2021-08-04: De 25ste Pride Homo Gender Baäl aanval

2021-08-04: De 25ste Pride Homo Gender Baäl aanval

De 25ste Pride Homo Gender Baäl aanval 

Het is nu de 25ste Homo Gay Pride Week in Amsterdam waar elk jaar de Gay Pride Canal tocht in Amsterdam een hoogtepunt was. Steeds meer bont gekleurde boten met exhibitionistische gay bemanning trokken door de Amsterdamse grachten. Steeds meer organisaties en bedrijven, zelfs ministeries en ministers deden mee. Homoseksualiteit werd ook politiek steeds meer gepromoot. Ook binnen de christenheid. De laatste jaren wordt aan de gay- homo lobby ook de letters   LHBTIQ+ toegevoegd, want elke vorm van seksuele relatie moet geaccepteerd zijn. En ook kinderen moeten al jong opgevoed worden dat ze niet geboren worden als jongen of meisje maar dat dat pas duidelijk wordt als ze zelf kunnen kiezen uit de vele vormen van relatie die bij hen past waaruit ze zelf kunnen kiezen. Gender neutraal is het motto. Zo moet het onderscheid tussen dames en heren toiletten verdwijnen evenals onderscheid in de sport. De overheid bevordert dat scholen hun lesmateriaal gender neutraal aanbieden en speelgoed fabrikanten dienen hun spellen gender neutraal te maken.   

Dit jaar is er geen grachten homo pride tocht in Amsterdam vanwege de corona pandemie. In plaats daarvan hangen er 75 gote vlaggen vanaf de Munt tot aan de Dam van 75 landen waar homo en gender nog verboden zijn. Het is belangrijk om elkaar op te roepen om te bidden voor handhaving en terugkeer naar de gezonde Bijbelse waarden en normen als het om relaties gaat. Het is geweldig om te weten, dat Gods ogen de ganse wereld doorlopen om krachtig bij te staan een ieder van wie het hart volkomen op God gericht is. HEERE God, ik roep uit tot U. Wat kan ik nu aanrichten tegen het grote bolwerk dat de homolobby is geworden. Je voelt je machteloos. En de wereld lacht je uit als je denkt er iets van te moeten zeggen. Daar heb je weer iemand die met God aankomt. God is voor hen allang dood en de oorzaak van alle ellende in de wereld. Ons land is dan ook vol met haat tegen een God die oproept om in alle opzichten trouw in je huwelijk te zijn. Te midden van toenemende verloedering mogen we ook nu zeggen, houd goede moed: want er zijn nog zeven duizend die hun knie voor de gender-Baäl niet gebogen hebben. 

We moeten leren dat het ook niet mijn strijd is, maar de strijd is des HEEREN. Koning Asa riep tot God omdat het leger van de vijand tweemaal zo groot was. God greep in en bracht verwarring in het leger van de vijand dat op de vlucht ging en finaal verslagen werd. Koning Josafat deed ook alles maar was toch bang voor de strijd totdat een Leviet uit het volk riep: o koning het is ook niet uw strijd, maar het is de strijd des HEEREN! Het leger haalde een grote overwinning. Alles viel van mij af toen ik in het centrum van Veenendaal met zakken met verscheurde  Playboys tegenover een samengestroomde menigte stond en iemand uit het publiek riep: Met God spring je over een muur. HEERE, wij belijden onze schuld en smeken U: treed nu handelend op in de harten en hoofden in ons van porno en homo en gender overgoten land. Wij belijden onze schuld. Wij hebben gezondigd. Wij hebben zo vaak gezwegen daar waar we moesten spreken. Wij hebben ons ook laten bezoedelen door de verkeerde woorden, gedachten en beelden die op steeds agressievere wijze onze hoofden en harten binnenkomen. Wij verootmoedigen ons voor U. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij moeten ons oog alleen gericht houden op Jezus, maar wij hebben nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de boze. Ook wij laten ons meesleuren in de seksuele verloedering van onszelf, onze kinderen en ons land. U gebiedt: Gij zult niet echtbreken en Jezus zegt wie een vrouw aanziet om haar te begeren pleegt reeds echtbreuk. HEERE, hoe kunnen wij voor U bestaan. Wat wordt er dan een echtbreuk gepleegd.

Dank U wel dat U weet hoe groot de verleidingen zijn. Dank U wel dat U ons helpt om weerstand te bieden aan de boze. Onze trouwtekst was: beijvert u dan des temeer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen want als gij dat doet zullen we nimmer struikelen. Het geloof is een gave Gods en genade en vrede wordt ons vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Lees het in 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. En op alle bladzijden van de Bijbel. Daarom verliezen we de moed niet. God helpt ons in onze strijd. Er is vergeving als wij onze zonden belijden. En het grote geheim is dat God de wereld zo lief heeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe. Uw en mijn hart gaan naar iedereen naar iedereen die door porno gender duivel verleid worden. 

Dank U wel. U bent de Schepper van hemel en aarde. U hebt ons bijna goddelijk gemaakt. O HEERE, onze HEERE, hoe heerlijk is uw naam over ganse aarde. Wij loven en wij prijzen U. Wij bazuinen de waarheid en de liefde van U over de straten van ons land en de wereld. Wij zwijgen niet, maar spreken van uw liefde. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. U bent dezelfde gisteren, heden en tot in de eeuwigheid. Uw Koninkrijk van recht en gerechtigheid is komende. U herstelt alle dingen. Dank U wel dat U de dood overwonnen hebt en onze zonden verzoend. Wij proclameren uw waarheid op alle toonaarden. U hebt ons naar uw beeld geschapen. Dus wij komen voor het leven op. Wij gaan voor de afschaffing van abortus. U wilt onze kinderen behoeden voor seksuele verloedering. HEERE, help ons om het pornovirus uit te bannen. Help ons om heel gewoon kinderen op te voeden bij de liefdes geboden van U. Scherm hen af voor het gevaar van de porno en gender verleiding. Jaag de demon van de hoererij weg.

Dank U wel voor allen die zich in woord en daad inzetten om de liefde die U geeft te bewaren en te proclameren. U zegt aan het slot van 1 Corinthe 13: zo blijven dan geloof hoop en liefde, maar het meeste van deze is de liefde. Die liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom; heb de HEERE, uw God, lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede daaraan gelijk is, hebt uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Want dit is de verkondiging, dat wij elkander zouden liefhebben. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En dit gebod hebben wij van Hem: wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. En zijn geboden zijn niet zwaar (1 Johannes).

HEERE, wij bidden bij de Televisietoren in Hilversum. Het wordt steeds meer onze gebedstoren. HEERE, U geeft het wonder van de airwaves om wereldwijd uw naam door de ether te verspreiden. Wat een wonder. Geef ons kracht en moed en creativiteit om om de ether te veroveren. Dank U voor de nieuwe initiatieven. Dank U voor. Dank U voor onze Schreeuw om Leven Gebed en Bijbelleessite vanuit ons Bijbelleesplan “In twee jaar de Bijbel door”www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelleesplan. Help ons met het bouwen van onze Kiesdanhetleven.nl actie site. Doe ons ook steeds meer samenwerken met allen die U ook willen dienen en proclameren. Geef ons creativiteit om nieuwe pinnen in de grond te slaan. Dank U dat U door uw woord en Geest tot ons komt. Dat geeft opwekking en verandering. Wij willen “wonen” in uw woord. 

HEERE, uw bent met innerlijke ontferming bewogen met allen de het slachtoffer zijn van een beleid dat erop gericht is om de mensen van uw liefdes en levens geboden af te trekken. Dank U dat U zich ontfermt over alle kinderen die in de moederschoot vermoord worden en die onder uw troon roepen: tot hoelang o HEERE, voordat U ons onschuldig vergoten bloed wreekt (Openbaring 6:9-11). U roept de overheden op om uw universele geboden toe te passen in de wetten. Leiders die deze geboden met voeten treden halen het oordeel over zich, net zoals Jezus in zijn tijd met de geestelijke leiders de vloer aanveegde. Wereldwijd is sprake van een toenemende vervolging van hen die volgelingen zijn van Messias Jezus. Wereldwijd zal een apocalyptische omwenteling plaatsvinden na de laatste grote eindstrijd als de volkeren in de vlakte van het dal van Armageddon worden verslagen (Zacharia). Messias Jezus kondigt in Openbaring 18 en 19 aan dat het grote Babylon van de hoer zal vallen in één uur. U zegt: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Naar alle artikelen