

Messias Jezus riep vlak voor zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! En Jezus ging de tempel uit en vertrok.

En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zei tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken (Mattheüs 23:37-39 en 24:1 en 2). In het jaar 70 werden de tempel en Jeruzalem opnieuw verwoest.

De wereld wankelt. Abortus verhaast het oordeel. Na 11 september 2001 is de wereld veranderd. We zijn 11 september 20 jaar verder toen twee met Islam terroristen bemande vliegtuigen verwoestend de Twintowers in New York en het Pentagon in Washington in vlogen. Sindsdien is de wereld veranderd. Financiële en politieke crises teisteren de wereld. Het Midden Oosten schudt. De Islam dreiging rukt op. De strijd om Jeruzalem verscherpt. Devervolging neemt wereldwijd toe. Ramp op ramp. Oorlogen teisteren de wereld. Abortus, aids en armoede eisen hun tol. De secularisatie grijpt om zich heen. Drugs, drank en seks zijn een epidemie. Sinds voorjaar 2020 heeft Een wereldwijde corona, Covid-19 pandemie houdt sinds voorjaar 2020 de mensheid in de greep. Mattheüs 24 in vervulling. Het begin der weeën.

Het zal weer worden als in de dagen van Noach toen ontucht en geweldenarij tot de zondvloed leidden, zegt de HEERE Jezus. Het zal voor Sodom en Gomorra dragelijker zijn in de dag van het oordeel dan voor Kapernaüm, zegt de Bijbel. En dan plotseling zal Messias Jezus verschijnen als een dief in de nacht, als de bliksem aan de hemel. Het grote Babylon van de hoererij en de hoogmoed en de goddeloosheid zal in één uur vallen. Dan zal God zelf ingrijpen (Openbaring 18).

De volken zullen tegen God en zijn volk optrekken voor de eindstrijd in het dal van Armageddon. Messias Jezus zal terugkomen op de Olijfberg, zoals Hij daar ook ten hemel is gevaren. Dan zal Gods wet vanuit Jeruzalem uitgaan en God zelf zal zijn wet in het hart van zijn uitverkoren volk de Joden leggen en alle volken zullen erkennen dat God, God is. Ook de nog niet vervulde profetie in de Bijbel zal vervuld worden. De oproep luidt: Gaat uit van haar, dit Babylon, bekeert u. Stop abortus nu!

In Openbaring 19 klinkt het lied op de val van Babylon. Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist (Openbaring 19:1 en 2). En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten (Openbaring 19:5).

En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! (Openbaring 22:7). En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet (Openbaring 22:17). Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen (Openbaring 22:20 en 21 Mattheüs 24 Daniël 12).
Naar alle artikelen