2021-08-05: Patstelling Kabinetsformatie: HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijke mens tegen U niets vermogen (2 Kronieken 14:11)

2021-08-05: Patstelling Kabinetsformatie: HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijke mens tegen U niets vermogen (2 Kronieken 14:11)

Patstelling Kabinetsformatie: HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijke mens tegen U niets vermogen (2 Kronieken 14:11)

Hoelang duurt de kabinetsformatie nu al niet. In maart waren de verkiezingen en nu is het al augustus. De drie partijen met de meeste zetels de VVD, het CDA en D66 noemden ze de vorige keer samen het ‘motorblok’ omdat ze samen 71 zetels hadden. Dus om een meerderheids kabinet te kunnen formeren moet je er tenminste een partij bij hebben die tenminste 5 zetels heeft om 76 zetels te halen dat is dan een meerderheid van 75 plus 1 zetel. Daar zou dus de ChristenUnie aan voldoen want die had 5 zetels gehaald met de verkiezingen.

 De heer Pechtold van D66 heeft zich daar toen ernstig tegen verzet en in de formatie gesprekken geprobeerd Gert-Jan Segers, fractie voorzitter van de ChristenUnie op allerlei onheuse manieren buiten de boot te houden. D66 begreep dat er met de CU nooit sprake zou kunnen zijn van een wet ‘Voltooid Leven’ één van de parade paardjes van D66. Maar toen Groen Links bleef weigeren om aan de regering deel te nemen, werd de ChristenUnie toch uitgenodigd om mee te doen met de onderhandelingen, nu met een nieuwe formateur de heer Zalm. En de CU deed mee aan het gevormde kabinet. 

Het is opmerkelijk dat de kleine christelijke partijen toen opnieuw het kantelpunt waren in de politiek om tot een meerderheid te kunnen komen. Dat is heel bijzonder. De Bijbel leert ons in Spreuken 21:1 ‘Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil’. Dat is de werkelijkheid die we ook in de politiek moeten zien. Het is dan ook van de grootste urgentie we de huidige kabinetsonderhandelingen met ons gebed omringen. Er staat veel op het spel. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over wat de profeet zegt tot koning Asa in 2 Kronieken 16:9 ‘Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem.’ We zijn dus geroepen om ons hart op de HEERE God te richten.

Het is inderdaad een wonder dat de HEERE de harten zo geleid heeft dat de CU toen aan de kabinetsformatie tafel zat. En gezien de grote tegenstellingen moest er wel een groot wonder gebeuren wilde het lukken. Maar het is gelukt! Als koning Asa in 2 Kronieken 14 een twee maal zo groot leger tegenover zich heeft, roept hij uit tot de HEERE God en God brengt verwarring zodat ze op de vlucht slaan. Gods word staat vol van wonderen op gebed. Jacobus zegt in hoofdstuk 5 dat Elia een mens was zoals wij. Hij bad en het regende drie en een half jaar niet en hij bad opnieuw en tot kwam de regen weer, want ‘het gebed van een rechtvaardige vermag veel’.

Politiek zitten we in een dieptepunt. Het kabinet is demissionair omdat ze allemaal aftraden vanwege het zeer slechte beleid met de Kinderopvangtoeslag. Daarna kwamen de verkiezingen met als uitslag VVD 34 D66 24 en CDA 15 zetels; samen 73 zetels. Ze zouden zo door kunnen regeren met de CU die 5 zetels had dat is totaal 78. Zelfs met de 3 zetels van de SGP zou genoeg zijn voor een coalitie van 76 zetels! Op dit moment zijn VVD Rutte en Haag van D66 bezig om in de huidige patstelling een stuk te schrijven om een doorbraak te krijgen. Rutte heeft al gesuggereerd om met de huidige coalitie door te regeren maar D66 Kaag heeft problemen met de CU vanwege de medisch ethische kwesties.

Het geheim van de kabinetsformatie is dat wij allemaal opgeroepen zijn om ons te verootmoedigen en op de knieën gaan om de HEERE aan te lopen in gebed opdat er inderdaad een groot wonder gaat gebeuren in deze kabinetsformatie voor ons land en volk. Het is geweldig om te weten dat God veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. En zou voor God iets te wonderlijk zijn? Mogen onze gebeden zich vermenigvuldigen. Sta er mee op en ga er mee naar bed. Draag onze politici en medewerkers voor de troon van Gods genade. Ze vragen hier om en hebben onze gebeden dringend nodig. HEERE, ontferm U en hoor onze gebeden, zoals Daniël in hoofdstuk 9 doet. We hebben een God van wonderen. Onderstaand enkele Bijbel gedeelten die ons de weg wijzen om op het juiste pad te blijven.   

 

Spreuken 21:1-3

1 Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil.

2 Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten.

3 Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.

 

2 Kronieken 16:4-10

4 En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israël, en zij sloegen Ijon, en Dan, en Abel-maim, en alle schatsteden van Nafthali.

5 En het geschiedde, als Baësa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te bouwen, en zijn werk staakte.

6 Toen nam de koning Asa gans Juda, en zij droegen weg de stenen van Rama, en het hout daarvan, waarmede Baësa gebouwd had; en hij bouwde daarmede Geba en Mizpa.

7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrië, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrië uit uw hand ontkomen.

8 Waren niet de Moren en de Libyers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven.

9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn.

10 Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het gevangenhuis; want hij was hierover tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ter zelfder tijd.

 

2 Kronieken 14:8-13

8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen waren kloeke helden.

9 En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd wagenen; en hij kwam tot Maresa toe.

10 Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa.

11 En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.

12 En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden.

13 Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van de Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.

 

Jakobus 5:16-18

16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.

18 En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.

L.P. Dorenbos

 www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen