2021-08-05: Start-up; met elkaar op weg om meer te ‘wonen’ in uw woord

2021-08-05: Start-up; met elkaar op weg om meer te ‘wonen’ in uw woord

Het standaars antwoord op: 'Hoe is het met uw stille tijd?' is:
"We zouden er meer aan moeten doen"
Een positieve frustratie!
Daar moeten we wat aan doen
Te beginnen bij ons zelf
Start-up; met elkaar op weg om meer te ‘wonen’ in uw woord

 

HEERE, miljoenen mensen voelen zich schuldig dat zij zo weinig in het woord wonen en bidden. Ze weten dat U het van hen vraagt. Ze willen ook wel, maar het lukt maar niet. Dat vinden ze een groot probleem in hun leven. Soms latent anderen zeer manifest. HEERE er zijn dus miljoenen misschien wel honderden miljoenen die met deze frustratie, dit schuldcomplex rondlopen. Er is dus een grote vraag wereldwijd bij de mensen. De vraag is nu hoe gaan we deze vraag beantwoorden. Hoe kunnen we deze mensen helpen.

God openbaart zich in zijn woord. Het is zijn openbaring aan de mensen. Wij lezen de Bijbel dus niet, maar de Bijbel, God leest ons. Hij komt door zijn woord en Geest naar ons toe. Hij wil wonen in ons hart. Als wij lezen dan spreekt Hij tot ons. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord keert nooit ledig terug, maar doet wat het wil. Als het wetboek weer ontdekt wordt en de mensen het horen bij Nehemia, Hizkia, Josia en bij Mozes en de profeten dan is er opwekking. Dan is er schuldbelijdenis en herstel. Kies dan het leven. Wonen in het woord.

 

God maakt dus verbinding met de mensen. Hij is on line met ons. Hij zendt uit vanuit de troon in de hemel. Zijn ogen gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Trek dan de geestelijke wapenrusting aan om stand te houden tegen de verleidingen van de boze. En het woord van God is het zwaard des Geestes. Het scheidt vaneen ziel geest en lichaam. Beijver u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen want als gij dat doet zul je nimmer struiken, maar zul je rijkelijk toegang hebben tot het Koninkrijk der hemelen.

 

HEERE dank U wel dat U de hemel en de aarde geopend hebt voor de media. Onvoorstelbaar hoe we wereldwijd de airwaves kunnen uitzenden. De social media kennen geen einde. U communiceert met de mensen door uw hemelse mediagolven. En U laat ons steeds meer ontdekken dat er nog veel meer communicatie mogelijk is dan we dachten. HEERE, wij roepen tot U kom met uw creativiteit om te helpen om in uw woord te wonen. Miljoenen willen geholpen worden. HEERE doe ons een start-up ontwikkelen om mensen op de weg van het ‘wonen' in uw woord te helpen.

Help ons om die wereldwijde vraag te beantwoorden. We zien een explosie van nieuwe social media mogelijkheden ontstaan die de wereld aan elkaar vastknopen. De mensen willen met elkaar verbonden zijn. HEERE, wat een zegen dat we wereldwijd met elkaar kunnen communiceren. Wat een zegen dat U met ons verbonden bent vanuit uw troon. Wat een kracht, wat een creativiteit. Wat een krachtige verbinding. Hoe vaak zegt U niet dat we uw aangezicht moeten zoeken opdat U met ons kunt spreken. En de Bijbel maar ook de geschiedenis staat vol van uw ingrijpen, uw steun, uw strategie om onmogelijke dingen mogelijk te maken. HEERE vergeef mij mijn traagheid om dit geheim te gaan omarmen. Er is een krachtige verbinding tussen on-line met U en opwekking.

Daarom buig ik mijn knieën en kom in ootmoed naar U toe opdat U mij kunt verhogen en mij vergezichten laat zien waar we niet van kunnen dromen. Dank U voor Efeze 3 en Romeinen 8 en Nehemia 8 en Hosea. En koning Josia en koning Josafat in 2 Kronieken 20 en Hizkia en het leger dat afdroop. En koning Asa waar het leger op de vlucht ging enz. enz. enz. U geeft de overwinning. U wijst de weg. Wijs ons de weg om elkaar wereldwijd het geheim te laten ontdekken van de eenheid en de onderlinge bemoediging wat de zegen en de kracht is als we elkaar aanvuren om te wonen in uw woord. Dank U wel dat er miljoenen mensen zijn die wachten en klaar zijn om hierin te worden bemoedigd en geholpen. HEERE laat uw idee zien hoe we daar met de moderne media vorm aan gaan geven. Zegen ons en de anderen met wie ik dit mag delen. U doet wonderen. Amen.

 

We willen u helpen om meer in het woord te wonen met:

Wonen in Woord en Gebed

www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelplan

‘In twee jaar de Bijbel door’

dorenbos@kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen